Esa_Kankainen_Asuntosaation_toimitusjohtaja
22.04.2022
Esa Kankainen
Alueiden kehittämisessä on kyse arvovalinnoista
Suomalainen aluekehittäminen on lähtenyt Tapiolan puutarhakaupungin rakentamisesta 1950-luvulla. Tapiola oli Asuntosäätiön voimanponnistus aikana, jolloin kaupunkimainen asuminen oli uutta, eikä monikaan vielä ymmärtänyt säätiön ideaa luoda kaunista kaupunkimiljöötä tavallisille asukkaille. 

Edeltäjieni sinnikkyyden ansiosta Tapiolasta tuli jopa maailmanlaajuinen malliesimerkki. Alueen synnyttäminen tyhjästä infrastruktuurista lähtien loi Asuntosäätiöön osaamista, johon on sittemmin laajasti luotettu niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa.

Olemme yhä aktiivisesti mukana alueiden kehittämisessä. Nykyisin painotus on kuitenkin enemmän täydennysrakentamisessa ja kortteleiden kehittämisessä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä on puukerrostalohankkeemme Pohjois-Pasilan Postipuistossa, jossa kehitetään asumisen yhteisöllisyyttä.
Postipuiston hankkeessa korostuu asia, jonka toivoisi ymmärrettävän laajemminkin. Kaikki rakentaminen pitäisi lähteä asukkaiden tarpeista ja suunnittelu tehdä ihmisen mittakaavaan. Vain sitä kautta saadaan synnytettyä asuinalueita ja asuntoja, joissa ihmiset viihtyvät pitkään ja haluavat itsekin pitää miljöön kunnossa. 

Postipuiston hankkeessa tilaajat ovat mahdollistaneet ihmisen mittakaavaisen suunnittelun tilaohjelman kautta. Kun tilaohjelmassa ei ole liikaa asuntoja, huoneistoista ja piha-alueista tulee väljempiä ja valoisampia. Ihmisen mittakaava tarkoittaakin hyvin usein sekä väljyyden että valoisuuden huomioimista. Liiallinen tehokkuusajattelu puolestaan syö juuri noita ominaisuuksia. 

Asuntosäätiön keskipinta-ala asunnoissa on yhä 67,1 neliötä. Kun lähtökohtana on pyrkimys luoda hyviä asuntoja tavallisille ihmisille, asuntojen koolla on merkitystä. Ja toisaalta, kun asumisen hinta on kohtuullinen, ihmisillä on myös varaa hankkia itselleen riittävän kokoinen koti.

Asuntojen ja asuinalueiden viihtyvyydellä, väljyydellä ja kohtuuhintaisuudella on tänä päivänä yhä suurempi merkitys, sillä ne vaikuttavat laajasti ihmisten hyvinvointiin jatkuvan muutoksen alla olevassa maailmassa. Nuo asiat ovat ajankohtaisia myös siksi, että lähiöihin kohdistuu valtavia tiivistämisen paineita kehittyvillä kaupunkiseuduilla.
On hyvä, että asiaa myös tutkitaan. Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan tutkimushanke ”Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa” paneutuu nostamaan esiin lähiöiden arvoja ja hyviä puolia. Yhteistyökumppanina heillä on Espoon kaupunki. Tutkimus valmistuu tämän vuoden lopulla ja antaa toivon mukaan hyvää tietoa myös asuntopoliittiseen päätöksentekoon. 

Asuntopolitiikan kautta määritellään arvot, joiden mukaan suomalaista asumista kehitetään eli alueiden kehittämisessä on mitä suuremmassa määrin kyse arvoistamme. Otammeko huomioon tavallisten ihmisten tarpeet pitkällä tähtäimellä vai annammeko vallan liiallista tuottavuutta korostaville tekijöille, joiden hyödyt ovat yleensä pelkästään taloudellisia ja kohdistuvat harvoille. 

Asuntosäätiö on mukana tällä hetkellä Helsingissä myös Puotilan ja Kannelmäen sekä Espoossa Suvelan alueiden kehittämisessä tuottamalla alueelle monipuolistavaa ja segregaatiota ehkäisevää asuntotuotantoa. Me kannamme kaikissa aluekehityshankkeissa vastuumme pitämällä jatkossakin tilaohjelmamme väljinä ja kehittämällä alueille asukkaiden tarpeiden mukaisia sekä maksukykyyn sopivia tuotteita ja palveluja.


Esa Kankainen


 
Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaation_toimitusjohtaja
28.01.2022
Esa Kankainen
ARA-asunnot palvelevat yhteiskuntaa suhdanteista riippumatta

Valtion tukeman asuntotuotannon tukirahoista on nyt tämän vuoden osalta päätetty. Korkotukivaltuuksia jaetaan yhteensä 1,95 miljardin euron edestä.

Asuntosäätiön näkökulmasta katsottuna on positiivista, että asumisoikeusasuntojen perusparantamiseen saadaan lisämahdollisuuksia. Valtion tuen lisäys on osoitus asoasumisen arvostuksesta ja sen yhteiskunnallisen merkityksen tunnustamisesta.

Asumisoikeusasuminen on lisännyt suosiotaan samaan tahtiin kuin omistusasuntojen hinnat ovat kallistuneet. Asumismuoto onkin erinomainen keino saada työssäkäyntialueille uusia asuntoja keskiluokkaisille palkansaajille. Siksi olisi ollut hyvä, että asoasumiselle olisi ohjattu enemmänkin rahaa, jotta asuntoja voitaisiin rakentaa lisää kovan kysyntätilanteen kasvukeskuksiin.

Rahaa olisi voitu jakaa lisää myös vuokra-asuntotuotannolle, jotta pystyttäisiin helpottamaan hankalaa asuntomarkkinatilannetta. Nyt myönnetyillä lainavarauksilla pystytään toteuttamaan noin 9 360 ARA-asuntoa eli jäädään vielä reippaasti alle hallitusohjelmaan kirjatun 10 000 asunnon tavoitemäärän. Peruskorjattavaakin olisi enemmän kuin lainavaraukset antavat mahdollisuuksia toteuttaa remontteja.

Asuntoja tarvitaan runsaasti lisää sillä rakentamisen iso määrä ei ole laskenut omistusasuntojen hintoja tai vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria. Tilanne tuskin muuttuu vielä pitkään aikaan. Kaupungistuminen jatkuu väistämättä ja asuntokysynnän kasvu pitää huolta, että vapaarahoitteisen asumisen hinta tulee pysymään kasvukeskuksissa jatkossakin korkealla.

Olemme saaneet viime vuosina huomata, ettei vanha ajatelma valtiontukeman asuntotuotannon tarpeellisuudesta pelkästään matalasuhdanteen aikana pidä paikkansa. ARA-tuotantoa tarvitaan myös korkeasuhdanteessa ja kuten totesin, varmasti myös tulevina vuosina riippumatta suhdannetilanteesta, sillä niin suuri vaje kasvukeskuksissa on erityisesti kohtuuhintaisista asunnoista. Pitää myös muistaa, että ARA-asuntojen määrä on vähentynyt viimeisten parin kymmenen vuoden aikana 60 000 asunnolla.

ARA-tuotannon merkitys yhteiskunnalle on suuri. Kyse ei ole pelkästään asuntopolitiikasta, vaan ARA-tuotannolla vaikutetaan mitä suuremmassa määrin ainakin sosiaali-, talous-, elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin asioihin puhumattakaan siitä, mikä merkitys ARA-asunnoilla on yksittäiselle kansalaiselle.

Valtion tukeman asuntotuotannon avulla tuotetaan laadukkaita ja turvallisia asuntoja, joihin asukas voi perustaa kodin vuosikymmeniksi pelkäämättä, että asunto myydään alta tai että asumisen hinnassa joutuu maksamaan muuta kuin omakustannusperiaatteen mukaisia kuluja. Asuntosäätiön tavoitteena on jatkossakin tuottaa juuri tuollaisia turvallisia koteja mahdollisimman monelle.

 

Yhteyshenkilö

Esa Kankainen
Toimitusjohtaja

JAA TÄMÄ SIVU

Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaation_toimitusjohtaja
26.10.2021
Esa Kankainen
ARA-tuotannon määrän tavoitteeksi 12 000 asuntoa
Asumisen hintaa kasvukeskuksissa ei saada kohtuullistettua muuten kuin rakentamalla lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Vaikka asuntoja on tuotettu viime vuosina ennätysmäärä, asumisen hinta on siitä huolimatta noussut kasvukeskuksissa eli asuntotuotannon kokonaismäärää kasvattamalla ei saada hintoja kuriin.

Viime vuosina kohtuuhintaisia ARA-asuntoja on tuotettu 7 800–9 000 asuntoa vuodessa. Määrää pitäisi lisätä niin, että vuosituotanto yltäisi vähintään 12 000 asuntoon sisältäen niin vuokra- kuin asumisoikeusasunnotkin.

Syksyn budjettiriihessä nostettiin ARAn valtuuksia myöntää korkotukilainoja ensi vuodelle 150 miljoonalla eurolla, mikä on totta kai hyvä asia, mutta ei mielestäni riittävä satsaus, sillä rahoja joudutaan suuntaamaan uudistuotannon lisäksi entistä enemmän myös esimerkiksi asumisoikeusasuntojen peruskorjauksiin. Jos tuo summa voitaisiin käyttää pelkästään uudistuotantoon, sen turvin yllettäisiin korkeintaan 10 000 asunnon vuosituotantoon.

Korkotuki maksaa valtiolle vuosittain vain muutaman miljoonan euroa. Kun rinnalle laitetaan parin miljardin euron asumistukikulut, muutama miljoona näyttäytyy kovin vaatimattomalta kuluerältä. Asumistukea totta kai tarvitaan, mutta tuotantotuen etuja ei selvästikään mielletä riittävästi.

Pitkän korkotuen avulla Suomeen saadaan vuosikymmeniksi kohtuuhintaisia asuntoja, joihin ihmisillä on varaa ja asukkaat voivat perustaa turvallisen kodin. ARA-asuntojen avulla saataisiin houkuteltua kasvukeskuksiin kipeästi kaivattuja tavallisia palkansaajia, joille nykyhintaiset vapaarahoitteiset asunnot ovat liian kalliita.

Usein kuulee todettavan, että tuettu tuotanto on valtiolle taloudellinen riski. On totta, että maakuntien vähemmän kysytyillä alueilla on paljon tyhjiä ARA-asuntoja, mutta sitä asiaa ei pitäisi kytkeä uudistuotantoon vaan etsiä tyhjeneville asunnoille oma ratkaisunsa. Valtiontukea saa nykyään vain sellaisille paikoille, joilla arvioidaan olevan asuntokysyntää tulevaisuudessakin eli paikoille, joiden asuntokanta ei voi kovin helposti muodostua taloudelliseksi riskiksi.

Asuntosäätiön tahtotila on tehdä ARA-tuotantoa enemmänkin. Tuotantoon liittyvät rajoitukset eivät ole meille este, sillä emme tee asuntoja voitontavoittelun takia, vaan perustajajärjestöjen tahtotilan mukaan tavoitteenamme on tarjota hyvää asumista kaikille.

Toki tässä yhteydessä ei voi olla mainitsematta, että myös omakustannusperiaatteiseen asuntotuotantoon vaikuttaa se, kuinka kalliiksi rakentaminen tulee jo pelkästään kaavamääräysten johdosta eli kaipaisimme sille saralla merkittäviä väljennyksiä. Työtämme helpottaisi myös se, että korkotukilaki uudistettaisiin kokonaan tuomaan alalle kaivattua vakautta ja pitkäjänteisyyttä.

Julkaisimme vastikään Kotionnellisuus-tutkimuksen, jossa todettiin kodin olevan terveyden ja ihmissuhteiden rinnalla tärkein suomalaisten onnellisuuteen vaikuttava tekijä. Tutkimus osoitti, että perustajiemme linjaamat tavoitteet ovat yhä ajankohtaisia ja Asuntosäätiön kaltaista toimijaa tarvitaan markkinoilla. Valtion kannattaisikin käyttää kaltaistamme toimijaa tehokkaammin hyväksi koko yhteiskunnan eduksi.

Esa Kankainen
Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaation_toimitusjohtaja
13.09.2021
Esa Kankainen
Omistusasumiseen tarvitaan uusia rahoitusvaihtoehtoja
Nyt tarvitaan asuntomarkkinoille valtion tukea myös omistusasuntorahoitukseen. Vaikka kiinnostus vuokra-asumiseen on kasvanut, suuri osa väestöstä haluaa yhä asua omistusasunnossa.

Asuntojen hinnat ovat kuitenkin niin korkeat kasvukeskuksissa, että erityisesti nuorille, mutta myös yhä useammalle keskiluokkaiselle palkansaajalle omistusasunto jää haaveeksi. Tilanteeseen ei myöskään ole näköpiirissä helpotusta. Luottolaitos Hypo arvioi vastikään, että asuntojen hinnat nousevat entisestään tänä vuonna pääkaupunkiseudulla jopa 5,5 prosenttia.

Tilanne on huono yksittäisen asukkaan kannalta katsottuna, mutta kyse on myös paljon syvemmästä yhteiskunnallisesta asiasta. Asuntosäätiön perustajajärjestön Väestöliiton tutkimuksissa asumisen kalleus on todettu yhdeksi tekijäksi syntyvyyden laskuun. Kun nuorilla ei ole varaa hankkia riittävän kokoista asuntoa, tyydytään helposti pienempään lapsilukuun. Vähäinen syntyvyys on yhteiskunnan kannalta pitkällä tähtäimellä todella ongelmallista, johon kannattaa etsiä ratkaisuja.

Suomeen luotiin aravajärjestelmä sodan jälkeen nimenomaan siksi, että tavallisilla kansalaisilla olisi mahdollisuus hankkia omia tarpeita vastaava asunto. Järjestelmä lähti kehittymään itseasiassa jo mainitun Väestöliiton ja Asuntosäätiön toisen perustajajärjestön Vuokralaisten Keskusliiton (nykyisin Vuokralaiset VKL ry) aloitteesta. Asuntosäätiökin rakennutti aravalainoituksella Tapiolaan 50-luvulla suuren määrän omistusasuntoja ja myös jonkin verran vuokrataloja.

Vielä 70-luvulla omistusasuntoja tuotettiin aravan turvin lähes 150 000, mutta 80-luvulla järjestelmä hiipui muun muassa rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä. Kysynnän puutteeseen järjestelmä ei kuitenkaan kaatunut.

Omistusasuntojen rahoitusmarkkinat ovat toimineet hyvin viime vuosiin saakka. Korkotaso on ollut matala ja lainaa on saanut suhteellisen helposti. Asuntojen kallistuminen viime vuosina on kuitenkin tuonut mukanaan kotitalouksien velkaantumisongelman, jota on lähdetty suitsimaan muun muassa lainakaton keinoin.

Huoli ylivelkaantumisesta on perusteltu, mutta samalla kun valtion taholta on puututtu asiaan rajoituksin, olisi ollut hyvä luoda rinnalle järjestelmä, joka ei jättäisi asunnon tarvitsijoita yksin markkinoiden armoille.

Kyse on lopulta mahdollisuuksien tasa-arvosta. Vaikka yhä edelleen asuntokauppa käy kuumana ja lainoja nostetaan taas ennätystahtiin, yhä harvemmalla on siihen mahdollisuus. Suomalainen yhteiskunta on jakautumassa jälleen niin, että peritty omaisuus ja perhetausta vaikuttavat yhä enemmän lasten menestymiseen, koulutustasoon ja mahdollisuuteen hankkia omia tarpeita ja toiveita vastaava asunto.

Noita mahdollisuuksia tasaamaan voitaisiin kehittää uusi valtiontukijärjestelmä, joka antaisi kaikille mahdollisuuden hankkia kohtuuhintaan hyvä omistusasunto läheltä työpaikkoja. Hyvinvoiva kansalainen rakentaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa ja ihmisen hyvinvointi lähtee hyvin pitkälti kodista.

Yhteyshenkilö
Esa Kankainen
Toimitusjohtaja
020 161 2460
esa.kankainen@asuntosaatio.fi
Lue lisää
Jari_Riskilä_Asuntosaation_Asumisoikeus_toimitusjohtaja
22.07.2021
Jari Riskilä
Puheet ja teot ristiriidassa lapsiperheiden arvostuksessa
Luin mielenkiinnolla kaksi Asuntosäätiön 70v-juhla-artikkelisarjan tekstiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanteesta.

Toisessa artikkelissa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen nosti esiin, kuinka lapsuus on erityisen tärkeä elämänvaihe, joka pitäisi osata ottaa huomioon yhteiskunnan toimintoja suunniteltaessa.

Artikkelin rivien välistä luin, että lapsiperheiden elämää pitäisi helpottaa siten, että perheet voisivat oikeasti nauttia elämäntilanteestaan eikä vain hallita kaaosta lasten pesästä lentämistä odotellessa. Siihenhän elämä menee, jos esimerkiksi työelämä ja asuminen vaativat vanhemmilta liian suuria ajallisia ja taloudellisia panostuksia. Tampereen Pullerikinahteen perheitä koskevassa artikkelissa lapsiperheen isä kertoo korona-ajan kuukausien mittaisesta uuvuttavasta jaksosta, josta hän ei muista mitään. Se on menetys, jota ei myöhemmin pysty paikkaamaan.

Elämän helpottaminen ei ole kiinni yhdestä tai kahdesta tekijästä, vaan siihen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Koska kyse on suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen ja suomalaisten onnellisuuteen olennaisesti vaikuttavasta asiasta, siihen kannattaisi kunnolla paneutua ja panostaa. Syntyvyys on laskenut vuosi vuodelta ja jos mitään ei tehdä, yhteiskunnan tarjoamat palvelut heikkenevät väistämättä. Elämä harmaantuvassa yhteiskunnassa ei muutenkaan välttämättä kuulosta houkuttelevalta. Lasten ja nuorten läsnäolo tuo aina mukanaan energiaa ja elämäniloa sekä näkymän ja uskoa tulevaisuuteen.

Tamperelaiskohteemme asukkaiden arjen kokemuksista ja ajatuksista kertovassa artikkelissa annettiin ideoita lapsiperheiden elämän helpottamiseen. Ikävä kyllä haastateltavat kokivat, että puheet ja teot ovat yhteiskunnassamme ristiriidassa. He haluaisivat, että arvostus näkyisi taloudellisena panostuksena niin perheiden tarvitsemiin palveluihin kuin myös kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Pullerikinahteen asukkaiden kokemukseen perustuvat mielipiteet asoasumisen kohtuuhintaisuudesta ja helppoudesta olivat hyvää mainosta asumisoikeusasumiselle. He toivoivat, että asoasuntoja rakennettaisiin lisää hyville paikoille kaupungeissa helpottamaan juuri heidän kaltaisten ihmisten, tavallisten perheiden elämää.

Omistusasuminen on Tampereellakin jo niin kallista, ettei tavallisen palkansaajan tuloilla osteta asuntoa sellaiselta paikalta kuin haastateltujen perheiden nykyiset asunnot ovat, eli hyvien yhteyksien varrelta ja läheltä palveluita.

Asukkaat esittivät toiveita myös asuntosuunnitteluun. Voi olla, että 90-luvulla valtaosa suunnitelluista asoasunnoista ei kaikilta osin palvele parhaalla mahdollisella tavalla tämän päivän tarpeita, sillä asukkaiden elämäntyyli ja sen myötä tarpeet ovat muuttuneet. Pyrimme vastaamaan noihin muutoksiin korjaustoiminnassamme sekä uudistuotannon suunnittelussa.

Mielellämme tuottaisimme lapsiperheillekin sopivia asoasuntoja huomattavasti nykyistä enemmän, jos ARAlla olisi reilummin lainavaltuuksia käytettävissään. Päätöksen noista valtuuksista tekevät poliitikot, joille asotuotannon rahoituksen lisääminen olisikin hyvä keino puheiden ja tekojen välisen ristiriidan pienentämiseen.

’Lapset ovat meidän tulevaisuutemme’ kuuluu suosittu klisee. Kuten kliseet usein, myös se on totta. Antamalla lapsille aikuisen läsnäoloa ja mallin toisen ihmisen huomioimisesta ja vakavasti ottamisesta, kasvatamme ihmisiä, jotka osaavat varmasti pistää hyvän kiertämään. Siitä hyödymme kaikki lukemattomin tavoin.Yhteyshenkilö
Jari Riskilä
toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
020 161 2299
jari.riskila@asuntosaatio.fi
Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaatio_toimitusjohtaja
08.06.2021
Esa Kankainen
Kohtuuttomiin asumisen kustannuksiin ei pidä tottua
Asumisen hinta on noussut selvästi vaaliteemaksi. Ilmeisesti nyt on ylitetty jokin kriittinen kynnys asumiskustannusten osalta.

Vaalipuheissa on esitetty mielipiteitä, että kallis asuminen pitäisi hyväksyä osana suosittujen alueiden kohtaloa. Asumisen kalleuteen ei kuitenkaan pidä, eikä tarvitse tottua, vaan siihen voidaan vaikuttaa poliittisin keinoin.

Asuntosäätiön 70-juhlavuoden artikkelisarjassamme Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius kuvaa hyvin tämän hetken tilannetta asuntomarkkinoilla: keskituloiset ja perheelliset ovat asumisen kustannuksista ihmeissään, Laadukas kaupunkiympäristö korostuu tulevaisuudessa.

Näin erityisesti pääkaupunkiseudulla, joissa tilanne on huolestuttavin. Ihmisillä ei ole normaalilla palkkatyöllä varaa kustantaa itselleen riittävän kokoista omistusasuntoa, mutta ei tilanne ole hyvä myöskään elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Ihmiset eivät pääse asumaan lähelle työpaikkoja ja sen vuoksi jätetään työ ottamatta vastaan.

Tilanne ei ole parempi vuokrapuolellakaan. Vapaarahoitteiset asunnot ovat Helsingissä jopa 80 prosenttia kalliimpia kuin ARA-vuokra-asunnot, joiden kysyntä on kasvanut viimeisen vuoden aikana reippaasti. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä on puolestaan laskenut. Asumistukikaan ei helpota tavallisen palkansaajan tilannetta, sillä jo luokanopettajan tai poliisin palkalla ei tukea asumiseen heru.

Mitä sitten vaihtoehdoksi? Asumisen hinta koostuu monista tekijöistä eli yksittäistä keinoa asian ratkaisemiseksi ei ole, vaan tarvitaan monenlaisia keinoja.

Kaavoituksen keventäminen olisi yksi hyvä keino. Tekeillä olevaa maankäytön ja rakentamisen lakiuudistusta pitäisi viedä siihen suuntaan, että yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä vähennettäisiin. Tätä korosti myös mainitussa juhla-artikkelisarjassa haastateltu Tampereen yliopiston Industry professori Ari Ahonen, Kaavoitus määrittelee huomaamatta tulevaisuutta.

Liian tiukka kaava aiheuttaa vaatimuksineen jopa useamman sadan euron lisäkulut neliölle ja on muistettava, että asukas maksaa kaikki kulut tavalla tai toisella. Tiukkuus hidastaa myös tuotantoprosessia pahimmassa tapauksessa jopa vuodella, kun suunnitelmia joudutaan hiomaan moneen kertaan neuvotellen eri viranomaisten kanssa.

Kaavoitusta pitäisi tehdä entistä enemmän kumppanuuskaavoituksen kautta, jolloin rakentamisen kustannustietous saadaan paremmin mukaan kaavaprosessiin. Asuntosäätiön kokemuksesta voin kertoa, että kumppanuus tuo myös vastuun tullessaan. Olemme olleet tekemässä alueita, joissa asukkailla on hyvä asua ja myös tilaaja eli kunta on ollut tyytyväinen.

Toinen erittäin tärkeä keino on tonttitarjonnan lisääminen ARA-tuotannolle eli kuntien pitäisi rohkeammin antaa tontteja hyviltä paikoilta niin vuokra- kuin asumisoikeusasunnoille. Se on satsaus tulevaisuuden kilpailukykyyn, sillä jos alueelle saadaan työvoimaa, kaupunki pääsee kehittymään siten kuin kaupungit tavoittelevat.

Kolmanneksi keinoksi nostan lainavaltuuksien korottamisen ARA-tuotannolle, jotta ARA-asuntoja pystyttäisiin tuottamaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaiset 10 000 asuntoa vuodessa. Tavoitteeseen ei ole vielä päästy.

Kyse näissä kaikissa keinoissa on poliittisesta tahtotilasta. Kaavoitus ja tonttitarjonta ovat pitkälle kuntien päätettävissä olevia asioita. Kolmanteen keinoon vaikutetaan valtakunnan tason poliittisilla päätöksillä.

Suomestakin löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten kuntatason päätöksillä on voitu vaikuttaa asuntomarkkinoihin eli asumisen hintaan. Oulussa on aktiivisen tonttipolitiikan avulla pidetty huolta siitä, että vapaarahoitteisten ja ARA-tuotannon hinnat ovat lähellä toisiaan eli myös vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat lähempänä kohtuullista kustannuksiltaan.

Euroopasta puolestaan löytyy hyvä esimerkki Itävallan Wienistä, jossa väljän kaavoitusmallin ja runsaan valtion tukeman asuntotuotannon keinoin on asumisen hinta pidetty kohtuullisena.

Näiden esimerkkien valossa totean, ettei pääkaupunkiseudullakaan pitäisi hyväksyä pureskelematta asumisen korkeaa hintaa. Asialle on tehtävissä paljonkin, jos vaan halutaan.

 

Yhteyshenkilö
Esa Kankainen
Toimitusjohtaja
020 161 2460
esa.kankainen@asuntosaatio.fi
 
Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaatio_toimitusjohtaja
18.05.2021
Esa Kankainen
Asukashallinto vaatii joustavuutta ja selkeyttä
Lakia yhteishallinnosta ollaan uudistamassa, mikä on erittäin hyvä asia. Lain voimaan astumisesta on kulunut yli 30 vuotta ja aika on ajanut lain ohi erityisesti asukkaiden osallistamisen keinojen osalta.

Asukkaiden osallistaminen on keskeinen tekijä, kun halutaan, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan asumiseensa. Jos 90-luvulla osallistamiseen riitti järjestää pihatalkoot tarjoiluineen, tänä päivänä ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat niin monet tekijät, että talkoo- tai asukaskokousperinnettä uhkaa näivettyminen.

Tarvitaan uusia keinoja saada ihmisiä kiinnostumaan talojen asioista. Kun ihmisten arki pyörii jo muutenkin digitaalisen tiedon äärellä, on luonnollista, että myös asukashallinnon täytyy olla mahdollista hyödyntää samoja kanavia. Kannatamme lämpimästi tämän suuntaisia uudistuksia lakiin.

Ennen kaikkea halusimme lakilausunnossamme korostaa joustavuutta asukashallinnon rakenteiden suhteen. Joustavuus antaa mahdollisuuden eri kokoisille toimijoille tuottaa laadukasta asukashallintoa ja tarvittaessa myös selkeästi pidemmälle menevää, kuten meillä on tehty.

Meillä Asuntosäätiössä on pitkät perinteet asukashallinnosta. Olimme 50-luvulla asukkaiden osallistamisen edelläkävijöitä, kun otimme heidät mukaan suunnitteluun, jotta pystyisimme tuottamaan asukkaiden tarpeita vastaavia asuntoja ja taloja.

Osallistamisen tarpeesta lähti aikoinaan myös Tapiolan asukkaita palvelevan asukastiedottamisen idea, kun säätiö vuonna 1954 perusti Tapiola Tänään -lehden. Se on sittemmin tullut tunnetuksi palkittuna kaupunkilehtenä nimellä Länsiväylä.

Olemme muutenkin toteuttaneet monipuolista asukashallintoa jo ennen kuin laki yhteishallinnosta astui voimaan kesällä 1990. Olemme ymmärtäneet, että asukkaat ovat voimavara, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaiden viihtyvyys ja tyytyväisyys on lähtökohta, jonka avulla pystymme varmistamaan, että asuntomme pysyvät kysyttyinä pitkään.

Tuleva lakiuudistus toivon mukaan antaa jatkossakin hyvät edellytykset asukashallinnon jouhevalle toteuttamiselle. Vaikka toimintaan tarvitaan tiettyä rakenteellista joustoa, tarvitaan tietyissä asioissa selkeyttämistä ja täsmällisempää määrittelyä.

Esimerkiksi yhtiöiden tiedottamisvelvoitteet ja asukkaiden tiedonsaantioikeudet täytyy määritellä hyvin, jotta lakia pystytään toteuttamaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Toivottavaa myös on, että vaaditut tiedot ovat asukkaiden oikeuksien toteuttamisen kannalta relevantteja ja olennaisia.  

Läpinäkyvä tiedottaminen on kaiken a ja o myös asukashallinnossa. Riittävän tiedonsaannin ja hyvän vuorovaikutuksen avulla asukkaat pääsevät vaikuttamaan, vaikka yhtiön vastuulle kuuluukin tehdä taloudellisen toiminnan kannalta keskeiset päätökset. Yhtiö kantaa myös vastuun kaikesta toiminnasta.

Asukashallinto ei ole pelkästään pehmeiksi luokiteltujen asioiden kuten yhteisöllisyyden kehittämistä varten, vaan parhaimmillaan tehokas työkalu kaiken toiminnan eteenpäin viemiseksi. Näin me olemme Asuntosäätiössä asukashallinnon aina nähneet ja toivomme sen olevan mahdollista myös sitten, kun uusi laki saadaan eduskunnasta ulos.

 

Yhteyshenkilö
Esa Kankainen
Toimitusjohtaja
020 161 2460
esa.kankainen@asuntosaatio.fi
Lue lisää
Jari_Riskilä_Asuntosaation_Asumisoikeus_toimitusjohtaja
14.05.2021
Jari Riskilä
Asumisoikeuslaki uudistui asukkaiden eduksi
Uuden asolain säätäminen on ollut pitkäkestoinen, vaiherikas ja paikoin yllätyksiäkin tarjonnut projekti. Asiassa päästiin lopultakin maaliin, kun eduskunnan maaliskuun lopulla hyväksymä laki sai presidentin vahvistuksen 7.5.2021. Laki tulee voimaan pääosin vuoden 2022 alussa, asukashallintoa koskevat säännökset syyskuussa 2022 ja asukasvalintaa sääntelevä lain 2. luku vuotta myöhemmin, eli syyskuussa 2023.

Nykyinen, uudella lailla kumottava, laki tuli voimaan elokuussa 1990, minkä jälkeen siihen on tehty lukuisia muutoksia. Kuten lainsäädännössä yleensäkin, muutoksilla on korjattu alkuperäisessä laissa havaittuja epäkohtia ja vastattu vuosien vieriessä esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin. Loputtomiin tällä tiellä ei kuitenkaan voitu jatkaa, sillä muutosten lukuisuus tekee laista kuin laista lopulta sekavan ja tarvitaan kokonaisvaltaisempi remontti.

Uudistus on tehty ennen kaikkea asukkaiden eduksi. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena oli parantaa asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuutta ja läpinäkyvyyttä, uudistaa asukasvalintaa ja tarjota asukkaille entistä paremmat vaikutusmahdollisuudet. Miten hyvin kaikessa tässä onnistuttiin, sen vasta aika näyttää, mutta ainekset onnistumiseen vaikuttavat hyviltä.

Totta kai uuteen lakiin jäi myös parantamisen varaa, sillä lainsäädäntö syntyy säännönmukaisesti kompromissien kautta, ja erilaisia lakiteknisiä lapsuksiakin säädösteksteihin tuppaa jäämään. Uskonkin, että varsin todennäköisesti ensimmäisten muutosten valmistelu alkaa jo ennen uuden asolain voimaantuloa.

Asunnon tarvitsijoiden kannalta tärkeimmät uudistukset koskevat järjestysnumeroita ja asukasvalintaprosessia. Järjestysnumerot, joilla asuntoja haetaan, ovat jatkossa valtakunnallisia ja määräaikaisia, eikä samalla henkilöllä voi olla voimassa useampia kuin yksi numero kerrallaan. Asukasvalinta keskitetään asumisoikeusyhteisöille ja koko asukasvalintaprosessia virtaviivaistetaan. Näiden muutosten myötä ajankohtaisessa asunnon tarpeessa olevat hakijat löytävät itselleen uuden kodin aiempaa varmemmin ja nopeammin.

Toki asukasvalinnan nopeutuminen vaikuttaa myös jo asukkaina olevien hyväksi. Se vähentää asuntojen tyhjäkäyttöä ja siitä aiheutuvaa käyttövastikkeiden korotuspainetta, ja tukee siten asoasumisen kohtuuhintaisuutta.

Eduskunta katsoi hallituksen esityksestä poiketen asukasvalinnan hoitamisen julkiseksi hallintotehtäväksi. Tästä seuraa yhteisöille velvoite noudattaa valintaprosessissa ns. hallinnon yleislakeja. Eduskunnassa lakiin myös lisättiin asukasvalintoihin liittyvä henkilökohtainen virkavastuu. Nämä asiat haastavat jossain määrin asoyhteisöjä, mutta se on pieni hinta asukasvalintojen nopeutumisesta.

Järjestysnumeron muuttuminen pääosin kuntakohtaisesta valtakunnalliseksi mahdollistaa aiempaa sujuvamman muuttamisen työn perässä paikkakunnalta toiselle. Tämä usein peräänkuulutettava työvoiman liikkuvuuden paraneminen on koko kansantalouden kannalta varsin myönteinen asia.

Näen lain vahvistavan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia monella tasolla ja tavalla. Oman kohteen asioiden lisäksi koko omistajayhteisön asiat ovat jatkossa entistä paremmin asukkaiden vaikutettavissa, kun yhteisökohtainen yhteistyöelin tulee pakolliseksi ja asukkaiden edustus hallituksessa kasvaa.

Kohde- ja yhteisötason vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen lisäksi uusi laki avaa asukkaille aivan uuden vaikuttamisen tason. Asumisoikeusasioiden kehittämistä varten perustetaan valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta. Hieman vanhahtavasti nimetyn elimen asettaa ympäristöministeriö, ja sen jäseniksi tulee asoyhteisöjen ja -yhdistysten sekä asumisoikeuden haltijoiden edustajia. Lisäksi neuvottelukuntaan voi osallistua edustajia ympäristöministeriöstä ja valvovista viranomaisista ARAsta ja Valtiokonttorista. Vaikka viranomaisten edustajia neuvottelukuntaan ei lain mukaan välttämättä tarvitsekaan nimetä, se on sekä erittäin toivottavaa että todennäköistä.

Osallistumalla aktiivisesti neuvottelukunnan toimintaan asukkaat ovat mukana kehittämässä koko asumisoikeusjärjestelmää. Tähän asti järjestelmän kehittämiseen osallistuminen on ollut lähinnä enemmän tai vähemmän satunnaisten lausuntojen ja julkisten puheenvuorojen varassa.

Toivon vahvasti, että neuvottelukunta voisi olla lääke myös siihen luottamuspulaan, joka asumisoikeusalalla on tunnistettavissa. Osa asukkaista katsoo, että asumisoikeusyhteisöt eivät aidosti noudata yleishyödyllisyysperiaatetta, vaan toimivat tilaisuuden tullen ketunhäntä kainalossa. Tämä epäluottamus ei kohdistu yksin omistajayhteisöihin, vaan myös niitä valvoviin viranomaisiin. Valvonta koetaan tehottomaksi ja mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin puuttuminen ponnettomaksi. Järjestelmän kehittämisen edellyttämän avoimen vuoropuhelun käyminen neuvottelukunnan tarjoamalla foorumilla voi olla se viisastenkivi, jolla tämä luottamuspula korjataan.

Hallitusohjelman tavoittelemaa läpinäkyvyyttä palvelee asukkaiden entistä laajempi tiedonsaantioikeus asokohteen ja koko asoyhteisön asioista. Uuden lain mukaan yhteisöllä on muun muassa varsin laaja ja tiukasti sanktioitu oma-aloitteinen velvollisuus tiedottaa asumisoikeuden haltijoille ja asukashallinnon toimielimille asioista, joilla voi olla merkitystä lain mukaisten oikeuksien käyttämisessä. Läpinäkyvyyden vahvistaminen on arvo sinänsä, kun puhutaan valtion tukemia asuntoja omistavien yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnasta. Sen lisäksi asukkaiden tiedonsaantioikeus on välttämätön tehokkaan vaikuttamisen kannalta, sillä ilman tietoa ei voi vaikuttaa.

Erittäin tervetullut ja periaatteellisesti tärkeä on uuden lain 4 §:ään otettu maininta, jonka mukaan valtion tukeman asumisoikeustalon omistajana voi olla vain sellainen yhteisö, jonka tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Tämä lainkohta kiteyttää yleishyödyllisen toiminnan idean, kun puhutaan asuntojen tarjoamisesta. Vaikka se kuulostaa juhlapuheelta, sen merkitystä myös käytännössä korostaa lain 95 §, jonka mukaan asoyhteisön toimintakertomuksessa on annettava tiedot 4 §:ssä säädetystä toiminnan tarkoituksen toteutumisesta.

Merkittävin puute muuten varsin hyvään lakiin syntyi, kun eduskuntakäsittelyssä laista poistettiin mahdollisuus vapauttaa vajaakäytöllä oleva asokohde käyttö- ja luovutusrajoituksista. Tyhjillään olevista asunnoista aiheutuvat menot joudutaan kattamaan omistajayhteisön muissa asunnoissa asuvilta asumisoikeuden haltijoilta perittävillä käyttövastikkeilla. Mahdollisuus rajoituksista vapauttamiseen olisikin ollut toivottava uudistus asumisen kohtuuhintaisuuden kannalta. Ratkaisun taustalla oli perustuslakivaliokunnan kannanotto, jonka mukaan vajaakäyttö ei vielä ole kärjistynyt niin, että se uhkaisi asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Tulkitsen perustuslakivaliokunnan kannanottoa niin, että asiaan on mahdollista tulevaisuudessa palata, jos tilanne huononee.

Kaiken kaikkiaan uusi asolaki on onnistunut kokonaisuus, joka monessa suhteessa parantaa asojärjestelmää. Ja parantaa sitä ennen kaikkea asukkaiden eduksi.

 

Jari Riskilä
toimitusjohtaja
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaatio_toimitusjohtaja
25.03.2021
Esa Kankainen
Suomalaisten huoleen on vastattava

Monet suomalaiset ovat huolissaan rahatilanteestaan, mikä käy ilmi helmikuussa julkaistusta maksukykytutkimuksesta. Yli puolet vastaajista ilmaisi suoran huolensa asiasta, joka viides kertoi taloutensa olevan epävakaalla pohjalla ja joka neljäs kertoi, että olisi mahdotonta suoriutua 500 euron odottamattomasta menosta kuukauden sisällä. Samaa huolta asumiskustannusten osalta nosti esiin Turun yliopiston asuntopoliittisen toimenpideohjelman pohjaksi laatima selvitys.

Huoli näkyy myös asuntomarkkinoilla, kun asukkailla ei ole enää varaa maksaa vapaarahoitteisten asuntojen kalliita vuokria. Alkuvuodesta on uutisoitu monessa mediassa ko. asuntojen kysynnän hiipuneen pääkaupunkiseudulla ja sen on tulkittu tarkoittavan asuntomarkkinoiden tasapainottumista. Tosiasiassa asuntojen kysyntä on vain siirtynyt kohtuuhintaisien ARA-asuntojen kysyntään.

Perustajajärjestömme Vuokralaiset ry:n keräämien tietojen mukaan ARA-asuntojen kysyntä on kasvanut Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Eikä ihme, sillä pääkaupunkiseudulla markkinaehtoisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat kolmanneksen kalliimpia kuin ARA-asuntojen vuokrat tai asumisoikeusasuntojen vastikkeet.

Myös ARA-asuntojen käyttöasteet vahvistavat tilannekuvaa. Asuntosäätiön vuokra-asuntojen käyttöaste oli vuodenvaihteessa 97,39 %. Pääkaupunkiseudun asumisoikeusasuntojen käyttöaste oli puolestaan 97,57 %.

ARA-asuntojen kysynnälle on hyvät perusteet muutenkin kuin vain hinnan osalta. Laki määrittelee ne pysymään vuokrauskäytössä vuosikymmeniä eteenpäin ja asoasunnot nykylainsäädännön mukaan pysymään asumisoikeuskäytössä ikuisesti. Ihmiset voivat perustaa niihin pitkäaikaisen kodin ilman, että täytyy pelätä omistajan myyvän asunnon alta pois.

Kyse on perustavaa laatua olevasta asukkaan turvallisuudentunteesta, jolle kannattaa ymmärtää antaa arvo, kun mietitään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edellytysten jatkumista. ARA-asuntojen avulla tuota turvallisuuden tunnetta pystytään tuottamaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

ARA-asuntojen vakaus perustuu omakustannusperiaatteen mukaan määriteltäviin vuokriin ja asoasuntojen vastikkeisiin sekä yhtiöiden voitonjakorajoitteisiin. Asuntosäätiön kaltaiselle toimijalle nuo rajoitteet eivät ole ongelma, sillä olemme sitoutuneet omistamaan asuntoja pitkäjänteisesti. Toimintamme pohja ei ole voitontavoittelussa vaan perustajajärjestöjen tavoitteessa luoda hyviä asuntoja ja kasvuympäristöjä kaikille asukkaille ja erityisesti lapsiperheille.

Turun yliopiston selvityksessä korostettiin, että suomalaisten huoleen asumisen kustannuksista kannattaa vastata. Yksi hyvä keino on lisätä reippaasti ARA-tuotannon aloituksia. Kohtuuhintainen ja turvallinen koti luo ihmiselle hyvinvoinnin perustaa ja lisää edellytyksiä olla myös tuottava kansalainen yhteiskunnassa.

ARA-asunnot on määritelty kohdennettavaksi ensisijaisesti asukkaille, joilla ei ole varaa hankkia vapaarahoitteista asuntoa. Turun yliopiston selvitys ja maksukykytutkimus osoittavat, että määritelmän kriteerit täyttävien suomalaisten määrä on lisääntynyt samassa suhteessa asumisen kallistumisen myötä, eikä ARA-asuntojen määrä vastaa enää lainkaan kysynnän tarvetta.
 

Esa Kankainen

 

 

Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaatio_toimitusjohtaja
25.02.2021
Esa Kankainen
Juhlavuonna tarkastelemme asumista eri teemojen kautta

Asuntosäätiö täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Aloitimme juhlavuoden käynnistämällä tammikuussa artikkelisarjan, jossa käsitellään sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan kannalta tärkeitä teemoja. Historiamme lähtee kodin tärkeyden ymmärtämisestä, siksi aloitimme tuomalla esiin kodin merkitystä niin sosiologian, sisustamisen kuin asukkaiden näkökulmasta katsottuna.

Viimeisimmässä artikkelissa tuodaan elävästi esiin asukkaiden kertomana, millaista elämä oli Tapiolassa vuosikymmeniä sitten. Samalla kerrotaan kiteyttäen siitä, miten perustajärjestöt linjasivat tehtäväksemme hyvien kotien tuottamisen lisäksi viihtyisien asuinalueiden luomisen.

Sitä tehtävänantoa ovat säätiöläiset noudattaneet vuosikymmenestä toiseen ja haluankin tässä yhteydessä kiittää niin nykyisiä kuin entisiäkin työntekijöitämme. Jokaisen panos on ollut ja on tärkeä. Tiedän henkilöstömme myös ymmärtävän, että emme rakennuta ja omista vain asuntoja vaan teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Turvallinen koti ja asuinympäristö luovat yhä ihmiselle perustan hyvään elämään ja vastuullisena kansalaisena toimimiseen.

Vaikka juhlavuoden artikkeleissa on aina ripaus historiaa läsnä, ne luotaavat myös tulevaisuuteen. Historia on tärkeä tekijä nykyisyyden ymmärtämiseen ja uuden luomiseen. Tulemme käsittelemään artikkeleissa niin asunto- ja aluesuunnittelua, ilmastokysymyksiä, segregaatiota, yhteisöllisyyttä, työelämää kuin myös asuntopolitiikkaa.

Haluamme korostaa asumisen vaikutuksia laajasti koko yhteiskuntaan ja toisin päin. Hyvä asuminen syntyy monen eri tekijän summana ja siksi se vaatii pitkäjänteistä työtä monella sektorilla. Se vaatii myös monen toimijan keskeistä yhteistyötä. Meidänkin onnistumisten takana on aina ollut suuri joukko erinomaisia kumppaneita ja tiivistä vuorovaikutusta, josta erikseen haluan nostaa esiin asukkaiden kanssa tehdyn yhteistyön. Asukkaat ovat asukashallinnon kautta tuoneet toimintaamme tärkeän käyttäjänäkökulman.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mahdollistamassa sen, että omistuksessamme on jo noin 18 000 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa sekä sen, että olemme saaneet toteuttaa myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja kehittää monia asuinalueita Tapiolan jälkeenkin.

Noin kahden viikon välein julkaistavat artikkelit ovat luettavissa verkkosivuiltamme. Toiveenamme on, että ne herättävät keskustelua lukijoiden omissa piireissä ja kannustavat pohtimaan, miten kukin taho voi kehittää omalta osaltaan asumista tulevaisuuden tarpeisiin. Kuten sanottua, asumisen aihe koskettaa jollain lailla kaikkia ihmisiä, jos ei alan toimijana niin asukkaana.

Vuoden aikana osallistamme asukkaitamme ja sidosryhmiämme juhlimaan kanssamme 70-vuotista taivaltamme. Juhlavuosi huipentuu syksyllä. Toiveenamme on, että pääsisimme jollain tavoin juhlistamaan pyöreitä vuosiamme kasvotusten kanssanne, mutta se on luonnollisesti koronatilanteesta kiinni. On tärkeää antaa arvoa historialle, joka on luonut vankan perustan nykyiselle ja myös tulevalle toiminnallemme.

Esa Kankainen

Lue lisää
tyhjän jääkaapin siivous suihkepullo ja rätti kädessä
20.01.2021
Vinkit pakastimen nopeaan sulatukseen

Pakastin on hyvä sulattaa riittävän usein, sillä esimerkiksi noin puolen senttimetrin jääkerros lisää pakastimen sähkönkulutusta 30 %.

Kun huurre on valloittanut pakastimen sisäpinnat, on aika sulattaa pakkanen. Erityisen hyvin tämä onnistuu, kun pakastin on mahdollisimman tyhjä tai pakkanen paukkuu ulkona.

Sulattamisen yhteydessä on myös hyvä tarkistaa, mitä kaikkea pakastimesta löytyy, sillä pakastetuillakin elintarvikkeilla on omat säilyvyysaikansa. Esimerkiksi marjat ja vihannekset säilyvät hyvinä lähes vuoden, mutta kalaa, lihaa, valmiita ruokia ja leivonnaisia ei tulisi yleisesti ottaen säilyttää 3–6 kuukautta pidempää.

1. Sammuta ja tyhjennä

Kytke virta pakkasesta ja tyhjennä pakastin. Siirrä pakasteet esimerkiksi pakastimen koreissa ulos pakkaseen. Mikäli ulkona ei kuitenkaan ole riittävästi pakkasta, peitä pakasteet esimerkiksi sanomalehdellä ja huovalla sulamisen hidastamiseksi. Hyödynnä myös esimerkiksi kylmälaukkuja, -kalleja ja -geelejä pakasteiden kylmänä pitämisessä. Kaikista nopeimmin sulavat pakasteet, kuten jäätelöt ja leivonnaiset, on hyvä pakata alimmaiseksi.

2. Keitä vettä

Keitä vettä ja siirrä höyryävän kuuma vesi astioissa pakkaseen nopeuttaaksesi pakkasen sulamista. Vaihda vesi kuumaan useamman kerran sulattamisen aikana. Pidä myös pakastimen ovi avoinna.

3. Pyyhi sulamisvedet

Varaa pyyhkeitä riittävästi, jotta saat pyyhittyä sulamisvedet pakastimen pohjalta, mikäli vedet eivät ohjaudu pakastimen pohjassa olevan aukon tai pohjan etureunassa olevan kourun kautta erilliseen astiaan.

4. Kerää huurre pois

Kun huurre alkaa irrota paloina, kerää irtoavat palat esimerkiksi pakastusrasian reunalla ja siirrä tämän jälkeen tiskialtaaseen. Älä käytä mitään terävää, jotta et vahingoita pakastimen pintoja.

5. Puhdista

Pyyhi pakastimen pinnat puhtaaksi. Kuivaa sulatettu pakastin huolellisesti ennen uudelleen pakastamista. Kun pakastin on tyhjennetty sulatusta varten, on hyvä samalla imuroida pakastimen takaa löytyvä jäähdytyskoneisto varovasti.

6. Pakasta

Kytke pakastin pakastuskytkennälle, jotta pakastin jäähtyisi mahdollisimman tehokkaasti. Säädä pakastin säilytyskytkennälle, kun pakastimen lämpötila on -18 astetta. Siirrä pakasteet takaisin pakkaseen.

 

 

Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaatio_toimitusjohtaja
13.10.2020
Esa Kankainen
Maankäytön suunnitteluprosessien päivittämisessä monta etua
Asuntosäätiö on mukana Tampereen yliopiston PlanCity-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on muun muassa nopeuttaa asuntotuotantoprosessia ja saada yksityinen sektori tiiviimmin mukaan maankäytön suunnitteluun.

Asuntosäätiöllä on pitkäaikainen kokemus kumppanuuskaavoituksesta eri kuntien kanssa. Yhteistyön avulla olemme pystyneet toteuttamaan tavoitettamme kehittää asuinalueista viihtyisiä, turvallisia ja toimivia kokonaisuuksia. 

Uskoisin, että juuri tuosta syystä olemme olleet kunnille haluttu yhteistyökumppani. Tavoitteemme ovat olleet yhtenevät kuntien tavoitteiden kanssa. Varmasti on annettu arvoa myös sille, että olemme tuoneet heille tietoa sekä asukkaiden tarpeista että rakentamisen reaaliteeteistä kuten kustannuksista. Etunamme on myös se, että pystymme tuottamaan monipuolisesti kohtuuhintaisia asumisoikeus-, vuokra ja omistusasuntoja. Se tekee meistä halutun yhteistyökumppanin myös rakennusliikkeille.

Kaikki lähti aikoinaan Espoon Tapiolasta. Asuntosäätiö perustettiin vuonna 1951 nimenomaan rakennuttamaan Tapiolasta puutarhakaupunki, jotta erityisesti lapsilla olisi viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. 

Rakennutamme yhä Tapiolaan ja pidämme huolta, että alue säilyy myös tavallisten ihmisten asuinpaikkana. Vajaa vuosi sitten Tapiolan Tuuliniittyyn valmistui omistukseemme vuokratalo, Espoon ensimmäinen puukerrostalo, joka on myös kaupungin ensimmäinen autopaikaton asuinkerrostalo. Lähikuukausina samalle alueelle käynnistyy asumisoikeuskohteen rakennuttaminen.

Muutama viikko sitten uutisoitiin Helsingin Sanomissa kuinka Tapiolassa asuu nykyään erityisen paljon korkeasti koulutettuja asukkaita. En usko, että on sattumaa, että Tapiolasta on tullut vuosikymmenien saatossa noin haluttu asuinalue. Se on tulosta ymmärryksestä, että asumisviihtyisyys ja monipuolinen asuntokanta ovat tärkeitä tekijöitä asuinalueiden kehittämisessä. 

Sitä ymmärrystä haluamme yhä korostaa ja tuoda aluekehittäjän kokemuksen nyt myös PlanCity-hankkeen käyttöön. Tutkimushankkeen tavoite lyhentää asuntotuotantoprosesseja on tärkeä. 

Maankäytön suunnitteluprosessit ovat liian pitkiä ja aiheuttavat asuntojen tuotantoprosesseihin liian paljon epävarmuuksia. Esimerkiksi kaavaprosessit kestävät kolmesta viiteen vuoteen. Pitkä prosessi mutkistaa väistämättä suunnittelua, nostaa kustannuksia ja viivästyttää myös alueiden rakentamista valmiiksi eli vaikuttaa asumisviihtyisyyteen.

PlanCityn tavoitteena on ennen kaikkea nostaa keskustelua aiheesta ja sitä kautta saada esiin suunnitteluprosessien pullonkaulakysymyksiä ratkottavaksi. Tavoite on hyvä. Asian eteenpäin vieminen vaatii nimenomaan rakentavaa vuoropuhelua ja hyvien käytänteiden esiin nostamista. Kaikki kivet kannattaa kääntää, että laadukasta asuntotuotantoa saadaan jouhevasti liikkeelle.


Esa Kankainen

 
Lue lisää
kuvituskuva, jossa on säästölipastalo, johon putoaa kolikoita
05.10.2020
Vinkit kodin energiasyöppöjen nitistämiseen

Kodeistamme löytyy useita energiasyöppöjä, jotka aiheuttavat helposti ja täysin turhaan yllättävän suurta laskua niin ympäristölle kuin kukkarolle. Seuraavilla keinoilla voit vaikuttaa siihen, millaisia hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia kodissasi syntyy.  

1. Ylilämmitys on turhaa 

Huoneen lämpötila syö yllättävän paljon energiaa. Laskemalla lämpötilaa kahdella asteella säästät lämmitysenergiaa jopa noin kymmenellä prosentilla. Energiatehokas ja samalla useimpia miellyttävä lämpötila vedottomissa olosuhteissa on 20–22 astetta. Makuuhuoneessa useimmille riittää 18–20 astetta.  

Myös saunomiseen valmistautuessa on hyvä muistaa, ettei saunaa kannata lämmittää 80 astetta kuumemmaksi. Löylyt tuntuvat paremmilta eikä sähköä kulu ylilämmittämiseen.

2. Lyhyemmällä suihkuttelullakin tulee puhdasta 

Lämpimän käyttöveden osuus vastaa huomattavaa osaa kiinteistöjen lämmityskustannuksista. Tässä yhteydessä suihkuissa käyntien pituudella on merkitystä: kaksikymmentä minuuttia suihkussa kuluttaa enemmän energiaa kuin saunakiukaan tunnin lämpimänä pitäminen.

3. Tyhjää huonetta ei kannata valaista 

Ledi- tai energiansäästölampuilla kulutat vähemmän sähköä kuin käyttämällä hehku- ja halogeenilamppuja. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös energiatehokkaita lamppuja käytettäessä kannattaa sammuttaa valot poistuessaan huoneesta hetkeä pidemmäksi ajaksi.

4. Jatkuva valmiustila ei ole välttämätöntä  

Jos kodistasi löytyy valmiustilalla varustettuja laitteita, ne on hyvä sammuttaa vähintään työpäivän ja yön ajaksi. Ja jos laitteessa ei ole on/off-kytkintä, voit kytkeä laitteen katkaisimella varustettuun jatkojohtoon. Varmistathan, ettei jatkojohdon katkaisin jää hankalaan paikkaan, kuten sohvan taakse, jotta kytkimen käyttö on vaivatonta.

5. Tee kerralla enemmän 

Sähköä säästyy kuin huomaamatta pesemällä täysiä koneellisia matalissa lämpötiloissa joko pika- tai säästöohjelmilla. Ja kun uuni lämmitetään, hyödynnetään sen koko tila ja jälkilämpö. Paistetaan esimerkiksi isompi satsi lihapullia. Ei muuta kuin kiertoilmauuni päälle ja lihapyörykät kerroksittain paistumaan. Ja kun lihapullat on paistettu, valmistetaan omenahyvettä jälkilämmössä.

6. Käyttämällä kaiken saat enemmän herkkuja  

Hyödyntämällä kaiken kotiisi hankkiman syömäkelpoisen ruoan, säästät rahan lisäksi energiaa. Vältät ruokahävikkiä suunnittelemalla ruokalistat etukäteen, säilyttämällä ruoka-aineita oikein sekä hyödyntämällä esimerkiksi jo vähän nahistuneet vihannekset ja kuivahtaneet leivät ruuan valmistuksessa. Samalla pääset luomaan tähteistä uusia herkkuja, kuten mausteista kasvissosekeittoa, lämpimiä voileipiä tai uunivanukasta.

Lue lisää
Jari_Riskilä_Asuntosaation_Asumisoikeus_toimitusjohtaja
28.09.2020
Jari Riskilä
Asolaki uudistuu – onko syytä olla huolissaan?
Odotettu asumisoikeuslain uudistaminen on parhaillaan vireillä ja hallitus antanee asiassa esityksen eduskunnalle syksyn kuluessa. Lain uudistamista yritettiin jo edellisen hallituksen aikana, mutta hanke kaatui poliittisiin erimielisyyksiin. Käsitykseni mukaan tämä johtui ennen kaikkea vain muutamien äänekkäimpien asukkaiden lietsomasta pelosta, että lakiluonnokseen sisältynyt pykälä rajoituksista vapauttamisesta vajaakäyttötilanteissa mahdollistaisi väärinkäytökset ja vaarantaisi asukkaiden asumisturvan. Puhuttiin ”joukkoirtisanomisista” ja ”hintahäädöistä”, joita väitettiin olevan edessä, jos laki olisi tullut voimaan. Pääpiirteissään vastaava pykälä sisältyy myös uuden hallituksen lakiluonnokseen - ja näiden muutamien lain vastustajien tuttu pelkoa lietsova propagandakampanja on täydessä vauhdissa.

Mahdollisuus erilaisten näkemysten esittämiseen kuuluu demokratiaan. Onkin erittäin arvokasta, että myös asumisoikeusasukkaista löytyy aktiiveja, jotka uhraavat aikaansa ja vaivojaan tuodakseen keskusteluun omia näkemyksiään. Jotta näkemyksillä rakennettaisiin yhteistä hyvää, niiden tulisi kuitenkin kiinnittyä tosiasioihin. Kun lisää tietoa kertyy, keskustelijalla tulisi olla valmius tarkistaa näkemyksiään. Nyt käytävässä keskustelussa lakiuudistusta vastustavat muutamat asukasaktiivit eivät ole juurikaan antaneet vasta-argumenttien vaikuttaa kannanottoihinsa.

Eri foorumeilla, ja varsinkin sosiaalisessa mediassa, näkemäni kirjoittelun perusteella lain vastustajien ajatuskulku menee osapuilleen näin: Mikäli uuden lain rajoituksista vapauttamista koskeva 89 § tulee voimaan, omistajayhteisöt nostavat valitsemiensa kohteiden käyttövastikkeet pilviin, ja saavat näin asukkaat muuttamaan muualle. Tämän jälkeen omistajayhteisöt hakevat ja saavat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta luvan tehdä kohteilla mitä mielivät ja pistävät kohteet ns. lihoiksi tehden muhkean tilin. Saattaa kuulostaa loogiselta ja upota järjestelmän erityispiirteitä tuntemattomaan, mutta ajatusrakennelma on yhtä kaikki täysin irti todellisuudesta eikä kestä kriittistä tarkastelua.

Tunnen hyvin alan toimijat, ja niiden edustajien kanssa käymieni lukuisten keskustelujen perusteella olen vakuuttunut, että kaikki omistajayhteisöt tekevät parhaansa toteuttaakseen tarkoitustaan. Se on kohtuuhintaisen ja turvallisen asoasumisen tarjoaminen yhä useammille. Tarkoitus ei ole voiton tavoittelu – eikä nykyisen tai mahdollisen tulevan lain mukaan se sitä edes voisi olla. Vaikka tästä huolimatta hyväksyttäisiin uuden lain vastustajien ajatusrakennelman välttämätön lähtökohta, että omistajayhteisöt tavoittelisivat voittoa, ja toimisivat siksi tarkoitustaan vastaan pyrkien myymään kohteita, sakkaa vastustajien ajatuskulku monessa muussakin kohdin.

ARA valvoo kohdekohtaisesti vuosittain käyttövastikkeiden tasoa ja omakustannusperiaatteen noudattamista. Myös asukkaat ovat ymmärrettävästi ja aivan oikein hereillä vastikekehityksen suhteen, ja reagoivat herkästi vastikkeiden korotuksiin. Jo näistä syistä on poissuljettua, että omistajayhteisö pystyisi tarkoituksellisesti nostamaan vastikkeita tyhjentääkseen talon asumisoikeusasukkaista hintahäätö-ajatuksen edellyttämällä tavalla.

Pelon lietsojien retoriikassa mitätöidään täysin lain ja viranomaistoiminnan merkitys. Edellisessä kappaleessa mainitulla ARAn suorittamalla valvonnalla he eivät näe mitään virkaa. He myös ohittavat kokonaan sen, että lakiluonnoksen 89 §:ssä on tiukat kriteerit, joiden kaikkien tulee täyttyä ennen kuin ARA voi tehdä päätöksen vapauttaa kohde käyttö- ja luovutusrajoituksista. Ei riitä, että talon asumisoikeusasukkaista olisi jäljellä alle puolet. Lisäksi edellytetään, että tilanne ei johdu omistajan toiminnasta ja, että omistaja on ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi. Lyhytaikaiset haasteet asuntojen kysynnässä eivät myöskään riitä, vaan vaaditaan, ettei käyttövastikkeilla tai vuokrilla ole voitu kahtena edellisenä vuotena kattaa talon hyväksyttäviä pääoma- ja hoitomenoja. Muista kriteereistä mainittakoon vielä asukkaiden asumisturvan kannalta olennainen vaatimus, että omistaja tarjoaa asukkaille muuta asumisoikeus- tai vuokra-asuntoa ko. paikkakunnalla.

Asumisoikeusyhteisöihin kohdistuu voitonjakorajoite. Siitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa, jonka mukaan yhteisö saa tulouttaa omistajilleen vuosittain enintään 4 % omistajien yhteisöön sijoittamien omien varojen määrästä. Maalaillut muhkeatkaan voitot kohteiden myynnistä eivät vaikuttaisi omistajan sijoittamiin omiin varoihin. Onnistuneetkaan kaupat eivät siis lisäisi omistajien tuloja yhteisöstä. Mikä näin ollen olisi se intressi, jonka vuoksi yhteisöt toimisivat lakiin kirjattua tarkoitustaan vastaan?

Vaikuttaa siltä, että lakiluonnoksen 89 §:ään liittyviä pelkoja lietsovat lakiuudistuksen kriitikot ovat nyttemmin tulleet tietoisiksi voitonjakorajoitteesta. Ainakin sosiaalisessa mediassa he ovat viime aikoina kääntäneet kelkkaansa ja alkaneet puhua kohteiden myynnistä saatavien muhkeiden voittojen sijaan siitä, että kohteet myydäänkin pilkkahintaan yhdelle tai useammalle ”salaiselle sijoittajataholle”. Tämä kuulostaa salaliittoteorialta.  

Lakiluonnoksen 89 § on tarkoitettu sovellettavaksi tarkkaan rajatuissa erityistilanteissa, joissa asumisoikeustalon asuntojen heikko kysyntä johtuu omistajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Tavoitteena on estää se, että pitkäaikaisesti vajaakäytöllä olevan kohteen kulut tulevat omistajayhteisön muiden asumisoikeuskohteiden asukkaiden maksettavaksi. Tämä tavoite on hyvä ja tärkeä.

Sen enempää mainittu 89 § kuin muutkaan lakiluonnokseen sisältyvät säännösehdotukset eivät anna aihetta olla huolissaan. Päinvastoin, moni muukin kohta luonnoksessa tekee asumisoikeusjärjestelmästä entistä paremman, varsinkin asukkaiden kannalta. Toivon ja uskonkin, että tällä kertaa poliittisilla päättäjillämme on viisautta ja päättäväisyyttä viedä uudistus maaliin sen ympärillä esiintyvästä melko äänekkäästä kritiikistä huolimatta.


Jari Riskilä
toimitusjohtaja
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

  

Lue lisää
Esa_Kankainen_Asuntosaatio_toimitusjohtaja
22.09.2020
Esa Kankainen
Asuntosäätiöllä vahvan tekemisen syksy
Keväällä ennustettiin, että syksyllä rakennusalalla eletään synkissä tunnelmissa. Pahimmat ennusteet eivät ole kuitenkaan realisoituneet. Sen olen todennut sekä käymissäni keskusteluissa alan toimijoiden kanssa, talousanalyytikkojen katsausten perusteella että oman kokemuksemme kautta.

Asuntosäätiössä nähdään tilanne jopa jonkin verran parempana kuin vuosi sitten. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon hidastuminen lisää yleensä rakennusliikkeiden kiinnostusta ARA-tuotantoon. Niin on käynyt nytkin, tosin saamamme urakkatarjousten määrä on noussut vain maltillisesti. Ilmeisesti rakentajilla riittää vielä töitä muissa hankkeissa.

Hankeaihioidemme määrä on kuitenkin kasvussa. Siksi on hyvä, että valtioneuvosto nosti kesällä korkotuetun asuntotuotannon hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla eurolla. Perusteluissa todettiin, että uudet vuokra- ja asumisoikeusasunnot tasaavat rakennusalan näkymiä ja tukevat työllisyyttä. Lisäisin tähän vielä, että samalla vaikutetaan asumisen hintakehitykseen, kun asuntotuotanto ei pääse notkahtamaan. Asumisen hinnalla on ratkaiseva merkitys asukkaiden arkeen.

Ympäristöministeriöstä on arvioitu, että myös MAL-sopimus saadaan vihdoin allekirjoitetuksi todennäköisesti lokakuussa. Näin poistuu sekin uudistuotannon hidaste. Vielä kun saataisiin nopeutettua suunnittelu-, kaavoitus- ja viranomaisprosesseja, päästäisiin tekemään vielä tehokkaammin töitä hallituksen asettaman asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi.

Asuntosäätiö käynnistää tänä vuonna noin 400 asunnon rakentamisen ja ensi vuonna tavoitteena on yli 500 asunnon tuotannon aloittaminen. Sen lisäksi meillä on meneillään mittava korjausrakentamisen hanke. Tavoitteenamme on käynnistää ns. viihtyvyysremontteja vuosittain noin 50 asumisoikeuskohteeseen. Koronatilanne tosin keskeytti remonttien tekemisen keväällä, mutta nyt syksyllä niitä on pystytty jatkamaan normaaliin tahtiin.

Viihtyvyysremonttien tulevaisuus riippuu siitä, kuinka valtiolta saadaan korjausrakentamiseen lainapäätöksiä. Asuntosäätiön tavoitteena on remontoida kaikki 30 vuotta vanhat asumisoikeusasunnot seuraavan kymmenen vuoden aikana, koska haluamme pitää asuntomme kilpailukykyisinä tulevaisuutta varten.

Asuntojemme käyttöaste on hyvä, 98,19 %. Korona vaikutti keväällä tilanteeseen, kun asuntoja ei voitu normaaliin tapaan markkinoida henkilökohtaisin esittelyin. Asuntojen vaihtuvuus on matala, koko konsernin osalta 15,3 % ja asumisoikeusasuntojen osalta vain hieman yli 14 %.

Lähitulevaisuuden näkymämme ovat varovaisen luottavaiset. Asumisoikeus- ja vuokra-asunnoillamme on koko maassa hyvä kysyntätilanne, uudistuotantoa saadaan liikkeelle ja korjausrakentamisen prosessit ovat hiottu tehokkaiksi. Myös palvelukeskustoiminta on saatu parin vuoden aikana tehostettua. Asiakkaiden yhteydenottojen vasteajat ovat puolittuneet ja asiakastyytyväisyys on siltä osin parantunut.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja toivoa, että koronatilanne pysyisi Suomessa hallinnassa.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

 
Lue lisää
Nainen ja koira sohvalla
18.09.2020
Romanttista matkailua kotisohvalta

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, ei liioin pakata laukkua päästäkseen unohtumattomalle matkalle. Nappaa vinkkimme elokuviin, jotka siivittävät sinut hetkessä uusiin maisemiin ja romanttisiin tunnelmiin.


1. Itävalta & Ranska: Rakkautta ennen aamua/ auringonlaskua/ keskiyötä 

Ohjaajan ideasta syntynyt elokuva (Rakkautta ennen aamua), jossa päähenkilöt tapaavat sattumalta junassa ja päätyvät kuljeksimaan Wienin kaduille koko yöksi yhdessä jutellen. Itsenäinen jatko-osa Rakkautta ennen auringonlaskua hyppää ajassa yhdeksän vuotta eteenpäin. Elokuva keskittyy edeltäjänsä tapaan Celinen ja Jessen dialogiin, ilman taustatehosteita. Tarinan taustalla näkyy kaunis Pariisi. Toinen jatko-osa Rakkautta ennen keskiyötä jatkaa Celinen ja Jessen tarinaa tuttuun tapaan, mutta myös tämän osan voi katsoa muista irrallaan. 

Before Sunrise / 1995 
Before Sunset / 2004 
Before Midnight / 2013 


2. Italia: Call Me by Your Name 

17-vuotias Elio viettää kesälomaansa vanhempiensa kanssa Pohjois-Italiassa vuonna 1983, kun hän tutustuu isänsä 24-vuotiaaseen assistenttiin Oliveriin. Aluksi toisistaan välinpitämättömät Elio ja Oliver alkavat viettää yhä enemmän aikaa toistensa kanssa ja kaksikon välille kehittyy romanssi. Herkkä tarina ensirakkaudesta palkittiin parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnolla seuraavana vuonna.  

Call Me by Your Name / 2017 
 
3. Japani: Hiroshima, rakastettuni 

Ranskalaisen elokuvan uuden aallon merkkiteos, jossa ranskalainen nainen ja japanilainen mies viettävät kaksi päivää yhdessä Hiroshimassa Japanissa. Nainen on palaamassa kotiin lyhyen romanssin jälkeen ja elokuva keskittyy pariskunnan dialogiin keskellä Hiroshiman raunioita. Elokuvan teemoina ovat mm. sodan jälkeiset traumat sekä ihmissuhteet. 

Hiroshima, Mon Amour / 1959 

4. Hong Kong: In the Mood for Love  

1960-luvun Hongkongissa tahoillaan naimisissa olevat Chow ja Su muuttavat samaan naapurostoon ja tutustuvat toisiinsa vähitellen. Chown ja Sun ystävyyssuhde syvenee, kun heille selviää, että heidän puolisoillaan on suhde keskenään. Chow ja Su eivät halua alentua puolisoidensa tasolle ja sopivat jatkavansa ystävyyssuhdettaan platonisena. Mutta pian kummallekin kehittyy romanttisia tunteita toisiaan kohtaan.  

Fa yeung nin wah / 2000 

5. Ranska: Midnight in Paris 

Nuori Gil aloittelee kirjailijan uraansa ja viettää aikaa kihlattunsa Inezin kanssa Pariisissa, mutta ei välitä paikallisista tutuistaan. Hän lähtee ystäviensä illanvietosta kesken kaiken kävellen kohti hotelliaan, mutta päätyykin 1920-luvun Pariisiin viettämään mielenkiintoista yötä sen ajan kuuluisuuksien kanssa. Päiväksi Gil elää nykyajassa, mutta palaa 20-luvulle aina öisin ja saa öisiltä tutuiltaan mm. kirjailijan uraansa edistäviä neuvoja. 

Midnight in Paris / 2011 

6. Irlanti: Once 

Kaksi katumuusikkoa tapaa Dublinin kaduilla Irlannissa ja päätyvät viettämään yhdessä aikaa rikkoutuneen imurin äärellä. Samalla syntyy ajatus yhteisestä demosta, joka nauhoitetaankin yhden yön aikana. Samalla kumpikin käsittelee rikkoutuneita ihmissuhteitaan laulujen muodossa. Jos pidät melankolisesta ja akustisesta musiikista, katso tämä! 

Once / 2007 

7. Kreikka: Mamma Mia!

Idylliselle kreikkalaissaarelle sijoittuva musikaali, jossa Sophie yrittää selvittää oikeaa isäänsä äitinsä tietämättä. Äiti Donna ja tytär Sophie pitävät hotellia, mukana myös Sophien tuleva sulhanen Sky. Ennen häitään Sophie lähettää äidiltään salaa kutsut kolmelle miehelle, joista yhden hän päättelee olevan oikea isänsä. Miehet saapuvat hotelliin todellista syytä tietämättä. Seuraa hauskoja ja koskettavia tilanteita sekä paljon laulua ja tanssia. Hyvän mielen takuu! 

Mamma Mia! / 2008 

Lue lisää
blogi-asuntosaatio-on-yhteistkunnallinen-yritys
04.09.2020
Esa Kankainen
Asuntosäätiö on yhteiskunnallinen yritys
Asuminen on ihmisen elämän perustekijä, jonka pitäisi olla kaikille turvallista ja kohtuuhintaista. Siitä lähtee Asuntosäätiön perustajien asettama tavoite asumiselle. Kaikilla pitäisi olla hyvä koti ja viihtyisä asuinalue asuttavanaan. 

Suomalaisen Työn Liitto myönsikin kesällä Asuntosäätiölle Yhteiskunnallinen Yritys -merkin osoituksena liiketoiminnan ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Lisäksi meille myönnettiin Suomessa tuotetun palvelun ja työllistämisen osoitukseksi Avainlippu-merkki. 

Nuo merkit viestivät työstämme, jota olemme tehneet asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi jo vuodesta 1951 lähtien. Työmme hyödyttää yhteiskuntaa yhä edelleen monella tavalla. On hyvä asia, että se todennetaan myös näiden merkkien myöntämisen kautta. 

Mielestäni se myös korostaa, että asumisen laatu vaatii jatkuvaa työtä monella sektorilla. Meidän tehtävämme on pitää huolta tavallisten työssäkäyvien ihmisten mahdollisuudesta laadukkaaseen asumiseen. 

Tarve kohtuuhintaiselle asumiselle on korostunut korona-aikana. Vuokra-asuntojen kysyntä on lisääntynyt ja Pellervon taloustutkimuksen vastikään julkaiseman arvion mukaan kysyntä tulee kasvattamaan vuokrankorotuspaineita vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa. 

Asumiskulujen kehitykselle ei tee hyvää sekään, että vapaarahoitteisen asuntotuotannon on arvioitu vähenevän merkittävästi. Jos näin käy, tulevaisuudessa asunnoista on vielä suurempi pula ja asumisen hinta on yhä korkeampi.

Suhdannetilanne suosisi nyt ARA-tuotantoa, mutta tuotantoa hidastaa ainakin jossain määrin se, että MAL-sopimuksia ei ole vieläkään allekirjoitettu. Yhteinen näkemys alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä on keskeinen tekijä nimenomaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiselle kasvukeskuksissa. Sen myötä päästään toteuttamaan työssäkäyntialueille asuntoja, joiden tavoitteena ei ole omistajien voiton maksimointi. 

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin olennaisena myöntämiskriteerinä on  juuri se, että toiminnan avulla ei kerätä voittoja omistajille. Asuntosäätiön tapauksessa kaikki vastikkeista ja vuokrista saadut tulot käytetään toiminnan kehittämiseen. Asukkaan kannalta tämä näkyy ammattimaisena ja vastuullisena asuntojen omistamisena, mutta erityisesti kohtuullisina ja ennakoitavina asumiskustannuksina. Talous vaikuttaa siten myös turvallisuuden tunteeseen. 

Myönnettyjen merkkien avulla haluamme entisestään vahvistaa rooliamme suomalaisena yhteiskunnallisena yrityksenä. Ne ikään kuin velvoittavat meitä jatkamaan merkittävää työtämme. 

Kaiken kaikkiaan Asuntosäätiö tarjoaa 17 500 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa 31 paikkakunnalla. Käynnistämme strategiamme mukaisesti vuosittain noin 400 asunnon tuotannon. Asunnoista suurin osa on asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja, jotka molemmat ovat ARA-tuotantoa. 

Vastuullisena kiinteistönomistajana huolehdimme kiinteistöjen kunnosta koko niiden elinkaaren, ja aloitammekin vuosittain noin 50 kohteessa viihtyvyysremontit. Kiinteistöjen kunnon parantamisen lisäksi tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen. Kehitämme koko ajan myös asumisen palveluita tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea.  

Työ asuntopulan voittamiseksi ja asumisen viihtyvyyden parantamiseksi jatkuu Asuntosäätiössä joka päivä.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

  
 
Lue lisää
Ruokailu- ja sohvaryhmä
24.08.2020
Jari Riskilä
Asumisoikeusasumisella kova kysyntä
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa todettiin 19.8.2020, että omistus- ja vuokra-asumisen välimuodot eivät ole yleistyneet Suomessa. 

Välimuotojen yleistyminen ei ole kiinni asukkaiden tarpeista. Varsinkin omistus- ja vuokra-asumisen väliin asettuvalla asumisoikeusasumisella on erittäin suuri kysyntä kasvukeskuksissa, joissa asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat selvästi vuokria edullisempia. Esimerkiksi Helsingissä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi ja vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista joutuu ARAn viimeisimmän, vuoden takaisen selvityksen mukaan maksamaan keskimäärin 46 % enemmän vuokraa kuin asumisoikeusasunnoista vastiketta.

Asumismuoto kiinnostaa erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä. Tämä johtuu asumisoikeusasuntojen edullisuuden ja turvallisuuden lisäksi siitä, että asunnosta pääsee joustavasti ja riskittömästi eroon, jos työt tai opiskelu vaatii muuttamista.

Viime vuosina asumisoikeusasunnoissa on lisääntynyt myös iäkkäämpien asukkaiden määrä. Kuten pääkirjoituksessa todettiin, syrjäseuduilla asuntojen hinnat ovat romahtaneet samaan aikaan, kun palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi kaupunkikeskuksiin. Tämän kehityksen myötä iäkkäämmillä suomalaisilla vanhuudenturvaksi omistusasuntoon sijoitetut rahat ovat näillä alueilla hävinneet. Tällaisissa tilanteissa asumisoikeusasunto on erinomainen vaihtoehto. Tällaiseen asuntoon pääsee kiinni asumisoikeusmaksulla, jolloin uusi koti on mahdollista hankkia läheltä palveluita ja vaikkapa läheltä lasten asuinpaikkaa.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n asunnoissa viihdytään pitkään. Meidän 16 500 asunnosta noin 5 000:ssa asuu yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita. Omistus- ja vuokra-asumisen välimuotoa edustavan asumisoikeusasumisen yleistymisen esteenä ei olekaan kysyntä vaan yksinkertaisesti se, ettei asumisoikeusasuntoja päästä rakennuttamaan niin paljon kuin kysyntätilanne edellyttäisi.

Asojärjestelmä on ollut koko 30-vuotisen olemassaolonsa ajan erityisesti valtiovarainministeriön hampaissa. Ministeriö suhtautuu järjestelmään nuivasti asuntojen jakoperusteiden takia. Asumisoikeusjärjestelmässä asuntoja voi hakea kuka tahansa. Alle 55-vuotiaita koskevat varallisuusrajat, mutta muuten asunnot jaetaan kunnalta saatavan järjestysnumeron perusteella. Asuntoja ei siis jaeta tarveharkintaisesti ja siksi ministeriössä ajatellaan, että valtion tukea ei tulisi käyttää mallin edistämiseen.

On totta, että asumisoikeusasuntojen tuottamiseen annettava tuki ei välittömästi kohdistu asuntomarkkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Asuntomarkkinoita tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuutena. Suuri osa asumisoikeusasukkaista muuttaa asuntoon valtion tukemasta vuokra-asunnosta. Kynnys siirtyä esim. kunnan vuokra-asunnosta joko suoraan omistusasuntoon tai vapaarahoitteiseen vuokra-asuntoon on monelle näistä ihmisistä liian korkea, mutta asumisoikeusasunto on heille taloudellisesti kestävä ratkaisu. Näin asumisoikeusasunnot osaltaan synnyttävät vaihtuvuutta valtion tukemiin vuokra-asuntoihin ja vapauttavat niitä heikoimmassa asemassa olevien asunnontarvitsijoiden käyttöön.
   
Asumisoikeusasuminen on täydellinen täsmäase tämän päivän asuntomarkkinoiden haasteisiin. Ne edustavat hintasäänneltyä kohtuuhintaista asumista, joka muun muassa mahdollistaa kasvukeskusten tarvitsemien palvelualan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asumisen lähellä työpaikkoja. Ne monipuolistavat asuinalueiden asuntotarjontaa ja ehkäisevät tehokkaasti segregaatiota. Ne myös muodostavat edellä mainitulla tavalla yhden tuiki tarpeellisen portaan valtion tukeman vuokra-asumisen ja markkinaehtoisen asumisen välille. 

Ei sovi unohtaa sitäkään, että asumisoikeusasunnot ovat valtiolle edullisin tapa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää. Näissä asunnoissa valtion takausvastuu on 10 prosenttia pienempi kuin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, eikä asumisoikeusasunnoille makseta käynnistysavustusta. Asumisoikeusasuntojen rakennuttamista tulisikin ripeästi vauhdittaa, jotta näitä laadukkaita sekä asukkaille että yhteiskunnallehyödyllisiä asuntoja olisi enemmän. 

Jari Riskilä

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n hallituksen puheenjohtaja
 
Lue lisää
nainen makaa ulkona viltillä lukemassa kirjaa
15.07.2020
Kotimatkailua - Ruoasta tunnetut kirjat eri puolilta maailmaa

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, ei liioin pakata laukkua päästäkseen unohtumattomalle matkalle. Nappaa vinkkimme kirjoihin, jotka siivittävät sinut hetkessä uusiin maisemiin.  

1. Espanja: Suklaan maku  

Barcelona näyttämönä ja intohimona suklaa, joka yhdistää naiset eri vuosisadoilta. 1700-luvulla leskeksi jääneet Mariannan, joka jatkaakseen suklaan tekemistä, joutuu salaamaan miehensä kuoleman. 1800-luvun Auroran, joka on orpona riippuvainen varakkaan perheen suopeudesta, sekä 1900-luvun itsenäisen Saran, joka työskentelee kondiittorina sekä tasapainoilee itse luomansa kolmiodraaman keskellä. // Care Santos, Kustantamo S&S, 2016 

2. Intia & Ranska: Herkullinen elämä 

Ranskalainen kylä ja ruokakulttuurien yhteentörmäys. Intialaisen perheen saapuminen ranskalaiseen Lumiéren kylään synnyttää ruokasodan perinteisen ranskalaisen ja mausteisen intialaisen ruoan välille. Herkullinen kirja, jonka innoittamana on syntynyt saman niminen elokuva. // Richard C. Morais, WSOY , 2015

3. Intia: Munakoisojen kiukku 

Kirja täynnä makuja ja tuoksuja. Munakoisojen kiukku on kaunokirjallinen keittokirja, jossa ruoka-aiheiset novellit ja hyviksi havaitut reseptit vuorottelevat. Kirjan sivuilta on aistittavissa niin intialainen kulttuuri kuin intialaisten perheiden arki ihmissuhdekuvioineen. // Bulbul Sharma, Like, 2003 

4. Iran & Irlanti: Lumoavien mausteiden kahvila 

Iranista vallankumousta paenneet sisarukset perustavat kahvilan syrjäiseen irlantilaiskylään ja sekoittavat kyläläiset ruokien eksoottisilla tuoksuilla ja mauilla. // Marsha Mehran, Loisto, 2006 

5. Italia: Guido Brunetti -sarja  

Venetsia ja italialainen ruoka tulee tutuksi, kun seuraa rikoskomissaari Guido Brunetin arkea. Rikosten selvittämisen lomassa nautitaan tämän tästä herkullisesta italialaisesta ruoasta, jota herkkusuuksikin luonnehdittava Guido nauttii erityisesti perheensä kanssa. Guido Brunetti -sarjan kirjoja on julkaistu tähän mennessä 26. // Donna Leon, kirjoitettu, Otava, 1992-2019 

Ja jos Guido Brunettin tähdittäämät dekkarit saavat veden kielelle, kannattaa tutustua Donna Leonin ja Roberta Pianaron julkaisemaan Makupaloja Venetsiasta Guido Brunettin tapaan -keittokirjaan, johon on kerätty 90 herkullista reseptiä. // Donna Leon & Roberta Pianaro, Otava, 2011 

Italia: Maistaja 

Köyhän Ugon tie kulkee herttuan ruoanmaistajaksi, vaaralliseen ammattiin, josta herttuan viholliset tekevät vielä vaarallisemman. Ugo saa maistaa herkkuja, joista tavallinen kansa voi vain haaveilla, mutta uskaltaako Ugo nauttia maistamistaan herkuista? // Peter Elbling, WSOY, 2003 

6. Japani: Pallokala 

Á la carte -palkinnon saanut gastrodekkari johdattaa suomalaisen Riku Mäen huippukokkien kisaan Japaniin, vaan mitä tapahtuukaan, kun tuomaristo saa ruoat maistettavakseen? // Heikki Valkama, Tammi, 2018 

7. Meksiko: Pöytään ja vuoteeseen 

Kirja meksikolaisilla mausteilla. Kirjan päähenkilö on syntynyt keittiössä ja viettää siellä yhä suuren osan ajastaan. Mausteiden lisäksi ruoka maustuu sydänsuruista vuodatetuilla kyynelillä, mutta kaiken kaikkiaan kirja on tunteikas ja hauska rakkaustarina. // Laura Esquivel, WSOY, 1989 

8. Yhdysvallat / Puerto Rico: Mofongo 

Kalifornialainen Sebastian unelmoi tavallisesta lapsuudesta, jonka hänen sydänvikansa estää. Isoäidin keittiössä Sebastian kuitenkin viihtyy ja oppii valmistamaan puertoricolaisia ruokia, kuten isoisän aikanaan hurmannutta arroz sasonadoa. Isoäidin reseptit löytyvät kirjan lopusta. // Cecilia Samartin, Bazar, 2016 

9. Ranska: Miksi ranskalaiset lapset syövät ihan kaikkea?  

Sukella ranskalaiseen ruokakulttuuriin kanadalaisen perheenäidin kanssa, joka ei osannut aavistaa, millaiseen ruokakouluun hän ja erityisesti hänen ruokansa suhteen nirsot lapset joutuvat muuttaessaan ranskalaiseen kylään. Karikkoisen alun jälkeen lapset oppivat kuitenkin syömään monipuolisemmin, lisäksi syntyy 10 yksinkertaista sääntöä, joiden avulla lapset oppivat nauttimaan monipuolisesta ruoasta. // Karen Le Billon, Atena, 2013 

10. Ranska: Pieni suklaapuoti 

Ranskalainen Lansquenetin kylä saa uusien asukkaiden myötä suloisen suklaapuodin, jonka käsin tehdyt suklaamakeiset muuttavat yhden jos toisenkin kyläläisen elämää. Tarina on tullut tutuksi myös saman nimisenä elokuvana. // Joanne Harris, Otava, 2013 

Lue lisää
kotimatkailua_dekkarit-vievät-eri-puolille-maailmaa-
02.07.2020
Kotimatkailua – Dekkarit, jotka vievät eri puolille maailmaa

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, ei liioin pakata laukkua päästäkseen unohtumattomalle matkalle. Nappaa vinkkimme kirjoihin, jotka siivittävät sinut hetkessä uusiin maisemiin.  

 

Jännitystä toisissa maisemissa


1. Botswana: Naisten etsivätoimisto nro 1 / Mma Ramotswe tutkii -sarja 

Aisti Afrikka keski-ikää lähestyvän, mutta hyvinkin aikaansaavan ja perinteitä kunnioittavan naisetsivän matkassa, joka ei voisi kuvitella arkeaan ilman Rooibos-teetä. Näitä lämmintunnelmaisia ja humoristisia kirjoja on tähän mennessä julkaistu 18. // Alexander McCall Smith, Otava, julkaistu suomeksi 2003-2019  
 
2. Englanti: Cherringhamin mysteerit -sarja 
Kevyttä jännitystä. Thamesin yläjuoksun varrella sijaitsevan herttaisen Cherrinighamin pikkukaupungin kulisseissa tapahtuu ikäviä. Lapsuusmaisemiinsa yksinhuoltajana takaisin muuttanut Sarah Edwards selvittää rikoksia yhdessä newyorkilaisen rikospoliisi Jack Brennanin kanssa. Lyhyehköt tarinat julkaistaan vain e-kirjoina ja äänikirjoina. Kesään 2020 mennessä tarinoita on julkaistu 27, joista Murha Thamesin varrella on ensimmäinen. // Matthew Costello & Neil Richards, Tammi, julkaistu suomeksi 2017-2020 

3. Espanja: Petra Delicado ja merkityt tytöt / Petra Delicado -sarja 
Viihdettä rikoksella maustettuna. Humoristinen dekkarisarja sijoittuu Barcelonaan, jossa rempseä komisario Petra Delicado tutkii rikoksia yhdessä persoonallisen työparinsa Fermín Garzónin kanssa. // Alicia Giménez Bartlett, Tammi, suomeksi julkaistu 2012-2014 

4. Etelä-Korea: Tappajat 
Tarantinomainen huumori maustaa tummasävyistä ja väkivaltaista trilleriä, joka tutustuttaa lukijansa samalla korealaisen kulttuurin. Rikollisjärjestö toimii Soulin vanhasta kirjastosta käsin organisoiden palkkamurhia. Vaan mitä tapahtuukaan, kun palkkamurhaaja ei noudatakaan saamiaan käskyjä. // Un-su Kim, Like, 2019 

5. Islanti: Perimä / Freyja ja Huldar -sarja 
Hyytäviä rikoksia selvittää reykjavikilainen komisario Huldar yhdessä lastensuojelussa työskentelevän Freyjan kanssa. Sarjaan kuuluvia kirjoja on julkaistu neljä, joista Perimä on ensimmäinen. // Yrsa Sigurðardóttir, Otava, julkaistu suomeksi 2015-2020 

6. Intia: Murha Bombayssa, Satapurin jalokivi / Perveen Mistry -sarja 
Intian eksotiikkaa ja historian havinaa. Sukella 1920-luvun Bombayhin, jossa Oxfordissa opiskellut nuori nainen paneutuu isänsä lakitoimistossa niin testamentin taustalta löytyviin sotkuisiin kuvioihin kuin ruhtinasperheen lasten suojelemiseen. Tarinoiden taustalta löytyy ”tosielämän Perveen”, joka on inspiroinut Intian ensimmäisenä naisasianajajana Masseyta.  // Sujata Massey, Gummerrus, 2019-2020 

7. Japani: Rei Shimuran ensimmäinen tapaus / Rei Shimura -sarja 
Kurkista japanilaiseen yhteiskuntaan. Japanilaista antiikkia rakastava ja Yhdysvalloista Japaniin muuttanut japanilaisamerikkalainen Rei löytää itsensä kerta toisensa jälkeen ikävien tapausten ääreltä. Rei Shimuran ensimmäinen tapaus voitti arvostetun Agatha Christie -palkinnon. Sarjan kirjoja on ilmestynyt 11. // Sujata Massey, Gummerus, julkaistu suomeksi 2000-2016 

8. Kiina: Kuolemanjärvi / Komisario Chen -sarja 
Kurkista kiinalaiseen elämään, niin sen ihmisiä viliseviin katuihin kuin ahtaisiin koteihin. Yhdysvalloissa nykyään asuva dekkarikirjailija Xiaolong Qiu johdattaa lukijansa Shanghain keskelle yhdessä sivistyneen ja runoutta harrastavan ylikomisario Chen Caon kanssa. Chen on seikkaillut jo useissa dekkareissa, joista seitsemäs, Kuolemanjärvi, on julkaistu myös e-kirjana. // Xiaolong Qiu, Otava, julkaistu suomeksi 2005-2013 

9. Ruotsi: Syvissä vesissä / Sandhamnin murhat -sarja 
Kesä ja merituuli. Tukholmalaisten kesäparatiisi, idyllinen Sanhamnin saari toimii rikosten näyttämönä – milloin löytyy kalaverkkoon kietoutunut ruumis, milloin mies on ammuttu ruoriin. Ensimmäisestä Syvissä vesissä -kirjasta alkaen rikosvyyhtejä selvittää poliisi Thomas Adreasson yhdessä lapsuusaikaisen ystävänsä Nora Linden kanssa, joka perheineen viettää vapaa-aikaansa saaressa. Sarjan kymmenes teos julkaistiin alkuvuodesta 2020. Kirjojen pohjalta on myös dramatisoitu Murha Sandholmissa -televisiosarja, jonka kolme jaksoa on nähtävissä Yle Teema Fem -kanavalla ja Yle Areenassa 20.7.2020.  // Viveca Sten, WSOY, 2012-2020 

10. Unkari: Budapestin varjot / Budapest noir -sarja 
Tee aikamatka 1930-1950-lukujen Budapestiin. Historiasta tutut nimet ja tapahtumat, kuten natsi-Saksan Hermann Göring ja vuoden 1956 kansannousu, luovat varjonsa kaupungin ylle. Kirjasarjassa rikostoimittaja Zsigmond Gordon on paneutunut rikoksiin tavalla, joka on saanut esimeriksi Suomen dekkariseuran palkitsemaan Vilmos Kondorin Ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjalla. Tähän mennessä kirjoja on julkaistu suomeksi viisi. // Vilmos Kondor, Tammi, julkaistu suomeksi 2012-2019 
 
Lue lisää
asokodit_blogi_kiertotalous
29.06.2020
Jari Riskilä
Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta sopii Asokodeille
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi toukokuussa tiekartan, joka on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman toimenpiteistä. Valituista neljästä painopistealueesta: hankinnat, viherjätteet, rakentaminen sekä jakamis- ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet, erityisesti kaksi viimeistä kytkeytyy olennaisesti myös asumiseen. 

Voimme hyvillä mielin todeta, että meillä Asokodeilla on jo käynnissä monia toimenpiteitä, jotka tukevat Helsingin asettamia tavoitteita. Eivätkä toimenpiteet hyödytä pelkästään pääkaupunkiamme, vaan kaikkia 31 toimintapaikkakuntaamme ympäri Suomea. 

Asokodit omistaa yli 16 500 asumisoikeusasuntoa ja koko Asuntosäätiö-konserni yhteensä yli 17 500 asuntoa.  Konsernimme on maamme neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja, joten tekemisillämme on merkitystä.  

Asokodit toteutti jo monta vuotta sitten  kiinteistöissään erittäin merkittävän ilmastoteon, kun öljylämmityskohteet muutettiin maalämmöllä toimiviksi. Lisäksi viime vuosina on kiinteistöissämme otettu laajasti käyttöön nykyaikainen teknologia, jolla talojen lämmitys saadaan toimimaan kustannustehokkaasti säätiloja ennakoiden. Samalla tulevat lämmityksen  mahdolliset vikatilanteet nopeasti tietoon ja korjatuiksi. 

Uusimpana isona urakkana olemme käynnistäneet ns. viihtyvyysremontit, joilla asumisviihtyisyyden lisäämisen ohella parannetaan talojen energiatehokkuutta. Tulemme 2030-luvun alkuun mennessä remontoimaan 1990-luvulla valmistuneet asuntomme, joita on noin 11 500. 

Viihtyvyysremontteihin on kytketty alusta lähtien myös kiertotalouden elementtejä. Pääkaupunkiseudulla yhteistyötä tehdään Kierrätyskeskuksen kanssa vanhojen kodinkoneiden kierrättämiseksi uusiokäyttöön. Vastaavanlaisia yhteistyökumppaneita on löytynyt myös maakunnista.

Olemme linjanneet, että yli kolme vuotta vanhat kodinkoneet uusitaan, jotta pystymme ylläpitämään koneet jatkossa tehokkaammin. Tämän linjauksen toteuttaminen edellyttää menetelmää, jonka myötä käyttökelpoiset koneet eivät päädy kaatopaikalle, vaan hyvään jatkokäyttöön.

Viihtyvyysremonttien materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota kestävyyteen. Se kuuluu Asuntosäätiö-konsernin peruslinjauksiin, ja ARA-taloissa kestävän kehityksen periaatteita tukee myös remonttien rahoitusjärjestelmä. Rahoituksellisista syistä isoja remontteja ei tehdä usein ja siksi nyt valittujen materiaalien pitää kestää käytössä pitkään. 

Tavoitteenamme on pilotoida myös hiilineutraali viihtyvyysremontti, samoin kuin kehitellä uudisrakentamiseen hiilipäästöt minimoiva tuotantomalli. Molemmat ideat ovat vielä hahmotusvaiheessa, mutta niiden toteuttamiseen tähtäävät hankkeet saadaan liikkeelle todennäköisesti seuraavan vuoden aikana. 

On hyvä asia, että Helsinki lähtee järjestelmällisesti tukemaan kiertotaloutta rakentamisessa. Rakentaminen vaikuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeen ja Helsingin kaltaisen suuren toimijan esimerkki vaikuttaa. Samalla periaatteella haluamme toimia myös Asokodeissa. Isona toimijana koemme, että meillä on vastuu olla edelläkävijä.

Olemme tehneet monia muitakin toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Kerroimme niistä myös asukkaille taannoin Kotimaisema-lehdessä. Haluamme, että asukkaat tuntevat ja tietävät tekevänsä ilmastoteon asumalla Asokotien asumisoikeusasunnossa.
Lue lisää
nainen lukee puun alla kirjaa
18.06.2020
Kotimatkailua – 10 kirjaa, jotka kuljettavat suomalaisten matkassa

Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, ei liioin pakata laukkua päästäkseen unohtumattomalle matkalle. Nappaa vinkkimme kirjoihin, jotka siivittävät sinut hetkessä uusiin maisemiin. 


Kotimaan (aika)matkailu

 
1. Helsinki: Outi Pakkasen dekkarit 
Outi Pakkasen yli 20 dekkaria sijoittuvat Helsinkiin, jossa graafikko Anna Laine löytää itsensä erilaisten rikosten ääreltä. Eri vuosikymmenillä kirjoitetut kirjat kuvastavat hyvin myös aikaansa sekä Helsingin muuttuvaa katukuvaa.  // Outi Pakkanen, vuosilta 1973-2020, Otava

2. Kuopio: Sirpa Kähkösen Kuopio-sarja
Sirpa Kähkösen Kuopio-sarja avaa ikkunaa niin pula-ajan kuin 1960-luvun Suomeen sekä Kuopioon, savolaisuuteen ja savon murteeseen. // Sirpa Kähkönen, Otava

3. Kouvola: Kadonneen naisen arvoitus
Eläkkeelle jääneen ja aikanaan Lappeenrannassa ja Kouvolassa työskennelleen poliisin esikoisromaani nostaa esille kadonneen naisen arvoituksen lisäksi Kouvolan. // Kimmo Hyvärinen, Kustannus Aarni, 2020

4. Turku: Myrkkykeiso
Turku ja sen puutaloalue Portsa siinä kuin Keimiönsaari tulevat tutuksi, kun puutarhamatkaaja ja marttaihminen Ellen Lähde haistaa palaneen käryn. // Eppu Nuotio, Otava, 2017

Maailma suomalaisten silmin 

 
5. Islanti: Islantilainen Voittaa Aina  
Pieni Islanti tulee tutummaksi, kun sukeltaa islantilaisuuteen suomalaisen Satu Rämön avulla. Kirja täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia pienestä maasta Atlantin valtameren pohjoisosassa. // Satu Rämö, WSOY, 2017 

6. Italia: Kaikki Italiani: Matkalla maassa, josta on moneksi  
Vuosia Italiassa asunut Liisa Väisänen johdattaa pintaa syvemmälle kohti italialaisuuden ydintä, sivukujille ja syrjäisimpiinkin kaupunkeihin. // Liisa Väisänen, Kirjapaja, 2017 

7. Japani: Melkein Geisha  
Minna Eväsoja johdattaa japanilaisuuteen parin vuosikymmenen kokemuksella samalla silmien eteen japanilaisuuden eri sävyt maalaten. // Minna Eväsoja, Gummerus, 2019 

8. Ranska: Bibistä burkiniin – Totuuksia ranskatar-myytin takaa  
Ranskassa vuosia asunut kirjeenvaihtaja Annastiina Heikkilä valottaa todellisuutta lukuisten ranskatar-myyttien, kuten aina hoikkien ranskattarien, takana. // Annastiina Heikkilä, Kustantamo S & S, 2018 

9. Venäjä: ”Et kuitenkaan usko…” – Ville Haapasalon varhaisvuodet Venäjällä  
Uskomaton, uskomattomampi Venäjä valottuu näyttelijäopintojaan itänaapurissa suorittaneen Ville Haapasalon kokemusten kautta. Kirja on saanut jatkoa ”Et muuten tätäkään usko…” – Ville Haapasalon 2000-luku Venäjällä -kirjassa. // Ville Haapasalo, Kauko Röyhkä, Juha Metso, Docendo, 2017 

10. Maailman ympäri: Reissukirja  
Toimittaja Rauli Virtasen jalanjäljissä on turvallista matkata kirjan sivuja lukien tai äänikirjaa kuunnellen, vaikka mies onkin suunnannut usein sinne, minne muut eivät ole uskaltaneet mennä. Virtasen matkassa päädyt milloin pakkolaskuun Amazonian viidakkoon, milloin sissien tukikohtaan. // Rauli Virtanen, WSOY, 2014 
 
Lue lisää
etätyö
17.06.2020
Esa Kankainen
Uudet toimintatavat yllättivät positiivisesti

Muokkasimme Asuntosäätiössä etätyövälineet kuntoon jo viime vuoden puolella osana isompaa toimintakulttuurin muutosta. Uudistimme toiminnanohjausjärjestelmän sekä otimme käyttöön pilvipohjaiset työ- ja viestintävälineet. Taustalla oli strateginen valinta siirtyä ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekemiseen.

Näin jälkeenpäin täytyy todeta, että ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Kun koronaepidemia pakotti kaikki etätöihin, meillä oli toimintamalli jo valmiina. Pystyimme reagoimaan tilanteeseen nopeasti ja muokkaamaan toimintamme vallitseviin olosuhteisiin.

Todennäköisesti henkilöstömme sisäisti uuden toimintamallin koronan vuoksi nopeammin kuin muuten olisi tapahtunut. Kuten kaikissa suurissa muutoksissa, meilläkin osa henkilöstöstä koki uudet tavat aluksi vieraiksi. Kaikki ovat kuitenkin muuttaneet suhtautumistaan, kun etätyön edut ovat konkretisoituneet.

Tekemämme henkilöstökyselyn perusteella työntekijät ovat kokeneet, että etätyö on lisännyt kokonaisvaltaista hyvinvointia, tuonut työrauhaa ja tehokkuutta. Etätyö on myös luonut korona-aikaan turvallisuuden tunnetta, kun on ollut mahdollisuus suojautua virukselta. Monissa vastauksissa kiiteltiin erikseen myös toimivia työvälineitä.

Samansuuntaisia huomioita olen itsekin tehnyt ja siksi muuttanut ajattelutapaani etätyötä kohtaan. En suinkaan ole suhtautunut siihen kielteisesti, mutta jostain syystä olen tehnyt aina töitä pääsääntöisesti toimistolla. Tämän kevään kokemusten myötä tulen varmasti tekemään jatkossa etätyötä enemmän.

Mielenkiintoista on muun muassa se, että etätyö on Teams- ja puhelinpalavereiden myötä lisännyt yhteyttä henkilöstöön. Vaikka olen kokenut yhteydenpidon riittäväksi jo aiemmin, koen nyt olevani syvemmin tilanteiden tasalla. Kaiken kaikkiaan uskon, että korona-aika ja etätyön tekeminen on korostanut nimenomaan tiiviin yhteispelin merkitystä henkilöstön keskuudessa.

Kaikesta huolimatta, vaikka rutiinit ja projektit sujuvat hyvin myös etätyötä tehden, niin toimistolla tehdyllä työllä on jatkossakin tärkeä merkitys. Kasvokkain tapaamisissa ja käytäväkeskusteluissa jaetaan kokemuksia ja hiljaista tietoa sekä innovoidaan tavalla, jota verkkopalavereissa ei helposti tapahdu. Etätyökokemus on korostanut kasvokkain tapahtuvan sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä myös työelämässä.

Etätyön edistämisen lisäksi uuteen toimintakulttuuriimme kuuluu täysin uudistetut, vuorovaikutukseen ja innovatiivisuuteen kannustavat toimitilat. Monen mielestä ehkä isoin muutos on, että jatkossa meillä kenelläkään ei ole omaa vakituista työpistettä.

Myös Pasilan toimistomme työntekijät siirtyvät uusiin tiloihimme elokuussa. Jouduimme koronan takia siirtämään kesäkuulle alun perin suunniteltua muuttoa. Tapiolan toimiston henkilöstö pääsi ennen koronatilannetta jo harjoittelemaan uudenlaista tapaa työskennellä vapaavalintaisissa työpisteissä.

Itselleni oli yllätys, etten enää välttämättä edes haluaisi omaa huonetta. On mukavaa nähdä ihmisten hyörinää ja paikan valinta joka päivä, ja ikään kuin pakottaa aivot pois urautuneilta poluilta. Pidän myös siitä, että nyt olen luontevammin tekemisissä jatkuvasti työntekijöiden kanssa.

Sen opin heti alussa, että erityisesti toimitusjohtajan ei pidä valita aina samoja paikkoja, ettei henkilöstö ala pitämään noita tiettyjä työpisteitä minulle merkittyinä ja näin välttämään niitä.

Olemme mitoittaneet uudet tilat siten, että sadalle henkilölle on varattu 70 työpistettä. Sen lisäksi toimistolla on muita työskentelytiloja pienemmille ja isommille palavereille sekä hiljaiseen työskentelyyn.

Koska etätyö on nyt otettu tehokkaaseen käyttöön ja ihan varmasti pysyvästi, voi olla, että mitoitimme tilat liian suurelle määrälle työntekijöitä. Se olisi kuitenkin pelkästään positiivinen ongelma, sillä se kertoo siitä, kuinka nopeasti työntekijämme ovat sitoutuneet uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Tilaahan voi aina muuttaa uuteen käyttötarkoitukseen uusien tarpeiden mukaan.

Korona-aika on ollut lähtökohtaisesti epämiellyttävä kokemus kaikille ja koko yhteiskunnalle. Siitä huolimatta dramaattisessa muutoksessa voi olla myös siemen positiiviseen kehitykseen. Näin onneksemme vaikuttaa käyneen meidän työskentelykulttuurin muutoksen tapauksessa, kun etätyön vaade pakotti meidät kaikki ottamaan uudet tavat ja työkalut käyttöön nopeasti.

Ainakin henkilökohtaisesti voin todeta, että uusi tapamme toimia on positiivinen kokemus ja se on toiminut juuri siten kuin tavoittelimme muutosta suunnitellessamme. Uskoisin, että modernit työtavat ja -tilat houkuttelevat myös uusia osaajia paremmin palvelukseemme tekemään työtä tärkeän asian eteen.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
asuntosaatio_blogi_kuvituskuva
28.05.2020
Jari Riskilä
Asolaki etenee pääosin hyvään suuntaan
Uuden asumisoikeuslain luonnos saapui kommentoitavaksi. Lain uudistuksen valmistelu aloitettiin edellisellä hallituskaudella, ja nykyinen hallitus tarttui uudelleen samaan toimeen. Lakiluonnos on parantunut huomattavasti edelliseen verrattuna. Toki hiottavaa silti vielä riittää.

Lakiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuutta, läpinäkyvyyttä ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Kolme tärkeintä uudistettavaa asiaa ovat asukasvalinta, asukashallinto ja rajoituksista vapauttaminen.

Asukkaiden kannalta uusi lakiluonnos sisältää erinomaisia muutoksia. Asukasvalintaan ehdotetaan määräajan voimassa olevaa valtakunnallista järjestysnumerorekisteriä. Tämä helpottaa asunnon hakemista, ja suosii asunnon tarpeessa olevia hakijoita nykyiseen järjestelmään verrattuna. 

Myös ehdotus siirtää asukasvalinta ja varallisuusrajoitusten tarkastaminen kunnilta asumisoikeusasuntoja hallinnoiville yhtiöille on huomattava parannus. Hyväksi havaittu malli on käytössä vuokra-asuntopuolella, joten on luontevaa saada se käyttöön myös asopuolelle. Käytäntö nopeuttaa asunnon saamista, vähentää hallinnollista byrokratiaa ja sitä kautta myös kustannuksia.

Käyttövastikkeiden jakautumisen oikeudenmukaisuus paranee myös. Uuden lakiehdotuksen mukaan asumiskustannusten jyvitystä voitaisiin tarvittaessa muuttaa. Tähän saakka jyvitys on tehty talon valmistuessa, eikä sitä ole voinut muuttaa siihen vaikuttavien tekijöiden muuttuessa. Jyvitys vaikuttaa merkittävästi vastikkeisiin, ja näin myös käyttöasteeseen.

Asukashallintoon liittyvät uudistusehdotukset ovat pääosin hyviä. Pienillä, pääosin teknisluontoisilla muutoksilla niistä saadaan aikaan toimiva malli, jonka avulla asumisoikeusasumista voidaan kehittää eteenpäin hyvässä yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

Muutostoiveen esitän lähinnä tiedonantovelvollisuuteen. Ehdotettu velvollisuus, ja varsinkin yhdistettynä esitettyyn seuraamusmaksuun, tarkoittaisi, että omistajayhteisöt joutuisivat varmuuden vuoksi tiedottamaan lähes kaikista asumisoikeuskohteita ja -yhteisöä koskevista asioista.

Tämä ei liene toivottu lopputulos. Tiedotettavien asioiden osalta tulisi tehdä rajaus asioihin, joilla on olennaista merkitystä asukkaille. Asokotien asukasaktiivit ovat tuoneet selkeästi esiin, että asukashallintoa on syytä varjella infoähkyltä.

Asukkaista ja asumisoikeusyhteisöjen edustajista koostuvaa neuvottelukuntaa pidän hyvänä ehdotuksena. On tärkeää, että järjestelmää voidaan kehittää yhdessä eteenpäin. Neuvottelukunnan kautta asukkaat saisivat läpinäkyvän ja alueellisesti kattavan vaikuttamiselimen.

Rajoituksista vapauttamista koskevat uudet säännökset ehdotuksessa koskevat poikkeustilanteita, joissa kysyntää asumisoikeusasunnoille ei enää ole. Tällöin vajaakäytössä olevasta talosta ja siitä aiheutuvista ylimääräistä kustannuksista voitaisiin luopua. 

Nykyisin talo pysyy asumisoikeustalona, mikäli siinä on yksikin asumisoikeussopimus jäljellä. Tästä aiheutuvat kustannukset katetaan talon omistajan muiden kohteiden asumisoikeusasukkailta perittävillä vastikkeilla. Rajoituksista vapauttamistilanteissa asumisoikeusmaksut maksettaisiin takaisin ja asukkaalle tarjottaisiin toista asumisoikeus- tai vuokra-asuntoa. Myös asunnon lunastus omaksi olisi mahdollista, jos talo muuttuisi tavalliseksi asunto-osakeyhtiöksi.

Ehdotus yleisestä toimintalinjauksesta asumisoikeusasuntoja hallinnoiville yhtiöille on erinomainen. Sen mukaan yhtiön johdon edellytetään edistävän asumisoikeusyhteisön etua, jos se ja yhtiön osakkeenomistajien etu ovat ristiriidassa. Tämä ehdotettu sääntely tekee asoasuntoja omistavista osakeyhtiöistä erityislaatuisia erottaen ne selvästi liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä, jotka viime kädessä edistävät osakkaidensa intressejä. Näin sen pitääkin olla. Asumisoikeusyhtiöt ovat asukkaiden turvallisen ja kohtuuhintaisen asumisen asialla.  

Edellisen hallituksen lakiluonnokseen nähden erittäin tarpeellinen on myös muutos, jolla varmistetaan suomalaiseen oikeusjärjestelmään kuuluvan vallan kolmijako -opin toteutuminen. Lainsäädäntö-, tuomio- ja toimeenpanovallan pitää olla erillään. Lakiluonnoksessa esitetään, että yhtiön toiminnan mahdollisten laiminlyöntien aiheuttamista sanktioista määrää valtionkonttori toimintaa valvovan viranomaisen ARAn sijaan. Edellisen lakiluonnoksen mukaan ARA olisi asumisoikeusyhteisöjen ohjeistamisen ja valvonnan lisäksi määrännyt myös sanktiot.   

Tuohon samaiseen kohtaan liittyy kuitenkin myös tärkein hiottava kohta. Tekoja ja laiminlyöntejä, joista sanktio voidaan määrätä, ei määritellä ehdotuksessa riittävän selkeästi. Olisi tarpeen jakaa laiminlyönnit kahteen ryhmään: vähäisempiin lainvastaisiin tekoihin puututtaisiin uhkasakkomenettelyllä ja vain tahalliset ja merkittäviin taloudellisiin vahinkoihin johtavat teot ja laiminlyönnit sanktioitaisiin seuraamusmaksulla.

Ongelma on myös se, että ehdotuksessa seuraamusmaksua ei saisi kattaa käyttövastikkeilla. Yhtiöt eivät saa harjoittaa asumisoikeusasuntoihin liittymätöntä liiketoimintaa, eikä niillä siksi ole merkit-tävässä määrin varoja, jotka olisivat peräisin muualta kuin vastikkeista. Tältä osin ehdotettua sääntelyä tulisi ehdottomasti pohtia tavalla tai toisella uudelleen.

Asolaki etenee hyvään suuntaan. On järjestelmän elinvoimaisuuden kannalta erinomainen asia, että edellinen lausuntokierroksella kolme vuotta sitten ollut luonnos ei edennyt laiksi asti. Nyt valmisteluun on käytetty riittävästi aikaa ja ajatusta. Pienen hionnan jälkeen meillä on toimiva kaikkia osapuolia paremmin palveleva asumisoikeuslaki. 

Jari Riskilä
Lue lisää
Ilmakuva rakenteilla olevasta Sompasaaresta
26.05.2020
Esa Kankainen
Asuntoelvytykselle olisi tilausta

Rakennuslehti uutisoi taannoin, että uusien asuntorakennushankkeiden käynnistyminen vähenee jo ennen kesää ja syksyllä tilanne näkyy myös rakennustyömailla. Tunnelmat rakennusliikkeissä ovat kuulemma odottavia.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen rakennusalan toipuminen tapahtui nopeasti muun muassa ARAn välimallituotannon avulla. Nyt Rakennuslehdessä arvioitiin, että asuntoelvytykselle ei olisi samanlaista jalansijaa ennätyksellisen asuntobuumin jäljiltä. Viime vuonna tuotettiin jopa 40 000 uutta asuntoa.

Kun tuotantolukuja tarkastellaan lähemmin, voidaan todeta, että kohtuuhintaista asuntotuotantoa eli ARA-asuntoja rakennutettiin vain noin 7 500 asuntoa. Loput olivat vapaarahoitteisia asuntoja, jotka ovat viime vuosina olleet erittäin hintavia. Esimerkiksi Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat ARAn tilastojen mukaan jopa 46 % kalliimmat kuin asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet.

Pula kohtuuhintaisista asunnoista ei ole mihinkään hävinnyt pääkaupunkiseudulla, vaikka asuntotuotanto oli viime vuonna ennätyslukemissa. Asuminen on alueella kallista erityisesti matalapalkka-alojen työntekijöille ja nuorille, perheen perustamisiässä oleville aikuisille.

Korkeasta hinnasta kielii myös asumistukikulujen kasvaminen vuosi vuodelta. Korona-aikana nuo tukimenot ovat kasvaneet, samoin kuin asumiskulujen maksusuunnitelmat ovat lisääntyneet.

Poikkeusaika on osoittanut selvästi sen, kuinka moni tavallinen palkansaaja joutuu elämään veitsenterällä asumiskulujen osalta. Pienikin muutos tulotasoon saattaa suistaa asukkaan kestämättömiin vaikeuksiin.

Tulevaisuudessa tilanne pahenee entisestään ellei varmisteta, että nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja tuotetaan riittävästi. Tilanne on kuitenkin se, että ARA-asuntojen aloitusten määrä jopa väheni viime vuonna edellisvuoteen verrattuna.

Vapaarahoitteisen tuotannon hiipuminen todennäköisesti kuitenkin lisää taas rakennusliikkeiden kiinnostusta ARA-tuotantoon. Jo nyt on nähtävissä, että ne tekevät hanakammin urakkatarjouksia ko. tuotannolle.

Jos muistellaan finanssikriisiä pidemmälle niin 90-luvun laman aikana ARA-tuotanto pelasti suomalaisen rakennusteollisuuden. Tuon vuosikymmenen aikana rakennettiin 146 000 ARA-asuntoa, joista 119 000 oli vuokra-asuntoja ja loput asumisoikeusasuntoja. Monina vuosina jopa kolme neljästä uudesta asunnosta oli ARA-tuotantoa.

Mikähän mahtaisi olla tämän hetken hintataso asuntomarkkinoilla, jos noita asuntoja ei olisi rakennutettu. Kuten tiedetään, asuntojen riittävä tarjonta on ainoa keino saada hinta kohtuulliseksi. Samoista syistä pitäisi valtion olla nytkin aktiivisesti elvyttämässä kansantaloutta myös asuntotuotannon avulla.

On varmasti niin kuin Rakennuslehti arvioi, että tulevaisuudessa korjausrakentaminen työllistää yhä enemmän. Asuntosäätiössäkin toteutetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana vuosittain noin 50 asumisoikeuskohteen viihtyvyysremontti.

Viihtyvyysremonttien välitön työllistämisvaikutus tulee olemaan noin 4 500 henkilötyövuotta, mutta niillä on runsaasti myös välillisiä vaikutuksia muun muassa materiaaliteollisuuden kautta. Käytämme remonteissa suomalaisten yritysten tuotteita.

Korjausrakentaminen ei kuitenkaan tuo markkinoille uusia asuntoja ja niitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Helsingin seudulla työikäisten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä yli 200 000 henkilöllä.

Asuntotuotantoa ei pidä päästää notkahtamaan juuri kun se on saavuttanut hyvän tason. Nyt tarvitaan valtiolta vahvaa panostusta, jos halutaan pitää huolta asumiskustannusten kohtuullisuudesta tulevaisuudessa ja sitä kautta turvata myös elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Malminiityntie26-ilmakuva-770x580
22.05.2020
Esa Kankainen
Vuosi ennen koronaa

Tilinpäätöksemme vuodelta 2019 vahvistettiin vastikään. Viime vuotta voi hyvin luonnehtia aktiivisen tekemisen toimintakaudeksi. Keskityimme erityisesti asiakaspalvelun kehittämiseen, uusien kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamiseen, mittavien korjausrakentamisen projektien valmisteluun sekä ympäristötekoihin.

Meille valmistui vuoden 2019 aikana 232 asumisoikeusasuntoa. Kaikki kohteet olivat sijainniltaan erinomaisia, hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä. Omistuksessamme on 941 vuokra-asuntoa ja 16 485 asumisoikeusasuntoa.

Asuntomme olivat myös erittäin kysyttyjä. Keskimääräinen vaihtuvuus oli 16,0 % ja käyttöaste 98,02 %. Asiakastyytyväisyys oli NPS-mittarilla ilmaistuna 18,2.

Myös korjausrakentamisessa tapahtui. Asokodeissa pilotoitiin ns. viihtyvyysremontteja, jotka käynnistettiin vuoden 2020 alussa. Viihtyvyysremontit tehdään jatkossa kaikkiin 30 vuoden ikää lähestyviin taloihin siten, että asunnot uusitaan tämän päivän laatutasolle. Remontteja tehdään vuosittain noin 50 kappaletta seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Asiakaspalvelun kehittäminen on yhä tärkeämpää kilpailuilla markkinoilla. Asuminen ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkkien seinien tarjoamista, vaan asukkaat haluavat asumiseltaan enemmän. Ehkä palvelun tarvetta voisi parhaiten kuvata sanalla helppous. Sitä haluamme asukkaillemme tarjota.

Samoin haluamme, että asukas tekee ilmastoteon pelkästään asumalla Asuntosäätiön asunnossa. Olemme maan neljänneksi suurin asuntoja omistava yhteisö, jolla on omistuksessaan reilusti yli miljoona asuinneliötä. Näin mittavan asuntokannan avulla pystymme tekemään merkittäviä ympäristötekoja.

Vuonna 2019 saimme jälleen uutisoida monenlaisista hiilidioksidipäästöjä vähentävistä toimista. Ne toivat myös merkittäviä taloudellisia säästöjä. Hyöty tulee suoraan asukkaille, sillä säästöt menevät omakustannusperiaatteen mukaan suoraan vastikkeisiin ja vuokriin.

Viime vuoden aikana valmistelimme myös konsernin toimintojen muuttamisen saman katon alle Tapiolaan. Fyysinen muutto uudistettuihin tiloihin tapahtuu elokuussa.

Osallistimme heti alusta lähtien henkilöstön mukaan Horisontiksi nimettyyn kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on organisaatiokulttuurin kehittäminen. Olemme lähteneet liikkeelle työtapojemme uudistamisesta muun muassa ajasta ja paikasta riippumattomiksi. Korona on osaltaan vauhdittanut etätyötapojen ja -välineiden omaksumista. Olemme koko organisaatio olleet työtehtävien salliessa kokonaan etätöissä maaliskuun puolivälistä saakka.

Vuosi 2019 oli todellakin vuosi ennen koronaa. Koronapandemia vaikuttaa kuluvaan vuoteen, kuten lähes kaikilla muillakin yrityksillä.

Korona on vaikuttanut kotitalouksien toimeentuloon ja aiheuttaa myös maksuvaikeuksia. Asuntosäätiöllä on aina ollut käytäntönä tehdä asukkaiden kanssa tarvittaessa maksusuunnitelmia ja nyt tuo käytäntö on erityisen tärkeä. Asukkaan kokema taloudellinen perusturvallisuuden tunne on olennainen osa Asuntosäätiön arvopohjaa. Luonnollisesti myös yhtiön toiminnan kannalta on aina parempi pitää kiinni pitkäaikaisista asukkaista kuin lisätä vaihtuvuutta.

Koronavirustilanne voi pitkittyessään aiheuttaa myös käynnissä olevien uudishankkeiden viivästymisiä ja viihtyvyysremonttien lykkääntymisiä. Rahoituksen hinta saattaa nousta markkinoilla ja saatavuus heikentyä.

Toivotaan, että koronapandemia menisi nopeasti ohi. Olemme osaltamme tehneet kaiken mahdollisen suojautumiskäytäntöjen osalta niin työyhteisössä kuin myös kiinteistöissämme.  Teemme etätöitä, talosaunat ja kerhohuoneet ovat olleet kevään suljettuina, asukaskokoukset on siirretty syksyyn. Keväällä emme myöskään aloittaneet uusia viihtyvyysremontteja ja käynnissä olleissa remonttikohteissa töitä ei tehty lainkaan riskiryhmiin kuluvien asunnoissa. Asuntojen myynti ja vuokraus on tapahtunut pääasiassa digitaalisia kanavia pitkin.

Korona menee ajallaan ohi, mutta jättää varmasti jälkensä kaikkien toimintaan. Asuntosäätiön osalta haluan kiittää erityisesti henkilöstöämme siitä, että kriisivalmius on osoittautunut hyväksi.  Ollaan pyritty tekemään vastuullisesti kaikki, mitä voidaan tehdä yhteiseksi eduksi. Uskon, että koettu yhteishenki palvelee myös tulevaisuuden toimintoja.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

Lue lisää
asokodit_asunnon_väljyys_on_valttia_blogi
08.05.2020
Jari Riskilä
Asunnon väljyys on valttia korona-aikoina
Moni meistä on elänyt enemmän tai vähemmän eristyksissä kodeissamme jo useamman viikon. Turnauskestävyys on koetuksella ihan varmasti yhdessä jos toisessakin kodissa.

Omalla kohdallani on onni, että kodissa on riittävästi väljyyttä. Etätyön tekeminen ei kaada seiniä päälle, kun työn voi jättää silmistä toiseen huoneeseen. Minulla ei myöskään ole enää ihan pieniä lapsia huollettavana, mikä helpottaa eristysaikaa merkittävästi. Myötätunnolla ajattelen kaikkia heitä, jotka joutuvat tekemään etätyötä samalla, kun ohjaavat lasten läksyjä ja keksivät puuhaa energisille leikki-ikäisille. 

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua pienistä asunnoista. Miniyksiöt ovat aivan aiheellisesti jakaneet mielipiteitä ja viimeisimpänä myös minikaksiot, joihin on suunniteltu ikkunaton makuuhuone.

Tulee väistämättä miettineeksi, millaista olisi olla eristyksissä parinkymmenen neliön yksiössä, jossa samoja seiniä joutuu katsomaan kaikenlaisissa mielentiloissa. Tai ikkunattomassa makuuhuoneessa, jossa sairastaessaan ei suoraa päivänvaloa näkisi pahimmillaan pariin viikkoon. Vanhusten kohdalla tuo tilanne ei vaadi edes koronaa, vaan moni ikäihminen joutuu elämään pääosin neljän seinän sisällä muutenkin.

Voisin kuvitella, että seinät kaatuvat päälle pienessä asunnossa melko nopeasti. Hakeutumisessa eristyssuosituksista piittaamatta ulos lenkille ruuhkaisillekin väylille ei välttämättä ole kyse ihmisten välinpitämättömyydestä, vaan silkasta mielenterveyden vaatimasta itsesuojeluvaistosta. 

Korona-aika korostaa riittävän asumisväljyyden merkitystä kaiken ikäisille ihmisille. Valtion tukeman tuotannon osalta tuossa asiassa ei ole ongelmaa, sillä ARA-säännösten mukaan yksiötkin pitää suunnitella vähintään 30-neliöisiksi ja talossa tulee olla aina monipuolinen asuntojakauma. 

Asokotien noin 16 500 asumisoikeusasunnon keskimääräinen asuntokoko on 68 m2. Meidän kohteistamme  yli puolet  on pientaloja, ja kaikissa kohteissamme on keskimäärin vain 24 asuntoa. Myös tarjoamamme asuinyhteisöt ovat siten melko väljiä. 

Silläkin on merkitystä tällaisina virusepidemian aikoina, kuinka monen ihmisen kanssa jakaa esimerkiksi porrashuoneen tai muita yhteistiloja. Toisaalta pientalomiljöö mahdollistaa usein kerrostalovaltaista aluetta helpommin myös ympäröivästä luonnosta nauttimisen.

Pienten asuntojen tarvetta on perusteltu sillä, että ne ovat kysyttyjä.
Asumisoikeusasuntojen kovan kysynnän yksi suurimmista syistä on, että asukas saa samoilla kuukausikuluilla enemmän tilaa verrattuna moniin muihin asumismuotoihin. Erityisesti tämä pätee  vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin, joiden vuokrat  esimerkiksi Helsingissä ovat keskimäärin yli 46 % asoasunnoista maksettavia käyttövastikkeita korkeammat 

Asukkaat eivät halua tutkimusten mukaan pieniä asuntoja siksi, että haluaisivat asua ahtaasti, vaan siksi, ettei heillä olen muuhun varaa. Yksittäisiä poikkeuksiakin  varmasti löytyy, mutta on epä-älyllistä väittää, että suurin osa valitsisi pienen asunnon, jos kohtuullisilla kuluilla pystyisi saamaan isomman. 

Sanotaan asia nyt ihan rehellisesti: Markkinat tuottavat pieniä asuntoja, koska niistä saa paremman tuoton kuin isoista asunnoista. Niin yksinkertaista se on.

Koronaepidemia mullistaa maailmaa monella tavalla. Mahdollisesti myös asuntosuunnittelua joudutaan miettimään uudelta kannalta. Ikävä kyllä vaikuttaa todennäköiseltä, että nyt koettava poikkeuksellinen aika karanteeneineen ja eristyksineen ei jää viimeiseksi. 

On tärkeää, että asuntoja tuotetaan ylipäänsä riittävästi, ja että valtion tukemaa tuotantoa lisätään. Vain näillä lääkkeillä asumisen hinta kohtuullistuu. Sitä kautta ihmisille tarjotaan mahdollisuus hankkia väljempi asunto kuin mihin markkinatilanne on asunnontarvitsijoiden valintoja pitkään ohjannut.  

Lue lisää
asokodit_espoo_magneettikatu
26.03.2020
Jari Riskilä
Välittämistä viherhuollon avulla
Olemme mukana Lasten ja nuorten säätiön HuippuHarkka-hankkeessa, jonka kautta pyrimme työllistämään alle 30-vuotiaita asukkaitamme. Yhteistyökumppanimme Lassila&Tikanoja tarjoaa nuorille työharjoittelujakson viherpalvelujen tehtävissä ja mahdollisuuden sen jälkeen oppisopimuskoulutukseen.

12 nuorta on ilmoittautunut mukaan ja ainakin osa heistä tullaan näkemään leikkaamassa nurmikoita ja pensaita, istuttamassa kasveja sekä kitkemässä rikkaruohoja. Työ on onneksi ulkona tapahtuvaa ja tehdään pääosin yksin, joten koronavirus ei ainakaan tämänhetkisten ohjeiden ja määräysten valossa estä työskentelyä.

Pidän tätä hanketta erittäin tärkeänä ja arvojemme mukaisena. Asuntosäätiön tavoitteena on toimintansa alusta lähtien ollut perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä turvallisten ja viihtyisien asuinympäristöjen kehittäminen. Näiden tavoitteiden taustalla ja niihin suorastaan sisäänkirjoitettuna arvona on välittäminen.

Ihan samalla tavalla kuin asuminen vaikuttaa olennaisesti jokaisen ihmisen perusedellytyksiin elämässä, myös työ on tärkeässä roolissa pitämään ihmistä mukana yhteiskunnassa.

Jokainen tietää, että elämä ei aina solju suunnitellusti, vaan elämänhallinta vaihtelee matkan varrella. Milloin tahansa voi sattua sellaista, joka sysää varsinkin nuoren ihmisen pois normaalin arjen raiteilta ja turvaverkostoista.

Haluamme olla mukana auttamassa nuoria löytämään elämänhallintansa raiteet keinoilla, jotka ovat meille mahdollisia. L&T vastaa pääkaupunkiseudulla noin 150 Asuntosäätiön kohteen viheralueiden hoidosta ja on siten meille luonteva yhteistyökumppani. He pystyvät tarjoamaan asuntokantamme kautta nuorille paljon tärkeää tekemistä. Hyvin hoidetut viheralueet ovat yhä tärkeämpi asia asukkaille ja viihtyisää asuinympäristöä arvostetaan entistä enemmän.

Asuntosäätiössä viihtyisän miljöön merkitys on ollut selvä asia jo Tapiolan rakentamisesta lähtien. Puutarhakaupunki haluttiin luoda juuri siksi, että erityisesti lapsilla olisi viihtyisä ja turvallinen kasvuympäristö. Ymmärrettiin, että asuinmiljöö vaikuttaa olennaisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tasapainoisen elämän edellytyksiin.

Haluamme, että kaikilla asukkaillamme olisi mahdollisuus tuohon samaan. Siksi olemme panostaneet viherhuoltoon erottamalla sen muusta kiinteistöhuollosta. Vihreän ympäristön hoitaminen vaatii omaa ammattiosaamistaan.

Kilpailutimme pääkaupunkiseudulla viherhuollon ja laadimme talven aikana kohdekohtaiset viherhoitosuunnitelmat, jotka käydään läpi asukkaiden kokouksissa tai asukastoimikunnissa.

Asukkaiden kommentit ja ehdotukset ovat tärkeitä, jotta lopputuloksesta saadaan heitä tyydyttävä. Tavoitteena on, että asukkaat voivat saada ammattilaisten avulla pihastaan omannäköisen. Malli laajennetaan myös muualle Suomeen ensi vuonna, kunhan olemme keränneet pääkaupunkiseudun kokemukset uudesta toimintatavasta.

Asukkaat ovat myös itse valmiita tekemään töitä pihojensa eteen. Yhä edelleen taloissamme pidetään perinteisiä kevät- ja syystalkoita. Monet asukkaat rakentavat myös asuntopihoistaan viihtyisiä keitaita. Ihmisillä on halu maan möyhentämiseen, kuten eräs Kruunuvuorenrannassa asuva asukkaamme osuvasti totesi nettiartikkelissamme.

Keskellä korona-pandemiaa viherhoitoon liittyvä puuhastelu voi myös tuoda tarvittavaa hengähdystaukoa ikävistä uutisista. Ulkona touhuamista ei onneksi ole rajoitettu, vaan päinvastoin suositeltu ja todettu, että se on mitä parhainta mielenterveystyötä. Mielen lisäksi myös keho kiittää.

Toivotan kaikille blogini lukijoille voimia lähiviikoille kaikkeen siihen, mitä korona tuo tullessaan. Kyllä tämä tästä. Tärkeintä viruksen voittamiseksi on, että itse kukin noudatamme viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Suosittelen myös nauttimaan kevätkeleistä tavalla tai toisella aina kun se on mahdollista.
Lue lisää
Lemminkaisentie_stailattu-1
24.02.2020
Jari Riskilä
Aso versus osuuskuntamalli

Asumisoikeusjärjestelmä täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Viime aikoina julkisuudessa esillä ollutta osuuskunta-asumista on Suomessa ollut jo satakunta vuotta, mutta se ei ole asojärjestelmän tavoin löytänyt toteutusmallia, joka olisi tuottanut laajemmin pitkäaikaisia osuuskunta-asuntoja.

Suurin syy osuuskuntamallin suosion vähäisyyteen Suomessa on vuonna 1926 säädetty asunto-osakeyhtiölaki. Se selittää myös eroa muihin Euroopan maihin, joissa osuuskunta-asuminen ja myös vuokra-asuminen on yleisempää. Asunto-osakeyhtiölaki on täysin suomalainen järjestelmä, jota ei löydy muualta.

Asunto-osuuskuntia syntyi aluksi useitakin, mutta niitä muutettiin osakeyhtiöiksi viimeistään 70-luvulla. Syy lienee melko inhimillinen, raha.

Nyt osuuskunta-asumisen mallia ollaan jälleen kehittämässä. Hyvä niin, koska kaikkia toimia kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi tarvitaan. Osuuskunta-asumisen keskeinen tavoite on nimenomaan luoda asukkaille edullisia koteja vuokra- ja omistusasumisen välimaastoon.

Pellervon taloustutkimukselta on tulossa keväällä  muun muassa ARAn rahoittama selvitys osuuskunta-asumisesta, joten aiheesta saadaan kohta laajempaa tietoa. Mallejahan on tällä hetkellä kehitteillä erilaisia, mutta ne kaikki kuitenkin pohjautuvat osuuskuntalakiin.

Eräissä kehitteillä olevissa malleissa  on paljon samoja elementtejä kuin asojärjestelmässä, mutta niistä löytyy myös merkittäviä eroja.

Suurin yhtäläisyys on pysyvä asumisturva, asuntoa ei voi myydä asukkaan alta pois. Molempiin pääsee myös asumaan kohtuullisen pienellä alkupääomalla. Samankaltaisuutta löytyy lisäksi siitä, että osuuskunta-asumista suositellaan kehitettäväksi alan ammattilaisten toimesta.

Asumisoikeusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa juuri siksi, että yleishyödylliset yhtiöt ovat tuottaneet asuntoja, joissa asukas voi asua huoletta. Ammattilaiset hoitavat ylläpidon ja yhtiö kantaa myös taloudelliset riskit. Ihmiset arvostavat  asumisen huolettomuutta yhä enemmän.

Jos osuuskunta-asuminen lähtee kehittymään samaan suuntaan, sillä voi olla menestymisen mahdollisuuksia. Toivottavasti näin tapahtuu, sillä jokaista kohtuuhintaista asuntoa tarvitaan markkinoilla, joilla on liikaa kohtuuttoman kalliita asumisen vaihtoehtoja.

Silloinkin kun tarkastellaan asojärjestelmää mahdollisimman paljon muistuttavaa osuuskunta-asumisen mallia, näiden asumismuotojen erot korostavat nimenomaan asumisoikeusasumisen hyviä puolia.

Asumisoikeusmaksu on 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Uudemmissa kohteissa asomaksu voi olla kymmeniä tuhansia euroja. Osuuskuntamallissa asukkaan omarahoitusosuus on esitetty pienemmäksi.

Toisaalta asumisoikeusmaksun etuna on, että se maksetaan kokonaisuudessaan takaisin  rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna, jos asukas muuttaa pois. Viime vuosina rakennuskustannusindeksi on noussut enemmän  kuin elinkustannusindeksi eli asomaksu on ollut asukkaalle jopa jonkin verran tuottava sijoitus.

Asumisoikeusmaksuun mahdollisesti tarvittava laina on myös säästämistä tulevaisuutta varten.  Tämä säästämisfunktio liitetään usein vain  omistusasunnon hankintaan sen vetovoimaisuutta lisäävänä piirteenä. Toisin kuin omistusasumisessa, asojärjestelmässä asukkaan sijoitus on riskitöntä, sillä yhtiö on velvoitettu maksamaan asomaksun lain nojalla takaisin.

Toinen todella merkittävä asumisoikeusasumisen etu on, että asunnot on lailla turvattu pysymään asumisoikeuskäytössä ikuisesti. Samoin niiden vastikekehitys on säännelty, koska vastikemäärittely perustuu omakustannusperiaatteeseen. Omistavat yhtiöt ovat lisäksi voitonjakorajoitteisia. Laki turvaa myös asukkaiden oikeuden valvoa, että näitä pelisääntöjä noudatetaan.

Osuuskuntalaki ei estä osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi ja kuten alussa totesin, näin on myös tapahtunut. Osuuskunnan tiukoillakaan säännöillä ei pystytä estämään tuota asiaa aukottomasti. Tilanteet, toimijat ja markkinat muuttuvat, kuten on nähty vuokramarkkinoilla kuluneiden vuosikymmenten aikana.

Osa nytkin kehitteillä olevista malleista on sellaisia, että osuuskunta on helposti muutettavissa asunto-osakeyhtiöksi. Näin tehtäessä asunnot muuttuisivat markkinahintaisiksi omistusasunnoiksi. Myös osuuskunta-asuminen tarvitsisi oman lakinsa, jos asumismuodosta halutaan aidosti asukkaita palveleva pitkäaikainen, kohtuuhintainen vaihtoehto markkinoille.

Asumisoikeusjärjestelmä jatkaa edelleen markkinoilla samanlaisena turvallisena vaihtoehtona kuin se on ollut tähänkin saakka. Asoasuntoja on Suomessa jo noin 50 000. Asokodit omistaa niistä eniten, 16 500 asuntoa.

Asumisoikeusjärjestelmää koskevaa lakia  ollaan uudistamassa. Olemme esittäneet lakiin  parannuksia muun muassa siltä osin, että asuntojen saaminen ja vaihtaminen tapahtuisi jouhevammin. Se on ehdottomasti  esillä olevien osuuskuntamallien etu. Miksipä sitä ei voisi saada myös asojärjestelmän eduksi?

Kaikki keinot pitäisi käyttää, jotta asojärjestelmän kaltainen jo tällaisenaan erinomainen ARA-tuote saataisiin entistä paremmin asukkaita ja koko yhteiskuntaa palvelevaksi asumisen vaihtoehdoksi.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Lemminkaisentie_stailattu-3
05.02.2020
Jari Riskilä
Miksi kaikkein pysyvintä ARA-tuotetta ei käytetä enemmän?
Valtioneuvosto on päättänyt tämän vuoden rahanjaosta ARA-asuntojen osalta. Kyse on virallisesti ilmaistuna vuoden 2020 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on saada liikkeelle 7 500 asunnon uudistuotanto ja 3 500 asunnon perusparantaminen.

74 prosenttia korkotukilainoista menee ns. pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon. Loput jaetaan ns. lyhyellä korkotuella lainoitettujen vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen kesken, mikä tarkoittaa asuntomäärissä noin 1 000 vuokra-asuntoa sekä noin 1 400 asoasuntoa.

On hienoa, että kaikenlaisia vuokra-asuntoja saadaan lisää. Vuokra-asumisen kysyntä kasvaa vauhdilla, ja ARA-tuotannon kautta asukkaat saavat nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja. Myös yhteiskunta hyötyy, kun ARA-asuntojen tuottamisen myötä asumistukia voidaan maksaa vähemmän.

Varsin ihmeissäni olen siitä, että asumisoikeusasunnot saavat potista vain hieman enemmän kuin lyhyellä korkotuella tuotetut vuokra-asunnot. Ihmetykseeni on monta syytä.

Ensinnäkin asumisoikeusasunnot ovat ikuisten rajoitusten alaisia. Niitä ei saa myydä asukkaan alta pois eli asumisoikeusasunnot ovat niille määrätyssä käyttötarkoituksessaan vielä vuosikymmentenkin kuluttua. Ne säilyvät ikuisesti ARA-järjestelmässä juuri sellaisina asuntoina, jollaisia yritetään saada vuosittain aikaan hieman vaihtelevin asuntopoliittisin keinoin.

Asoasukkaat myös tietävät asumiskustannustensa kehittyvän ennakoidusti ja vain kustannusten nousun tahdissa. Asumisen hinta muodostuu omakustannusperiaatteen mukaan, eli vastikkeissa ei kerätä omistajille voittoja. Valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa velvollisuus omakustannusperiaatteen noudattamiseen lakkaa määräajan kuluttua. Sen sijaan asumisoikeusjärjestelmässä omakustannusperiaatteen noudattaminen on keskeinen pysyvä elementti, joka takaa kerran rakennetun asokohteen kohtuuhintaisuuden myös tulevaisuudessa.  

Lyhyellä korkotuella lainoitetut talot muuttuvat kymmenen vuoden kuluttua markkinaehtoisiksi. Omistajat voivat myydä ne kenelle tahansa ja mihin hintaan hyvänsä tai pyytää asukkailta niin kovaa vuokraa kuin kysyntätilanne kulloinkin sallii.

En tarkoita, etteikö valtion kannattaisi käyttää lyhyttä korkotukea, kun tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Ehdottomasti kannattaa, sillä tuon tärkeän asian edistämiseksi tulee kaikkien keinojen olla käytössä. Vain asuntotuotantoa lisäämällä saadaan asumisen hintaa madallettua tai ainakin hillittyä hinnan nousua. Markkinoilla tarvitaan monenlaisia asuntoja, myös lyhyempiaikaiseen asumiseen tarkoitettuja koteja.

Haluan kuitenkin korostaa asumisoikeusasuntojen ylivertaisuutta pitkäjänteisen asuntopolitiikan edistäjänä. Asumisoikeusasunnoille pitäisi antaa valtuuksia nykyistä enemmän, koska ne ovat kaiken edellä mainitun lisäksi vuokra-asuntoihin verrattuna valtiolle edullisempia ja riskittömämpiä sijoituksia tulevaisuuteen.

Asoasunnoissa valtion takausvastuu on 10 prosenttia pienempi kuin vuokra-asunnoissa. Asoasuntoihin ei makseta myöskään käynnistysavustuksia, kuten pitkällä korkotuella rakennetuissa asunnoissa.

ARAn julkaiseman markkinakatsauksen mukaan asoasuntojen kysyntä on kasvanut erityisesti tärkeillä työssäkäyntialueilla. Samaan aikaan asukasvaihtuvuus on pienentynyt vuosi vuodelta: ihmiset haluavat pitää kiinni kohtuuhintaisista ja turvallisista asunnoistaan. Tilastotkin kertovat, että asumisoikeusasuntojen suureen kysyntään tulisia vastata tarjontaa lisäämällä.

Meillä Asuntosäätiön Asokodeilla olisi halukkuutta tehdä enemmän asumisoikeusasuntoja. Näin huolimatta siitä tai oikeastaan juuri siksi, että ne ovat ikuisten rajoitusten alla ja voitonjaon ulkopuolella. Asoasuntojen avulla voidaan luoda ihmisille perusta hyvään elämään, kuten Asuntosäätiön tavoitteisiin kuuluu.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Keittiö, jossa ruokapöytä
08.01.2020
Jari Riskilä
Kolmekymppinen asojärjestelmä on suositumpi kuin koskaan

Asumisoikeusjärjestelmä täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Asoasuntoja on koko maassa jo melkein 50 000, joista 74 prosenttia sijaitsee tulevaisuuden kasvualueilla Helsingin seudulla, Turussa ja Tampereella. Asumisoikeusyhteisöistä suurin asuntokanta on Asokodeilla, lähes 16 500 asuntoa.

Juhlavuoden kynnyksellä viime vuoden lopulla ARA julkaisi asuntomarkkinakatsauksen, jonka tietojen myötä on mukava aloittaa kuluva juhlavuosi. Asumisoikeusasunnoilla on katsauksen mukaan erittäin hyvä kysyntätilanne ja asuminen on yhä edullisempaa verrattuna vapaarahoitteiseen vuokra-asumiseen.

Myös asukasvaihtuvuus on pienentynyt jo kuutena perättäisenä vuonna. Asokotien vaihtuvuus oli viime vuonna kaikissa asunnoissa keskimäärin 15,4 % ja esimerkiksi Helsingissä vain 11,2 %.

Asukkaat eivät mielellään muuta pois asunnosta, joka koetaan turvalliseksi, viihtyisäksi ja asumiskustannuksiltaan kohtuulliseksi. Asuminen on perustarve, jota koskevat ratkaisut luovat puitteet koko elämälle, ja jonka kustannuksiin käytetään huomattava osa kotitalouksien tuloista.  Siksi kysymys asumisen hinnasta on erittäin olennainen monessakin mielessä, myös ihmisen onnellisuuden kannalta.  Mitä kalliimpaa asuminen on, sitä vähemmän ihmiselle jää rahaa tyydyttää muita tarpeitaan. Asumisen hinta vaikuttaa myös koko yhteiskunnan toimintaan muun muassa sitä kautta, että työn perässä muuttaminen hankaloituu kalliin asumisen vuoksi.

ARAn katsaus kertoo selvää kieltä asumiskustannuksista.  Siinä verrataan asumisoikeusasuntoja ensisijaisesti vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Tutkimushetkellä elokuussa 2019 vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat olivat koko maassa 15 % kalliimpia verrattuna asoasuntojen vastikkeisiin. Turussa eroa oli 18 % ja Tampereella 21 %. Helsingissä maksettujen vapaarahoitteisten vuokrien ja käyttövastikkeiden ero oli suorastaan dramaattinen 46 % ja koko pääkaupunkiseudullakin peräti 43 %. Hintaerot ovat myös kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna selvästi.

Asuminen asoasunnossa on ARAn katsauksen mukaan edullisempaa myös verrattuna ARA-vuokra-asuntoihin kaikkialla muualla paitsi Espoossa ja Kuopiossa.

Asumisoikeusasunnoissa asuu jo yli 100 000 ihmistä eli yhtä paljon kuin esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Keravalla on yhteensä asukkaita.  Järjestelmän alkuvaiheessa ajateltiin varsin yleisesti, että asoasuminen olisi vain välivaihe siirryttäessä vuokra-asumisesta omistusasumiseen, mutta todellisuudessa siitä on tullut vakituinen asumismuoto suurelle osalle asukkaista.

Asumisen turvallisuus, viihtyisyys ja edullisuus saavat ihmiset pysymään asoasunnoissaan. Yli kymmenen vuotta samassa asunnossa asuneita asukkaita meillä on jo 4 936 asunnossa. Pitkäaikaisen asumisen palkitsemisjärjestelmämme Asoetu on ollut ahkerassa käytössä jo yli kymmenen vuotta.

Moni on kysynyt minulta, kenelle asumisoikeusasuminen sopii. Olen tavannut työni puolesta hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia asukkaita, mutta sillä perusteella tai myöskään asiakastilastojemme pohjalta en osaa vastata tuohon kysymykseen. Alkaneen vuoden kuluessa tulemme tutkimaan asiakassegmenttejämme, minkä myötä evääni vastaamiseen paranevat. Valistunut arvaukseni tässä vaiheessa on, että tutkimus tulee vahvistamaan asumisoikeusasumisen soveltuvan varsin erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Yksi yhdistävä tekijä varmasti silti löytyy. Asumisoikeusjärjestelmä sopii tavallisen asukkaan kukkarolle kaikissa elämäntilanteissa. Ei siis ihme, että järjestelmä on nyt suositumpi kuin ehkä koskaan 30-vuotisen historiansa aikana.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

 

Lue lisää
Koira sängyllä
19.12.2019
Esa Kankainen
Voiko onnella olla osoite?

Meidän sloganimme on ”Onnella on osoite”. Näin joulun alla haluan pohtia onnen käsitettä erityisesti kodin näkökulmasta. Kotihan on tärkeä jouluinen kohtaamispaikka ja meille kaikille tärkeä perusta elämälle. Parhaimmillaan se antaa turvaa ja kannustaa eteenpäin hyvinkin pitkälle.

Onnen määritteleminen on hieman vaikeaa, koska se on hyvin henkilökohtainen asia. Jokainen voi myös ainakin jossain määrin valita sen, mikä tuo onnen tunteita. Noihin valintoihin yhtiö ei voi tietenkään vaikuttaa, mutta moniin asumiseen liittyviin asioihin voimme – ja meillä on myös velvollisuus vaikuttaa.

Joulukuun alussa ilmestyneessä Kotimaisema-lehdessä Asuntosäätiön perustajiin kuuluvan Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija toi esiin haastattelussaan, että kaikki ei ole ihmisen elämässä itsestä kiinni. Olen samaa mieltä. (Tuossa lehdessä on muuten artikkeli myös siitä, miten kaavoituksen kautta pystytään vaikuttamaan ihmisen onnellisuuteen. Kannattaa tutustua siihenkin.)

Yksittäisen asukkaan on tässä asuntomarkkinatilanteessa todella vaikea vaikuttaa esimerkiksi asumisen hintaan. Nuo kustannukset kuitenkin vaikuttavat aivan keskeisesti ihmisen onnentunteeseen. Raha ei suinkaan ratkaise kaikkea, mutta helpottaa kummasti, jos perusasioissa, kuten ruokakaupassa käydessä, ei tarvitse miettiä jokaisen ostoksen hintaa. Moni ihan tavallinen palkansaaja joutuu miettimään ruoan hintaa, koska asuminen vie niin ison osan tuloista.

Siksi asumisen kustannuksilla on väliä ja muun muassa siksi väitämme, että onnella on osoite kohtuuhintaisessa ARA-asunnossa, jonka vuokra tai asumisoikeusasunnon käyttövastike määräytyy lain mukaisesti omakustannusperiaatteella ja omistavat yhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia. Asuntosäätiö ei jaa kenellekään osinkoja, vaan kaikki tulot käytetään asumisen kehittämiseen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan asukkaat antavat yhä suuremman arvon myös sille, että asuminen on vaivatonta. Huolto pelaa ja asunto pidetään kunnossa ilman, että asumisen kustannukset nousevat yhtäkkiä remonttikulujen takia. Vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa jopa kylmäkalusteet ja hellat kuuluvat yhtiön kunnossapidon vastuulle. Mitä ilmeisemmin asumisen helppous tuo ihmisille onnentunteita.

Näin joulun alla on paikallaan korostaa myös ihmisten välistä yhteyttä, jolla on merkittävä vaikutus onnen kokemukseen. Yksinasuminen lisääntyy koko ajan ja myös yksinäisyyden aiheuttamat monenlaiset ongelmat yhteiskunnassa ovat lisääntyneet.

Harvoin korostetaan ARA-asumisen roolia yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, mutta haluan nostaa sen esiin yhteishallintolain kautta. Laki yhteishallinnosta velvoittaa yhtiöt ottamaan asukkaat mukaan talojen hallintoon. Se on erinomainen asia, koska asukashallinto on meille tärkeä vuorovaikutuskanava, mutta myös siksi, että sen avulla luodaan mahdollisuus turvallisten asukasyhteisöjen muodostumiseen.

Asuntosäätiössä meillä on lukuisia taloja, joissa asukkaat järjestävät tänäkin jouluna yhteisiä pikkujouluja, vuoden aikana on järjestetty talkoita, pihajuhlia, talojen vuosijuhlia tai muita asukastapahtumia. Kotimaisema-lehdissä olemme kertoneet näistä tapahtumista, jotta voimme innostaa ihmisiä toimimaan.

Olemme tänä syksynä myös vahvistaneet Asokotien organisaatiota asukashallinnon ja asukasviestinnän kehittämiseksi. Uskomme, että resursoimalla tuohon toimintaan kehitämme yhtiötämme kilpailukykyisemmäksi sitä kautta, että asukkaat kokevat asumisen helpommaksi, sujuvammaksi ja toivon mukaan myös onnellisemmaksi.

Kiitän kaikkia asukkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme mielenkiintoisesta vuodesta, jonka varrella olemme saaneet yhdessä kehittää suomalaista asumista entistä ehommaksi. Toivotan kaikille hyvää joulun odotusta ja onnellista uutta vuotta 2020!

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

 

Lue lisää
DSC_5040
18.12.2019
Tanja Oksa
Viihtyvyysremontissa uudet pinnat lattioista lauteisiin

Todellinen viihtyvyysremontti, puuskahti eräs asukas, kun puhuin hänen kanssaan puhelimessa asunnon vesikatkosta. Remonttitöistä johtuen asunnossa oli vesikatko, joka harmitti asukasta, vaikka asiasta oli tiedotettu etukäteen. Yritin rauhoitella häntä kertoen, että vesikatko kyllä hyvitetään hänelle remontin päätyttyä. Mutta ymmärrän hyvin asukkaan tuohtumisen; hän ei ollut tilannut remonttia itse ja joutuu nyt asumaan asunnossaan remontin keskellä.      

Miksi viihtyvyysremontit sitten toteutetaan? Asukkaiden kiusaksi? Päinvastoin; haluamme, että asukkaillamme on mahdollisimman viihtyisät asuinolot kotonaan. Jotta tämä toteutuisi, on asunnot remontoitava aika ajoin. Viihtyvyysremonttien osalta tuo aika on 30 vuotta, jotta asunnot pysyvät hyvässä kunnossa. Asuntosäätiön asuntotuotanto oli vilkkainta 90-luvulla, joten lähivuosina viihtyvyysremontteja toteutetaan rivakalla tahdilla. Tämä tarkoittaa sitä, että remontti tulee koskettamaan suurta osaa asukkaistamme.  

Entä se asuinviihtyvyys, miten se sitten paranee? Asukastyytyväisyyskyselyissä on usein toivottu, että huoneistoihin tehtäisi sisäpuolisia remontteja. Viihtyvyysremonteissa toiveet on huomioitu; märkätilat, keittiöt, lattiat sekä väliovet uusitaan. Lisäksi kaikki kolme vuotta vanhemmat keittiön kodinkoneet vaihdetaan uusiin. Olemme myös ennalta määritelleet laadukkaat materiaalivaihtoehdot, joista asukkailla on mahdollisuus valita mieluisimmat remontin yhteydessä.

Mutta toki remonttiaika vaatii kärsivällisyyttä asukkailtamme ja aina on se mahdollisuus, että kaikki ei mene niin kuin Strömsössä. Vaikka urakoitsijat toteuttavat remontit siten, että asukkaat pystyvät asumaan kodeissaan remontin ajan, tulevat remonttityöt näkymään ja kuulumaan heidän arjessaan. Uskon kuitenkin, että noin kolmen viikon asuntokohtainen asumishaitta unohtuu sitten, kun asukas pääsee kokkamaan uudistetussa keittiössä ja heittämään löylyä uusilla lauteilla.

Tanja Oksa
Projektiviestinnän asiantuntija

Lue lisää
Olohuone
03.12.2019
Jari Riskilä
Markkinoiden heilahdellessa asoasukkaan rahat ovat turvassa

Asumisoikeusjärjestelmään on luotu piirre, jonka arvo kasvaa kovaa kyytiä vanhojen omistusasuntojen hintojen laskiessa. Näin tapahtuu erityisesti maakunnissa, mutta heijastusvaikutukset näkyvät myös kasvukeskuksissa, kun työntekijöillä ei ole varaa muuttaa kalliimman asumisen alueille.

Taloustutkimus selvitti vastikään, että joka neljäs suomalainen pelkää asuntonsa arvon alenemista. Moni on huomannut, että asunnon hinta ei välttämättä enää nouse automaattisesti muualla kuin kasvukeskusten ytimissä.

Asumisoikeusasuntoon sijoitettu asukkaan pääoma, asumisoikeusmaksu, sen sijaan säilyttää arvonsa suhdanteista riippumatta. Laki velvoittaa yhtiön maksamaan sijoitetun pääoman asukkaalle takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Indeksi on noussut koko ajan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, joten asukkaalla on ollut mahdollisuus saada asumisoikeusmaksulle jopa pientä tuottoa.

30 vuotta sitten kehitelty järjestelmä on osoittautunut ajan saatossa melkoisen taipuisaksi työkaluksi suhdanteiden vaihteluissa. Sen turvin on työllistetty 90-luvun laman aikana suomalaisia rakennustyömiehiä, kun omistusasuntojen tuotanto pysähtyi. Nyt järjestelmä on jälleen turvaamassa tavallisten suomalaisten elämää, kun asuntomarkkinoilla on käynnissä suurin murros sitten mainitun lama-ajan.

Nykyisessä jakautuneessa asuntomarkkinatilanteessa en ihmettele, että yhä useampi myy asuntonsa ja muuttaa asoasuntoon. Asumisoikeusmaksu on vain 15 % asunnon hankintahinnasta, joten myös maakunnissa sijaitsevan asunnon myyntihinnalla saa hankituksi itselleen hyvän asokodin ja varoja jää vielä muuhunkin elämään käytettäväksi.

En tiedä, kuinka moni sijoittaa omistusasunnon myynnistä saamaansa ylimääräistä rahaa esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin. Tai kuinka moni nuori valitessaan ensiasunnoksi asoasunnon päätyy sijoittamaan rahaa muualle saadakseen turvattua taloudellisen tulevaisuutensa. Asoasuminen antaisi siihen kuitenkin mahdollisuuden.

ARAn markkinakatsauksessa on osoitettu, että asoasuminen on  edullisempaa kuin vuokralla asuminen. Väliin jäävän summan voisi sijoittaa kuukausittain järkevästi tulevaisuuden varalle. Varsinkin nuorille pienikin summa kerryttää vuosikymmenten saatossa ison pesämunan tulevan varalle.

Joka tapauksessa meidän kaikkien olisi viisasta opetella uusia sijoituskeinoja eikä luottaa asunnon arvonnousuun. On varmaan totta, että suomalaisten kannattaa muuttaa taloudellista suhtautumistaan asuntoonsa lähemmäs autoihin liitettävää käyttöarvoajatusta.

Harvat toki pitävät kotiaan pelkkänä sijoituskohteena. Taustalla on kuitenkin aina ollut ajatus, että asunto kasvattaa arvoaan ajan myötä ilman, että tarvitsee tietää sen enempää asuntomarkkinoista. Asuntosijoittamisesta on kuitenkin tullut yhä enemmän osakesijoittamiseen verrattavaa erikoisosaamista ja paneutumista vaativaa työtä, jota tavallisella asukkaalla harvemmin on.

Olen kuullut monen asoasukkaan perustelevan asumistaan sillä, että hän haluaa vain asua, eikä miettiä siihen liittyviä kunnossapidon tai talouspuolen  asioita. Uskoisin, että tuo pätee moneen suomalaiseen asumismuodosta riippumatta.

Tuossa ajatuksessa on yksi hyvä peruste asumisoikeusyhtiön olemassaololle. Hoidetaan asiat niin, että mahdollistetaan helppo, turvallinen ja kohtuuhintainen asuminen. Kun vielä asukkaan rahat ovat otsikon mukaisesti turvassa suhdanteiden heilahduksilta, niin hänen asumisensa on juuri niin hyvällä tolalla kuin sen pitääkin olla.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Tarvitaanko yritysten yhteiskuntavastuuta?
20.11.2019
Esa Kankainen
Tarvitaanko yritysten yhteiskuntavastuuta?

Tänä syksynä on puhuttu paljon siitä, pitääkö osakeyhtiöllä olla muitakin tavoitteita kuin maksimaalisen tuoton kartuttaminen omistajille. Tosin harva yritys kai voi tuijottaa vain tuottolukuja, sillä asiakas pitää aina ottaa tavalla tai toisella huomioon. On kuitenkin tapauksia, joissa tuotontavoittelu tuntuu menneen melko pitkälle alalla kuin alalla. 

Asuminen on ihmisen elämässä sellainen perusasia, että sillä sektorilla ei pitäisi noin päästä käymään. Asuminen vaikuttaa ihmisen perusturvallisuuden tunteeseen ja luo elämään pohjan, jonka turvin parhaimmillaan ponnistetaan pitkälle ja pahimmillaan ajaudutaan väärille urille.

Asuntosäätiössä ei tarvitse miettiä, missä tuo raja menee. Laki säätelee rakentamisen hinnan ja asumiskustannusten muodostumista monin tavoin asuntotuotannossamme.

Lisäksi säätiön säännöissä todetaan selkeästi, ettei toiminnastamme makseta osinkoja, vaan koko tulos käytetään toteutuneiden kulujen kattamiseen sekä toiminnan ja asumisen kehittämiseen. Tämä koskee koko konsernia, myös osakeyhtiömuotoisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhtiöitämme.

Toivon, että käyty keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta tuo tietyllä tavalla kunnianpalautuksen yleishyödyllisille yhtiöille. Viime vuosina yleishyödyllisyyttä on jollain lailla vähätelty ja jopa epäilty, voiko moista toimintaa enää Suomessa oikeasti ollakaan.

Kyllä voi ja pitää olla erityisesti asumisen sektorilla. Pääkaupunkiseudulla on asumisen hintataso jo niin kova, että pieni- ja keskituloiset ihmiset joutuvat käyttämään liian suuren osan tuloistaan asumiseen, jos ylipäänsä voivat muuttaa alueelle. Se eriyttää ihmisiä ja vaikuttaa vakavasti ihmisten mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja sitä kautta koko yhteiskunnan toimintaan.

Tulevassa Kotimaisema-lehdessämme nostamme perustajiemme asiantuntijuuden kautta esiin, kuinka laaja-alaisesta asuminen vaikuttaa yhteiskunnassamme. Meillä löytyy sitäkin kautta yleishyödyllisen toiminnan vahvaa mallia, sillä perustajiamme ovat Invalidiliitto, MLL, SAK, Vuokralaiset ja Väestöliitto.

Kaikki perustajajäsenemme korostavat, että koti on tärkeä elämän perustekijä. Asuntosäätiö perustettiin juuri siksi, että lapsille saataisiin asuinoloja kehittämällä parempia kasvuympäristöjä. Kodin ja asuinalueiden olosuhteet määrittelevät yhä enemmän Suomessakin erityisesti lasten tulevaisuudennäkymiä.

Maamme on niin pieni, että meillä ei ole varaa siihen, että osa väestä eriytyy ja syrjäytyy. Kaikki ihmiset pitää saada mukaan rakentamaan tulevaisuutta. Siihen tarvitaan enemmän kohtuuhintaisia asuntoja ja niitä saadaan aikaan erityisesti yleishyödyllisten toimijoiden rakennuttaman ARA-tuotannon turvin.

Otsikossa kysyin, tarvitaanko yritysten yhteiskuntavastuuta. Olen itse sitä mieltä, että kyllä tarvitaan sekä ihmisten henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseksi että suomalaisen elinkeinoelämän menestymiseksi.

Kovassa globaalissa pelissä pärjäämme vain pitämällä ihmisten hyvinvoinnista huolta. Ja niinhän se on, että myös sivistystasomme mitataan sillä, kuinka huolehdimme heikoimmistamme.

Lue lisää
Asokodit_kierrattaa_vanhat_kodinkoneet
13.11.2019
Jari Riskilä
Viestintä on palvelua

Käynnistämme Asokodeissa ensi vuonna mittavat viihtyvyysremontit. Uusimme asunnot lähes täysin taloissa, jotka lähestyvät 30 vuoden ikää. 90-luvulla rakennettujen kohteiden suuresta määrästä johtuen nämä remontit muodostavat melkoisen urakan, joka helpottaa vasta 2030-luvun alussa.

Putkiremonteista ei ole kyse, koska talot eivät ole vielä siinä iässä, että putkistot olisivat  uusimisen tarpeessa. Sen sijaan muun muassa asuntojen kalusteet ja pintamateriaalit kaipaavat päivitystä, jotta asumisviihtyisyys paranee. Siitä nimi remonteille, joiden tarve on käynyt ilmi myös asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Asoasuntojen remontoimisessa on se erikoispiirre, että lähtökohtaisesti ne pitää toteuttaa asukkaiden asuessa kodeissaan. Asumisoikeussopimus on tehty tiettyyn asuntoon, eikä sitä voi siirtää remontin takia toiseen huoneistoon. Yhtiö toki hyvittää remontista aiheutuneita haittoja asukkaalle.

Tämänkaltaisessa tilanteessa viestinnällä on korostunut merkitys. Asukkaiden pitää tietää hyvissä ajoin, mitä heidän kodeissaan ja kiinteistössä tullaan tekemään ja millä aikataululla. Viestinnän tehtävänä on helpottaa asumista remontin keskellä.

Puutteellinen viestintä heikentää aina loppujen lopuksi asunnon omistajan mainetta, vaikka viestintävastuu olisi esimerkiksi urakoitsijalla. On toisaalta myös kohtuutonta vaatia, että urakoitsijat tai isännöitsijät olisivat kautta linjan ammattitasoisia viestijöitä oman asiantuntijuutensa lisäksi.

Olemme todenneet, että on meidän tehtävämme varata viestintään riittävästi resursseja, mikäli haluamme hoitaa sen siten kuin asukkaiden etu vaatii. Palkkasimme elokuussa projektiviestinnän asiantuntijan, joka antaa viestinnälle kasvot, laatii viestintämallit hankkeille sekä on urakoitsijoiden tukena käytännön tiedotustyössä.

Näemme viestinnän palveluna, joka tukee asiakaspalvelustrategiamme toteutumista. Asia ei tietenkään tule kuntoon pelkästään yhden työntekijän palkkaamisella, vaan on jatkuva oppimisprosessi remonttihankkeiden eri osapuolien välillä.

Olemme harjoitelleet asiaa viihtyvyysremonttien pilottihankkeissa ja oppineet paljon, kuten sen, että viestintä on jatkuvaa vuorovaikutus- ja kehitystyötä. Kaikki ei kuitenkaan mene jokaisessa hankkeessa kuin strömsöössä. Avoin vuorovaikutus helpottaa myös ongelmatilanteiden hoitamista.

Lähivuosina meillä käynnistyy korjaushanke lähes joka viikko jossain päin Suomea 31 paikkakunnalla. Kohteetkin ovat hyvin erilaisia omakoti-, pari-, rivi-, luhti- ja kerrostaloja.

Meitä kannustaa tässä tilanteessa se, että asukkaat odottavat näitä remontteja. He kokevat, että viihtyvyysremonttien myötä he saavat sitä palvelua, jota meiltä erityisesti kaipaavat.

Asuntojen laajamittaiset remontit parantavat ilman muuta myös asuntojemme kilpailukykyä markkinoilla. Asunnot remontoidaan laajalti sisältä, mutta uudiskohteeseen verrattuna viihtyvyysremontoiduissa taloissa tulee olemaan eräs tärkeä valtti. Niissä taloissa asuinyhteisö, pihapiiri ja asuinalue ovat jo vuosikymmenien myötä muodostuneet tutuiksi.

Ihmiset arvostavat yhä enemmän kodin ja asuinympäristön luomaa pysyvyyttä alati muuttuvassa maailmassa. Viihtyvyysremonttien avulla pystymme tarjoamaan asukkaille hyvät elämisen puitteet tutussa talossa pitkälle tulevaisuuteen.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
asuntosaatio-blogi-asuntopolitiikalla-syntyvyys-nousuun
27.10.2019
Esa Kankainen
Asuntopolitiikalla syntyvyys nousuun
Saattaa kuulostaa kaukaa haetulta tuo otsikko, mutta sitä se ei ole. Asuntopolitiikalla vaikutetaan yllättävään moneen asiaan yhteiskunnassamme.

Asuntosäätiön perustajajäsenten edustajat hallituksessa ottivat Kotimaisema-lehdessä (tähän linkki lehteen) kantaa kohtuuhintaisen ARA-tuotannon merkitykseen. Teksteistä välittyi monipuolinen kuva siitä miten asuminen vaikuttaa yhteiskunnassa. 

Toimitusjohtaja Eija Koivuranta totesi vastauksessaan, että Väestöliitto pitää asuntopolitiikkaa yhtenä keskeisenä perhe- ja sosiaalipolitiikan kysymyksenä. Väestömuutokset, kuten syntyvyyden aleneminen, muuttoliike ja eliniän nousu ja ikääntyvän väestön kasvu, nostavat asuntopolitiikan merkitystä entisestään. 

Suomeen syntyy yhä vähemmän lapsia, mikä huolestuttaa asiantuntijoita. Kuka maksaa tulevat eläkkeet, hoitaa vanhukset ja tekee ylipäänsä töitä kansantalouden kehittymisen eteen? Syytä huoleen onkin ja ennen kaikkea syytä pohtia vakavasti toimenpiteitä, joilla tilanne saadaan korjattua.

Väestöliiton taannoisen perhebarometrin vastausten perusteella voidaan hyvällä syyllä esittää, että kohonneet asumiskustannukset ovat yksi tilanteeseen vaikuttava tekijä. Erityisesti lapsiperheissä asumisen kalleus koettiin keskeisimpänä arkeen vaikuttavana yhteiskunnallisena ongelmana. 

Eikä asumisen kalleus vaivaa tietenkään vain nuoria tai lapsiperheitä. Viime aikoina on puhuttu paljon asuntomarkkinoiden jakautumisesta kalliin asumisen kasvukeskuksiin ja alueisiin, joilla asuntojen hinnat ovat rajusti laskeneet. 

Asunnon hinnan romahtaminen koskee usein keski-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat ostaneet asunnon kalliilla ja luottaneet siihen, että arvo säilyy. Omistusasunto on ollut tähän saakka suhteellisen varma sijoituskohde, mutta ei välttämättä ole enää. Näin nopeaan tilanteen muutokseen ei kukaan ole osannut varautua.

Onneksi ihminen on kekseliäs ja etsii vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Apuun on monessa tapauksessa tullut asumisoikeusasuminen. Yhä useampi myy omistusasunnon ja muuttaa asoasuntoon. Ilmiö on ollut nähtävissä Asokodeissa jo jonkin aikaa niin pääkaupunkiseudulla kuin myös maakunnissa.

Asukkaat ovat sanoneet perusteluiksi, että asoasunnon myötä saa riittävästi tilaa kohtuuhintaan ja vapautettua pääomia muuhunkin kuin asumiskäyttöön. Syrjäseudulla sijaitsevasta asunnosta saatavalla hinnalla ei toisaalta ole enää edes mahdollista hankkia omistusasuntoa kasvukeskuksesta. 

Asoasunnossa on etuna myös se, että asumisoikeusmaksu on asukkaalle riskitön sijoitus ja hän tietää saavansa rahansa takaisin. Mutta yhtälailla riskitön asumisen vaihtoehto on ARA-vuokra-asunto. Siinäkin asumisen hinta muodostuu asoasuntojen tavoin omakustannusperiaatteen mukaan kohtuulliseksi. Talouden suunnitteleminen on ennakoitavissa, kun vuokrat eivät nouse miten sattuu.

Valtiolla on siis jo hyviä keinoja vaikuttaa asumisen hintaan ja sitä kautta ihmisten elämänhallinnan mahdollisuuksiin. Pitkällä korkotuella tuotetut vuokra- ja asumisoikeusasunnot luovat asukkaille pysyviä ja turvallisia koteja, joita ei suhdannevaihtelut heilauttele. 

Tuotantotuen kritiikkinä on esitetty, että sitä kautta tuotettuja asuntoja ei riitä kaikille ja että vain harvat hyötyvät niistä. Pitäisikö sen sijaan kysyä, että miksi niitä ei tuoteta niin paljon, että kaikki halukkaat saisivat sitä kautta kodin itselleen. 

Ihminen hakee tulevaisuudelta toivoa ja valitsee tiensä sen mukaan, mikä näyttäytyy itselle järkevimmältä ratkaisulta. Ei keneltäkään voi vaatia muuta. Jos yhteiskunta haluaa tilanteen muuttuvan, tarvitaan toivoa antavia valinnanmahdollisuuksia. 

Asuminen on elämän perusta monessa asiassa. Kun se on kunnossa ja koetaan lisäävän turvallisuuden tunnetta elämään, ihminen jaksaa olla aktiivisempi yhteiskunnan jäsen niin työelämässä kuin yksityiselämässä ja varmasti myös perheen perustamisen suhteen.
Lue lisää
26 Kohde Alppikylänkuja 13
15.10.2019
Jari Riskilä
Lainlaatijankin kannattaa kuunnella asukkaita

Asokodit tekee asukkaiden kanssa laajempaa yhteistyötä kuin yhteishallintolaki velvoittaa. Yhtiömme kutsuu säännöllisesti koolle asukastoimikuntien puheenjohtajia niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Olemme myös perustaneet asukasaktiiveista koostuvan kehitystyöryhmän, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti toiminnan kehittäminen.

Asukasyhteistyö on meille tärkeä palautekanava ja työkalu kehittämisideoiden keräämiseen ja testaamiseen.

Syyskuun lopussa kokoontui jälleen Asokotien valtakunnallinen yhteistoimintaelin, Asofoorumi. Tilaisuudessa esittelimme ajankohtaisia hankkeitamme ja osallistujat saivat kysellä lisätietoja yhtiömme paikalla olleilta asiantuntijoilta.

Tilaisuuden toinen puolisko käytettiin ryhmätöihin kehittämisideoiden esiin nostamiseksi ja niistä keskustelemiseksi. Vuosittain kokoontuvan Asofoorumin yhtenä tavoitteena on antaa julkilausuma jostain ajankohtaisesta, tärkeäksi koetusta aiheesta.  Yksi ryhmätöiden aiheista oli asukasvaikuttaminen, josta myös työstettiin tämänkertainen julkilausuma.

Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa muun muassa vahvistamalla asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asofoorumissa nousi selkeästi esiin ymmärrys, että jos päätösvaltaa lisätään, myös vastuiden tulee kasvaa samassa suhteessa. Samoin nousi esiin, että mikäli vastuu kasvaa, asukkaiden halukkuus osallistua asukashallintoon pienenee. Asofoorumi ilmaisi selkeästi arvostavansa kiinteistönpidossa ammattilaisten asiantuntijuutta.

Asofoorumissa tilannetta verrattiin omistusasumiseen. Kun osaketaloissa taannoin lisättiin hallituksen vastuita, yhä harvempi osakas oli halukas tulemaan hallitukseen. Julkilausumassa todetaan, että asumisoikeusjärjestelmässä asukkailla on jo nykyisellään riittävät mahdollisuudet vaikuttaa yhteisön asioihin. Myös yhtiön kokemus asuntojen myynnin osalta on, että asoasunnoissa halutaan asua vaivattomasti ilman omistusasumiseen liitettäviä vastuita.

90-luvun alussa voimaan astunut yhteishallintolaki kaipaa päivittämistä, mutta tarvitaanko lisää päätösvaltaa vai pitäisikö löytää keinoja, joiden avulla lain tarkoitus voisi toteutua nykyistä tehokkaammin?

Tosiasia on, että talojen asukastoiminnot kilpailevat tänä päivänä ihmisten vapaa-ajasta monenlaisten ajanvietepalveluiden kanssa. Ihmiset eivät ole enää samalla tavalla kiinnostuneita talkoista tai asukaskokouksista kuin lain laatimisen alkuaikoina. Erityisesti internet on mullistanut ihmisten ajankäytön monella muullakin tavalla.

Asofoorumin julkilausumassa nostettiin hyvin esiin, että päätösvallan lisäämisen sijaan tarvitaan keinoja ja muotoja, joilla omistajayhteisöt voivat osallistaa asukkaita käyttämään heillä jo nykyisin olevia vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi sähköisiä välineitä pitäisi pystyä hyödyntämään asukaskokouskäytännöissä. Digitaalisten osallistumismahdollisuuksien   myötä saataisiin ehkä myös nuoria asukkaita paremmin mukaan asukashallintoon.

Huoli asukkaiden vähäisestä aktiivisuudesta ei ole vain Asofoorumin jäsenillä vaan myös meillä yhtiössä. On yhtiön edun mukaista, että olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Vain sitä kautta pystymme kehittämään toimintojamme asukkaidemme tulevaisuuden tarpeisiin.  

Myös lainlaatijan kannattaa kuunnella asukkaita tässä asiassa, onhan yhteishallintolain tarkoituksena taata oikeuksia nimenomaan heille. Asukkailla on myös vahvin kokemus yhteishallintoa koskevien normien  soveltamisesta käytäntöön, sekä siitä, miten asukkaiden intressejä voidaan parhaiten edistää. Loppujen lopuksi asukkaat ovat oman asumisensa parhaita asiantuntijoita

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Wolter_Ramsayn_katu_9_ulkoa
10.10.2019
ARA-asuntotuotanto olisi hallitukselle hyvä keino edistää työllisyyttä
Suomen talous hiipuu ja työllistämistavoitteet ovat vaarassa jäädä pelkäksi haaveeksi. Tästä syystä ei voi kun ihmetellä, että hallituksen budjettiesitys antaa mahdollisuuden vain noin 9 000 korkotukiasunnon rakennuttamiseen. Tavoitteena hallitusohjelmassa oli 10 000 kohtuuhintaisen ARA-asunnon rakennuttaminen vuosittain.

Asia ihmetyttää muun muassa siksi, että rahat ARA-tuotantoon tulevat yleensä valtion asuntorahaston varoista, eivät siis valtion budjetista. Kuten KOVA ry on jo julkisuudessa todennut, määrärahavaltuudet eivät maksa mitään, sillä todelliset kustannukset määräytyvät valtuuksien käytön mukaan.

Tässä taloustilanteessa olisi järkevää antaa määrärahavaltuuksia reippaammin jo pelkästään työllisyyden edistämiseksi. Rakentaminen on erittäin työvoimavaltaista toimintaa ja ARA-tuotanto on toiminut aiemminkin hyvänä suhdannevaihteluiden tasaajana. Rakennusala on yksi Suomen talouden vetureista. Sen pyöriä ei pitäisi pysäyttää vähäisin syin.

Toinen, eikä suinkaan vähäisempi syy tuottaa mahdollisimman paljon ARA-asuntoja, on jatkuva asuntopula työvoimavaltaisilla alueilla. Kuten kaikki tietävät, tavallisten palkansaajien muutto esimerkiksi pääkaupunkiseudulle työn perässä tyssää helposti asumisen kustannuksiin. 

Siinäkin on  siis pohjimmiltaan kyse työllisyystavoitteen saavuttamisesta. Monet yritykset ovat todenneet työvoiman saamisen suurimmaksi esteeksi kohtuuhintaisten asuntojen puutteen.

Kolmas näkökulma samaan asiaan on ihmisten mahdollisuus hyvään elämään kohtuullisin kustannuksin. Sitä haluamme Asuntosäätiössä edistää.

Ja onhan ARA-asunnoilla vielä sekin etu, että ne ehkäisevät tehokkaasti segregaatiota, jonka kehittymisestä Suomessa on viitteitä. Emmehän me halua maahamme ongelmia, joita Ruotsissa parhaillaan tietyillä asuntoalueilla selvitellään. Siinä neljäs hyvä syy hallitukselle pitää kiinni asetetuista tavoitteista.

Pitkällä korkotuella rakennutetut uudet vuokra- ja asumisoikeusasunnot ovat valtiolle myös riskittömiä sijoituksia tulevaisuuteen, sillä niitä tuotetaan nykyään vain hyville paikoille kasvukeskuksiin. Niillä alueilla tuskin tulee olemaan tyhjäkäyttöongelmia.

Kun uusi hallitusohjelma julkaistiin, heräsi toivo että pitkästä aikaa on valtion taholta ymmärretty edellä mainitut kohtuuhintaisen asuntotuotannon edut yhteiskunnalle. Tosin pelkona oli, että asuntoasiat jäävät lapsipuolen asemaan, kun niitä ei nimetty ministeritasolla kenenkään vastuulle. Itse otin asiaan kantaa taannoin julkaistussa artikkelissa Oma koti kullan kallis.

Nyt näyttää pahasti siltä, että hallitusohjelman herättämä toivo katkaistaan heti ensimmäisessä budjettiesityksessä. Asuntoasioiden yhteiskunnallista kokonaismerkitystä ei taideta sittenkään kunnolla ymmärtää. 

Hallitusohjelman tavoitteesta 10 000 kohtuuhintaisen ARA-asunnon rakentamiseksi kannattaisi pitää kiinni jo pelkästään työllisyyden takia. Hyvänä lisäetuna saataisiin tuotettua enemmän kohtuuhintaisia asuntoja, jotka vaikuttavat asumisen kustannuksiin markkinoilla laajemminkin ja helpottavat ihmisten arkea. 

Kun ei tarvitse kamppailla elämän perusasioiden kustantamiseksi, ihmisellä riittää voimavaroja tuottaa hyvinvointia läheisille, olla työssä luovempi ja kehittää muutenkin yhteiskuntaa.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja
Lue lisää
Keltainen talo taivasta vasten
16.09.2019
Pitkäjänteisyys taattava ja korkotukijärjestelmä uusittava

Pääsin viime viikolla esittelemään ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle Asuntosäätiön näkemyksiä hallitusohjelmaan liittyvistä asuntopoliittisista tavoitteista. Tärkeä tilaisuus näin toimijan näkökulmasta katsottuna.

Hallitusohjelmassa tavoitellaan kohtuuhintaisten asuntojen merkittävää lisäämistä markkinoilla. Parhaiten siihen tavoitteeseen päästään yhteistyötä tekemällä.

Asuntomarkkinoilla tarvitaan valtion asuntopoliittista ohjausta, sillä viime vuodet ovat osoittaneet, että markkinat eivät vapaasti toimien pysty ratkaisemaan kohtuuhintaisten asuntojen pulaa. Tarvitaan monipuolisia toimia, jotta uusien asuntojen määrä kasvaa ja kipurajalla olevat rakentamisen kustannukset saadaan kuriin.

Korostin esityksessäni erityisesti kahta asiaa, pitkäjänteisen asuntopolitiikan merkitystä ja korkotukijärjestelmän kokonaisuudistuksen tarvetta.

Asunnot rakennetaan kymmeniksi vuosiksi ja niihin sidotaan paljon resursseja ja pääomaa. Tämän takia toimijoiden täytyy voida luottaa, että ne perusteet, joilla hankkeita käynnistetään, säilyvät jatkossakin. Valtion ei pidä muuttaa niitä yhtäkkiä yksipuolisesti.

Pitkäjänteisyys turvaa yritysten toimintaedellytykset ja luo asukkaille asumisturvaa.

Esimerkiksi tuotantotukeen ja käynnistysavustuksiin liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi hankkeiden aloituksiin. Kun takavuosina päätettiin kesken vuotta muuttaa asumisoikeusasuntojen tuottamiseen liittyviä valtuutuksia, pysäytettiin satojen asuntojen tuotantoprosessi pitkäksi aikaa.

Tuotantotuki ja käynnistysavustus vaikuttaa myös asukkaiden maksamiin vuokriin, sillä omakustannusperiaatteen mukaisesti madaltuvat kustannukset näkyvät suoraan vuokrissa. Eli niiden avulla saadaan aikaan aidosti kohtuuhintaisia, asuntojakaumaltaan monipuolisia asuntoja.

Isojakin asuntoja tarvitaan yhä edelleen ja ARA-asunnoissa perheilläkin on mahdollisuus saada riittävästi tilaa kohtuullisin kuluin. Elokuussa Lahteen valmistuneessa uusimmassa Asokotien talossa nimenomaan isot asunnot olivat kaikkein kysytyimpiä.

ARA-vuokra- ja asumisoikeusasunnot ovat myös erinomainen keino ehkäistä segregaatiota, jonka välilliset kustannukset yhteiskunnalle on OECD:n tutkimuksessa todettu koviksi. Meidän kannattaa kaikin keinoin välttää samoja ongelmia, joita esimerkiksi Ruotsissa on jo nähtävissä.

Toivomme, että hallitus kiinnittäisi erityistä huomiota näiden olemassa olevien ja vakiintuneiden asumismuotojen järjestelmien kehittämiseen. Asuntosäätiössä emme ole käynnistämässä esimerkiksi osuuskunta-asumista, koska haluamme kehittää nykyisiä, hyviksi havaittuja asumismuotoja.

Ajankohtaisimpana kehittävänä on vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuottamiseen liittyvä pitkän korkotuen järjestelmä. Jotta asuntoja saadaan tuotettua kysyntää vastaava määrä, tarvitaan ehdottomasti korkotukijärjestelmän kokonaisuudistus. Nykyisellään malli ei kannusta toimijoita uudistuotantoon.

Se ei kannusta myöskään pankkeja rahoittamaan sen paremmin aso- kuin vuokratalohankkeita. Ei myöskään ole asukkaan edun mukaista, että lainoja pystytään lyhentämään niin hitaasti, että lainan lyhennykset ja suurien korjaustoimien kustannukset ajoittuvat samaan aikaan. Tilanne näkyy asukkaille korkeampina vuokrina.

Järjestelmän tulisi myös luoda asotaloille vakuusarvoa, jotta vanhoja taloja voitaisiin käyttää uudistuotannon rahoittamisessa hyödyksi. Sen luulisi olevan myös valtion etujen mukaista riskinhallinnan näkökulmasta katsottuna.

Ministerin järjestämä tapaaminen oli hyvä päänavaus keskusteluille. Toivomme, että tilaisuuksia tulee jatkossakin. Ilman vuorovaikutusta alan toimijoiden kanssa hallitusohjelman tavoitteet voivat pahimmillaan jäädä sanahelinäksi. Me tiedämme rakennuttamisen käytännön toteutuksen haasteet. Vain niihin puuttumalla hallitusohjelman tavoitteet saadaan toteutumaan.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

 

Lue lisää
Syksy_kotoilu
13.09.2019
Kotiin kotoilemaan

Syksy on kotoilun kulta-aikaa! 


Siinä missä moni kokee kesällä velvollisuudekseen viettää mahdollisimman paljon aikaa ulkona, syksy antaa luvan vetäytyä kotinurkkiin. Ei haittaa vaikka sataisi kaatamalla! Päinvastoin.

Käperry torkkupeiton alle viettämään sarjamaratonia tai lukemaan hyvää kirjaa. Erilaisia televisiosarjoja ja elokuvia voi katsoa ilmaiseksi Yle Areenasta, eivätkä kirjat lopu kirjastoista. Halpaa huvia.

Annetaan luovuuden kukkia! Tartutaan pensseleihin, kutimiin tai vaikka soppakauhaan. Kädellä tehdessä aika vierähtää ja siinä sivussa syntyy yhtä ja toista hyödyllistä ja herkullista. Eikä ohjeista ole pulaa, niitä löytyy internetin kätköistä joka lähtöön, villasukan kantapäästä herkullisimpiin patoihin.

Keräännytään saman pöydän äärelle istumaan iltaa. Kutsutaan ystävät koolle esimerkiksi nyyttäreitä viettämään, jolloin järjestelyt eivät kasaudu yhdelle. Syksyn hämärässä maistuvat esimerkiksi uuniperunat, jotka paistetaan isäntäväen toimesta vieraiden tuodessa erilaisia täytteitä. Tai miten olisi lätty- tai vohvelikestit, jolloin tarjolla olisi niin suolaisia kuin makeita täytteitä. 

Vietetään yhteistä peli-iltaa esimerkiksi tuttuakin tutumpien lautapelien ääressä. Tunti jos toinenkin sujuu rattoisasti, kun tarjolle asetetaan pientä purtavaa.

Uudista kodin sisustusta. Kodin ilme päivittyy yllättävän helposti, kun vaihtaa sohvalle toiset tyynyt ja torkkupeiton, kaivaa kynttilät esille… ja luo näin kotiinsa syksyn tunnelmaa. Kätevimmät tuunaavat uudet esimerkiksi tyynynpäälliset kodintekstiileistä ja vaatteista, joita ei enää käytetä. – Vanha pöytäliina tai neule saattaa yllättää iloisesti tyynynpäällisenä. Erilaisia tuunausvinkkejä löytyy internetistä vaikka kuinka!  


Lue lisää
Asolakiluonnos_kaipaa_muutoksia_2
27.08.2019
Jari Riskilä
Asolakiluonnos kaipaa muutoksia

Näin kesälomien jälkeen huomio suuntautuu jo poliittiseen syksyyn ja uuden hallitusohjelman etenemiseen. Ohjelmaan on mahdutettu ilahduttavan paljon asuntopoliittisia tavoitteita ja myös maininta asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä.

Esitetyn mukaan järjestelmää tulisi uudistaa niin, että vahvistetaan kohtuuhintaisuutta, läpinäkyvyyttä ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Myös asukasvalintaan halutaan etsiä toimivampia ratkaisuja.

On hienoa, että asojärjestelmä on hallitusohjelmankin tasolla tunnustettu vakiintuneeksi vaihtoehdoksi asuntomarkkinoilla. Asukkaathan ovat ottaneet järjestelmän omakseen jo aikaa sitten, asunnot ovat kysyttyjä ja asukasvaihtuvuus vähäistä.

90-luvun alun tarpeisiin luotu Järjestelmä kaipaa luonnollisesti päivittämistä. Jos uudistamisen pohjaksi otetaan edellisellä hallituskaudella valmisteltu lakiluonnos, odotamme siihen tehtävän tiettyjä muutoksia, jotta hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan.

Suurin ongelma lakiluonnoksessa liittyy asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin. Asukkailla täytyy ilman muuta olla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa. Siitä syystä meillä Asokodeilla on kehitetty asukashallintoa laajemmaksi kuin voimassa oleva laki  edellyttäisi. Tapaamme asukastoimikuntien  puheenjohtajia säännöllisesti alueellisissa pj-tapaamisissa sekä teemme asukkaiden kanssa yhteistyötä  valtakunnallisessa Asofoorumissa ja kehitystyöryhmässä.

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa palvelee toimintaamme. Vaikka yhtiö osakeyhtiölain mukaisesti tekee keskeiset päätökset, ratkaisut pohjautuvat usein nimenomaan tähän  vuorovaikutukseen. Päätöksenteko helpottuu ja päätösten laatu paranee merkittävästi, kun sitä edeltää asukkaiden kanssa käyty vuoropuhelu käsillä olevan asian eri ulottuvuuksista, varsinkin sen vaikutuksista asukkaisiin.

Varsinaiseen asukkaiden päätösvaltaan ja sen lisäämiseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Näistä merkittävin koskee päätöksentekijän vastuuta. Sekä terve järki että osakeyhtiölaki poissulkevat mahdollisuuden tehdä päätöksiä ilman, että päätöksentekijä olisi vastuussa niiden sisällöstä ja seurauksista.

Vastuu on tietysti helppo kirjata lakiin, mutta sen lisäämisen ongelmana on, että todennäköisesti entistä harvempi asukas haluaisi sen jälkeen olla mukana vaikuttamassa asumiseensa. Asokotien ehdotus on, että lakiin sisällytetään yhteishallintolaista kehitetty, vuorovaikutusta edistävä ja siten yhtiön päätöksentekoa tukeva asukasvaikuttamisen malli. Siitä hyötyisivät kaikki osapuolet.

Asolakia koskevassa luonnoksessa ongelmallinen on myös osakeyhtiöoikeudellisten perusperiaatteiden vastainen kohta, jossa yhtiön johdolle asetetaan velvollisuus toimia vastoin yhtiön etua, mikäli se on ristiriidassa asumisoikeuden haltijoiden edun kanssa. Ongelman vakavuus korostuu, kun luonnoksen perusteluissa puhutaan asumisoikeuden haltijasta yksikkömuodosta.

Kun asumisoikeuden haltijoita tarkastellaan kollektiivina, heidän etunsa lähes poikkeuksetta samastuu yhtiön etuun. Sen sijaan yksittäisen asumisoikeuden haltijan ja yhtiön etu voivat helposti olla, ja käytännössäkin usein ovat, keskenään ristiriidassa.

Luonnoksen mukainen lakitekstin muotoilu ja sen nykymuotoiset perustelut yhdistettynä niihin ennen näkemättömän ankariin sanktioihin, joilla yhtiön johtoa esitetään ohjattavaksi myös puheena olevan lainkohdan noudattamiseen, tekisivät yhtiön johtamisesta koko lailla mahdotonta ja johtaisivat lukemattomiin käräjöinteihin yhtiötä vastaan.     

Muutos tarvitaan myös tapaan, jolla asolakia koskevassa luonnoksessa on määritelty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rooli. Lakiluonnokseen sisältyvillä säännöksillä ARA:n rooli muodostuisi oikeusjärjestelmämme perusperiaatteiden, erityisesti vallan kolmijako-opin vastaiseksi.

Tuon opin mukaanhan lainsäädäntö-, tuomio- ja toimeenpanovalta tulee erottaa toisistaan eikä niitä tule uskoa saman tahon käytettäväksi. Lakiluonnoksen mukaan ARA tulisi toimimaan asojärjestelmässä tuon kolmijako-opin vastaisesti Se ohjeistaisi toimijoita, valvoisi, että ne toimivat ohjeiden mukaan, ja määräisi tarvittaessa sanktiot.

ARAn rooli valtion tukemassa asuntotuotannossa on keskeinen, ja sitä sen tulee olla myös tulevaisuudessa. ARAn toimintaa ei pitäisi uudella asumisoikeuslailla hankaloittaa. ARAn ja toimijoiden nykyinen erinomainen yhteistyö todennäköisesti vaikeutuisi, mikäli lakiluonnoksessa esitetty malli tulisi voimaan.

Näillä muutostoiveilla lähestymme uusia asuntopoliittisia päättäjiä tänä syksynä. Esitämme myös toiveen, että lakia ei kasattaisi kokoon turhan kiireen saattelemana.

Asumisoikeusjärjestelmän perusteet ovat kunnossa, eikä kiireelliseen muutokseen ole tarvetta. Tärkeämpää olisi saada aikaan uudistus, joka kestää aikaa ja palvelee asukkaita ja toimijoita pitkälle tulevaisuuteen.

Jari Riskilä

Lue lisää
aurinkovarjo pihalla
24.07.2019
Vinkit viileämpään kotiin

Niin ihanaa kuin kesä onkin, helteellä toivoisi kodin olevan sellainen, etteivät ainakaan yöunet häiriinny.

Tuulettimet

Tuulettimet eivät laske lämpötilaa, mutta saavat huoneilman liikkeelle, jolloin iholta poistuu lämpöä nopeammin ja olo helpottuu.

Päivän viilennyttyä tuulettimen voi kääntää puhaltamaan ikkunasta ulospäin, jolloin laite imee kuumaa ilmaa sisältä ja päästää viileämpää ulkoilmaa sisään.

Tuuletinta ei kannata jättää päälle, kun poistutaan huoneesta.

Ikkunat ja ovet

Mitä vähemmän aurinko pääsee porottamaan sisään, sitä vähemmän se kuumentaa sisäilmaa. Pidä siis ikkunat ja kaihtimet päivällä kiinni sekä sulje verhot. Pimennysverhot sekä erilaiset auringon valoa takaisin heijastavat verhot auttavat asunnon viileämpänä pitämisessä.

Lämmintä ulkoilmaa ei myöskään pidä päästää sisään, joten ikkunat ja ovet on hyvä pitää suljettuina päivällä. Asuntoa on hyvä tuulettaa illalla, yöllä ja aamulla, kun lämpötila on laskenut sisälämpötilaa alemmaksi.

Keittiö

Uunin käyttö nostaa asunnon lämpötilaa, joten helteellä on hyvä välttää uunin käyttöä ja keskittyä ennemmin hellalla tai mikrossa nopeasti valmistuviin ruokiin.

Ja vaikka jääkaapin ja pakkasen sisältö hohkaakin viileyttä, kylmälaiteita ei kannata availla turhan usein, sillä kylmänä pysyäkseen kylmälaitteet puskevat enemmän lämmintä ilmaa ulos.

Kylpyhuone ja sauna

Vältä saunomista, mutta jos haluat saunoa, pidä saunaa päällä mahdollisimman vähän aikaa.

Tarkista, ettei esimerkiksi kylpyhuoneen lattialämmitys ja pyyhekuivain ole päällä. Pyykin pesussa on myös hyvä välttää kuumimpina päivinä korkeita lämpötiloja ja pitkiä pesuohjelmia, sillä myös ne nostavat asunnon lämpötilaa.

Kylpyhuoneen kuivumista voi suihkun jälkeen nopeuttaa jättämällä oven auki, ja pyykit kuivuvat kesähelteellä nopeasti ulkona, mikäli pyykkien kuivattaminen onnistuu esimerkiksi pihalla, terassilla tai parvekkeella.

Makuuhuone

Nuku pelkällä lakanalla. Luonnonmateriaalit, kuten pellava ja puuvilla, hengittävät ja tuntuvat helteellä viileämmiltä keinokuituisiin verrattuna. Jotkut helpottavat nukahtamista laittamalla tyynyliinan ja lakanan päiväksi pakastimeen.

Mikäli makuuhuone on kodin kuumin tila, nukkuminen voi onnistua parhaiten, jos petaa itselleen väliaikaisen pedin viileämpään huoneeseen.

Sähkölaitteet

Kaikki sähkölaitteet tuottavat päällä ollessaan lämpöä, joten tarpeettomat sähkölaitteet on hyvä kytkeä pois päältä.

Viileät juomat

Viileiden juomien viilentävästä vaikutuksesta voi olla montaa mieltä, mutta niitä on ainakin mukava nauttia kesähelteellä. Vaniljajäätelöstä ja mansikoista tehty pirtelö on klassikko, mutta kaipaatko vaihtelua? Kokeile surauttaa vesimeloni tehosekoittimessa, mausta halutessasi tuoreella mintulla ja limen mehulla ja laita pakastimeen pariksi tunniksi jäätymään. Valmis juoma myös pysyy kylmempänä pidempään, jos pakastat myös mukit.
Lue lisää
Asumisoikeusmarkkinat eivät hiljene heinäkuussa
16.07.2019
Jari Riskilä
Asumisoikeusmarkkinat eivät hiljene heinäkuussa

Heinäkuu on tunnetusti melko hiljaista aikaa asuntomarkkinoilla, kuten monessa muussakin suhteessa. Suomen sanotaan menevän kiinni.  Tilanne on toinen asumisoikeusasumisessa.  Asomarkkinoilla kysyntä ei sula edes kuumimpana lomakautena.

Kauppaa hiljentää hieman vain se, että vaihtuvuus on heinäkuussa todella vähäistä.   Tämän vuoden luku on vielä auki, mutta viime kesänä heinäkuun vaihtuvuus oli niinkin pieni kuin 1,21 %, mikä vastaa 14,5 %:n vuotuista vaihtuvuutta. Vain joulukuun 11,2 %:n vuosivaihtuvuutta vastaava lukema oli alhaisempi. Asumisoikeusasunnoista vallitsee krooninen niukkuus, ja alhaisen vaihtuvuuden myötä tarjonta jää aina vaan kauemmaksi kysynnästä. 

Kysyntää selittää kaikkein eniten asumisen kustannukset. ARAn asuntomarkkinaselvityksen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat lähes kolmanneksen kalliimmat  kuin asoasuntojen vastikkeet.

Myös muualla Suomessa asoasumisen kustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin vapaarahoitteisen vuokra-asumisen kustannukset.   Kasvukeskuksissa asoasuntojen vastikkeet ovat lähes poikkeuksetta jopa halvemmat kuin ARA-vuokra-asuntojen vuokrat. Asokodeilla vastikkeisiin useimmiten sisältyy myös vesimaksu.

Asoasuntojen etuna on myös se, että suuri kysyntä ei nosta hintoja, kuten vapaarahoitteisessa asumisessa. Asumisoikeusmaksut on laissa sidottu hankintahintaan ja vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan. Asumiskustannukset pysyvät siis turvallisesti ennakoitavina suhdanteista riippumatta.

Asumisoikeusmarkkinoilla eletään tällä hetkellä muutenkin hyviä aikoja. Kun suhdanne omistusasuntotuotannossa on selkeästi hiipumassa, se tarkoittaa urakkahintojen madaltumista valtion tukemissa asumisoikeus- ja vuokratalohankkeissa.

Rakentamisen hinta näkyy omakustannusperiaatteen mukaan suoraan asukkaiden maksamissa asumiskustannuksissa. Edullisemmat urakkahinnat tarkoittavat matalampia asumisoikeusmaksuja ja vastikkeita.

Madaltuvat urakkahinnat edistävät myös uusien kohteiden käynnistymistä, kun yhä useampi hanke mahtuu ARAn määrittelemään hintaraamiin. Asohankkeille on viime vuosina saatu jälleen myös erinomaisia tontteja. Asokodeillekin on nousemassa kohteet muun muassa Kruunuvuorenrantaan ja Sompasaareen keskelle kehittyvää Helsinkiä.

Asumisoikeusmarkkinat voivat siis  tällä hetkellä, myös keskellä kesää, oikein hyvin. Haasteena on oikeastaan vain näiden asuntojen riittävyys niitä haluaville.  Asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan, eli odotettavissa on toivottavasti jopa toimintaedellytysten paranemista.

Samoin hallitusohjelmaan on nostettu valtion tuotantotuen kehittäminen, mikä sekin edistää asoasumista. Jokainen uusi asoasunto vahvistaa järjestelmän merkitystä asuntomarkkinoilla, ja jokainen uusi kohtuuhintainen asunto palvelee asukkaiden tarpeita, joihin jatkuvasti kallistuvat vapaarahoitteiset asuntomarkkinat eivät kykene vastaamaan.

Jari Riskilä

Lue lisää
Vaalea kerrostalo, edessä jalkakäytävä ja ajotie
13.06.2019
Esa Kankainen
Asuntoministerin puute heikentää tavoitteiden saavuttamista

Hallitusohjelmaan on saatu kirjatuksi hyviä asuntopoliittisia tavoitteita keinoineen ja asia selvästi koetaan tärkeäksi. Ihmettelen kuitenkin, miksi ministerilistalta puuttuu kokonaan asuntoministeri. Todennäköisesti asiat kuuluvat jatkossakin ympäristöministerin vastuulle, mutta jääkö ministeriöllä riittävästi resursseja hoitaa asumisen asioita, kun ympäristönäkökulma on hallitusohjelmassa todella vahva?

Edellisellä hallituskaudella asuntoasiat jäivät ympäristöasioiden jalkoihin. Näin ei pitäisi päästää tällä kertaa käymään, sillä hallitusohjelmassa on asuntomarkkinoiden kannalta tärkeitä asuntopoliittisia tavoitteita.

Esimerkiksi tavoite ARA-asuntojen tuotannon kasvattamisesta vähintään 10 000 asunnon vuosituotantoon on tervetullut asia kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi. Myös valitut keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat toteutuskelpoisia.

Käynnistysavustukset ovat olleet aiemminkin hyvä kannuste rakennuttamiseen ja ovat edesauttaneet hankkeiden käyntiinlähtöä. Niiden avulla on myös saatu aikaan todella kohtuuhintaisia asuntoja. Vaikutus omakustannusvuokraan on ollut Asuntosäätiön hankkeissa noin kaksi euroa neliöltä. Omakustannusperiaatteen vuoksi avustukset ohjautuvat suoraan asukkaan eduksi.

Myös pitkän korkotuen tukijärjestelmän uudistaminen kannustavammaksi eli tukielementtien lisääminen tukeen on tärkeä uudistus ja pitäisi saada aikaan. Olemme puhuneet tämän asian puolesta pitkään.

Korkotuen avulla saadaan aidosti kohtuuhintaisia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi niitä kannattaa tehdä varsinkin tässä tilanteessa, jossa vapaarahoitteinen asuntotuotanto on vähenemään päin. Näin ARA-asunnot toimisivat hallitusohjelman esityksen mukaan suhdannetta tasaavana elementtinä.

Asumisen palvelullistumisen ja uusien asumisen ratkaisujen huomioon ottaminen korkotukijärjestelmän uudistamisessa on sekin tärkeä asia, jotta järjestelmä palvelee asukkaiden tämän päivän tarpeita laaja-alaisesti. Asuminen on yhä enemmän palvelua myös ARA-asuntokannassa.

Asumiskustannusten osalta kannatettavaa on myös se, että selvitetään rakentamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä. Rakentaminen on kohtuuttoman kallista Suomessa, eikä tilannetta saa enää ottaa annettuna. Keväällä uutisoitu asumisen hintataso Itävallassa oli hyvä muistutus siitä, että meillä on vielä paljon tekemistä tuon asian kanssa. Yhteinen tahtotila täytyy löytää, jotta asumisesta saadaan Wienin esimerkin tavoin kilpailuetu pääkaupunkiseudun kehittämiseen.

Asumisoikeusjärjestelmän uudistaminen on myös järkevää. Asosuminen on hyvä vaihtoehto tämän päivän asuntomarkkinoille, kun kasvukeskuksiin tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja tavallisille palkansaajille lähelle työpaikkoja. Vakiintunutta järjestelmää kannattaa kehittää eteenpäin. Asuntosäätiöllä on yli 16 000 asumisoikeusasuntoa ja tahtotila tehdä niitä lisää.

Tarkastelin hallitusohjelmaa myös asuinalueiden kehittämisen kannalta. Asuntosäätiöhän tekee aktiivista aluekehittämistyötä. Siitä syystä on tärkeää, että hallitusohjelmaan on nostettu myös uudenlaisten liikkumispalveluiden käytön edistäminen.

Olemme mukana muun muassa Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa, jonka tavoitteena on löytää joustavia ja ilmastonmuutosta hillitseviä liikkumisratkaisuja. Uusien palveluiden käyttöönotto tehostuu, jos myös valtion taholta kannustetaan ko. toimintaan.

Hallitusohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on kuitenkin asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden lisääminen. Kahdeksan vuoden kehittämisohjelma ja sen pohjaksi tehtävä kattava selvitys asuntopolitiikan keskeisistä kehittämiskohteista kuulostaa järkevältä. Samoin se, että viime vuonna eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan laatima Asuntopolitiikan kehittämiskohteet -mietinnön esittämät toimenpiteet aiotaan toteuttaa.

Kaikki mainitut asiat vievät asuntosektoria eteenpäin, mutta eteenpäinmenon edellytys on, että asuntopoliittiset tavoitteet eivät jää muiden tärkeiden asioiden jalkoihin.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö -konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Vaalea ja kaareva kerrostalo
27.05.2019
Jari Riskilä
Asumistuki on tuotantotukea

Valtion asumiseen osoittamasta tuesta puhuttaessa on tapana erottaa toisistaan jyrkästi asuntojen rakentamiseen annettavat tuotantotuet ja asumismenojen kattamiseen tarkoitettu asumistuki.

Kovin moni keskustelija lähtee myös siitä, että asuntojen tarjontaa tukeva tuotantotuki on tehotonta, vääristää markkinoiden toimintaa ja on siten keskeinen syy varsinkin kasvukeskusten asuntopoliittisille haasteille, joista merkittävin on asumisen kalleus.  Samaan hengenvetoon todetaan, että asumistuki on tehokas ja muutoinkin oiva keino näihin haasteisiin vastaamisessa.

Kysymystä siitä, miten asumistuki vaikuttaa markkinoiden toimintaan, esitetään harvoin. Ei tarvitse ymmärtää markkinataloudesta, erityisesti kysynnästä ja tarjonnasta sekä niiden vaikutuksesta hyödykkeen hintaan, paljoakaan, jotta asumistuen vaikutus kysyntätukena kirkastuu. Se nostaa hintaa. Kun yhteiskunta maksaa osan asumismenoista, asukas on valmis maksamaan asunnosta enemmän kuin tilanteessa, jossa joutuisi maksamaan kaiken itse.            

Viime vuosina valtion tukemaa asuntotuotantoa ovat – ainakin valtion menojen kannalta - edustaneet ennen kaikkea sijoitusintressissä toimivien tahojen tarjoamat vapaarahoitteiset vuokra-asuntokohteet. Niiden rakentamista koskevien investointipäätösten taustalla olevien laskelmien vuokrataso perustuu valtion maksamaan asumistukeen.

Ellei asumistukea olisi, tai jos sen taso olisi olennaisesti nykyistä alhaisempi, nämä investointipäätökset olisivat jääneet tekemättä. Vuonna 2018 valtion asumistukimenot olivat yli 2,1 miljardia euroa. 

Asumistukimenot ovat viime vuosina nousseet erittäin jyrkästi ja saavuttaneet tason, jota ei voitane pitää valtiontalouden kannalta hyväksyttävänä. Erityisen sietämättömän tilanteesta tekee se, että huomattavassa osassa asuntosijoittamista harjoittavista yhtiöistä on merkittävä ulkomaalaisomistus. Iso osa yhteiskunnan asumistukena maksamista euroista valuu siten maamme rajojen ulkopuolelle.  

Tällä hetkellä pääasiallinen varsinaiseksi tuotantotueksi katsottu asumisen tukimuoto on yleishyödyllisten toimijoiden vuokra- ja asumisoikeustalojen korkotukilainoitus. Sen sisältämä tuki koostuu korkotuesta ja valtion täytetakauksesta.

Korkotuesta valtiolle aiheutuneet menot olivat viime vuonna noin 3,7 miljoonaa euroa. Tämä on alle 1,8 promillea samana aikana maksetuista asumistukimenoista! Korkotukilainoituksen turvin on viime vuosina rakennettu vuosittain noin 8500 vuokra- tai asumisoikeusasuntoa.  

Todennäköisesti ja toivottavasti asumistukiasiat nousevat esiin myös hallitusohjelmassa osana sosiaaliturvan uudistamista. Asumistukijärjestelmän uudistamista suositeltiin myös Eduskunnan tarkastusvaliokunnan yksimielisessä mietinnössä viime vuoden lopulla.

Tarvitsemme kohtuuhintaisia asuntoja lähelle työpaikkoja, jotta varmistamme erityisesti pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn eurooppalaisilla ja globaaleilla markkinoilla. Liian korkeat asumiskustannukset on jo nyt elinkeinoelämän kehittymisen pullonkaula.

Asuntosäätiö-konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajana on pakko näin loppuun korostaa vielä sitäkin, että konsernimme toiminnassa mahdollisesti syntyvä ylijäämä käytetään kokonaisuudessaan asumisen kehittämiseen säätiön  perustajajärjestöjen linjausten mukaisesti. Euroakaan ei makseta osinkona tai muuna tuloutuksena perustajille tai muutoin konsernin ulkopuolelle.   

Asuntosäätiö on siis aidosti yleishyödyllinen toimija, jonka tahtotilana on tuottaa hyviä koteja kaikille, kohtuuhinnalla ja pitkäjänteisesti.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Siivouspäivä_vaaterekki
23.05.2019
Vaatteet kiertoon

Kesällä tekee mieli keventää - myös vaatekaappia!

Onko kaappiin hautautunut vaatteita, joita ei ole tullut pidettyä aikoihin? Vai onko kaappi jo niin täynnä, ettei sieltä meinaa enää löytää tarvitsemaansa? Nyt on hyvä aika siivota ylimääräiset pois.

Käy vaatteet yksitellen läpi, jakaen ne kolmeen ryhmään:

1) Säästä. Vaatteet, jotka ovat sopivia, hyväkuntoisia ja joille on käyttöä.
2) Myy tai lahjoita. Vaatteet, joille ei ole itsellä käyttöä, mutta jotka ovat yhä hyväkuntoisia.
3) Materiaalikierrätykseen. Käyttöön kelpaamattomaksi kuluneet ja tuhraantuneet vaatteet kuuluvat materiaalikierrätykseen, ei enää edes hyväntekeväisyyteen.

Ylimääräisiä vaatteita voi myydä itse esimerkiksi siivouspäivänä pystyttämällä ulos kirpputoripöydän. Lahjoitettavat vaatteet voi toimittaa esimerkiksi Fidan tai Kierrätyskeskuksen kautta edelleen myytäväksi. Lahjoittaa voi sellaisessa kunnossa olevia vaatteita, joita voisi käyttää vielä itsekin. Rikkinäisten ja loppuun kuluneiden vaatteiden paikka on aina materiaalikierrätyksessä.

Kierrätykseen menevien vaatteiden kanssa kannattaa toimia nopeasti: Nurkissa odottavat kierrätyskassit alkavat ärsyttämään pian, ja silloin voi tehdä mieli vaan sulloa vaatteet takaisin kaappiin. Vie kierrätyskassit samalla, kun hoidat muita asioita tai tilaa noutopalvelu kotiin saman tien! Noutopalveluissa on kuitenkin yleensä vähintään viikon jono.

Kun olet saanut käytyä vaatteet läpi ja karsittua pois menevät, on ihanaa päästä laittamaan jäljelle jääneet vaatteet takaisin kaappiin. Aamuisin pukeutuminenkin on nopeampaa, kun jäljellä ovat vain ne sopivat ja hyvät!

Hyväkuntoiset vaatteet myytäväksi tai lahjoitettavaksi

Huonokuntoiset vaatteet materiaalikierrätykseen

Lue lisää
Ylioppilas_juhlat_järjestäminen
20.05.2019
Viime hetken vinkit valmistujaisjuhliin

Ylioppilasjuhlat ja valmistujaiset

Toisin kuin luullaan, juhlat eivät välttämättä vaadi isoa tilaa. Esimerkiksi ylioppilasjuhlat ja muut merkkipäivät ovat siitä helpot juhlat, että vieraat tulevat eri aikaan ja osa vain piipahtamaan. Muista, että ylioppilasjuhlat ovat lähtökohtaisesti avoin juhla eli esimerkiksi naapurit voivat poiketa ilman kutsuakin.

Ihmiset syövät yleensä enemmän suolaisia ja vähemmän makeita tarjottavia kuin helposti luulisi. Älä stressaa vaikka joka sorttia ei riittäisi jokaiselle. Pääasia että jotakin on jokaiselle. Helpointa on tarjota mahdollisimman paljon lähellä huoneenlämpöä säilyviä ruokia 

Valmistautuminen juhlaan

Kahta viikkoa ennen

 • Osta ylioppilaslakki ja äidin lyyra.
 • Pyydä tarjoilu- ja kahvinkeittoapua lähipiiristä.
 • Suunnittele tarjoilupöydän asettelu: ensimmäiseksi lautaset ja viimeiseksi lautasliinat ja aterimet.
 • Leivo pakkaseen kakkupohjat jne.
 • Hanki kattaukseen sopivat servetit ja kynttilät sekä varmista sopivat pöytäliinat.
 • Lainaa  maljakoita, astioita ja termospulloja. Voit myös käyttää osittain tai kokonaan kertakäyttöastioita, joita on nykyään saatavana myös esim. bambuisina ja biohajoavina.
 • Tee suursiivous hyvissä ajoin, mutta jätä viimeistely edelliselle päivälle.

Juhlaviikolla

 • Kaiva kaikki tuolit esille varajakkaroista, isoista jumppapalloista ja koulupöydän tuoleista alkaen. Kaikille ei tarvitse kuitenkaan riittää istumapaikkaa.
 • Katso astiat valmiiksi. Tarjoiluastioina voi käyttää myös isoja lautasia ja koristekulhoja. Kaikkien kippojen ei tarvitse sointua täydellisesti toisiinsa. Samoin kahvikuppeja voi olla useampaa eri sarjaa sekaisin. 
 • Muista varata teenjuojille teetä ja lapsille mehua. Ja erityisesti lämpimänä päivänä on hyvä olla tarjolla runsaasti esimerkiksi alkoholitonta boolia.
 • Leivo tarvittaessa lisää.
 • Varaa erillinen kukka- ja lahjapöytä tai -taso.
 • Ota kukkamaljakot esille ja tee kukkien pakkauksista purkamispiste, johon varaat myös sakset ja roskiksen. Vesipisteen on hyvä olla lähellä.
 • Siivoa pöydiltä ja tasoilta kaikki irtotavara pois, samoin eteisestä.
 • Varmista vieraskirja, johon vieraat saavat kirjoittaa tervehdyksensä muistoksi.

Edellisenä päivänä

 • Kata puhtaat asiat valmiiksi tarjoilupöytään.
 • Tarjottavat voi merkitä pienillä pöytäkorteilla, joihin voi myös merkitä mitkä tarjottavista ovat esimerkiksi laktoosittomia ja gluteenittomia.
 • Siirrä eteisestä omat takit ja kengät muihin huoneisiin. Jätä eteiseen vain yhdet nopeasti jalkaan työnnettävät kengät. Varaa paljon tyhjiä henkareita. Omat vaatteet voi ripustaa väliaikaisesti niin, että yhdessä henkarissa on useampi vaate.
 • Siivoa vessa. Varaa useampi  pyyhe sekä monta rullaa vessapaperia näkyvälle paikalle. Varmista myös, että käsisaippuaa on riittävästi.
 • Imuroi.
 • Laita juhlajuomat kylmenemään ja varaa kuohuviinilasit sivupöydälle tai tarjottimelle.  Kuohuviiniä voi juoda myös tavallisista viinilaseista tai kertakäyttöisistä kuohuviinilaseista. Varaa myös alkoholiton vaihtoehto ja merkitse se selvästi esimerkiksi tarjoamalla se erilaisista laseista. (Myös päivänsankarin on hyvä muistaa kilistellä välillä alkoholittomalla.)

Juhlapäivänä

 • Päivänsankari vastaanottaa vieraat ja mahdollinen apuväki häärii taustalla, kuten auttaa laittamalla kukat maljakkoon sekä huolehtii kahvin keitosta.
 • Täytä tarjoilupöytää sitä mukaan, kun se tyhjenee.
 • Tiskikoneeseen kannattaa juhlien aikana laittaa ensisijaisesti vain ne astiat, joita voidaan tarvita juhlien aikana uudestaan, kuten kahvikupit, -lautaset ja lusikat. Hiljaista tai toisessa huoneessa olevaa tiskikonetta voi hyvin käyttää juhlien aikanakin.
 • Käy tarkistamassa vessan siisteys juhlapäivän aikana pariin kertaan.
 • Vaikka kaikki ei menisikään kuin Strömsössä, muista että vieraat muistavat tunnelman, eivätkä odota täydellisyyttä. Nauti juhlasta!

 

Lue lisää
aviapolis_liikenne_770x580
14.05.2019
Esa Kankainen
Viestintä ja asenteet Liikennelabran haasteena

Miten kehittää palveluita, joita asiakkaat eivät vielä osaa edes haluta? Se on perin tyypillinen ongelma innovaatioiden kohdalla. Niin on myös Vantaan Aviapolis Liikennelabra –hankkeessa, jossa kehitetään yli kolmenkymmenen kumppanin kanssa tulevaisuuden liikenteen palveluita.

Hankkeessa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin. Mekin olemme mukana oppiaksemme lisää uusista liikkumisen palveluista.

Aviapolis on Asuntosäätiölle hyvä alue kehitellä ja kokeilla tällaisia asioita, sillä hankkeen vaikutusalueella on omistuksessamme lähes 2000 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa.

Viime kuukausina eri toimijat ovat miettineet yhdessä erilaisia tapoja, jotta liikkuminen voisi olla mahdollisimman sujuvaa, kustannustehokasta ja vähäpäästöistä. Jopa sellaista, ettei omaa autoa välttämättä tarvittaisi lainkaan. 

Myös asukkailta on kysytty, millaisia liikkumispalveluita asukkaille tulisi tarjota, jotta he olisivat tyytyväisiä asumisen palvelutasoon. Kyselyn tulokset julkistettiin asukastilaisuudessa huhtikuun lopussa.

Kyselyn tuloksena saatiin tietää että kulkutapa valitaan erityisesti helppouden, matka-ajan ja aikatauluista riippumattomuuden mukaan sekä edullisuuden ja pysäköintimahdollisuuksien ehdoilla. Ei kovin yllättäviä tuloksia, mutta vahvistivat näkemyksiä palvelun tarjoamisen perusedellytyksistä.

Täytenä yllätyksenä ei tullut myöskään se, että ihmiset tietävät kovin vähän uudenlaisista liikkumisen palvelumuodoista kuten autojen vertaisvuokrauksesta, yhteiskäyttöautoista, kimppatakseista, kimppakyytien sopimuspalveluista tai liikkumispalvelupaketeista. Tutumpia sen sijaan olivat perinteinen vuokra-auton käyttö ja myös viime vuosina yleistyneet kaupunkipyörät.

Tietämättömyys on suuri haaste Aviapolis Liikennelabra –hankkeen etenemiselle. Asuntosäätiö pyrkii viestimään asioista omilla kanavillaan kuten varmasti muutkin mukana olevat tahot. Kun asiat tulevat esiin monelta taholta, ne alkavat tuntua pikku hiljaa tutuilta.

Suurempi haaste on varmasti saada muutettua ihmisten asenteita niin paljon, että uusia palveluita myös kokeillaan. Erityisesti autoon liittyvät asenteet ovat vahvoja ja tunteita herättäviä. Kaikki henkilöautoilun vaihtoehtomallit koetaan heti uhaksi yksityisautoilulle ja jopa ihmisen valinnan vapaudelle.

Siitähän Liikennelabrassa ei todellakaan ole kyse, vaan päinvastoin valinnan vapauden kasvattamisesta. Pyrkimyksenä on löytää henkilöautoilun rinnalle liikkumisvaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat joustavan liikkumisen paikasta toiseen ja tekisivät ihmisten arjesta helpompaa.

Ei tietenkään ole huono asia ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, jos ja kun saadaan vähennettyä henkilöautoilun määrää. Haluamme olla edistämässä myös sen tyyppistä toimintaa, mutta ei pakolla vaan vaihtoehtoja tarjoamalla.

Toukokuun 20. päivä kerrotaan Aviapolis Liikennelabra -hankkeen tuloksista. Asian eteenpäin vieminen totta kai vielä tulosten julkistamisen jälkeen, sillä näissä asioissa ollaan vasta alkutaipaleella.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Olohuone
06.05.2019
Jari Riskilä
Vapaarahoitteinen tuotanto ei riitä

Miksi Helsinki ei ota oppia halpojen asuntojen reseptin löytäneestä Wienistä, kysyttiin Helsingin Sanomien artikkelissa ja vastaajina oli kolme asiantuntijaa. Tartun ensimmäisen haastateltavan eli  Aalto-yliopiston kaupunkitalouden apulaisprofessori Tuukka Saarimaan esiin nostamaan ajatukseen, että hinta laskee kun vapaarahoitteista asuntotuotantoa tehdään todella paljon nykyistä enemmän.

Kaunis ajatus ja sellaiseksi se jää, koska markkinatalous ei toimi siten, että tuotantoa syntyisi riittävästi laskemaan asumisen hintaa. On ihan selvä asia, että vaikka rakentamisen sääntelyä purettaisiin, hintahyöty ei tule näkymään kuluttajille ainakaan riittävästi.

Mikään vapaarahoitteisen tuotannon tekijätaho ei jätä käyttämättä tilinteon paikkaa. Se on luonnollista, koska taloudellisen hyödyn maksimointi on näiden yritysten perustehtävä. Siksi asuntoja tehdään juuri niin paljon, että niistä saadaan maksimaalinen tuotto, mutta ei riittävästi, jotta hinnat laskisivat.

On ihan turha kuvitella, että vapaarahoitteinen asuntotuotanto helpottaisi asumisen hintaongelmaa. Tarvitaan siis ARA-tuotantoa, jossa asumisen kustannukset määräytyvät omakustannusperiaatteella ja tuottajayhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia.

Kun tuotetaan riittävästi ARA-asuntoja, poistuu myös se Saarimaan esittämä tasa-arvoon liittyvä  argumentti, ettei ko. asuntoja riitä kaikille halukkaille. Wienin esimerkki osoittaa, että kun on tehty poliittinen päätös, joka edellyttää huomattavaa kohtuuhintaisten  asuntojen tuotantoa, niitä riittää myös keskituloisille hakijoille.

ARA-asuntojen etuna on myös se, että niiden myötä varmistetaan asumisen kohtuuhintaisuus vuosikymmeniä eteenpäin. Se lisää asukkaiden taloudellista turvallisuutta sekä yhteiskunnallista vakautta ja ketteryyttä. Kun asuntoa on helpompi vaihtaa, myös työn perässä on helpompi muuttaa.

Asumisoikeusasuntojen kohdalla  ikuiset rajoitukset säätelevät asumisen hintaa hamaan tulevaisuuteen. Asoasunnot ovat myös erinomainen monipuolisen asuntotuotannon täsmäase alueille, joille ei voida rakentaa enempää vuokra-asuntoja, mutta joille ei vähäisen  tuoton vuoksi synny myöskään vapaarahoitteista tuotantoa. Tällaisia alueita löytyy kaikista suurimmista kaupungeistamme, erityisesti Helsingistä.

Viikonloppuna uutisoitiin Helsingin Uutisissa siitä, kuinka tavalliset helsinkiläiset ovat omistusasuntojen nousevien hintojen kanssa ahdingossa. Vanhojen asuntojen kauppa on hintojen nousun johdosta supistunut. Kevään aikana on uutisoitu myös vapaarahoitteisen asuntotuotannon hiipumisesta. Vapaarahoitteisten asuntojen osalta markkinat toimivat näin. Ehkä vihdoin pitäisi ymmärtää, että kohtuuhintaista asumista saadaan aikaan vain tekemällä päätöksiä, jotka vahvistavat voittoa tavoittelemattomien toimijoiden mahdollisuutta rakentaa uusia asuntoja.

Wienin esimerkki osoittaa, että valtion tukema asuntotuotanto on erinomainen kilpailuvaltti kasvavalle kaupunkiseudulle. Varsinkin Helsingissä kannattaisi ehdottomasti ottaa oppia Wienin esimerkistä.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Olohuone
24.04.2019
Esa Kankainen
Ihmiset kaipaavat pysyvyyttä

Ympäröivä maailma tuntuu muuttuvan yhä kiihtyvällä vauhdilla ja se aiheuttaa epävarmuutta kaiken ikäisissä ihmisissä niin kodeissa kuin myös työpaikoilla. Monet ihmiset kuitenkin kaipaavat pysyvyyttä elämäänsä.

Myös Asuntosäätiön vastikään julkaistussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa nousi esiin, että ihmiset arvostavat pysyvyyttä ja turvallisuutta asumisessa. Asukkaat pitivät yhtenä tärkeimpänä Asuntosäätiön onnistumisena, että tarjoamme asukkaille riskitöntä asumista, jonka myötä asuntoon voi huoletta luoda pysyvän kodin.

Innolinkin toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yhteensä 1001 asumisoikeus- ja 201 vuokra-asukasta.

Jopa 91 % vastanneista asumisoikeusasukkaista ja 90 % vuokra-asukkaista arvioi nykyistä asuntoaan melko tai erittäin hyvin onnistuneeksi asunnon kodilta tuntumisen, elämäntilanteeseen sopivuuden sekä riskittömyyden näkökulmista. Tulos on toimintamme kannalta arvokas asia ja osoittaa meille, että tekemämme työ ei ole mennyt hukkaan.

Tulokset kannustavat meitä myös jatkamaan sillä asiakaspalvelustrategialla, jolla olemme vieneet asioita eteenpäin jo parisen vuotta. Juuri tuon valitun strategian kannalta on hienoa, että tulokset ovat parantuneet viimeisen vuoden aikana erityisesti asumisoikeusasukkaiden osalta. Vuokra-asukkaiden arviot toiminnastamme ovat olleet todella positiiviset jo pidempään.

Selvää on, ettei laakereille pidä jäädä lepäämään. Meillä onkin käynnistymässä mittava peruskorjaustoiminta, jonka myötä saamme vastattua asukkaiden toiveisiin asunnoissa tehtävistä remonteista. Tavoitteenamme on tulevina vuosina peruskorjata noin 50 kohdetta vuodessa.

Samoin kehitämme parhaillaan asukasviestintää niin sähköisten kanavien kuin myös perinteisten asukasviestinnän kanavien osalta. Olemme myös palkkaamassa korjausrakentamisen viestintään osaajaa, jotta varmistamme tiedonkulun yhtiön ja asukkaiden välillä.

Tutkimuksessa todettiin, että vaikka viestintämme on parantunut, siinä on yhä parantamisen varaa. Asukkaat kaipaavat säännöllistä tiedonkulkua ja lisää läpinäkyvyyttä muun muassa asumisen kustannusten esittämiseen. Viestintä on siinäkin keskeisessä roolissa.

Asiat eivät edisty, jos niihin ei resursoida riittävästi. Olemme parhaillaan rekrytoimassa uusia ammattilaisia korjausrakentamisen tiimiin, jotta prosessi saadaan tehokkaasti omaan haltuun. Samoin olemme lisäämässä asukashallinnon resursseja. Asukashallinto on osa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, mutta myös jälkimarkkinointia, joka varmistaa, että meillä on jatkossakin matalat asukasvaihtuvuusluvut ja asuntojen korkeat käyttöasteet.

Uskoisin, että positiiviset asiakastyytyväisyysluvut heijastuvat myös rekrytointeihin. Työntekijöitä on helpompi houkutella mukaan kehittämään toimintaa, joka näyttäytyy asiakkaille positiivisena. Ja innostuneet työntekijät puolestaan haluavat kehittää toimintaa entistä paremmaksi.

Myös työntekijöillemme on tärkeää, että tavoitteenamme on luoda asukkaille asumisen laatua parantavia elementtejä arkeen. Ihmisillä on halu olla mukana tekemässä merkityksellistä työtä yhteiseksi hyväksi.

Yksi kiinteistöpäälliköistämme kertoi taannoin Kotimaisema-lehdessä kuinka tärkeää on että myös työmme taloudelliset tulokset hyödyttävät nimenomaan asukkaita. Siinä kommentissa tuli hyvin ilmi yksi meidän arvoistamme eli oikeudenmukaisuus. Asuntosäätiö ei jaa osinkoja toiminnastaan, vaan kaikki mahdollinen tulo käytetään toiminnan kehittämiseen.

Sellaisessa toiminnassa on mielellään mukana niin asukkaana kuin työntekijänä. Ja sen avulla pystymme luomaan pysyvyyden tunnetta asumiseen jatkossakin.


Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja
Lue lisää
Kevatsiivous_kotona_ja_parvekkeella
05.04.2019
Kevätsiivous kotona ja parvekkeella
Kevään ja valon tullessa kaikki näyttää helposti vähän nuhjuiselta. Kevätsiivouksessa pienikin tekeminen palkitsee ja pääset nauttimaan kättesi jäljestä.

Talvivaatteet

Talvitakit ja villaneuleet kannatta pestä ennen kuin ne pakkaa talviteloille. Muovilaatikoiden lisäksi käteviä säilytykseen ovat jättikokoiset minigrip-pussit, jolloin neuleet pysyvät suojassa tuholaisilta paremmin. Punaseetrin lastut karkottavat koita ja niitä voi pistää esimerkiksi talvitakkien taskuun säilytyksen ajaksi.

Tämä on myös hyvä hetki käydä vaatteet läpi ja laittaa turhat kiertoon. Toisaalta jos samalla huomaat puutteita kesävaatteissa, kerkiät hankkimaan kesävaatteita vielä rauhassa ennen lomia.

Ikkunat

Ikkunoiden pesu ei ole ollenkaan niin kamalaa kuin ajatellaan! Jos urakka tuntuu ylivoimaiselta kerralla, pilko se osiin ja pese eri huoneiden ikkunat eri päivinä. Aloita siitä huoneesta, jonka ikkunan likaisuus häiritsee eniten. Ja jos jonkin huoneen ikkunat jäävätkin sitten pesemättä, ei sekään haittaa.

Eniten likaantuu ulkolasi, toiseksi eniten sisälasi. Joka kerta laseja ei ole pakko pestä ikkunan sisältä, vaan voit välillä pestä vain likaisimmat pinnat.  Tosin ikkunoita pestessä nälkä kasvaa helposti syödessä: ”No jos nyt kuitenkin pesen vielä tuonkin lasin…”

Puolipilvinen sää on paras sää ikkunoiden pesuun, sillä silloin aurinko ei kuivata laseja kesken pesun. Pese ensiksi ikkunoiden puitteet ja vasta sitten itse ikkuna. Pesuaineeksi riittää muutama tippa astianpesuainetta  ämpäriin. Raidat voi välttää pyyhkimällä lasit sanomalehdellä pesun jälkeen. Vaihda likainen vesi tarpeeksi usein.

Muista myös sälekaihtimien pyyhkiminen. Sulje kaihtimet ja pyyhi molemmin puolin nihkeällä liinalla tai imuroi pölysuuttimella.

Huonekasvit

Kun ulkona ei vielä viherrä, on hyvä hetki keskittyä sisäkasveihin. Mullanvaihto kuulostaa työläältä, mutta palkitsee parempi kuntoisina kasveina. Mullanvaihto onnistuu kätevästi esimerkiksi kylpyhuoneen lattialla, jonne voit asetella avonaisia sanomanlehtiä alustaksi. Mullanvaihdon jälkeen voit kääräistä sanomalehdet multineen biojätepussiin, ne kun kelpaavat biojätteeseen. Jos lattiallekin on tullut vähän multaa, sen voi suihkuttaa pois.

Nyt on myös hyvä hetki laittaa pääsiäisruoho kasvamaan!

Parveke & terassi

Tekisikö mieli vaan rynnätä ostamaan kukkia parvekkeelle? Malta hetki. Jos olet varastoinut parvekkeelle ylimääräistä tavaraa talven ajaksi, vie ne aluksi paikoilleen häkkivarastoon/ pyöräkellariin. Jos parvekkeen lattian viitsii imuroida tai lakaista, on siihen mukavampi laittaa matto.  

Ulkokalusteet voi pyyhkiä märällä rätillä. Jos pehmusteissa on irrotettavat päälliset, ne voi pestä. Jos pehmusteet ovat helposti irrotettavia, niitä voi säilyttää sisällä, vaikka parvekkeen oven vieressä korissa. Tällä tavalla peffan alle saa aina napattua lämpimän pehmusteen sen sijaan, että pehmuste on yhtä viileä kuin ulkoilma. Parvekkeella myös kaikenlaiset viltit ovat arvossaan!

Ulkokalusteet voivat myös olla parhaat päivänsä nähneitä sisäkalusteita, joille antaa näin lisäaikaa ennen kuin niistä joutuu lopullisesti luopumaan. Parvekkeella voi sisustaa yhtä luovasti kuin sisälläkin, eikä siellä ole mikään pakko olla pientä pöytää ja kahta tuolia, jos et niitä sinne kaipaa.

Jos haluat laittaa ulos kukkia, keväällä kannattaa ostaa lajeja jotka kestävät pientä yöpakkastakin, kuten ruukkunarsisseja ja orvokkeja. Voit täydentää niitä muilla kesäkukilla myöhemmin.

Pst. Kevätsiivoukseen löydät Helsingissä välineitä Asoliiteristä, josta voit vuokrata esimerkiksi ikkunapesurin tai ostaa multaa ja kukkasipuleita.

Lue lisää
Valkoinen kerrostalo vihreä nurmikko
31.03.2019
Esa Kankainen
Asumisen hinta vaikuttaa myös hoivapalveluihin

Jos asuminen olisi edullisempaa pääkaupunkiseudulla, olisiko vanhusten hoivapalveluita helpompi järjestää? Kuulostaa ehkä kaukaa haetulta, mutta noilla kahdella asialla on yhteys. Hoivatyöpaikoissa kärsitään hoitajapulasta ja hoitajat kärsivät kohtuuhintaisten asuntojen pulasta.

Hoitajien peruspalkka on keskimäärin noin parituhatta euroa kuussa. Verojen jälkeen käteen jää noin 1700 euroa. Jos hoitaja asuu yksin vuokralla Helsingissä, hän joutuu todennäköisesti maksamaan asumisestaan 700 – 1000 euroa, johon toki saa jonkin verran asumistukea.

Asuminen vie melkoisen määrän rahaa pieni- ja keskituloisen työntekijän käteen jäävästä tulosta. Ei ihme, jos muualla Suomessa työntekijä miettii, kannattaako muuttaa työn perässä pääkaupunkiseudulle. Varsinkin perheelliselle on korkea kynnys lähteä, jos kohtuuhintaisen asunnon saaminen tarkoittaa tunnin työmatkaa suuntaansa. Asuntopulassa on kysymys myös perheiden hyvinvoinnista.

Helsinkiin pitäisi väestöennusteen mukaan muuttaa vuoteen 2050 mennessä noin 190 000 uutta asukasta. Pelottava määrä, kun ajatellaan, mistä näille uusille ihmisille saadaan asunnot ja mihin hintaan. Vuoteen 2040 mennessä myös yli 65-vuotiaiden määrän on ennustettu kasvavan yli 50 prosenttia eli hoitajien tarvekin lisääntyy kovaa vauhtia.

Mikä onkaan todellisuus rakentamisen markkinoilla juuri nyt. Viime syksystä lähtien on uutisoitu, että rakentamisen aloitukset hiipuvat. Puhutaan siis vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta.

Tuotanto hiipuu, koska markkinat toimivat omien lainalaisuuksiensa mukaan. Siksi tarvitaan valtion panostusta, jotta saadaan aikaan riittävästi asuntoja hillitsemään asumisen kustannusten nousua. Vain riittävä tarjonta kysyntään nähden pitää hinnat kurissa.

Valtion tulisi lisätä merkittävästi korkotukivaltuuksia tavallisten vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon. Tälle vuodelle varatuista valtuuksista suurin osa menee erityisryhmien asuntotuotantoon. Sitäkin totta kai tarvitaan, mutta valtuuksia pitäisi olla vähintään yhtä paljon tavalliselle asuntotuotannolle.

Myös käynnistysavustukset ovat erinomainen keino lisätä ARA-tuotantoa. Käynnistysavustusten avulla Asuntosäätiö toteutti takavuosina asuntoja, joissa oli noin kaksi euroa neliöltä edullisemmat vuokrat kuin ilman avustuksia toteutetuissa asunnoissa eli avustukset vaikuttivat suoraan asumisen hintaan.

Valtion tuella rakennutetut vuokra- ja asumisoikeusasunnot ovat ARAn joulukuisen selvityksen mukaan noin kolmanneksen halvempia kuin vapaarahoitteiset vuokra-asunnot. ARA-vuokrien ja -vastikkeiden hinta perustuu omakustannusperiaatteeseen ja siihen, että asuntoja tuottavat yhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia.

Kolmanneksen halvempi hinta tarkoittaa myös pienempiä asumis- ja toimeentulotukimenoja, joita nyt maksetaan verovaroista noin 2,3 miljardia euroa vuodessa. Kymmenessä vuodessa summa on jo 23 miljardia. Tuossakin painava syy toteuttaa ARA-tuotantoa nykyistä enemmän.

Asumisen hinta vaikuttaa monella tavalla ihmisten arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Vaaliteemaksi asuminen ei nouse näköjään näissäkään vaaleissa, mutta toivottavasti uuteen hallitukseen saadaan asumiseen keskittyvä ministeri, joka sisäistää asuntotuotannon ydinongelmat.

Valtion tukijärjestelmät, erityisesti pitkä korkotukijärjestelmä kaipaa kehittämistä, jotta ARA-asuntojen rakennuttaminen olisi kannattavampaa. En tarkoita kannattavuudella yhtiön saamia voittoja, vaan sitä että vuokrat- ja vastikkeet ovat asukkaille tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia ja että kiinteistöt saadaan pidettyä kunnossa myös tulevaisuuden ilmastohaasteet huomioiden.

Pitkä korkotuki takaa asuntojen pysymisen pitkään pieni- ja keskituloisten asukkaiden koteina ja siksi sen kehittämiseen kannattaa käyttää resursseja. Sen avulla pystytään tuottamaan juuri niitä kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, joita pääkaupunkiseudulla tarvitaan nyt ja pitkälle tulevaisuudessa.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
keimolankaarre 9
27.03.2019
Jari Riskilä
Asumisoikeusasumisen suosio kovassa kasvussa

Helsingin Uutiset kertoi taannoin, että asumisoikeusasunnoilla oli viime vuonna koko maassa noin 15 000 hakijaa eli 32 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Uutinen oli helppo uskoa, sillä hakijoiden määrien lisääntyminen nousu näkyi myös meillä Asokodeilla.

Pääkaupunkiseudulla hakijamäärät ovat kasvaneet vielä reippaammin. Asokodeillakin erityisesti helsinkiläiset kohteet ovat erittäin kysyttyjä, sillä muiden asumismuotojen tavoin  asoasumisessakin sijainti vaikuttaa kysyntään merkittävästi. Onneksi yhtiömme asunnot  pärjäävät tässä sijaintikisassa hyvin.

Myöskään asumiskustannukset huomioiden ei ole mikään ihme, että asoasuntojen suosio kasvaa. ARAn joulukuussa julkaiseman asuntomarkkinakatsauksen mukaan käyttövastikkeet nousivat koko maassa viime vuoden aikana keskimäärin vain 0,3 %, Asokodeilla vielä vähemmän eli 0,25 %. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokraa korotettiin Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 1,4 %.

Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteiset vuokrat olivat ARAn tilastojen mukaan keskimäärin  29 % kalliimpia kuin asoasuntojen käyttövastikkeet.  Vastikkeet olivat myös halvempia kuin ARA-asuntojen vuokrat kaikissa muissa vertailukaupungeissa paitsi Kuopiossa, jossa ne olivat 1 % kalliimpia. Vantaalla, Helsingin seudun kehyskunnissa ja Oulussa käyttövastikkeet olivat noin 10 % edullisempia kuin ARA-vuokrat.

ARAn selvityksessä todettiin myös, että asoasuntojen vaihtuvuus on pienentynyt jo viisi vuotta peräkkäin. Kaikissa asumisoikeusasunnoissa vaihtuvuus oli vuoden vaihteessa 19,4 %. Meillä Asokodeilla asukasvaihtuvuus on niinkin pieni kuin 16 %. Pieni vaihtuvuus kertoo asumismuodon suosiosta muihin asumisvaihtoehtoihin verrattuna.

Viime vuonna maahamme valmistui 1 800 asumisoikeusasuntoa, mikä on 20 % kaikista valmistuneista ARA-asunnoista. Asoasuntoja rakennettiin pääasiassa pääkaupunkiseudulle, jolla sijaitsee 45 % kaikista asoasunnoista. 

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on ARAn selvityksenkin mukaan kovinta Helsingissä, jossa asoasuntojen markkinatilanne määritellään kireäksi. Tämä ei ihmetytä, kun tietää missä hinnoissa omistusasunnot ja vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueella ovat. Sen sijaan ihmetyttää se, miksi kaupunki ei osoita tontteja nykyistä runsaammin  juuri asumisoikeusasuntojen tuottamiseen, sillä asoärjestelmä on kuin täsmäase vallitsevaan kohtuuhintaisten asuntojen pulaan.

Asoasunnot ovat erinomainen asuntopoliittikan väline erityisesti siksi, että asoasuntoihin kohdistuvat ARA-rajoitukset ovat pysyviä. Toisin kuin määräaikaisten rajoitusten alaiset valtion tukemat vuokra-asunnot, Asoasunnot ovat siten pysyvästi hintasäänneltyjä, eli niiden kohtuuhintaisuus on taattu hamaan tulevaisuuteen.        

Asumisoikeusasumisen etuna on, että asumisoikeuden saa suhteellisen pienellä pääomalla verrattuna omistusasumiseen, eli myös pienituloisella  työntekijällä on varaa hankkia tarpeidensa mukainen pysyvä asunto läheltä työpaikkaa ja palveluita. Asunnon hankinta on myös täysin riskitön asukkaalle, sillä hän pääsee asunnosta eroon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta ja saa asumisoikeusmaksun takaisin indeksillä tarkistettuna.

Yhtiö myös pitää huolta taloista ja asunnoista ammattimaisesti, ja vastikkeiden tasausjärjestelmän ansiosta isotkaan korjaustoimet eivät nosta vastikkeita yllättäen. Asuminen on siis edullisuuden lisäksi helppoa ja turvallista.

Välillä kuulee osin kummallistakin kritiikkiä asumisoikeusjärjestelmää kohtaan. Tekeekin mieli kysyä, ovatko Suomen yli 47 000 asoasunnossa asuvat yli 100 000 asukasta väärässä, kun pitävät niin hanakasti kiinni nykyisistä asunnoistaan, tai perustuuko hakijamäärien ripeä kasvu hakijoiden väärinymmärrykseen. Eivät ole, eikä perustu. Asoasuntoja tarvittaisiin vaan reilusti lisää, jotta yhä useampi asukas voisi päästä kiinni tähän tutkitusti edulliseen ja turvalliseen asumismuotoon.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

 

Lue lisää
Internetresoluutio72
12.03.2019
Esa Kankainen
MAL-sopimukset hyödyttävät koko yhteiskuntaa

MAL-sopimuksia on laadittu vuodesta 2010 lähtien hallituskausittain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduille. Asuntosäätiön kaltaiselle toimijalle MAL-sopimukset ovat tärkeä asia. Sopimusten piirissä on yhteensä 43 kuntaa. Ympäristö- ja liikenneministeriöiden mukaan sovitut asuntotuotannon ja liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin.

MAL-tavoitteisiin kuuluu muun muassa, että kunnat sitoutuvat huolehtimaan uusien ja olemassa olevien asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä. Tavoitteena on, että erilaisten väestöryhmien asumistarpeisiin tarjotaan kohtuuhintaisia asuntoja eli juuri niitä tuotantotuella toteutettuja asumisoikeus-, vuokra- ja hitas-asuntoja, joita Asuntosäätiö tarjoaa.

Kertasin taannoin henkilöstötilaisuudessa konsernimme onnistumislukuja viime vuodelta. 31 toimintapaikkakunnalla sijaitsevien yli 17 000 asuntomme käyttöaste on 98 % ja asukasvaihtuvuus vain 16,4 %. Nuo luvut kertovat henkilöstön hyvästä työsuorituksesta, mutta myös siitä että MAL-tavoitteiden mukaisilla ARA-asunnoilla on kova kysyntä.

Kysyntään vaikuttaa ratkaisevasti myös asumisen kustannukset. Keskivastike asumisoikeusasunnoissamme on pääkaupunkiseudulla 13,11 e/kk/m2 ja vuokra-asunnoissa 15,23 €/m2/kk. Pääkaupunkiseudun hintatasolla nuo hinnat voi luokitella kohtuuhintaisiksi.

ARA-tuotannon hintaa selittää ainakin osaltaan vuokrien ja vastikkeiden omakustannusperiaate ja yhtiöiden voitonjakorajoitteisuus. Asuntosäätiö ei tee bisnestä tuotannollaan, vaan tavoitteena on tarjota hyviä koteja kaikille. Perustajajäsenet linjasivat jo vuonna 1951, ettei säätiö tulouta toiminnasta osinkoja, vaan kaikki mahdollinen tulo käytetään toiminnan kehittämiseen.

Tuon toimintaperiaatteen turvin pystymme tuottamaan asunnot kohtuuhintaisiksi ja ylläpitämään kiinteistöt vastuullisesti sekä kehittämään niitä muun muassa ympäristövaateiden ja asukkaiden tarpeiden mukaan.

ARA-asunnot ovat myös yhteiskuntataloudellisia. Valtio ei joudu verovaroin panostamaan tuotantotukiin lainkaan, vaan rahoitus tapahtuu Valtion asuntorahaston kautta. Varat rahastoon kertyvät vuokrissa ja vastikkeissa maksetuista pääomakuluista. Tuotantotuki on myös käytännössä riskitön valtiolle, sillä taloja tehdään nykyisin vain sellaisille alueille, joilla kysynnän tiedetään olevan kova tulevaisuudessakin.

ARA-asuntojen kautta saadaan aikaan esimerkiksi Helsingissä kolmanneksen edullisempia vuokria vapaarahoitteiseen tuotantoon nähden eli vuokria, joihin tavallisilla työntekijöillä on varaa. Siten turvataan myös seudun elinkeinoelämän kilpailukyky ja toimintaedellytykset, mikä sekin kuuluu mainittuihin tavoitteisiin.

Vielä yksi MAL-tavoite sopii erittäin hyvin Asuntosäätiön toimintaan eli huolehtiminen asuinalueiden viihtyisyydestä ja luonnonläheisyydestä seudun vetovoimatekijänä.

Asuntosäätiö perustettiin aikoinaan tekemään Tapiolan puutarhakaupunkia. Aluekehittäminen on siten ollut alusta lähtien tärkeä osa toimintaamme. Asuinalueilla on suuri vaikutus asukkaiden hyvinvointiin ja uskomme merkityksen vain korostuvan tulevaisuudessa, kun työelämän rakenteet muuttuvat ja esimerkiksi etätyön tekeminen lisääntyy.

MAL-sopimukset ovat kaiken kaikkiaan erinomainen asia niin asukkaiden, Asuntosäätiön kaltaisen ARA-toimijan kuin myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. On positiivista, että asia on laajasti ymmärretty ja sopimusten toimenpiteet hyvin toteutettu. Ne luovat osaltaan alalle myös kaivattua pitkäjänteisyyttä.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

 

Lue lisää
Havainnekuva Jätkäsaareen suunnitteilla olevasta uudiskohteesta
06.03.2019
Jari Riskilä
Jätkäsaaren palvelukorttelit luovat tasavertaisuutta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti varata Jätkäsaaren ns. palvelukorttelit konsortiolle, jossa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on mukana yhtenä viidestä rakennuttajakumppanista. Korttelilla on hyvä mahdollisuus nousta kaupunkikehityksen mallihankkeeksi.

Palvelukortteleita koskevan konseptisuunnitelman, ”Jätkän Messin”, idea on loistava sekä asukkaiden että laajemmin kaupungin kehittämisen kannalta katsottuna. Asukkaat saavat muun muassa käyttöönsä kylätalon, jonka tavoitteena on ennen kaikkea yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä monipuolisten palveluiden ja aktiviteettien saattaminen helposti asukkaiden ulottuville.

Uudenlaisena palveluna alueelle on tulossa myös ammattimaisesti hoidettu kaupunkiviljelytila. Kaupunkiasumisen ei tarvitse olla jotain ihan muuta kuin asuminen maalla, vaan se voi olla sekä että.

Kortteleissa pyritään kehittämään myös kaupunkiliikkumista uudelle tasolle. Suunnitteilla on Suomen edistyksellisin liikkumisen palvelukokonaisuus, joka yhdistää kevyen liikenteen, julkisen liikenteen, logistiikan ja autoilun. Turvalliset ja esteettömät kevyen liikenteen väylät, kaupunkipyörät ja pyörävuokraus sekä pyörien huoltopalvelut ja itsehuoltotilat ovat konseptin keskeisiä liikkumiseen liittyviä elementtejä. Autoilussa suositaan yhteiskäyttö- ja sähköautoilua. Tämäntyyppisiä asioita olemme kehittämässä myös Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa.

Jätkän Messiin tulee lähes kaikkia asumismuotoja, sillä Asokotien asumisoikeusasuntojen lisäksi on A-Kruunu toteuttamassa ARA-vuokra-asuntoja, NAL Asunnot nuorisoasuntoja, YIT vapaarahoitteisia omistusasuntoja sekä Saraco hitas-asuntoja ryhmärakennuttamisen periaatteella.

Toteuttamalla kortteleihin monipuolisia asumismuotoja annetaan erilaisille ihmisille mahdollisuus asua hyvillä paikoilla uudistuvan kaupungin ytimessä. Niin pitää ollakin. Erityisen hyvä idea on kortteliin toteutettava yhteinen kylätalo, jonne saadaan luotua asukkaille luonteva kohtaamispaikka kahviloineen ja kokoontumistiloineen.

Tarvitsemme asumiseen ja siihen liittyviin ratkaisuihin väestöä sekoittavia elementtejä, koska ainakaan Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa jakautua väestönosiin, joiden olosuhteet poikkeavat jyrkästi toisistaan. Jätkän Messin kaltaisten hankkeiden avulla pystymme pitämään yllä yhteiskuntaa, jossa annetaan kaikille väestöryhmille mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet. Siitä ei pidä tinkiä, sillä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden idean kautta olemme saavuttaneet sen, missä nyt olemme.

Asuminen on yksi tärkeimpiä keinoja ylläpitää tasavertaisuuden mallia. Siksi tarvitaan sekä monipuolisia asuinalueita että kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

Asuntosäätiölle Jätkän Messi on jo toinen yhteisöllistä asumista tukeva hanke Jätkäsaaressa. Olimme mukana myös Sukupolvienkorttelin rakennuttamisessa. Siihen kortteliin toteutettiin kohtuuhintaisia Hitas-asuntoja.

On hyvä, että nyt alueelle saadaan lisää myös asumisoikeusasuntojamme. Asojärjestelmän etuna on, että kynnys asukkaan tilantarvetta vastaavan asunnon hankkimiseen on huomattavasti matalampi kuin omistusasumisessa. Sillä on merkitystä erityisesti nuorille lapsiperheille.

Jätkän Messin kaltaisissa hankkeissa haluamme olla jatkossakin mukana. Asumisen pitää tänä päivänä sijoittua keskelle palveluita ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä palvella asukkaita monipuolisesti – ja tasavertaisesti.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen
27.02.2019
Esa Kankainen
Asuntorahaston rahat käytettävä asuntotuotantoon

Olen jo aiemmin blogissani tuonut esiin, että valtion tulisi toimia pitkäjänteisesti, jotta kohtuuhintaista asuntotuotantoa saadaan liikkeelle. Viime perjantaina hallituksen tekemä päätös käyttää valtion asuntorahaston (VAR) varoista 73 miljoonaa euroa muuhun tarkoitukseen on käsittämättömän lyhytnäköinen ratkaisu.

Varojen käyttö asumiseen on erityisen tarpeellista juuri nyt, kun asuntotuotanto osoittaa hiipumisen merkkejä ja rakentamisen aloitukset vähentyneet. Kohtuuhintaisten asuntojen tarve ei sen sijaan ole mihinkään hävinnyt. Niitä pitää tuottaa jatkuvasti, eikä sitä tuotantoa saa vaarantaa tällaisilla päätöksillä.

Jos tuotantoa jää lähtemättä liikkeelle, se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeistä asuntotuotannon romahdusta ja asuntopulaa paikataan vieläkin. ARA-tuotannon määrä on kysyntään nähden vieläkin riittämätöntä. Uusia tuotantoa jarruttavia tekijöitä ei todellakaan tarvittaisi.

Vähäiset aloitukset johtuvat tällä hetkellä ennen muuta tonttien puutteesta, kaavamääräysten, normien ja säädösten aiheuttamasta rakentamisen kalleudesta sekä toimintaa sitovien rajoitusten suuresta määrästä. Valtion tukemassa asuntotuotannossa tuen määrä on tällä hetkellä olematon, ja jos asuntorahaston rahoja käytettäisiin enemmän tuotannon tukemiseen, kohteita saataisiin runsaammin liikkeelle.

Toivottavasti eduskunta ei hyväksy päätöstä, joka kaiken lisäksi on eduskunnan tarkastusvaliokunnan laatiman mietinnön vastainen. Siinä nimenomaan esitetään, että VAR:n varallisuus tulee suunnata vain asumiseen.

Tuo päätös koettelee myös yleistä oikeustajua. Miten hallitus voi tehdä eduskunnan tuoreiden linjausten vastaisesti? Selitykseksi ei voida hyväksyä nyt annettua, että tarkastusvaliokunnan mietinnön suositukset koskisivat vasta tulevaa hallitusta. Nyt istuva eduskunta hyväksyi viime syksynä mietinnön esittämät asuntopolitiikan kehittämiskohteet yksimielisesti.

Kaiken lisäksi VAR:n varallisuus on kertynyt pieni- ja keskituloisten asukkaiden maksamisen valtion aravalainojen korko- ja lainanlyhennyskustannuksista. Olisi kohtuullista, että omakustannusperiaatteella määräytyvissä vuokrissa ei kerättäisi rahaa valtion yleiskuluihin, vaan ne hyödyttäisivät nimenomaan kohtuuhintaista asumista.

Tällä kertaa rahoja olisi tarkoitus käyttää raideliikenteen kehittämiseen. Asiaa perustellaan sillä, että se hyödyttäisi välillisesti myös asuntotuotantoa. Asia on kuitenkin periaatteellinen, sillä asuntorahaston varat on tarkoitettu suoraan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukemiseen, eikä siitä pidä poiketa.

Ainoa oikea tapa korjata tämä virheellinen päätös on, että eduskunta ei hyväksy hallituksen päätöstä ja etsii lisätalousarviota käsitellessään tarvittavat varat muista tulonlähteistä kuin Asuntorahastosta.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Jari Riskilä
25.01.2019
Jari Riskilä
ARA-asunnoissa on kyse oikeudenmukaisuudesta

Kuuntelin viime viikolla ARA-päivän poliitikkopaneelia tyytyväisenä. Sekä hallitus- että oppositiopuolueiden edustajat kertoivat puolueidensa sitoutuvan varauksetta viime vuoden lopulla jätettyyn eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön.

Asokotien kannalta olennaisinta mietinnössä on, että siinä suositellaan asumisoikeusjärjestelmän lainsäädännön uudistamista. Järjestelmän asema yhtenä kohtuuhintaisen asumisen vaihtoehtona halutaan entistä vankemmaksi.

Asojärjestelmä on erinomainen täsmälääke kuumentuneille asuntomarkkinoille. Järjestelmän etuna on, että kynnys asukkaan tilantarvetta vastaavan asunnon hankkimiseen on huomattavasti matalampi kuin omistusasumisessa.  Vuokra-asumiseen verrattuna asumisoikeusasukas saa samoilla kuukausittaisilla asumiskustannuksilla selvästi enemmän tilaa. Näillä asioilla on iso merkitys erityisesti pääkaupunkiseudulla asuville perheille.

Asoasunto on turvallinen asumisvaihtoehto.  Laki takaa velvoitteensa hoitavan asukkaan asumisoikeuden pysyvyyden kaikissa tilanteissa, eikä kodin menettämisestä ole pelkoa edes mahdollisissa talon omistajanvaihdoksissa. Asumisoikeusasukkaalla ei myöskään ole omistamiseen liittyvää riskiä asunnon arvon alenemisesta, vaan hänen sijoituksensa reaaliarvo on aina turvattu.

Väestöliiton loppuvuonna julkaistussa Perhebarometrissä todettiin, että asumisen kalleus vaikuttaa perheen perustamiseen. Elinkeinoelämän puolelta taas on kerrottu, että pula kohtuuhintaisista asunnoista työpaikkojen lähellä on suuri este rekrytoinneille. Kaupungistumisen megatrendi näkyy vahvasti myös meillä, ja kasvavat kaupunkiseudut tarvitsevat toimiakseen erityisesti palvelualojen työntekijöitä, joiden tulotaso on usein varsin matala. Valtion tuella tuotetut aso- ja vuokra-asunnot ovat  ratkaisu näihin haasteisiin.

ARA-päivässä puhuttiin luonnollisesti paljon hyvää valtion tuotantotuista. Valtion asuntorahastosta maksettavien tuotantotukien kustannukset valtiolle ovat häviävän pieni murto-osa verovaroin kustannettaviin asumis- ja toimeentulotukiin verrattuna. Tämän jo aiemminkin moneen kertaan kuullun perusteella luulisi olevan päivänselvä asia, että tuotantotuen käyttöä pitää lisätä.

Aina vain selvemmäksi asia käy, kun muistetaan, että asumistuen kaltaiset kysyntätuet nostavat asumisen hintaa. Lisäksi merkittävä osa tukieuroista kulkeutuu tileille, joiden usein ulkomaiset omistajat toimivat alalla vain tarjolla olevan taloudellisen voiton vuoksi. 

ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti kiinnitti kuulijoiden huomion päivän puheenvuorossaan siihen, että valtion tukema asuntotuotanto hyödyttää niin laajaa osaa väestöstä, että pitäisi puhua sosiaalisen asuntotuotannon sijaan yhteiskunnallisesta asuntotuotannosta. Olen samaa mieltä. Haluaisin nostaa esiin tässä yhteydessä myös oikeudenmukaisuuden näkökulman.

Perustuslaissa on määritelty, että julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Tämänhetkinen markkinatilanne erityisesti pääkaupunkiseudulla on johtanut siihen, että tuo perustuslain kohta ei toteudu oikeudenmukaisella tavalla. Pieni- ja keskituloiset työssäkäyvät ihmiset joutuvat maksamaan asumisestaan kohtuuttoman paljon ja tyytymään entistä pienempiin asuntoihin.

Ikävä kyllä markkinaehtoiset toimijat käyttävät tilannetta myös hyväkseen toitottamalla pienistä asunnoista olevan niin kova kysyntä, että niitä pitää tuottaa lisää. Ei pidä, vaan tarvitaan asuntoja, joihin asukkailla on varaa.  Ani harva asuu ahtaasti omasta halustaan, mutta jos ei ole varaa muuhun, pakkas-Suomessa on pakko ottaa vastaan edes jokin katto pään päälle.

Tulkitsen itse edellä mainittua perustuslain kohtaa siten, että tavallisen pieni- tai keskituloisen ihmisen asumisella ei pitäisi tehdä bisnestä

Perustuslain henkeä vastaisi ja oikeudenmukaista olisi, että valtio panostaisi nykyistä enemmän ARA-asuntojen tuottamiseen. Kyse on poliitikkojen tahtotilasta.

Asokodit on selvästi yli 16 000 asunnollaan maan suurin asumisoikeusasuntoja omistava yhtiö ja haluamme kantaa jatkossakin kortemme kekoon yhteisen edun hyväksi. Meillä on tahtotila tuottaa lisää asuntoja, joissa on eri elämänvaiheissa hyvä asua - ja joihin tavallisilla suomalaisilla on varaa.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Harmaa sohva olohuoneessa ja keltaiset koristetyynyt
18.01.2019
Esa Kankainen
Ehdotus: Pilotti kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi

Läpi viime vuoden käytiin kiivasta keskustelua asumisen tukemisesta. Vastakkain asettuivat kysyntätuki eli asumis- ja toimeentulotuki sekä tuotantotuki. Asiaa sivuttiin myös tiistaisen ARA-päivän puheissa.

Väittely olisi aivan turhaa, jos asuntoja olisi riittävästi tarjolla, kuten esimerkiksi Itävallan pääkaupungissa. Wienissä on pystytty tuottamaan valtion tuella niin paljon asuntoja, että vuokrataso on kohtuullinen ja tuettu asuminen on vaihtoehto jokseenkin kaikille halukkaille.

Siihen kannattaisi Suomessakin pyrkiä, jotta kohtuuhintaisia asuntoja saataisiin markkinoille riittävästi ja asumistukimenot kuriin. Asumistukea toki tarvitaan jatkossakin tasaamaan asumisen kustannuksia, mutta on selvää, että verovaroin katettavat lähes 2,5 miljardin euron asumis- ja toimeentulotukimenot ovat kohtuuttoman suuret. Kymmenessä vuodessa summa olisi 25 miljardia ja kahdessakymmenessä vuodessa jo 50 miljardia euroa.

Sen sijaan Valtion asuntorahaston kautta maksettaviin tuotantotukiin ja avustuksiin käytetään vain murto-osa tuosta kuluerästä. Ero on myös siinä, että tuotantotuen kautta saadaan aikaan vuosikymmeniä eteenpäin kohtuuhintaisina pysyviä asuntoja kun taas asumistuen kautta pahimmillaan nostetaan asumisen hintaa.

Asumistuen käyttöä ei voi perustella sillä, että se kohdistuu suoraan asukkaan eduksi. Toki näin on lyhytnäköisesti asiaa tarkasteltaessa, mutta asumistuen käyttö ei ole kestävä ratkaisu pidemmän päälle.

Uskoisin, että pitkällä tähtäimellä kohtuuhintainen asunto, jonka kulut asukas pystyy omalla palkallaan maksamaan, on sekä asukkaan kannalta mielekkäämpi vaihtoehto että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevämpää. Joka tapauksessa asumistukikulut pitää tavalla tai toisella saada kuriin.

Jotta tuotantotukea käytettäisiin yhä enemmän ja edullisia asuntoja saataisiin runsaasti lisää, tuen ehtoja pitäisi muuttaa kannustavammiksi. Tuotantotukijärjestelmää pitää uusia siten, että se elää ajassa niin asumispalveluiden kehittämisen tarpeiden kuin taloustilanteen mukaan.

70- ja 90-luvuilla rakennettiin paljon valtion tukemaa asuntotuotantoa, jopa yli puolet tuotannosta oli ARA-asuntoja. Aika oli toinen, mutta tällä hetkellä ARA-asuntojen määrä on vain viidennes kokonaistuotannosta. Asumisen aiheuttamat korkeat kustannukset erityisesti pieni- ja keskituloisille asukkaille osoittavat, että kohtuuhintaisia asuntoja on aivan liian vähän tarjolla.

Erinomainen ARA-tuotannon kannustin on vuosien varrella ollut myös käynnistysavustus. Sen avulla on saatu liikkeelle runsaasti asuntoja. Asuntosäätiössäkin käynnistysavustuksia on hyödynnetty tehokkaasti aina kun ne ovat olleet käytettävissä.

Kaiken kaikkiaan Asuntosäätiöllä on tällä hetkellä omistuksessaan yli 16 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 1 000 vuokra-asuntoa.

Kaiken asuntotuotannon pullonkaulana on myös rakentamisen kustannukset lähtien kaavamääräyksistä ja rakentamisen normeista, joita ei yrityksistä huolimatta ole saatu puretuksi. Suomessa rakentamisen kokonaiskustannukset ovat todella korkeat verrattuna moneen muuhun maahan.

ARAn voisi kokeilla tilanteen purkamiseksi pilottihankkeita, joiden kautta tutkittaisiin kevennettyjen normien ja määräysten vaikutusta asumisen kustannuksiin.

Asuntosäätiö olisi valmis tulemaan mukaan tällaiseen hankkeeseen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asukkaille nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja pitkäjänteisesti. Rajoitusaikojen päättyminenkään ole aiheuttanut vuokrankorotusta asunnoissamme ilman hyvää syytä, kuten peruskorjaamista. Asoasunnoissahan rajoitukset ovat lainsäädännöstä johtuen ikuisia.

Joka tapauksessa puhumisen ja väittelyn sijaan tarvitaan tekoja kohtuuhintaisen asuntotuotannon aikaansaamiseksi. Siitä hyötyisivät sekä asukkaat, elinkeinoelämä että koko yhteiskunta. Asuminen on tärkeä osa yhteiskunnan toimintaa ja kuluneet viime vuodet ovat osoittaneet, että valtion täytyy ottaa aktiivisempi ote asuntomarkkinoiden kehittämiseksi oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Sähköauton latausta Asokotien toimiston edessä
28.12.2018
Esa Kankainen
Asuntosäätiö on aktiivinen ilmastotoimija

Vastikään julkaistussa asiakaslehdessämme kerroimme asukkaille kaikista niistä toimenpiteistä, joita olemme tehneet asuntokantamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Listan pituus yllätti meidät itsemmekin.

Ympäristönäkökulma on ollut jo pitkään vaikuttamassa valintoihimme samalla tavoin kuin asumisviihtyisyyden ja energiatehokkuuden kehittäminen. Myös asukkaat ovat nostaneet ympäristöasioita esiin asiakastyytyväisyystutkimuksissa, asukastilaisuuksissa ja asunnonhakutilanteissa.

Syksyinen ilmastoraportti nosti asukkaiden hiilijalanjälkitietoisuutta entisestään. Raportti havahdutti myös meidät tajuamaan omat aikaansaannoksemme tuossa asiassa. Voimme mielestämme ihan oikeutetusti todeta, että asukas tekee ilmastoteon pelkästään asumalla asunnossamme.

Asuntosäätiön kaltaiset isot toimijat ovat keskeisiä vaikuttajia näissä asioissa. Asukkaat toki vaikuttavat omalla toiminnallaan ja kaikkien panosta tarvitaan, mutta mittakaava on aivan toinen, kun yhden kotitalouden sijaan saadaan yli 17 000 asunnossa vähennettyä energian- ja vedenkulutusta.

Esimerkiksi käyttöveden kulutus taloissa on pienentynyt toimenpiteidemme ansiosta 25 % kymmenessä vuodessa. Samassa ajassa lämmitysenergiaa on säästetty niin paljon, että kulut on saatu 4,3 % matalammaksi siitä huolimatta, että energian hinta on koko ajan noussut.

Myös uudistuotannossa voimme toimia ekologisesti isossa mittakaavassa rakennuttamalla muun muassa puukerrostaloasuntoja, joiden rakentamisen aikainen hiilijalanjälki on pienempi kuin betonitalossa.

Tapiolaan rakennettava ensimmäinen omaan omistukseemme tuleva puukerrostalo on hyvä esimerkki ekologisesta asuntotuotannosta muutenkin kuin materiaalivalintojen osalta. Metroaseman läheisyyteen rakennettavaan taloon ei tule asuntokohtaisia autopaikkoja eikä huoneistosaunoja.

Yleishyödyllisen toimijan taloissa kustannushyöty esimerkiksi energiansäästötoimenpiteistä tulee asukkaalle, sillä vastikkeet ja vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan. Pienemmistä hiilidioksidipäästöistä hyötyvät luonnollisesti muutkin kuin Asuntosäätiön asukkaat.

Oma esimerkkimme ison toimijan mahdollisuuksista on antanut meille uskoa myös yhteistyön voimaan. Muutkin tekevät omalla sarallaan hyviä asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja yhteistyöllä saadaan aikaan todella merkittäviä tuloksia.

Olemme lähteneet mukaan muun muassa Vantaan Aviapolis – liikennelabra –hankkeeseen jossa pyritään löytämään kestäviä liikenteen, liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja. Aviapolis-hanke palvelee ilmastotavoitteiden edistämisen lisäksi Asuntosäätiön tavoitteita olla kehittämässä asuinalueita kunkin ajan tarpeiden mukaan.

Näitä hankkeita tarvitaan lisää. Ilmastonmuutos on yhteinen ongelmamme, jonka ratkaisu vaatii yhteistyötä. Asuntosäätiö on sitoutunut tekemään tuota työtä jatkossakin ja mielellään myös yhteistyössä muiden kanssa.

Esa Kankainen
Asuntosäätö-konsernin toimitusjohtaja

 
Lue lisää
Tuuliniitty_3_havainnekuva_puistosta_käsin_iso_nettisivut
28.11.2018
Esa Kankainen
Mekin teemme puusta

Ympäristöministeriö uutisoi taannoin, että puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018 – 2020. Tuona aikana pitäisi syntyä 186 uutta puukerrostaloa.

Yksi niistä on Asuntosäätiön Tapiolaan toteuttama 42 asunnon korkotukivuokratalo, ensimmäinen puukerrostalomme, joka sai juuri rakennusluvan. Talo valmistuu näillä näkymin ensi vuoden lopulla.

Talosta tulee monella tavalla merkittävä sekä Asuntosäätiölle että Espoolle. Se on koko Espoon kaupungissa ensimmäinen puukerrostalo. Sen lisäksi se on kaupungin ensimmäinen autoton kerrostalo, jossa asemakaavan mukaan on ainoastaan muutama vieraspaikka. Sijainti metroaseman kupeessa antaa hyvän tilaisuuden kokeilla tällaistakin vaihtoehtoa.

Asuntosäätiölle päätös lähteä toteuttamaan puukerrostaloa oli helppo. Puurakentamisen edistäminen sopii tavoitteisiimme kehittää suomalaista asumista monipuolisesti. Haluamme selvittää, tuoko puukerrostalo lisäarvoa asumispalveluihimme ja myös ympäristöohjelmaamme. Pyrimme monin keinoin vähentämään hiilidioksidipäästöjä sekä uudistuotannossa että kiinteistöjen kunnossapidossa.

Alueena Tapiola on erinomainen paikka toteuttaa ensimmäinen puuhankkeemme. Pääsemme kehittämään aluetta Tapiolan alkuperäisen idean mukaisesti innovatiivisen kaupunkiasumisen malliin. Palaamme myös tavallaan juurillemme. Asuntosäätiö perustettiin vuonna 1951 kuuden kansalaisjärjestön toimesta suunnittelemaan ja rakentamaan Tapiolaa.

Kaikesta huolimatta myönnettäköön, että kun on tehnyt työuransa betonirakentamisen parissa, puukerrostalorakentaminen hieman arvelutti. Miksi tehdä puusta, kun betonista syntyy tutulla kaavalla tuttua tuotetta edullisemmin? 

Ison kiinteistökannan omistajan edustajalle nousee mieleen myös kysymys ylläpidosta eli mitkä ovat rakennuksen julkisivun koko elinkaaren aikaiset kunnossapidon kustannukset.

Kaikkea ei kuitenkaan voi mitata pelkästään rahalla. Kyse on juuri siitä lisäarvosta, johon jo viittasin. Asiakkaat haluavat meidän panostavan yhä enemmän asumisviihtyisyyteen. Se nähdään olennaisena osana asumisen laatua.

Myös ympäristönäkökohdat ovat sekä asukkaille että yhtiöllemme yhä tärkeämpiä. Puukerrostalon hiilijalanjälki on ARAn selvityksen mukaan rakentamisen osalta viidenneksen pienempi kuin betonitalon. Puu sitoo hiilidioksidia rakennuksiin koko elinkaarensa ajan.

Toteutettujen puukerrostalojen asiakastutkimukset kertovat, että ihmiset pitävät puurakennuksista. Niiden akustiikka on miellyttävä, puupinta rauhoittaa ja luo kodikkuutta. Tampereen yliopistossa tutkitaan parhaillaan myös puurakentamisen terveysvaikutuksia. Puulla on muun muassa antibakteerisia ominaisuuksia.

Asuntosäätiön toimistokin sijaitsee puurakennuksessa. Henkilöstöltä on tullut siitä kiitosta ja itsekin pidän toimistomme ilmeestä ja puun luomasta tunnelmasta.

Tuuliniitty 3:sen rakentaminen käynnistyy loppuvuoden aikana. Kohde on hyvällä paikalla ja tulee olemaan kohtuuhintainen ARA-vuokratalo. Hakijoita on varmasti runsaasti, eikä talon rakennusmateriaalilla ole välttämättä hakijoille merkitystä, mutta asumaan päästyään moni varmasti osaa kertoa, onko puutalossa asuminen jotenkin erilaista.

Tulemme toteuttamaan aikanaan talossa asukastyytyväisyyskyselyn. Meille on tärkeää tietää, millä tavalla juuri meidän asiakkaamme kokevat puukerrostalossa asumisen.

Asukkaiden mielipiteet vaikuttavat osaltaan siihen, käytämmekö puuta materiaalina muissakin hankkeissamme. Lisäksi päätökseen vaikuttavat talon elinkaaren aikaiset kustannukset, joita tulemme seuraamaan.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Kotoilua torkkupeiton alla
23.11.2018
Kotoilu tekee hyvää
Marraskuun pimeys kutsuu kodin lämpöön, kynttilänvaloon, höyryävän kupin äärelle, sohvan kulmaan, torkkupeiton alle sekä hyvän elokuvan tai kirjan äärelle. Nyt on vuoden paras aika kotoilla!

Siinä missä tanskalaisilla on hygge, meillä suomalaisilla on kotoilu. Toisin sanoen siinä missä tanskalaiseen hyggeilyyn liittyy suomalaisten mieltämän kotoilun lisäksi spontaania yhdessäoloa kaupungilla, suomalaiset vetäytyvät koteihinsa. Kaukana kavala maailma.

Kotoilu on kiireetöntä, rentoa ja mukavaa oleskelua tai puuhastelua kotona, yhdessä tai yksin.  Vastapainoa kiireiselle arjelle ja suorittamiselle. Arjen luksusta, esimerkiksi tähän tapaan:

Höyryävät juomat

Kylmän vuodenajan keskellä maistuvat höyryävät juomat.

Stressin rasittamalle vatsalle sopii tee, joka haudutetaan seoksessa, johon on sekoitettu maustehyllystä tuttuja kuivattua (1 tl) fenkolia ja (1 tl) minttua sekä (1 tl) laventelinkukkia (joita voi ostaa luomutuotteita myyvistä erikoismyymälöistä).

Flunssaa voi yrittää häätää siemailemalla juomaa, joka saa vähintään röörit aukeamaan ja mahdollisesti myös villasukat pyörimään jaloissa: (½) sitruunan (tai appelsiinin) mehuun (½ tl) chilitahnaa, (½ tl) raastettua inkivääriä, (1 rkl) hunajaa sekä (2 dl) kiehuvan kuumaa vettä.

Jouluihmiset ilahtuvat kaakaosta (2,5 dl), johon on sekoitettu (¼ tl) piparkakkumaustetta sekä pieni pala tummaa suklaata.

Matkalle vievät elokuvat ja kirjat

Mitä sitä merta edemmäs kalaan lähtemään, kun niin kirjat kuin elokuvat vievät maailman ääriin ja jopa ajasta toiseen vaikka kotisohvalta. Tässä muutama elokuvavinkki:

Maailmanympärysmatkaa kaipaavat voivat lähteä reissuun esimerkiksi Indiana Jonesin matkassa tai Waltter Mittyn (ihmeellinen maailma) matkassa.

Historian havinasta kiinnostuneet voivat vaikka virittyä joulutunnelmaan katsomalla Päivä ilman sotaa -elokuvan, joka muistuttaa vuoden 1914 joulusta ensimmäisen maailmansodan keskellä.

Jälkikasvun kanssa voi tutustua historiaan esimerkiksi Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historian avulla.

Kädentaidot rentouttavat

Viihdytkö hellan ääressä, kudinten parissa tai puuverstaalla? Onnittelut! Käsillä tekeminen, kuten käsitöiden tekeminen, kuulemma lisää onnellisuutta.

Ja jos taidot ovat päässeet ruosteeseen, tai olet uusia vinkkejä vailla, esimerkiksi kirjastoista ja internetistä löytyy ohjeet ja vinkit poikineen – aina villasukat kantapään neulomista myöden.
 
Lue lisää
Talo Ruoholahdessa
22.11.2018
Jari Riskilä
Asokotien vastikkeet nousseet viime vuosina keskimäärin vain 0,45 %

Helsingin Sanomissa 18.11.2018 julkaistussa artikkelissa ”Hitas ja aso kallistuvat aina vain” annettiin yksittäistapausten kautta tietoa, joka leimasi asumisoikeusasumisen kalliiksi asumismuodoksi.

Asuntosäätiöön kuuluva Asokodit on yli 16 000 asunnon myötä maan suurin asumisoikeusasuntojen omistaja, joten sen vastiketiedoilla on suuri painoarvo tässä asiassa. Perehtyminen näihin vastiketietoihin olisi toki vienyt pohjan raflaavalta jutulta, mutta tuonut asiallista tietoa lukijoille.

Asokotien vastikkeet ovat nousseet viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 0,45 % vuodessa. Tulevan vuoden osalta vastikkeet nousevat keskimääräin 0,59 %:lla. Suurimmassa osassa Asokotien asuntoja myös vesimaksut kuuluvat vastikkeisiin.

Artikkelissa nostettiin esiin Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Asokotien kohde Jaalaranta 10. Tuon talon asuntojen käyttövastike on tällä hetkellä keskimäärin 16,20 euroa neliöltä kuukaudessa. KTI:n tilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen neliöhinta samalla alueella on noin 24 euroa.

Helsinkiläisissä ja varsinkin kantakaupungin kohteissa vastikkeet ovat kalliimpia kuin muualla maassa, koska kysyntä niihin on kova. Jaalaranta 10:n käyttövastikkeet ovat kuitenkin nousseet viiden vuoden aikana vuosittain keskimäärin vain 1,9 %.

Jaalarannan taloon on pelkästään kaksion hakijoita jonossa yli 600. Talo on erittäin haluttu asuinkohde ja asumisen kustannukset ovat sijainnin lisäksi tärkeimmät suosion syyt. Talossa on myös erittäin pieni asukasvaihtuvuus, koska asuntoja arvostetaan.

Toimittaja Taru Taipaleen kirjoittamassa artikkelissa ei tuotu myöskään esiin Jaalarannan talon asumisoikeusmaksua. Koska talo on rakennettu vuonna 1996, esimerkiksi 44 neliöisen kaksion asumisoikeusmaksu on todella edullinen: 12 151 euroa.

Asumisoikeusmaksu ei myöskään nouse suhdanteiden mukaan, vaan on sidottu talon hankintahintaan eli pysyy kohtuullisena myös tulevaisuudessa uusille asukkaille. Pois muuttava asukas saa rahansa takaisin rakennuskustannusindeksillä korotettuna.

Asokotien kaikkien asuntojen keskimääräinen vaihtuvuus on niinkin pieni kuin 16 % ja asuntojen käyttöaste on yli 98 %. Asumisen hinta on yksi tärkeimpiä syitä pieneen vaihtuvuuteen ja korkeaan käyttöasteeseen. Asokotien keskimääräinen käyttövastike on Helsingissä 13,51, Espoossa 12,95 ja Vantaalla 12,39 euroa neliöltä kuukaudessa.

Näiden lukujen valossa voi todeta, että asumisoikeusasuminen on yhä edelleen kohtuuhintaista asumista ja tulee olemaan jatkossakin. Siitä pitää huolta oman tahtotilamme lisäksi sekä järjestelmän edellyttämä vastikemäärittelyn omakustannusperiaate että ympäristöministeriön suosittelema tasausjärjestelmä. Sen avulla asunnot pystytään pitämään kilpailukykyisessä kunnossa ilman että vastikekehityksen kohtuullisuus vaarantuu.

Tasausjärjestelmään perustuu myös se, että Ruoholahden kaltaisella erittäin halutulla alueella vastikkeet ja korotukset voivat olla keskiarvoja korkeammat. Yksittäistapauksen kautta ei kuitenkaan voi eikä pitäisi tehdä artikkelin esittämällä tavalla kokonaisuuteen viittaavia johtopäätöksiä.

Jari Riskilä
Toimitusjohtaja
Asokodit

Lue lisää
Talo Pikku Huopalahdessa
12.11.2018
Jari Riskilä
Asoasuminen on yhä kohtuuhintaista asumista

Ministeri Kimmo Tiilikainen totesi Perjantai-dokkarin Missä asut huomenna? -ohjelmassa, että asumisoikeusjärjestelmää ei voi uusia, koska näkemykset sen uudistamisesta ovat niin kaukana toisistaan. Ministerin mukaan asumisoikeusjärjestelmän alkuperäinen tavoite olisi matkan varrella hävinnyt.

Olen ministerin kanssa eri mieltä. Uudistamisen tarvetta ei ole siksi, että alkuperäinen tavoite olisi kadonnut ja pitäisi palauttaa, vaan siksi, että järjestelmää pitäisi ajanmukaistaa tämän päivän tarpeita vastaavaksi.

Sinällään täytyy todeta heti alkuun, että vaikka lakiuudistusta ei koskaan tulisikaan, järjestelmä on yhä elinvoimainen ja asumisoikeusasuminen erittäin suosittu asumismuoto.

Asumisoikeusjärjestelmä tarjoaa edelleen tavoitteidensa mukaista kohtuuhintaista asumista. Helsingissä Asokotien keskimääräinen käyttövastike on 13,51 euroa neliöltä samaan aikaan kun vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat ovat noin 21 euroa neliöltä. Luvut puhuvat puolestaan. Lisäksi monissa kohteissa Asokotien käyttövastikkeeseen sisältyy myös vesimaksu, joka vapaarahoitteisessa vuokra-asumisessa säännönmukaisesti peritään erikseen.

On kuitenkin totta, että asumisoikeusasuntojen asumiskustannukset voisivat olla vielä matalammat. Suurin osa Asokotien asunnoista on rakennutettu valtion myöntämillä ns. vuosimaksulainoilla, joiden ongelmana on erittäin hidas lyhentämistahti ja lainojen korkeat korot. Jos lainaehdot olisivat edullisemmat, se alentaisi suoraan asumiskustannuksia.

Asukkaat ovat maksaneet vastikkeissaan valtiolle huomattavasti korkeampia korkoja kuin markkinahintaisissa asuntolainoissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut. Valtion tukea ei siis järjestelmällä ole ollut, vaan päinvastoin lainat ovat olleet valtiolle erittäin kannattavia tulonlähteitä.

Valtion taholta vanhan lainakannan ongelma on myönnetty ja asiaan on yritetty tehdä korjausta muun muassa viime kesänä voimaan astuneen korkotukilainoja koskevan lakimuutoksen myötä. Se ei kuitenkaan koskenut mainittuja vuosimaksulainoja, joita Asokodeilla on lainakannasta jopa 65 %.

Asumisoikeusjärjestelmää on yritetty uudistaa toden teolla vasta tällä hallituskaudella. Pieniä muutoksia on tehty aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2006 saatiin aikaan hyvä muutos, joka mahdollisti yli 55-vuotiaiden pääsyn asumisoikeusjärjestelmään. Sitä mahdollisuutta on käytetty runsaasti hyödyksi.

Me ehdotamme nyt ministeri Tiilikaiselle, että perustetaan lain uudistamista varten toimielin, joka muodostuu virkamiehistä, alan toimijoista sekä toimijoiden asukashallintojärjestelmän mukaan valituista asukasedustajista.

Asumisoikeusjärjestelmään on tiiviisti kytketty lain tasolla malli asukkaiden mahdollisuudesta vaikuttaa asumiseensa. Asokodeillakin toimii asukashallinto, johon asukkaat pääsevät itse valitsemaan toimijat. Näitä toimijoita kannattaisi ehdottomasti käyttää hyödyksi uudistustyössä. Heillä on kokemusta asoasumisesta ja he ovat sitoutuneet kehittämään järjestelmää sen alkuperäisen tavoitteen mukaan. Sama tavoite on myös Asokodeilla, eli säilyttää hyvä ja kohtuuhintainen asumismuoto tulevillekin asukkaille.

Asumisoikeusjärjestelmän tuottamissa asunnoissa asuu jo reilusti yli sata tuhatta asukasta. Asuntoja on lähes 50 000.  Jos asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen laiminlyödään, se on väärin sekä nykyisiä että potentiaalisia asoasukkaita kohtaan.

Nykyisten asukkaiden kannalta päivittämisen tarvetta on esimerkiksi normeissa, jotka koskevat asunnon vaihtamista. Asunnontarvitsijoiden asiaa olisi puolestaan paikallaan edistää kehittämällä asoasuntojen hakujärjestelmää ja asukasvalintamenettelyä.      

Vaikka lakiuudistusta ei tulisikaan, asojärjestelmä voi hyvin. Asoasunnoilla on kova kysyntä ja niitä rakennutetaan koko ajan lisää. Lain uudistaminen olisi kuitenkin valtion taholta positiivinen ele sekä toimijoille että asukkaille, joista monet ovat luoneet järjestelmän piiriin pitkäaikaisen kodin.

Asuntosäätiöön kuuluvalla Asokodeilla yli kymmenen vuotta asuneita asukkaita on jo 4 832 asunnossa. Asukasvaihtuvuus on vain noin 16 % ja asuntojen käyttöaste yli 98 %.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
isanpaiva_sauna_blogi
09.11.2018
Miten muistaa isää?
Anna isän herätä rauhassa ja kun hän alkaa heräilemään, kainaloon mahtuu koko perhe. Isälle voi tarjoilla aamupalan suoraan sänkyyn tai katttaa sen ruokapöydälle odottamaan. Aamupalan seuraksi tuore sanomalehti tai harrastelehti.

Isät arvostavat hellittelyä siinä missä äiditkin. Miten olisi hartiahieronta itse toteutettuna? Tai kylpyvatiin tehty jalkakylpy.

Kokatkaa yhdessä isän lempiruokaa, oli se sitten lasagnea tai kalakeittoa. Tällä kertaa pätee, että mitä useampi kokki, sen hauskempaa.

Jos ulkoilette, antakaa isän valita reitti tai peli. Jalkapalloa lähipuistossa tai kävelyretki lähimetsässä?

Jos sää ei kutsu ulkoilemaan, katsokaa yhdessä leffa esim. Netflixistä tai Yle Areenasta. Tällä kertaa isä saa tehdä valinnan. Esim. monissa animaatioissa on niin aikuisia kuin lapsiakin naurattavaa huumoria. Rankemman rymyämisleffan voi katsoa illalla, kun pienimmät lapset ovat käyneet nukkumaan. Ja nyt saa murustella sohvalla luvan kanssa. Popkornit tulevat mikrossa helposti tai kukapa ei arvostaisi valmiiksi tehtyjä herkkuleipiä.

Useat isät tykkäävät myös saunomisesta. Lämmittäkää sauna ja tarjoilkaa isälle saunaan kylmä lempilimu tai olut.

Ne, joiden isä asuu kaukana, voivat soittaa kiireettömän onnittelupuhelun.
Lue lisää
22 Kohde Meriusva 5
31.10.2018
Jari Riskilä
Vuokralaispäivillä koettiin yhteishallinnon henkeä

Olin taannoin mukana Vuokralaiset ry:n perinteisellä Vuokralaispäiväristeilyllä. Mielenkiintoinen tapahtuma, jossa oli mukana yli 250 osallistujaa, pääosin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa asuvia asukkaita, mutta myös meitä yhtiöiden edustajia.

Asuntosäätiöltä ja Asokodeilta mukaan lähti työntekijöiden lisäksi totta kai myös asukkaita. Yksi esiintyjäkin oli asoasukkaamme Arabianrannasta. Hän kertoi, mitä kaikkea asukkaat voivat saada aikaan omalla aktiivisuudellaan. 

Oli hauska kuulla, miten talon sauna-kerhotilasta oli tehty yhteinen olohuone, asukkaat ylläpitävät aktiivisesti kierrätyshuonetta ja pitävät pihajuhlia. Käytössä on myös moderni viestintätekniikka ja -kanavat. Asukkaamme kertoi myös vinkkejä siitä, miten naapureita saa houkuteltua toimintaan mukaan.

Vuokralaispäivien ohjelmassa oli myös mielenkiintoista asiaa asumisen hinnasta, katsaus tupakkalakiin ja muun muassa helsinkiläinen ylikonstaapeli kertomassa talon turvallisuusasioista. Lakineuvojan vastaanottokin kuului ohjelmaan.

Tilaisuuden avasi asuntoministeri Kimmo Tiilikainen, joka puhui perinteisten tervehdyssanojen sijaan asiaa siitä, miten asuntopolitiikalla vaikututetaan ilmastonmuutoksen hillintään. Erittäin ajankohtainen aihe IPCC:n ilmastoraportin näkökulmasta katsottuna.

Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli positiivisella tavalla rakentavan vuorovaikutteinen, ei lainkaan perinteisen seminaarin kaltainen, jossa yksi puhuu, toiset kuuntelevat ja korkeintaan lopussa kuullaan kysymys tai kaksi.

Saimme vahvistusta käsityksellemme, että olemme oikealla tiellä myös Asokotien asukashallinnon kehittämisessä. Ihmiset haluavat tietää asioista, kysyä ja tulla kuulluksi. Ja kun asiat esitetään selkeästi ja perustellusti, aiheesta kuin aiheesta on helpompi käydä rakentavaa keskustelua.

Vaikeitakaan aiheita ei pidä pelätä, vaan nostaa asiat reilusti esiin ja etsiä yhdessä ratkaisumalli. Sillä tavalla toteutetaan yhteishallintolain henkeä. Lain tarkoitushan on edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asumiseensa ja parhaiten se onnistuu, kun asioita käydään läpi hyvässä vuorovaikutuksessa.

Asukashallinto on yhtiön etu myös siksi, että asukkaiden kautta saadaan paljon tietoa, joka edistää kiinteistöjen ylläpitoa, hallintoa ja asuntojen markkinointia. Asukashallinto on strateginen valinta, joka totta kai vaatii menestyäkseen resursointia samalla tavalla kuin yrityksen muutkin toiminnot. Me olemme tehneet sen valinnan.

Vuokralaispäivät avannut puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen nosti avaussanoissaan esiin myös yhden erittäin tärkeän asian. Hän kehotti seminaariväkeä pitämään hauskaa siitä huolimatta, että oltiin vakavan asian äärellä. Kaikki sujuu kuulemma paremmin hyvällä fiiliksellä.

Vuokralaispäiviin kuuluikin olennaisena osana yhdessä vietetty aika varsinaisen seminaariohjelman jälkeen. Illallinen oli maittava ja tanssilattialla hyvä meno. Tilaisuudesta jäi kaiken kaikkiaan erittäin hyvä fiilis.

Ei ihme, että Vuokralaispäiviä on järjestetty jo vuodesta 2004 lähtien ja osallistujamäärä sen kun kasvaa.

Kuva: Tanja Koskinen

Lue lisää
Talo
12.10.2018
Esa Kankainen
Asuntosäätiö ei pelkää yksiöitä, koska tuottaa asuntoja monipuolisesti

Osallistuin viime viikolla Helsingin Yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian Kuka pelkää yksiöitä? -tilaisuuteen. Mielenkiintoinen keskustelu, johon Asuntosäätiön toimitusjohtajan roolissa oli helppo osallistua. En tunnista pelkoa yksiöitä kohtaan oman organisaationi kohdalla, koska yksiöt on valjastettu kestävällä tavalla osaksi monipuolista asuntotuotantoamme.

Urbarian tilaisuudessa nostettiin esiin ihan oikein, että pienten asuntojen liikatuotannon mahdolliset ongelmat koskevat lähinnä vapaarahoitteista tuotantoa.

Sen sijaan ARA-tuotannossa mennään perinteisen turvallisesti kestävän kaupunkikehityksen linjoilla eli rakennetaan kaikentyyppisiä asuntoja yksiöistä perheasuntoihin.

Pieniä asuntoja on vaikea muuttaa tarvittaessa isommiksi. Liian yksipuolinen asuntokanta luo yksipuolisen asukaskunnan, minkä on todettu aiheuttavan asumiseen enemmän häiriötilanteita. Asuntokokojen pieneneminen vääristää myös asuntomarkkinatilannetta asumisen hinnan osalta, kun yhä pienemmistä asunnoista joudutaan maksamaan yhä korkeampaa hintaa. Hintakuplan puhkeamisen riski kasvaa.

Me Asuntosäätiössä teemme sekä vuokra- että asumisoikeusasuntoja ARAn ohjeistuksen mukaan mikä tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti yksiöt ovat yli 30 neliöisiä. Kolmioiden keskipinta-ala taloissa on 63-68 neliötä.

Toteuttaisimme monipuolista asunto-ohjelmaa ilman ARA-ohjeistustakin perustajajäsentemme linjausten mukaan. Väestöliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Vuokralaiset VKL ry:n, Invalidiliiton ja SAK :n tavoitteena on ollut alusta lähtien tukea Asuntosäätiön toiminnan kautta perheiden hyvinvointia. Turvallinen asunto ja asuinympäristö on ihmisen hyvinvoinnin keskeinen tekijä.

Meidän ei tarvitse rakennuttaa pieniä asuntoja myöskään siksi, että pelkäisimme asumisen hinnan karkaavan käsistä. Asuntojen vuokrat ja vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan, joten asuminen pysyy kohtuuhintaisena isommissakin asunnoissa.

ARA-tuotannolla vastataan hyvin nimenomaan asumisen kohtuuhintaisuuteen. Asuntosäätiö tekisi niitä asuntoja enemmänkin, mikäli tontteja olisi saatavilla ja valtio toimillaan edistäisi enemmän ARA-tuotannon syntymistä.

Valtion roolista kohtuuhintaisen asumisen edistäjänä ja asumisen kohtuuhintaisuus ylipäänsä ovat asioita, joista toivottavasti puhutaan tulevia eduskuntavaaleja odotellessa enemmänkin.

Tällä viikolla julkaistu Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti antoi keskustelulle hyvän pohjan. Raportissa todetaan, että pääkaupunkiseudun asumisen kalleus ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyys vaikuttaa jo talouskasvun edellytyksiin ja että ko. asuntoja pitää lisätä.

Samaisesta syystä raportissa kehotetaan toteuttamaan vihdoin myös asumisoikeusjärjestelmän lakiuudistus. Toivoisimme myös, että päättäjät ottaisivat vinkin tarkastusvaliokunnan esityksestä toteuttaa pitkäjänteisempää asuntopolitiikkaa.

Elämme rakenteellisten muutosten aikaa, jolloin perinteiset työt häviävät ja ihmisten toimeentulokysymykset tulevat korostumaan. Asuminen on keskeisimpiä kustannuksia tavallisen ihmisen elämässä ja vaikuttaa monella tavalla ihmisen hyvinvointiin muutenkin. Siksi keskustelua asumiseen liittyvistä aiheista pitää ehdottomasti jatkaa.

Lue lisää
Teerisuontie1
08.10.2018
Jari Riskilä
Asumisoikeuslakia ei tule lakaista maton alle

Ympäristöministeriön tiedotteessa 1.10.2018 kerrottiin, että ASO-lakia ei uudisteta tällä hallituskaudella siitä huolimatta, että asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen omana itsenäisenä hallintamuotonaan on kirjattu Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

Asuntoministeri Kimmo Tiilikainen toi asian esiin jo edellisviikonloppuna puheenvuorossaan Vuokralaispäivillä. Tiilikainen totesi, että koska järjestelmän uusiminen on niin hankalaa, on sen sijaan lähdetty selvittämään innolla uutta osuuskuntamallia kohtuuhintaisen asumisen kehittämiseksi.

Osuuskuntamalli voi olla ihan hyvä vaihtoehto, mutta ei voi olla niin, että asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen jätetään sikseen vain, koska kehittäminen koetaan poliittisesti hankalaksi.

Lähes 50 000 asoasunnossa asuu jo reilusti yli satatuhatta asukasta, ja kuten Tiilikainenkin tiedotteessa totesi, asoasuminen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kohtuuhintaisen asumisen vaihtoehtona. Asuntojen käyttöaste on erittäin korkea ja asukkaiden vaihtuvuus selvästi vähäisempää kuin kaikissa suomalaisissa asumismuodoissa keskimäärin.

Asoasuminen voisi kuitenkin olla vielä parempi järjestelmä ja palvella vielä isompaa asukasmäärää, jos järjestelmää kehitettäisiin. Kaikkia toimintoja pitää kehittää ajan tarpeiden mukaan, niin myös asojärjestelmää, joka luotiin vuonna 1991. Maailma on kovasti muuttunut 27 vuodessa.

Luonnos asumisoikeuslain uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella keväällä 2017.  Luonnoksessa oli erittäin tarpeellisia muutosehdotuksia muun muassa asukasvalintaan liittyen. Valtakunnallinen järjestysnumero, numeroiden määräaikaisuus ja asukasvalintapäätösten siirtäminen kunnilta omistajayhteisöihin parantaisivat hakijoiden mahdollisuuksia saada tarvitsemansa asunto nopeammin.

Lakiuudistuksen siirtyminen jälleen kerran hamaan tulevaisuuteen on erittäin huono asia erityisesti asunnonhakijoiden ja asukkaiden kannalta. Koska Asokotien kaltaisessa yleishyödyllisessä yhtiössä asukkaiden ja yhtiön edut ovat yhteneviä, uudistuksen viipyminen on myös yhtiön kannalta haitallista.

Tiedämme, että lakiuudistushanke muodostui mahdottomaksi siitä syystä, että tietyille poliittisille tahoille oli ylikäymättömän vaikeaa hyväksyä lakiluonnoksessa ollutta asosopimuksen irtisanomissuojan heikentämistä edes poikkeuksellisissa ääritapauksissa, joissa talolla ei olisi kysyntää nimenomaan asumisoikeuskohteena.

Asokotien kannalta tuo lainkohta ei olisi ollut ehdoton kynnyskysymys, koska talojen myynti tai vuokrataloiksi muuttaminen eivät kuulu strategisiin vaihtoehtoihimme. Me omistamme taloja pitkäjänteisesti ja kehitämme toimintaamme siten, että talot pysyvät asuttuina ja taloudellisesti kannattavina.

Tavoitteemme on luoda asukkaille turvallisia asumisyhteisöjä, joiden edistämiseksi tarvittaisiin myös mainittua lakiuudistusta.

Nyt hyvän asian edistäminen on jäänyt vääristä seikoista kiinni. Asia ei tällä hallituskaudella etene, mutta täytyy toivoa, että seuraava hallitus ymmärtää asumisoikeuslain uudistamisen tarpeen.  Lakia koskeva esitysluonnos sisältää eräitä ongelmallisia, korjaamista vaativia kohtia, mutta myös niin paljon hyvää, että uudistusta on syytä jatkaa tehdyn valmistelutyön pohjalta. Näin tuleva hallitus voi halutessaan nopeastikin saada uudistuksen maaliin.

Pääkaupunkiseudulla asoasuntojen käyttövastikkeet ovat huomattavasti edullisempia kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat.

Suurin ero on Helsingissä, jossa markkinavuokrat olivat vuosi sitten 34 prosenttia asoasunnoista maksettavia käyttövastikkeita korkeammat. Espoossa keskimääräinen markkinavuokra oli 22 prosenttia ja Vantaalla 20 prosenttia keskimääräistä käyttövastiketta korkeampi. Tiedot ilmenevät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen marraskuussa 2017 julkaisemasta asuntomarkkinakatsauksesta.

Jo pelkästään noiden lukujen kautta asumisoikeusjärjestelmän edut ovat kristallinkirkkaita huutavan asuntopulan ja korkeimpien asumiskustannusten alueilla. Pääkaupunkiseudulla asuntojemme taloudellinen käyttöaste onkin tällä hetkellä 98,75 prosenttia.

Asojärjestelmä on erinomainen keino tuottaa markkinoille lisää kohtuuhintaisia asuntoja myös tulevaisuudessa. Asumisoikeusasunnot ovat kysyttyjä ja vastaavat myös yhteiskunnan tarpeeseen kohtuuhintaisen asuntotuotannon osalta. Asojärjestelmän kehittämistä ei kannata lakaista maton alle.

Lue lisää
Asoliiteristä lainattavia laitteita
19.09.2018
Jari Riskilä
Asoliiteri vaatii viestintää

Lupasin palata nyt syksyllä kokemuksiimme Asoliiteri-palvelusta. Nyt on sopiva hetki kirjoittaa taas aiheesta, sillä Asoliiteri palkittiin juuri Isännöintiliiton taholta vuoden 2018 isännöintitekona.

Palkitseminen tuntuu totta kai hyvältä ja erityisen hyvältä tässä asiassa, sillä palkinto meni tavallaan monelle kannatettavalle asialle: kestävän kuluttamisen suosimiselle, oivaltavalle asiakaspalvelulle ja hyvälle yhteistyölle niin meidän yrityksemme sisällä kuin myös yhteistyökumppanimme CoReorientin kanssa.

Palkitseminen ei kuitenkaan tarkoita, että homma on valmis ja voimme vain heittäytyä laakereille lepäämään. Asoliiterin kaltainen palvelu vaatii jatkuvaa kehittämistyötä.

Palvelu otettiin käyttöön toukokuussa Vuosaaren kohteissamme ja laajennettiin heinäkuussa koskemaan kaikkia pääkaupunkiseudun asokoteja.  Mahdollisuus vuokrata kodin laitteita ja työkaluja Asoliiterin kautta on näin yhä useampien yhtiömme asukkaiden käytettävissä. Osin palkitsemisen innoittamina selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia entisestään parantaa palvelun saavutettavuutta.  

Ideana on, että asukkaalta säästyy sekä rahaa että tilaa, kun kaikkea ei tarvitse ostaa omaan omistukseen. Myös omistamisen huoli ja vaiva vähenee, kun laitteet ovat palveluntuottajan ylläpitämiä ja huoltamia.

Olemme Asoliiterin alkutaipaleella todenneet, että homma vaatii jatkuvaa viestintää, jotta ihmiset huomaavat ja hyväksyvät uuden palvelun. Näinhän se  usein uusien asioiden kohdalla on.

Asoliiterin kaltaisen palvelun kohdalla viestinnän merkitys korostuu, koska palvelun käyttöönotto vaatii toimintatapojen ja asenteiden muutosta. Jos kyseessä olisi vain nopea taloudellinen hyöty, homma hoituisi pelkällä mainonnalla.

Asoliiterin kohdalla tarvitaan enemmän perusteluita ja erityisesti käyttäjäkokemusten esiin tuomista. Olemme hyödyntäneet viestinnässä nettisivujamme, somea ja Kotimaisema-lehteä. Jatkamme viestintää pitkäjänteisesti, sillä uskomme jakamistalouden olevan pysyvä osa myös asumisen tulevaisuutta.

Uuden palvelun tunnetuksi tekemisen kannalta Isännöintiliiton tunnustus oli erinomainen asia. Tällainen myönteinen julkisuus vie hyvää ideaa eteenpäin.

Palvelun ovat ottaneet käyttöön erityisesti nuoret asukkaat, kuten etukäteen arvelimmekin. Käytetyimmät laitteet ovat tähän mennessä olleet tekstiili- ja höyrypesurit. Ei ihme, sillä juuri nuo ovat laitteita, jotka maksavat laadukkaina - kuten Asoliiterin laitteet ovat - paljon ja vievät varastoista ison tilan. 

Ehkä jatkossa palvelun pitää keskittyä juuri tuollaisiin laitteisiin, mutta vielä on ennen aikaista sanoa, millaiseksi tarjolla olevien laitteiden valikoima muodostuu. Eikä se tietysti koskaan lopullinen ole, sillä tarpeet ja tottumukset muuttuvat ajan saatossa.

Käyttäjäkokemusten perusteella palvelua on jo kehitetty siten, että kuukausimaksun rinnalle on otettu maksu yksittäisestä käyttökerrasta. Lisäksi tarvikkeita voi vuokrata vaikkapa vain tunniksi tai kahdeksi.

Palvelun pitääkin kehittyä juuri siihen suuntaan, että tuotevalikoima vastaa asukkaiden tarpeita, että hintataso on mielekäs ja että asukkaat kokevat palvelun käytön mahdollisimman vaivattomaksi.

Jatkamme Asoliiterin kehittämistä, markkinointia ja viestintää kaikessa rauhassa pitkäjänteisesti. Ensi kesänä tiedämme, onko palvelu ottanut kunnolla ilmaa siipiensä alle tai onko se ehkä poikinut jotain uusia asiakaspalvelun innovaatioita. Palaan kokemuksiimme jossain vaiheessa taas myös tällä kanavalla.

Lue lisää
fungus-1194380_rajattu
07.09.2018
Mars ulos! - Ideoita syysulkoiluun

Vaatteet

Ulkoilu jos mikä on varustelelaji. Oikeilla varusteilla ulkoilu on säässä kuin säässä mukavaa ja se koskee myös aikuisia!  Ei auta, jos pikkupiltit on varustettu ulkoiluhaalareilla ja goretexillä, mutta vanhempi valvoo leikkejä farkut päällä. Myös aikuisille on saatavana kivannäköisiä ulkoiluvaatteita, jotka pitävät lämpimänä, mutta jotka päällä on myös helpompi osallistua lasten leikkeihin.

Lasten ulkoiluvaatteissa on tärkeää, että ne pitävät vettä, mutta hengittävät, ja ettei vaatteita tarvitse varoa liikaa.  Lapsi ei välitä merkkihaalarista, jos siinä ei saa kaivella ojia ja ryömiä maassa. Kerrospukeutumisella voi varmistaa ettei tule liian kylmä tai kuuma. Alin kerros voi olla teknistä materiaalia, joka siirtää kosteuden pois iholta. Päälle käyvät esimerkiksi villavaatteet ja päällimmäiseksi ulkoilupuku.

Vanha viisaus, jonka mukaan lämpimänä pysyy, jos jalat ovat lämpiminä, pitää paikkansa. Vaikka goretex-kengätkin pitävät melko hyvin kosteutta, kumisaappaat jalassa ei tarvitse kieltää vesilätäköissä hyppimistä.

Retket

Ei jaksaisi taas mennä lähileikkipuistoon? No menkää eväsretkelle vaikka lähimetsään. Välipalaksi on helppo pakata voileipiä ja pillimehuja. Lapselle ja miksei aikuisellekin ulkona syöminen on aina seikkailu. Metsäksi kelpaa pienikin metsä. Hyviä eväiden syöntipaikkoja ovat esim. suuret kivet, joiden päälle pääsee kiipeämään. Pepun alle voi pakata mukaan pienet styroksiset istuinalustat.

Sienestäminen

Metsään on mukava mennä sienikorin kanssa, vaikka ei aina mitään löytäisikään. Metsässä voi nauttia kaikesta muustakin: maisemista, raikkaasta ilmasta ja luonnon äänistä. Myös sieniretkelle voi pakata mukaan pienet eväät ja nauttia ne sopivassa kauniissa paikassa. Muista ottaa mukaan ainakin juomapullo.

Sieniveitsenä toimii hyvin esim. rapuveitsi. Varsinaisissa sieniveitsissä on usein myös suti, jolla sienen pinnan saa siistittyä mullasta, mutta pakollinen väline se ei ole. Mitä paremmin siistit sienet jo metsässä, sitä vähemmän perattavaa jää kotiin.

Jos sienestät suositulla ulkoilualueella, poikkea polulta. Vaikka polunvarsi olisi jo kerätty, vähän syrjemmällä on usein sieniä poimimatta. Kyykisty, niin näet sienet paremmin. Ensimmäisen sienen löytäminen on usein vaikeinta. Sen jälkeen silmä taas tottuu ja tietää mitä etsiä. Kun löydät jostain paikasta yhden sienen, katso paikan ympäristö tarkasti. Poimi vain niitä sieniä, jotka tunnet varmuudella. Lajeja voi opetella lisää pikkuhiljaa, pari vuodessa. Hyvä tapa oppia sienistä on lähteä mukaan kokeneemman sieniretkelle.

Hirvikärpäsiltä suojaa vaaleisiin vaatteisiin pukeutuminen ja peittävä hattu, kun taas punkeilta suojaa pitkät hihat ja lahkeet, jotka voi laittaa sukkien sisään. Retken jälkeen voi silti tehdä hirvikärpästarkistuksen siinä missä punkkitarkistuksenkin. Mukava tapa on retken jälkeen saunominen, joka poistaa viimeisetkin hiuksiin jääneet hirvikärpäset.
Lue lisää
keilakuja2_talkoita_tapahtumia
05.09.2018
Jari Riskilä
Asojärjestelmä luo hyviä asuinyhteisöjä

Vantaan Länsimäessä, Keilakuja 2:ssa juhlittiin elokuussa talon valmistumisen 25-vuotisjuhlia. Kohde on ensimmäisiä asumisoikeustalojamme. Ihan ensimmäinen löytyy Rovaniemen Susikujalta. Sinne talo nousi vuonna 1991 eli heti järjestelmän käyttöönoton alkutaipaleella.

Uutisoimme Keilakujan juhlat niin nettisivuillamme kuin myös Kotimaisema -lehdessä, koska haluamme kannustaa asukkaita järjestämään vastaavanlaisia tilaisuuksia. Niissä tutustutaan naapureihin ja sitä kautta taloon syntyy hyvä henki, kuten Keilakujan moottorimieheksi itsensä nimennyt asukastoimikunnan puheenjohtaja Ilmari Pöysti toteaa haastattelussa.

Asumisoikeusjärjestelmän etuna on, että sillä on hyvät edellytykset synnyttää pitkäaikaisia asuinyhteisöjä. Asukkaat valitsevat asumisoikeuden, koska sen avulla voivat valita missä ja kuinka pitkään haluavat asua.

Asumisen jatkuvuuteen liittyvän turvan lisäksi asoasunto on turvallinen myös sijoituksena. Asunnosta luopuessaan asukas tietää saavansa asumisoikeusmaksuun sijoittamansa rahat inflaatiolta suojattuina takaisin.

Asumisen pitkäaikaisuus ja  taloudellinen turvallisuus eivät tietenkään vielä takaa  hyvän asuinyhteisön syntymistä. Tarvitaan myös tuollaisia Ilmarin kaltaisia moottorimiehiä ja -naisia, jotka ymmärtävät yhteisöllisyyden merkityksen ja ovat valmiita tekemään asioita yhteiseksi hyväksi. Sellaista toimintaa haluamme Asokodeissa tukea monin keinoin.

Asojärjestelmään kuuluu olennaisena osana yhteishallintolain mukainen asukashallinto, jonka tärkein tehtävä on antaa asukkaille vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa. Suurin osa asukkaista haluaa vaikuttaa Ilmarin lailla omassa talossaan, mutta on myös heitä, jotka haluavat vaikuttaa yhtiön toimintaan.

Pidämme tulevan viikon perjantaina valtakunnallisen Asofoorumin, jonne asukkailla on ollut mahdollisuus valita edustajansa 31 toimintapaikkakunnaltamme. Odotamme vilkasta keskustelua, jolle on ohjelmassa varattu runsaasti tilaa.

Asukkaat eivät halua meiltä vain valmiita esityksiä, vaan vuorovaikutteisuutta. Sitä olemme pyrkineet lisäämään, sillä meille on tärkeää kuulla suoraan asukkailta, mitä he asumiseltaan haluavat.

Kritiikkiäkin varmasti saamme, ja sitä suorastaan odotamme, koska rakentava palaute toiminnasta on pelkästään hyvä, asioita eteenpäin vievä voima.

Yhtiölläkin on suuri rooli hyvän asuinyhteisön syntymisessä. Meidän tehtävämme on ylläpitää ja hallinnoida kiinteistöjä niin hyvin, että asukkaat haluavat asua taloissamme pitkään. 

Hyvien asuinyhteisöjen syntymistä edistäisi myös asumisoikeuslain muutos sellaiseksi, että asukkaat saisivat asumistarpeidensa muuttuessa helpommin uuden asunnon samasta talosta. Järjestelmänkin soisi tukevan Keilakujan kaltaisten naapurustojen syntymistä, sillä turvallinen yhteisö ja asuinympäristö tukee ihmistä elämässä monin tavoin.

Lue lisää
vinkit_parhaaseen_kahviin
09.08.2018
Vinkit parhaaseen kahviin

Varmista paras mahdollinen kahvitteluhetki näillä vinkeillä:

Varmista raikkaus

Veden ja kahvipurujen annostelu kahvinkeittimeen edellisenä iltana voi olla houkutteleva ajatus, mutta paras kahvi syntyy raikkaasta vedestä ja vasta (jauhetuista ja) mitatuista kahvipuruista.

Veden raikkauden voi varmistaa mittaamalla veden vesikannulla kahvipannun sijaan, sillä kahvikannussa voi olla edellisiltä käyttökerroilta jäämiä kahvin rasvasta.

Kahvinkeiton muut niksit

Kahvin aromit pääsevät paremmin oikeuksiinsa, kun kastelet suodatinpussin kuumalla vedellä juuri ennen kahvipurujen mittaamista. Tällöin suodatinpussista imeytyy vähemmän paperin makua, suodattimeen valuva vesi ei viilene ja aromit irtoavat kahvipuruista paremmin.

Mittaa kahvia kahvimitta (7-8 g) jokaista keitettävää kuppia (1,25 dl) kohti. Älä ravista suodatinpaperiin mitattuja kahvipuruja, jotta suodatinpaperin huokoset eivät tukkeudu. Sen sijaan tasoita kahvipurujen pinta lusikalla, jotta vesi valuu tasaisesti läpi.

Sekoita kahvipannuun valunut kahvi ennen kaatamista, jotta maku on mahdollisimman tasainen.

Mikäli kahvia ei juoda heti, älä jätä kahvia kahvinkeittimen kuumalle pannulle, vaan kaada termoskannuun. Tarjoa kahvi termoskannusta mieluiten puolen tunnin sisällä ja sekoita kahvi ennen tarjoilua.

Puhtaus on kaiken a ja o

Hyvää kahvia ei synny likaisella kahvinkeittimellä.

Jokaisen kahvinkeiton jälkeen kahvikannu onkin hyvä pestä tiskiaineella ja kuumalla vedellä, jotta kannuun ei jää kahvista irtoavaa rasvaa. Pelkkä vedellä huuhtelu ei riitä. Termoskannu puhdistuu kätevästi esimerkiksi kuumalla vedellä ja muutamalla lusikallisella ruokasoodaa.

Myös kahvinkeittimen muut irtoavat osat tulee pestä säännöllisesti, aina vesisäiliötä myöden. Vesisäiliön huolellisempi pesu onnistuu irrottamalla kahvinkeitin sähköverkosta ennen vesisäiliön puhdistamista ja varmistamalla että vettä ei pääse kahvinkeittimen sähköosiin. Käytä pestessä kuumaa vettä, astianpesuainetta sekä tiskiharjaa sekä tarvittaessa myös pulloharjaa. Lopuksi huuhdo vesisäiliö useaan kertaan ja keitä 2-4 kannullista vettä.

Kalkkisaostumat pois

Perusteellisempi puhdistus on hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa, jotta keittimeen ei synny kalkkisaostumia, jotka heikentävät kahvin makua, mutta myös hidastavat kahvinkeittoa sekä lisäävät sähkönkulutusta. Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin kahvinkeitin tulee puhdistaa kalkkisaostumista. Pääkaupunkiseudun vesi on pehmeämpää kuin useilla muilla paikkakunnilla.

Puhdistus onnistuu esimerkiksi vedellä laimennetulla väkiviinaetikalla tai kalkinpoistoaineella. Tarkista kuitenkin kahvinkeittimen ohjekirjasta, ettei etikan tai kalkinpoistoaineiden käyttöä ole kielletty.

Etikalla puhdistaminen:

 1. Annostussuhde on puolet vettä ja puolet väkiviinietikkaa.
 2. Täytä vesisäiliö puolilleen.
 3. Kytke virta päälle.
 4. Kytke virta pois, kun puolet vedestä on valunut kahvikannuun.
 5. Anna liuoksen vaikuttaa 10 minuuttia.
 6. Kytke virta takaisin päälle, jotta vesisäiliö tyhjenee. Kahvikannuun valuva vesi on nyt sameata.
 7. Keitä 2-4 kannullista puhdasta vettä.
 8. Pese kahvinpannu hyvin.
Lue lisää
Tupakeittiö
19.07.2018
Esa Kankainen
Yleishyödyllisyys nojaa kohtuuteen

Suomi-Areenalla puhutaan tänään kohtuullisuudesta asumisessa. Hyvä ja tarpeellinen aihe, jota pohdin tässä blogissani yleishyödyllisen toimijan näkökulmasta.

Yleishyödyllisyys on viime vuosina ollut jollain lailla väheksytty asia. Ehkä siksi, että kohtuullisuus ei ole ollut kovin muodikas hyve pitkään aikaan. Onneksi kuitenkin viime aikoina on näkynyt merkkejä sen arvostuksen kasvusta.

Moni on ymmärtänyt, että kohtuuttomuus vie meitä huonompaa suuntaan niin yksilön elämässä kuin yhteiskunnan tasolla. Innostus terveellisiin elämäntapoihin ja ilmastomuutos ovat olleet hyviä herätteitä.

Kohtuullisuus kuvaa erittäin hyvin myös yleishyödyllisen rakennuttajan ja asuntojen omistajan toimintaa. Omakustannusperiaate vuokran- ja vastikkeenmäärittelyssä pitää huolta, että asukkaat maksavat asumisessaan vain toteutuneita kuluja. Yhtiöiden voitonjakorajoitteisuus vielä varmistaa, ettei vuokrissa kerätä omistajille – tai Asuntosäätiössä perustajajäsenille – ylimääräisiä tuottoja.

Asuntosäätiön tapauksessa myös säätiölainsäädäntö pitää huolta, että toiminnasta kertyneet tuotot käytetään vain oman toiminnan kehittämiseen.

Nuo mainitut asiat ovat lain ja lainaehtojen säätelemiä, mutta kyse on myös arvovalinnasta. Valitessaan yleishyödyllisen toimintamallin Asuntosäätiö on halunnut toteuttaa nimenomaan kohtuullisuuden periaatetta.

Se tarkoittaa asumisen kohtuuhintaisuuden lisäksi sitä, että kiinteistöjen ylläpitoon on sitouduttu elinkaarimallin mukaisesti. Kunnossapidossakaan ei etsitä pikavoittoja. Asunnoista ja taloista pidetään ennakoiden hyvää huolta ja asukkaille rakennetaan kokonaisuudessaan hyvää asumisen ympäristöä.

Pitkäjänteiseen omistajuuteen sitoutuminen luo asukkaalle turvallisuuden tunnetta, joka rakentaa pohjaa muulle elämälle. Parhaimmillaan hyvä asuinympäristö ja kohtuuhintainen asuminen luovat elämänmittaisia sosiaalisia verkostoja, joiden arvoa ei voi rahalla mitata.

Kevään lehdessämme kerrottiin kahdesta eläkeläisrouvasta, jotka olivat asuneet naapureina talossamme jo 55 vuotta. Elämäntilanteet olivat vaihdelleet kummallakin, mutta samasta talosta oli löytynyt uusi koti muutoskohdissakin. Talosta ei oltu muutettu pois edes peruskorjausvaiheessa vaikka vuokra kallistui. Hinta koettiin vastaavan laatutason paranemista.

Jos ja kun pystymme Asuntosäätiö-konsernin toimintojen avulla tuottamaan tuollaisia asioita, olemme mielestäni onnistuneet yleishyödyllisenä toimijana erinomaisesti.

Meidän kaltaisia toimijoita ei ole Suomessa enää kovin montaa. Asunnon tarvitsijoiden kannalta olisi edullista, että yleishyödyllisiä toimijoita olisi enemmän. Vaikutamme kohtuullisella asumisen hintatasolla koko asuntomarkkinaan ja toimintamallilla hyvän elämän perusteisiin.

Yleishyödyllisen toiminnan kiinnostavuuteen vaikuttaa olennaisesti, kuinka valtion taholta osataan arvostaa toimintaa ja ymmärretään niin verotuksen kuin lainsäädännön osalta miettiä asioita kohtuullisuuden näkökulmasta.

Viime vuosina kohtuullisuus ei ikävä kyllä ole ollut määräävä tekijä valtion asuntosektoriin kohdistamissa toimissa. Jos odotetaan toimijoilta kohtuullisuutta, pitäisi sitä voida odottaa myös toiminnan raamit asettavalta taholta.

Esa Kankainen
Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja

Lue lisää
Mita_omilleen_muuttavan_nuoren_on_osattava
17.07.2018
Mitä omilleen muuttavan nuoren on osattava

Kotoa omilleen nuoren matkaan pakataan yhtä ja toista, mutta mitä kaikkea nuoren tulee osata ensimmäisessä kodissaan?

 1. Raha. Nuorelle voi tulla yllätyksenä se, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Keskustelkaa rahasta ja siitä mistä kaikesta kuukausittaiset menot muodostuvat esimerkiksi vuokran ja puhelinlaskun lisäksi. Entä osaako nuori esimerkiksi huomioida ruokakaupassa pakkausten kilohinnat, tai toimia verottajan kanssa?
 2. Sopimukset. Edellisen lisäksi on hyvä tarkistaa, että nuori ymmärtää huolehtia vuokrasopimuksen lisäksi esimerkiksi sähkösopimuksesta ja vakuutuksista. Muistuta myös, että sopimukset ja tärkeät postit tulee säilyttää, sillä niitä voidaan tarvita myöhemmin.
 3. Viikottainen siivous. Mikälli siivousrutiineissa on kertaamisen varaa, käykää perusasiat läpi – kuten esimerkiksi se, ettei samalla rätillä puhdisteta keittiötä ja kylpyhuonetta! Värien ja lämpötilojen vaikutukset tekstiileihin on myös hyvä kerrata pyykinpesun osalta, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä.
 4. Suursiivous. Ja jos imurointi sujuisikin, nuori ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi esimerkiksi sitä, että myös tyyny ja peitto tulee pestä, tai että esimerkiksi lattiakaivo ja kahvinkeitin on puhdistava säännöllisesti. Koti pysyy raikkaampana ja laitteet toimivat paremmin, kun myös näistä pidetään huolta.
 5. Sulakkeet. Tietääkö nuori, kuinka toimitaan, kun sulakkeet palavat? Tarkistakaa yhdessä, millainen sulaketaulu löytyy uudesta kodista ja ohjeista sen mukaan.
 6. Ruoka. Vaikka nuori osaisi jo valmistaa ateriansa, ei hänellä ole välttämättä näkemystä siitä, mitä kaikkea ruokakaapista olisi hyvä pitää ns. pahan päivän varalle. Pasta ja yrteillä maustettu tomaattikastikesäilyke pelastavat, kun esimerkiksi flunssa kaataa sängyn pohjalle, eikä jaksa lähteä kauppaan.
 7. Ensiapu. Olisiko syytä kerrata, kuinka tulee toimia pienten tapaturmien yllättäessä? Ainakin haavanpuhdistusaine, sidetarpeet, laastarit, särkylääke ja kuumemittari on hyvä pakata muuttokuorman matkaan.
 8. Vaatehuolto. Pysyykö neula ja lanka kädessä, jotta nuori saa tarvittaessa esimerkiksi ommeltua napin paikoilleen? Varmista, että nuoren muuttokuormasta löytyy esimerkiksi matkoillekin helposti mukaan otettava ompelusetti.
 9. Työkalut. Vasara, ruuvimeisseli ja pihdit, niillä pääsee jo alkuun esimerkiksi huonekaluja kootessa. Sulakkeita on myös hyvä varata, mikäli huoneistossa ei ole automaattisulaketaulua.
 10. Poikkeustilanteisiin varautuminen. Tietääkö nuori, kuinka toimitaan tulipalon yllättäessä tai kun sähkökatko yllättää? Sammutuspeitto siinä kuin taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikkuja on hyvä varata valmiiksi käden ulottuville.

Ja kun poismuuton aika tulee, tutustukaa myös muuttajan muistilistaan.

Vinkki muuttoon valmistautuville: Pääkaupunkiseudun asukkaat voivat hyödyntää pääkaupunkiseudulla palvelevaa Liiteri-verkostoa (Asoliiteri), josta löytyy esimerkiksi muuton ja suursiivouksen yhteydessä tarvittavia tarvikkeita. Asuntosäätiön ja Asokotien asukkailla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää asiakasetuja, joihin kuuluu mm. alennuksia muuttoon liittyvistä palveluista.

Lue myös Asumisoikeusasunnon voi hankkia myös opiskelemaan lähtevälle lapselle.

Lue lisää
Reppu selässä
12.07.2018
Vinkit autottomaan lomailuun kotimaassa

Loma kotimaassa voi olla muutakin kuin mökkeilyä ja omalla autolla paikasta toiseen huristamista.

Leiki turistia kotikaupungissa. Kulje kaduilla kamera kädessä kuin turisti konsanaan. Hyppää turistibussiin, vieraile museoissa ja istahda kahvilaan viettämään kiireetön hetki. Turisteille suunnatuista oppaista löytää erilaisia vinkkejä.

Tee museokierros. Suomesta löytyy jopa satoja museoita. Pelkästään Helsingin keskustasta löytyy useita museoita vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä toisistaan, mutta entä jos suuntaisitkin junalla Järvenpäähän ja sieltä vuokraisit pyörän, jolla kiertäisit Tuusulanjärven historialliset kulttuurikohteet, kuten Sibeliuksen Ainolan ja Aleksis Kiven mökin? Tuusulanjärven useisiin nähtävyyksiin voi myös tutustua hop on hop off -bussilla paikasta toiseen siirtyen. Tutustu museotarjontaan osoitteessa museot.fi ja Tuusulanjärven tarjontaan osoitteessa visittuusulanjarvi.fi.

Mene metsään. Suomessa on 40 kansallispuistoa, joista löytyy eri pituisia ja tasoisia reittejä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta pääsee julkisilla kulkuneuvoilla niin Nuuksioon kuin Sipoonkorpeen. Kaupunkilaiselle ulkona yöpyminenkin voi olla elämys, ja retkeilyvarusteet voi tarvittaessa myös vuokrata (kuinoma.fi tai liizi.fi). Tutustu reitteihin tarkemmin osoitteessa luontoon.fi.

Rentoudu puistoissa ja puutarhoissa. Kesällä jos milloin, kannattaa nauttia kaupunkien viherkeitaista. Esimerkiksi Helsingin rautatieaseman kulmilta löytyvä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa vierähtää helposti tovi ja toinenkin, samoin Kotkan Sapokan vesipuistossa ja Joensuun Botaniassa.

Nauti päiväretkistä. Ei reissuja tarvitse aina yötä vasten tehdä, jossain toisaalla majoittuen. Lähde aamulla esimerkiksi bussilla muutaman tunnin päässä sijaitsevaan kaupunkiin retkelle ja palaa illalla. Tai miten olisi piknik? Tutustu piknik-vinkkeihimme.

Pyöräile. Ja jos et omista pyörää, sellaisen voi myös vuokrata. Esimerkiksi Helsingissä kaupunkipyörän vuokraaminen on helppoa, kun vuokrapisteitä löytyy keskustan alueelta tämän tästä. Lisäksi Asokodin pääkaupunkiseudun asukkailla on mahdollisuus Asoliiterin asiakkaina lainata sähköavusteista polkupyörää.

Hyödynnä julkista liikennettä. Seuraa esimerkiksi VR:n ja bussiyhtiöiden tarjouksia ja hyödynnä halvempia matkustusaikoja.

Yövierailut. Hotelli-, hostel- ja airbnb-majoituksen lisäksi majapaikka siinä kuin mukava kuulumisten vaihtamisen paikka voi löytyä toiselta paikkakunnalta sukulaisten tai ystävien luona. Muista kuitenkin vastavuoroisuus; tarjoudu majoittamaan luonasi, kun saapuvat kotikaupunkiisi.

Pakkaa kevyesti. Autottomana matkaillessa on kätevintä pitää matkatavarat minimissä, joten varusteiden monikäyttöisyys on plussaa. Reppu kulkee kätevimmin mukana, lisäksi repussa jaksaa kantaa enemmän kuin laukussa.


Lue lisää
piknik
11.07.2018
Mitä piknikille evääksi?

Piknik kiteytyy monen mielestä herkullisten eväiden ympärille. Vaihtoehtojakin on useita, päädyt sitten ostamaan eväät valmiina tai tekemään itse.

 1. Salaatit. Esimerkiksi pasta- ja perunapohjaiset salaatit ovat käteviä, kun tulee ruokkia nälkäinen seurue. Piknikeille salaatteja tehdessä on hyvä kuitenkin varautua pakkaamaan vesipitoisimmat ainekset, kuten kurkut ja tomaatit, erilliseen astiaan, jotta perillä saa nauttia mahdollisimman raikkaasta salaatista. 
 2. Täytetyt kolmiovoileivät ja patongit ovat käteviä, kun erillisiä lautasia ja aterimia ei tarvitse pakata mukaan. On kuitenkin hyvä huomioida, että esimerkiksi majoneesipohjaiset täytteet on syytä säilyttää kylmäkassissa tai -laukussa, sillä niin maitotuotteet kuin majoneesi menevät kesähelteellä helposti pilalle. 
 3. Suolaisia ja makeita muffinsseja tai piirakoita. Suolaiset muffinssit toimivat esimerkiksi salaatin seurana leivän sijasta, makeat jälkiruokana. 
 4. Sushi on loistavaa evästä esimerkiksi ex tempore -piknikeillä, ei muuta kuin valmiit sushit kaupasta tai ravintolasta mukaan!
 5. Hedelmät ja marjat. Pakkaa muovirasiaan valmiiksi pilkottu vesimeloni. Nauti tuoreista mansikoista, tai tee herkullinen hedelmäsalaatti, jonka maustat esimerkiksi tuoreilla mintunlehdillä tai ripauksella chilijauhetta. Hedelmät ja marjat ovat joka tapauksessa kesäherkkuja parhaimmillaan ja maistuvat varsinkin kesähelteellä. 
 6. Smoothiet. Smoothie on sellaisenaan loistava välipala, jälkiruoka tai suorastaan ateria, riippuen siitä mistä smoothie on tehty. Kokeile esimerkiksi jälkiruoaksi Snickers-suklaapatukkaa muistuttavaa smoothieta, johon tulee (pakastettua) banaania, maapähkinävoita ja kaakaojauhetta. Hakusanalla "Snickers smoothie" löydät internetistä useammankin ohjeen.
 7. Vettä, mehua, jääteetä ja -kahvia. Varaa piknikille riittävästi juomaa, erityisesti hellepäivänä. Termospulloon voit esimerkiksi tehdä valmiiksi jääteetä tai -kahvia jälkiruoan kanssa nautittavaksi.
Tutustu myös Piknik-järjestäjän muistilistaan.
Lue lisää
Piknik
10.07.2018
Piknik-järjestäjän muistilista

Onnistunut piknik syntyy, kun huomioi muutamat käytännön asiat.

 • Sijainti. Puistot sekä järven ja meren rannat ovat suosittuja paikkoja piknikin viettoon. Vaan tulisiko läheltä löytyä esimerkiksi vessa, entä onko paikka turvallinen myös pienille lapsille, entä onko perheen koira myös tervetullut alueelle?
 • Seura. Jakakaa syötävien tuominen osallistujien kesken. Esimerkiksi yksi tuo ruokaisan salaatin, toinen patonkia ja levitettä, kolmas jälkiruoan ja neljäs juomat. Ruoka-allergiat pitää tietenkin huomioida, mutta mieltymysten huomioimisen tasolle ei ole pakko mennä.
 • Minkä päällä istua, mihin kattaa eväät? Onko määränpäässä vastassa upottava hiekkaranta, vehreä nurmi vai kenties ulkoilualueen pöydät ja penkit? Siis pakataanko mukaan vilttiä, tyynyä, pöytäliinaa – vai kenties jopa kokoon taitettavia kalusteita? Retkityyny lisää mukavuutta niin makoillessa kuin istuinalustanakin. Jos et tiedä määränpäätä, pakkaa ainakin piknik-viltti. Mitä isompi, sen parempi.
 • Tekeminen. Mitä tehdään syömisen lisäksi? Ainakin lapsille on hyvä varata tekemistä syömisen lisäksi. Tulisiko päälle pukea valmiiksi uimapuku, kassiin pakata hyvä kirja tai kenties pelikortit ja pelilauta? 
 • Kulkeminen. Pääseekö piknikpaikan viereen tai läheisyyteen autolla ja julkisilla kulkuneuvoilla, vai tuleeko määränpäähän kävellä jopa useampi kilometri? Saapuuko joku paikan päälle lastenrattaiden kanssa? Nämä kaikki vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka paljon tavaraa on järkevää kuljettaa mukana.
 • Pakkaaminen. Travel light! Mitään ylimääräistä ei kannata pakata mukaan ja särkyviä astioitakin kannattaa välttää. Toisaalta, esimerkiksi salaattiaineksista vetisimmät (kuten pilkotut kurkut ja tomaatit) kannattaa kuljettaa perille erillisessä rasiassa ja yhdistää muuhun salaattiin vasta paikan päällä. Ja kylmälaukkuun tai -kassiin kannattaa pakata mukaan ainakin kaikki maitotuotteita ja majoneesia sisältävät eväät, jotta vältytään vatsanväänteiltä. On myös hyvä miettiä, saisiko piknik-paikan läheisyydestä juomavettä, sillä juomat yleensä painavat eniten ja hellepäivinä juotavaa kuluu yllättävän paljon. Jos juomavettä on saatavissa, mukaan voi pakata esimerkiksi mehutiivistettä ja juomapullon, jossa voi sekoittaa mehun.
 •  Roskien välttäminen Kertakäyttöastiat voi korvata käyttämällä muovi- tai emaliasioita ja esimerkiksi alumiinista juomapulloa. Toisaalta kertakäyttöastioita myydään myös biohajoavina, tai voit ainakin vähentää kaatopaikkajätteen määrää viemällä muoviroskat energiajätteeseen.
 • Siisteys. Pakkaa mukaan käsipyyhkeitä ja serviettejä, joilla puhdistaa niin likaiset kädet kuin pyyhkii suunpielet. Varmista myös jo ennakkoon, ettet jätä jälkeesi roskia. Nappaa kassin pohjalle esimerkiksi yksi muovipussi roskia varten, jossa roskat kulkevat kätevästi roskikseen.
Lue lisää
Piknik laiturilla
05.07.2018
Eri tyyppiset piknik-retket

Voiko olla ihanampaa kuin piknik-retki aurinkoisena kesäpäivänä! Ja mikä parasta, piknikin voi järjestää milloin, miten ja missä vain, yksin tai yhdessä. Tässä muutama vinkki, sovella haluamallasi tavalla.

 1. Ex tempore. Suurempia suunnitelmia ei välttämättä tarvita, kun heittäytyy aurinkoisen kesäpäivän vietäväksi ja nappaa ruokakaupasta mukaan piknikille sopivat valmiit tykötarpeet, kuten valmiiksi täytetyn patongin, lounassalaatin tai vaikka rasiaan pakatut sushit, joita näkyy löytyvän yhä useammasta hyvin varustetusta ruokakaupasta.
 2. Lounastunti. Kuka sanoi, että piknik on vain vapaapäiviä viettäviä varten? Järjestäkää työkavereiden kanssa esimerkiksi nyyttäripiknik työpaikan läheiseen puistoon.
 3. Lukurauha! Kuinka ihanaa onkaan lukea mukaansa tempaavaa kirjaa loikoillen viltillä kauniin luonnon keskellä, samalla kun tuuli suhisee puissa ja linnut laulavat puiden oksilla.
 4. Pihapiknik. Aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan. Ja jos itseä ei pihapiknik houkuta, anna lasten järjestää oma piknik pihamaalle, ja auta valmisteluissa tarpeen mukaan.
 5. Koko perheen tai kaveriporukan piknik-päivä. Pakataan koko päivää varten niin evästä, pelejä kuin vaatekertaa ja aurinkorasvaa, jotta voidaan nauttia piknikistä, vaikka aamusta iltaan. 
 6. Treffit. Entä miten olisi treffit esimerkiksi meren tai järven rannalla, mukana pullo kuohuvaa ja leivokset?

Tutustu myös Piknik-järjestäjän muistilistaan ja vinkit piknik-eväisiin.

Lue lisää
Voimaannuttava_lomailu
28.06.2018
Voimaannuttava lomailu

Taukoa tavanomaisesta, siitähän lomassa on kyse. Paras loma syntyykin usein siellä, mistä ei itseään arkena löydä, ja tekemästä sitä, mihin ei arkena aika anna myöden.

Loman aikana on joka tapauksessa hyvä antaa itselleen mahdollisuus lepoon. Kun hyvinvoinnin eri osa-alueet – kuten riittävä lepo, rentouttava ja virkistävä tekeminen sekä ravitseva ruoka – ovat kohdillaan, lisääntyvät myös voimavarat.

Kun lomasta on kyse, kaiken ei tarvitse olla etukäteen käsikirjoitettua eikä täydellistä; lähtee ja tekee jos ja kun siltä tuntuu, siivoaa kun jaksaa. Unohda siis tiukat aikataulut, suorituksia peräänkuuluttavat tehtävälistat siinä kuin kellon ja viestien vilkuilu.

Ja jos kalenteri ilman suunnitelmia ahdistaa, mieti jokaiselle päivälle jotain mieleistä tekemistä. Perheessä voidaan esimerkiksi sopia siitä, että jokainen saa suunnitella mieleisensä lomapäivän, joka yhdessä tuumin pyritään toteuttamaan. Yhtenä päivänä mennään tyttären toiveesta elokuviin, toisena päivänä piknikille äidin toiveen mukaisesti... 

Kuunnelkaa sisäistä kelloanne. Syökää kun nälättää, nukkukaa kun väsyttää. Päivätirsatkin ovat suorastaan suositeltavia, jos uni maittaa. – Voiko olla ihanampaa kuin tuudittautua uneen esimerkiksi riippukeinussa maaten ja tuulen huminaa kuunnellen!

Koska lorvailu kuuluu lomaan, myös pyjamapäivät ovat sallittuja. Miltä kuulostaisi esimerkiksi koko perheen tai kaveriporukan sadepäivän leffamaraton?

Maisemanvaihdos tunnetusti virkistää, mutta aina ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan. Kotikaupunki voi näyttäytyä ihan uudella tavalla, kun heittäytyy turistiksi. Suomesta löytyy myös upeita luontopolkuja, joista löytyy sopivat myös esimerkiksi lastenrattailla liikkuville. Ja jos matka vie kotikulmia kauemmas, kannattaa tarkistaa vinkkimme kodin asuttavan näköiseksi jättämisestä.

Niille, jotka kaipaavat sosiaalisia kesärientoja, löytyy lukuisia vaihtoehtoja, sillä Suomi on kesällä täynnä mitä erilaisimpia tapahtumia. Tutustu tapahtumatarjontaan esimerkiksi googlaamalla hakusanoilla ”tapahtumat”, ”menovinkki” tai ”menoinfo”.

Kaiken keskellä on hyvä muistaa, että elämä on kompromisseja myös lomalla. Lomalle ei kannata latoa liian suuria odotuksia jo senkään takia, että usein ne parhaimmat kesämuistot syntyvät yksinkertaisista asioista, kuten esimerkiksi perheen lautapelistä sadesäällä tai lettukesteistä kynttilän valossa. Tärkeintä on nauttia yksittäisistä hetkistä, sillä maailmaa ei kuitenkaan saada valmiiksi pidemmänkään loman aikana.

Rentouttavia lomahetkiä!  

Lue lisää
Asokodin varusteet
27.06.2018
Jari Riskilä
Jakamistalous tuo asumiseen uusia palveluita

Jakamistalous on melko tuore, mutta nopeasti leviävä malli, jossa yhdistetään yhteisöllisiä toimintatapoja nykyteknologian mahdollisuuksiin. Kaikkea ei tarvitse itse omistaa, vaan netin ja älypuhelimen kautta tavarat saadaan helposti lainaan tai vuokralle.

Taustalla on muun muassa ihmisten kasvanut huoli ympäristöstä. Tavaroiden massatuotanto ja omistaminen nähdään resurssien väärinkäyttönä. Myös talouskriisit ovat vaikuttaneet ihmisten käyttäytymiseen ja säästäväinen elämä on jälleen arvossaan.

Jakamistalouden uskotaan olevan tulevaisuudessa iso markkinatekijä. On tutkittu, että jo tällä hetkellä sen piiriin kuuluvan vaihdannan arvo Suomessa on noin puoli miljardia euroa vuodessa.

Käynnistimme toukokuussa Asoliiteri-palvelun, joka on erinomainen käytännön esimerkki jakamistalouden mahdollisuuksista asumiseen liitettynä.

Asoliiterin avulla asukkaamme saavat 24/7-periaatteella käyttöönsä muun muassa laadukkaat sähkötyövälineet ja puhdistuslaitteet. Palvelun kautta asukkaat voivat myös hyödyntää kolmansien osapuolien palveluita, kuten vuokrata autoja toisilleen.

Kyseessä on pilottihanke, joka käynnistettiin avaamalla palvelu vuosaarelaisille asukkaillemme, ja heinäkuussa sen saavat käyttöönsä kaikki pääkaupunkiseudun asukkaamme. Asiakaskuntaa pitäisi olla riittävästi, sillä Asokodeilla on alueella lähes 10 000 asuntoa.

Kävin lanseerauspäivänä Vuosaaressa Mustankivenaukiolla, missä fyysinen Asoliiteri eli parkkipaikalle asennettu ja hyvännäköiseksi stailattu kontti, sijaitsee. Oli mielenkiintoista kuunnella, miten innostuneesti asukkaat ottivat uuden palvelun vastaan.

Todennäköisesti suurin käyttäjäjoukko koostuu nuorista ihmisistä, jotka eivät ole vielä hankkineet kaikkia laitteita kodin nurkkiin lojumaan. Nuoret ovat myös tottuneita käyttämään älypuhelimiaan monipuolisesti, joten heille palvelu näyttää nopeasti etunsa.

Meillä vanhemmilla, Kekkos-Suomeen syntyneillä, Asoliiterin idean sisäistäminen vaatinee vanhojen tottumusten ja asenteiden muutosta. Omistamisen autuus on istutettu meihin syvälle.

Ehkä  jakamistalouden juju löytyy pikku hiljaa nuorten esimerkin ja taloudellisen ajattelun kautta: vuokraamalla tavara tarvittaessa rahaa kuluu vähemmän ja tilantarve asunnoissa pienenee. Ja jos jokin vekotin on tullut hankituksi, siitä on mahdollista saada hyötyä silloinkin, kun se muutoin lojuisi käyttämättömänä nurkissa.

Asoliiterin kautta olen ymmärtänyt jakamistalouden mahdollisuudet myös Asokotien kaltaiselle yritykselle. Hyvien yhteistyökumppaneiden avulla pystymme tarjoamaan asukkaillemme jakamistalouden mallilla paljon enemmän erilaisia palveluita kuin ikinä pystyisimme pelkästään omin resurssein. Siinäkin on tavallaan yhteisöllisyyden idea, yhdessä olemme enemmän.

Eräs nuorimies totesi Vuosaaren tilaisuudessa, että kyse on lopulta siitä, kuinka helppokäyttöinen Asoliiteri on. Siinä hän osui asian ytimeen. Ne palvelut löytävät käyttäjänsä, jotka on helppo ottaa käyttöön ja jotka oikeasti helpottavat asukkaiden elämää.

Sellaisten palveluiden tuottamisessa haluamme olla jatkossakin mukana ja myös tukea Liiteri.net-palvelun tuottajien kaltaisia startup-yrityksiä, jotta asumista helpottavia palveluita saadaan markkinoille lisää.

Jos mitään ei kokeile ja kehitä, ei mitään uuttakaan synny. Kerron syksyllä blogissani, millaisia kokemuksia  Asoliiteri-palvelusta on meille kertynyt. Odotukset ainakin ovat korkealla.

Jari Riskilä

 

Lue lisää
socket-2815743_1920
19.06.2018
Huoletta lomalla

Kesälomakausi lähestyy ja moni suunnittelee siirtymistä kesäksi kesämökille tai matkalle lähtemistä. Lue vinkkimme miten pidät kodin asutun näköisenä silloinkin, kun et ole siellä ja voit lomailla leppoisin mielin.

    Yleiset

 • Pidä hyvät välit naapureihin ja huomioikaa mitä pihapiirissä tapahtuu. Kerro naapureille, jos olet pitkään aikaa poissa.
 • Jos olet mökillä yhtä soittoa viikkoja, harkitse postin siirtämistä suoraan mökille.
  Muistathan, että sanomalehden jakelu täytyy siirtää erikseen ilmoittamalla siitä sanomalehden omaan asiakaspalveluun.  Vaihtoehtoisesti sovi naapurin tai jonkun lähellä asuvan tutun kanssa postin noudosta.
 • "Ei mainoksia" -kyltti postiluukussa tai -laatikossa auttaa siihen, ettei mainokset tuki postilaatikkoa ja sinne mahtuu enemmän oikeaa postia.
 • Älä päivitä sosiaaliseen mediaan, että ”Nyt ollaan kaksi kuukautta mökillä”. Jos jaat lomakuvia, varmista että olet rajannut kuvat näkymään vain omille kavereillesi.
 • Työpaikan sähköpostissa automaattiset vastaukset  voit rajata menemään vain sähköpostin osoitekirjan tunnistamille kontakteille, ellei työpaikalla ole muuta sovittu.

  Sisällä
 • Muista lukita kaikki ovet ja ikkunat, myös parvekkeen ovi. Siirrä polkupyörät lukolliseen varastoon ja lukitse ne hyvillä lukoilla.
 • Verhot tai kaihtimet voi laittaa puoliksi kiinni, niin ettei voi sanoa ollaanko sisällä vai ei. Täysin suljetut verhot viikkokausia kertovat, että asukkaat ovat poissa.
 • Yksittäisiä valaisimiakin voi ajastaa syttymään ja sammumaan yksittäisellä muutaman euron ajastimella. Vaihtoehtoisesti voit jättää valon esim. käytävään päälle, jolloin ulkoa voi olla vaikea päätellä missä huoneessa valo on päällä.
 • Älä säilytä kotona käteistä rahaa ja pidä korut poissa näkyviltä. Älä kuitenkaan säilytä arvotavaraa sukka- tai alusvaatelaatikossa, sillä se on liian ilmeinen paikka.

  Ulkona

 • Jos sinulla on piha, kysy voisiko naapuri tai muu tuttu ajaa sinunkin nurmikkosi. Hanki mahdollisimman helppohoitoisia kesäkukkia, jotka pärjäävät jonkin aikaa omillaankin, varsinkin jos ne eivät ole suorassa paahteessa ja ne ovat taivasalla sateen ulottuvissa.
 • Pihalle levälleen jätetyt lastenlelut voivat sen sijaan saada asunnon näyttämään asutulta. Älä kuitenkaan jätä pihalle mitään minkä katoaminen harmittaisi.
 • Vanhan kansan konstina voit jättää terassille tai parvekkeelle kengät, esim. saappaat, jotta näyttäisi että joku on juuri mennyt sisään. Mitä isommat, sitä parempi.

Jos mökki ei ole monen sadan kilometrin päässä, voit myös pitää esim. puolivälissä lomaa asioiden hoitelupäivän kaupungissa, jolloin käyt kotona ajamassa nurmikon, kastelemassa kukat, tyhjentämässä postin ja vaikka myös pyykkäämässä lomavaatteita.

Hyvää lomaa!

Lue lisää
muutto-asuntosaatio
21.05.2018
Muuttajan aikataulu

Uuteen kotiin muuttaminen on prosessi, joka kestää jopa useita kuukausia sen jälkeen, kun uusi koti on löytynyt. Muuton yhteydessä on hyvä huomioida muun muassa seuraavat asiat:

 1. Kaksi kuukautta etukäteen: Istahda alas ja laadi muistilista muuttoon liittyvistä asioista. Tarkista esimerkiksi vakuutukset sekä huolehdi osoitteenmuutoksista. Jos sinulla on lapsia, selvitä päiväkoti- tai koulukuviot. Yhtä lailla ota aikaa uuteen asuinalueeseen tutustumiseen sekä tarvittaessa kilpailuta muuttofirmat. Ala kerätä muuttolaatikoita, joita tarvitaan nyrkkisääntönä yksi laatikko per neliö. Jos muutat vuokra-asunnosta, muista irtisanoa vuokrasopimus riittävän ajoissa.
 2. Kuusi viikkoa etukäteen: Aloita pakkaaminen karsimalla ne tavarat ja huonekalut, joita et aio muuttaa uuteen kotiisi. Uuden kodin pohjapiirustus voi auttaa tavaroiden ja huonekalujen karsimisessa; mieti, mihin sijoitat mitäkin. Lahjoita tai myy hyväkuntoiset poistoon menevät tavarat ja huonekalut. Jos haluat hyödyntää hyväntekeväisyysfirmojen ilmaisia noutopalveluja, ne pitää yleensä varata ainakin pari viikkoa etukäteen. 
 3. Neljä viikkoa etukäteen: Varmista muuttopäivä ja muuttoapu. Siirrä sähkösopimus uuteen kotiin. Aloita pakkaamaan tavaroita, joita et tarvitse seuraavina viikkoina. Aloita myös nykyisen kodin loppusiivouksen teko, jotta kaikki ei jää viime tinkaan. Esimerkiksi lattiakaivot, uunin ja liesituulettimen voit pestä jo viikkoja ennen muuttoa.
 4. Kaksi viikkoa etukäteen: Sovi lasten ja lemmikkien hoidosta. Syö jääkaappiasi ja pakastintasi tyhjäksi. Pakkaa pikkuhiljaa lisää tavaroita.
 5. Viikko etukäteen: Nyt alkaa muuttovalmistelujen viimeistelyn viikko; käy läpi muistilistaa kohta kohdalta ja huolehdi keskeneräiset asiat kuntoon. Mieti minne muuttoauton voi pysäköidä muuton ajaksi ja varaa paikka sille, jos mahdollista.
 6. Edellisenä päivänä: Viimeiset tunnit nykyisessä kodissa! Kutakuinkin kaiken pitäisi olla jo kutakuinkin tarkistusta vaille valmista. Tarkista vielä niin nurkat kuin muuttolaatikot, ja pakkaa
  • selviytymiskassi, josta löytyvät esimerkiksi juomapullo, proteiinipatukka, laastaria, puhelinnumerot sekä akkulaturi.
  • minityökalupakki, johon pakkaat esimerkiksi terävän veitsen, sakset ja ruuvimeisselin.
  • yöpussit, johon pakkaat (osin seuraavana aamuna) hygieniatuotteet, pyyhkeet ja petivaatteet kuljetusta varten, sekä pussukka, johon pakkaat kaiken ilta- ja aamupesulle tarvitsemasi, kuten hammasharjat ja pyyhkeet.
 7. Muuttopäivänä: H-hetki on koittanut, kaikki pakattu ja muuttoapu ovella. Tarkista tyhjennetty koti vielä kertaalleen ennen kuin suljet oven takanasi ja luovutat avaimet. Muista kaiken hulinan keskellä huolehtia (ruoka)tauoista.
 8. Muuttoa seuraavana päivänä: Kuukausien urakka on takana. Hengähdä hetki, äläkä pakottaudu purkamaan kaikkea kerralla. Keskity olennaisimpiin asioihin ja tavaroihin sekä yleiseen siisteyteen levon ohella – äläkä unohda itsesi ja läheistesi kiittämistä esimerkiksi hyvällä aterialla ja rentouttavalla tekemisellä.

  Nauti uudesta kodistasi!
Katso myös Minimoi muuttosressi ja Pakkausvinkit muuttajille!
Lue lisää
Asumisen_tuet_ja_markkinatalous
18.05.2018
Jari Riskilä
Asumisen tuet ja markkinatalous

Olen seurannut tiiviisti viimeaikaista asumistuki-tuotantotukikeskustelua. Haluttuja asumisoikeusasuntoja tuottavan yhtiön näkökulmasta katsottuna kummeksun, miksi tuotantotukea arvostellaan niin voimakkaasti.

Monissa puheenvuoroissa lähdetään siitä, että tuotantotuesta tulisi tykkänään luopua, eli lakkauttaa kokonaan niin sanottu sosiaalinen asuntotuotanto. Keskeinen perustelu vaatimukselle on, että tuotantotuki vääristää kilpailua ja häiritsee siten asuntomarkkinoiden toimintaa. Näin varmasti periaatteessa onkin, jos vertailukohdaksi otetaan puhdasoppisesti markkinatalouden ehdoilla toimivat asuntomarkkinat. On vaan niin, että sellaisia asuntomarkkinoita, joiden toimintaa julkinen valta ei millään tavoin sormeile, esiintyy vain talousviisaiden papereissa. Vertailukohta on siis puhtaasti virtuaalinen.   

Aina vaan enemmän tuotantotuen arvostelu kummeksuttaa, kun samoissa puheenvuoroissa esitetään, että asumistuki on se tukimuoto, johon yhteiskunnan kannattaa euroja laittaa. Ja kyllä se laittaakin, esim. vuonna 2017 selvästi yli 2 miljardia euroa. Vertailun vuoksi todettakoon, että tällä hetkellä keskeisimmästä sosiaalisen asuntotuotannon tukimuodosta, korkotukijärjestelmästä, valtiolle aiheutuneet kulut olivat viime vuonna noin 5 miljoonaa euroa. Tämä on noin 0,25 % asumistukimenoista.     

Tukijärjestelmien kustannusten vertailun unohtamista enemmän ihmetyttää tuotantotuen arvostelijoiden epäjohdonmukaisuus. Jos tuotantotukeen laitetut eurot häiritsevät asuntomarkkinoiden toimintaa, niin miten vaikuttaa miljardien kysyntätuki? Markkinatalouden perusprinsiippien mukaan kysynnän kasvu nostaa hintaa, kun taas tarjonnan lisääntyminen alentaa sitä. Kun näin lähtökohtaisesti asumisen hintaa alentavassa tuotantotuessa nähdään haitallisia markkinavaikutuksia, niin miten ne voidaan kysyntätuen kohdalla tyystin sivuuttaa?  

Selitys mainitulle epäjohdonmukaisuudelle lienee raadollinen. Vuoden 2016 jälkeen vuokrien nousu on hidastunut eli sijoittajat eivät ole voineet enää odottaa tuottojen kasvavan entiseen malliin. Vuokria on jopa jouduttu laskemaan lisääntyneen tarjonnan myötä ja panostamaan entistä enemmän palveluihin, kuten asuntojen remontoimiseen. Sekin on syönyt sijoittajien tuottoja. Jos vuokratasoa nostavaa asumistukea merkittävästi heikennettäisiin, tuotot romahtaisivat.

Asumistuki on selkeästi tukea ennen kaikkea vapaarahoitteiselle asuntotuotannolle. Asumisen hinnanero ARA-tuotantoon nähden kertoo omaa kieltään. Esim. Helsingissä vapaarahoitteiset vuokrat olivat viime vuonna 34 % korkeammat kuin asoasuntojen käyttövastikkeet. Talot on kuitenkin rakennettu samoja rakennusmääräyksiä noudattaen ja samoilla tonttikustannuksilla. On selvää, että jokainen uusi valtion tukema asumisoikeus- ja vuokra-asunto koetaan edullisuutensa vuoksi uhaksi, kun asuntoja tuotetaan ja tarjotaan euronkuvat silmissä.

Edellä olevalla en kuitenkaan tarkoita, että asumistuki pitäisi lopettaa. Haluan vain tuoda esiin sen, että asumistuki osaltaan vääristää vapaata kilpailua asuntomarkkinoilla, koska sen turvin pidetään keinotekoisesti yllä kohtuuttoman korkeaa vuokratasoa.

Sosiaalisella asuntotuotannolla on mielestäni selkeä paikkansa asuntomarkkinoilla, mutta niin on myös vapaarahoitteisella tuotannolla. Asuinalueilla tarvitaan monipuolista asuntotarjontaa jo senkin takia, että ennaltaehkäistään alueellista eriytymistä, jota myös sosiaaliseksi segregaatioksi kutsutaan. 

Sekä tuotanto- että asumistuki kuuluvat olennaisena osana järjestelmäämme ja palvelevat omalta osaltaan hyvinvointiyhteiskunnan kehittymistä.  Puutteineenkin kohtuullisen hyvin toiminutta järjestelmää ei kannata lyhytnäköisen voitontavoittelun takia vaarantaa ja jättää asunnontarvitsijoita sijoittajaintressien määräämän asuntopolitiikan armoille.

Jari Riskilä

 

Lue lisää
graduate
11.05.2018
Vinkit kevään juhliin

Ylioppilasjuhlat, valmistujaiset ja muut merkkijuhlat

Toisin kuin luullaan, juhlat eivät välttämättä vaadi isoa tilaa. Esimerkiksi ylioppilasjuhlat ja muut merkkipäivät ovat siitä helpot juhlat, että vieraat tulevat eri aikaan ja osa vain piipahtamaan. Muista, että ylioppilasjuhlat ovat lähtökohtaisesti avoin juhla eli esimerkiksi naapurit voivat poiketa ilman kutsuakin.

Ihmiset syövät yleensä enemmän suolaisia ja vähemmän makeita tarjottavia kuin helposti luulisi. Älä stressaa vaikka joka sorttia ei riittäisi jokaiselle. Pääasia että jotakin on jokaiselle. Helpointa on tarjota mahdollisimman paljon lähellä huoneenlämpöä säilyviä ruokia 

Valmistautuminen juhlaan

Kuukautta ennen

 • Opintojen päättymisen yhteydessä, selvitä oppilaitoksen aikataulu ja päätä oman juhlan aikataulu vasta sitten.
 • Lähetä kutsut omaan tyyliisi postissa tai vaikka Facebook-tapahtumana. Jos kutsut Facebookin kautta, muista myös kutsua ne, jotka eivät ole Facebookissa. Pahinta ruuhkaa voit välttää kutsumalla ihmisiä eri aikaan, esimerkiksi osan klo 13 ja osan klo 16.
 • Osta ylioppilaslakki ja äidin lyyra.
 • Varaa aika kuvaukseen valokuvaamosta, tilaa kuvaaja kotiin, pyydä tuttavaa kuvaajaksi tai valmistaudu ottamaan kuvat itse.
 • Tilaa kakut ja muut leivonnaiset.
 • Pyydä tarjoilu- ja kahvinkeittoapua lähipiiristä.

Kahta viikkoa ennen

 • Tee suursiivous hyvissä ajoin, mutta jätä viimeistely edelliselle päivälle.
 • Suunnittele tarjoilupöydän asettelu: ensimmäiseksi lautaset ja viimeiseksi lautasliinat ja aterimet.
 • Hanki kattaukseen sopivat servetit ja kynttilät sekä varmista sopivat pöytäliinat.
 • Lainaa  maljakoita, astioita ja termospulloja. Voit myös käyttää osittain tai kokonaan kertakäyttöastioita, joita on nykyään saatavana myös esim. bambuisina ja biohajoavina.
 • Leivo pakkaseen kakkupohjat jne.

Juhlaviikolla

 • Varaa erillinen kukka- ja lahjapöytä tai -taso.
 • Kaiva kaikki tuolit esille varajakkaroista, isoista jumppapalloista ja koulupöydän tuoleista alkaen. Kaikille ei tarvitse kuitenkaan riittää istumapaikkaa.
 • Siivoa pöydiltä ja tasoilta kaikki irtotavara pois, samoin eteisestä.
 • Tarjoiluastioina voi käyttää myös isoja lautasia ja koristekulhoja. Kaikkien kippojen ei tarvitse sointua täydellisesti toisiinsa. Samoin kahvikuppeja voi olla useampaa eri sarjaa sekaisin. 
 • Ota kukkamaljakot esille ja tee kukkien pakkauksista purkamispiste, johon varaat myös sakset ja roskiksen. Vesipisteen on hyvä olla lähellä.
 • Varmista vieraskirja, johon vieraat saavat kirjoittaa tervehdyksensä muistoksi.
 • Muista varata teenjuojille teetä ja lapsille mehua. Ja erityisesti lämpimänä päivänä on hyvä olla tarjolla runsaasti esimerkiksi alkoholitonta boolia.
 • Leivo tarvittaessa lisää.

Edellisenä päivänä

 • Kata puhtaat asiat valmiiksi tarjoilupöytään.
 • Tarjottavat voi merkitä pienillä pöytäkorteilla, joihin voi myös merkitä mitkä tarjottavista ovat esimerkiksi laktoosittomia ja gluteenittomia.
 • Siirrä eteisestä omat takit ja kengät muihin huoneisiin. Jätä eteiseen vain yhdet nopeasti jalkaan työnnettävät kengät. Varaa paljon tyhjiä henkareita. Omat vaatteet voi ripustaa väliaikaisesti niin, että yhdessä henkarissa on useampi vaate.
 • Siivoa vessa. Varaa useampi  pyyhe sekä monta rullaa vessapaperia näkyvälle paikalle. Varmista myös, että käsisaippuaa on riittävästi.
 • Imuroi.
 • Laita juhlajuomat kylmenemään ja varaa kuohuviinilasit sivupöydälle tai tarjottimelle.  Kuohuviiniä voi juoda myös tavallisista viinilaseista tai kertakäyttöisistä kuohuviinilaseista. Varaa myös alkoholiton vaihtoehto ja merkitse se selvästi esimerkiksi tarjoamalla se erilaisista laseista. (Myös päivänsankarin on hyvä muistaa kilistellä välillä alkoholittomalla.)

Juhlapäivänä

 • Päivänsankari vastaanottaa vieraat ja mahdollinen apuväki häärii taustalla, kuten auttaa laittamalla kukat maljakkoon sekä huolehtii kahvin keitosta.
 • Täytä tarjoilupöytää sitä mukaan, kun se tyhjenee.
 • Tiskikoneeseen kannattaa juhlien aikana laittaa ensisijaisesti vain ne astiat, joita voidaan tarvita juhlien aikana uudestaan, kuten kahvikupit, -lautaset ja lusikat. Hiljaista tai toisessa huoneessa olevaa tiskikonetta voi hyvin käyttää juhlien aikanakin.
 • Käy tarkistamassa vessan siisteys juhlapäivän aikana pariin kertaan.
 • Vaikka kaikki ei menisikään kuin Strömsössä, muista että vieraat muistavat tunnelman, eivätkä odota täydellisyyttä. Nauti juhlasta!

 

Lue lisää
aitienpaiva_vinkit_2019
09.05.2018
Miten muistaa äitiä?
Äitienpäivää vietetään ensi sunnuntaina ja äidit ansaitsevat muistamisen. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla tavaraa. Mitä pienempi lapsi, sitä suurempi vastuu puolisolla on äitienpäivän järjestelyistä. Vaikka kyse ei olekaan hänen äidistään, kyse on kuitenkin hänen lastensa äidistä. Puolison ilahduttaminen on myös arvo sinänsä.

Perinteinen tapa on antaa äidin nukkua kerrankin pitkään ja viedä hänelle aamiainen sänkyyn. Riko kaavaa ja kata aamupalat kaikille perheenjäsenille tarjottimille ja syökää ne yhdessä sängyssä. Äidin voi antaa tässäkin tapauksessa nukkua, kun muut valmistelevat aamupalan. Jos sängyssä on vähän ahdasta, siitä tulee vain tunnelmaa. Nyt ei myöskään nipoteta leivänmuruista.

Vaihtoehtoisesti kokatkaa äidille hänen lempiruokaansa lounaaksi tai päivälliseksi. Nyt on oikea hetki käyttää juhla-astioita kaapin perältä ja kauniita servettejä! Tähän kuuluu myös se, että kokkaussotkut ja likaiset astiat siivotaan pois ilman äitiä.

Äitienpäivään sopii myös koko perheen yhteinen tekeminen leppoisassa hengessä. Sellaista voi olla esimerkiksi lautapelien pelailu terassilla tai vaikka olohuoneen lattialla tyynyillä istuen. Tai sään salliessa pyöräilkää yhdessä lähikauppaan tai jäätelökioskille avaamaan jäätelökausi!

Edullinen, mutta äitiä taatusti ilahduttava muistaminen: Osta äidille naistenlehden uusin numero ja tarjoile hänelle kiireetön lukuhetki samalla kun vahdit lapsia. Viimeistele valmiiksi keitetyllä kahvikupposella ja lempisuklaapatukalla.

Vanhanaikainen, mutta aina ilahduttava tapa: Kerätkää lasten kanssa valkovuokkoja tai muita luonnonkukkia maljakkoon. Toimii myös vietäväksi mahdolliseen äitienpäivän kyläilypaikkaan.

Omaa äitiä voi muistaa soittamalla onnittelupuhelun ja juttelemalla samalla rauhassa kuulumiset. Soittaminen tuntuu henkilökohtaisemmalta ja läheisemmältä muistamiselta kuin whatsup-viesti tai Facebookin seinälle kirjoittaminen. Toisaalta Skype-puhelulla pääset "lähelle", vaikka olisitkin kaukana. Puhelusta ilahtuvat myös isoäidit, jos et pääse paikan päälle käymään. Parasta on tietenkin, jos voit juhlia äitienpäivää oman äidin/ lasten äidin/ isoäidin kanssa samassa paikassa. Yhdessäoloa arvostavat kaikki.
 
Lue lisää
muutto-asuntosaatio
04.05.2018
Pakkausvinkit muuttajille

Kodeistamme löytyy nykyään jopa kymmenistä tuhansista aina noin sataantuhanteen tavaraan, joten ei ihmekään, jos muuttorumba stressaa.

 1. Aloita pakkaaminen ajoissa. Kodeistamme löytyy nykyään jopa kymmenistä tuhansista aina noin sataantuhanteen tavaraan, joten aloita pakkaaminen useita viikkoja ennen muuttoa.
 2. Karsi ja kierrätä. Älä muuta turhaa tavaraa. Tavarapaljouden keskeltä saattaa löytyä yllättävän paljon itselle turhaksi jäänyttä tavaraa. Tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa esimerkiksi kirpputorit ja kierrätyskeskukset. (Tutustu tavarankarsimisvinkkeihimme.)
 3. Jaksota pakkauspuuhat. Älä yritä selvitä yhdellä tai kahdella pakkauskerralla.
 4. Varaa riittävästi pakkaustarvikkeita. Muuttolaatikoiden lisäksi tarvitset (yllättävän paljon) esimerkiksi sanomalehtiä, joihin on hyvä kääriä särkyvät tavarat, jätesäkkejä, pakkausteippiä ja tusseja.
 5. Pakkaa ensimmäiseksi vähiten tarvitsemasi. Kesällä on hyvä aloittaa pakkaaminen talvivaatteista ja -varusteista. Muuttovalmistelujen keskellä tuskin tarvitset myöskään esimerkiksi perintöastiastoa.
 6. Mieti, mihin sijoitat pakkaamasi tavarat uudessa kodissa. Muuttokuorman purkaminen sujuu jouhevasti, kun pakkaat tavarat miettien esimerkiksi sitä, mihin huoneeseen ja kaappiin tavarat sijoittuvat jatkossa.
 7. Merkitse muuttolaatikot. Kirjoita esimerkiksi maalarinteipille, jonka kiinnität muuttolaatikoihin, laatikon sisältö sekä tila, johon laatikko tulee uudessa kodissa kantaa.

  Puuttuiko listalta jokin hyväksi havaittu pakkauskonsti? Kommentoi alla!

  Katso myös Minimoi muuttostressi ja Muuttajan aikataulu.
Lue lisää
muutto-asuntosaatio
27.04.2018
Minimoi muuttostressi

Täysin stressitöntä muuttoa ei ole, mutta stressin määrää voi vähentää esimerkiksi seuraavilla vinkeillä:

 1. Tee muistilista. Asioista kirjaa pitämällä autat itseäsi, sillä muuttoon liittyy paljon muistettavaa. Listaa laatiessasi, voit hyödyntää myös laatimaamme muistilistaa.
 2. Pyydä rohkeasti apua! Lisäkädet ovat usein tarpeen niin pakkaamisessa, siivouksessa kuin vaikkapa lasten ja lemmikkien hoidossa. Tavaroiden purkaminen voi olla helpointa tehdä itse, jos olet hyvin tarkka tavaroiden paikoista, mutta muuten siihenkin voi pyytää apua.
 3. Tutustu uuteen ympäristöön etukäteen. Mikäli muutat itsellesi ennestään vieraalle asuinalueelle, selvitä etukäteen esimerkiksi, mistä löytyy lähin ruokakauppa ja apteekki, joissa voit pistäytyä tarvittaessa, vaikka kesken muuton. 
 4. Luo dokumenttikansio tai -laatikko. Varmista, että kaikista tärkeimmät dokumentit, kuten passit, rokotuskortit, sopimukset yms. ovat yhdessä ja samassa paikassa, jonka tiedät löytäväsi tarvittaessa muuttorumban keskellä.
 5. Pakkaa muuttopäiväksi selviytymispaketti. Muuttopäivä on helposti yhtä hulinaa. Varmista, että jossain käden ulottuvilla on kassi, josta löytyvät kaikki sinä päivänä tarvitsemasi – esimerkiksi vesipullo, välipalapatukoita, sakset, teippiä, merkkaustussi ja kännykän laturi.
 6. Varaa mukavat muuttovaatteet. Muuttopäivänä ei kannata laittaa parhaimpia vaatteita päälle, sillä vaatteet voivat kärsiä tavaroita kantaessa ja siivotessa. Esimerkiksi urheiluvaatteet ovat käteviä joustavuudessaan ja lisäksi ne ovat mukavia päällä hikoillessa. Muista myös hyvät kengät!
 7. Ole joustava ja muista hemmottelu. Elämä on yllätyksiä täynnä, joten ole valmis muuttamaan suunnitelmia, äläkä unohda levätä uurastuksen keskellä. Jos aikataulutat muuttopäivän, tee aikataulusta mielummin liian löysä kuin kiireinen. Palkitse myös itsesi ja urakkaan osallistuneet jotenkin. Hyväksi havaittu tapa on hakea  koko muuttoporukalle pitsat.


  Lue myös Pakkausvinkit muuttajille ja Muuttajan aikataulu.
Lue lisää
koira
24.04.2018
Sovussa tassutellen

Suomessa asukkaiden arkea ilostuttaa arvioiden mukaan liki miljoona karvakuonoa, ja pelkästään Helsingissä kolmisenkymmentä tuhatta. Asuntosäätiön koteihin nämä nelijalkaiset ystävät ovat enemmän kuin tervetulleita asumaan!

Koirat tuottavat usein iloa myös naapureille, kunhan omistaja pitää huolen, ettei lemmikistä ole vaivaa muille. Omistajien tulee huolehtia, että talon järjestyssääntöjä ja hiljaisuuden aikaa kunnioitetaan, ihan niin kuin lemmikittömissä talouksissakin. Toisaalta lemmikki saattaa haukkua omistajan poissa ollessa tämän tietämättä asiasta. Tällöin hyvä keskustella ystävällisesti aina ensin suoraan koiranomistajan kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa, että normaalit elämisen äänet kuuluvat kerrostaloelämään, olivatpa äänet sitten lasten leikkiä tai koiran tassuttelua.

Lemmikkejä ei myöskään saa päästää tarpeilleen taloyhtiön pihalle. Kuuliaiset koiranomistajat pitävät koirankakkapusseja aina mukana ja keräävät jätökset automaattisesti. Pusseina voi käyttää esimerkiksi vanhoja leipäpusseja ja apuna lasten hiekkaleikeistä tuttua pientä lapiota. Jotkin kaupungit ovat järjestäneet ilmaisia koirankakkapussiautomaatteja, kuten esimerkiksi viime vuonna Helsingissä. Joillakin pientaloalueilla löytyy myös roskiksia, joihin on liimattu koirankakkaroskis-tarra, jolla halutaan kertoa, että roskikseen saa heittää koirankakkapusseja.

Koirien positiivista vaikutuksista omistajiensa terveyteen ja hyvinvointiin ovat kertoneet myös monet tutkimukset. Karvaisen turkin silittäminen laskee stressitasoja, ja siitä syystä koiria onkin käytetty pitkään muun muassa palvelutaloissa tuomassa iloa ihmisten arkeen.

Usein näistä ihmisen parhaista ystävistä on iloa myös naapureille, sillä häntää heiluttava tassuttelija saa harvemmin kenenkään suuta mutrulle. Mielihyvähormoni oksitosiini vahvistaa koiran ja omistajan sidettä, mutta osansa tästä positiivisuutta lisäävästä kanssakäymisestä saa helposti pysähtyessä rapsuttelemaan naapurin hauvaa. Vieraan koiran silittämiseen on hyvä kysyä omistajalta aina lupa.

Yleisin koiran nimi Helsingissä oli viime vuonna muuten Onni.

#onnellaonosoite

Lue lisää
hornhattula_770x580
20.04.2018
Esa Kankainen
ARA-asuminen on turvallista asumista

Alalla käydään tällä hetkellä kiivastakin keskustelua asumisen tukemisesta eli pitäisikö maksaa enemmän asumistukea asukkaalle vai tuotantotukea yleishyödyllisille toimijoille. Keskustelua kirittävät monet asiat, kuten valtion kasvavat asumistukimenot ja sijoittajien hiipuvat vuokratuotot vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisääntyessä.

On selvä, että molempia tukimuotoja tarvitaan. Asuntosäätiön toimitusjohtajan roolissa haluan tuoda esiin asioita, jotka perustelevat erityisesti tuotantotuen olemassaoloa asukkaiden ja yhteiskunnan kannalta.

Lähden liikkeelle asukkaan näkökulmasta. Yhdyskuntaopin professori Kimmo Lapintie Aalto-yliopistosta nosti taannoin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan esiin, että asumisen turvallisuus tuottaa myös elämänlaatua.

Olen samaa mieltä. Tuo näkökulma helposti unohtuu tuottotavoitteiden taakse. Asukkaiden kannalta on tärkeä tieto, että yhtiö on sitoutunut pitämään asunnot vuokrauskäytössä jopa vuosikymmenien ajan.

Asumisturvallisuuteen kuuluu olennaisesti se, ettei kotia voida myydä alta pois. Siksi ARA-asuntojen asumisturva on parempi kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

Samoin sitoutuminen kohtuulliseen vuokrakehitykseen omakustannusperiaatteen mukaan on arvo, johon vapaarahoitteisten asuntojen omistajat eivät tuottotavoitteiden takia voi sitoutua.

Yleishyödylliset yhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia, joten omistajat – tai Asuntosäätiön tapauksessa perustajajäsenet – eivät odota saavansa toiminnasta osinkotuloja. Toiminnan pitää totta kai kuitenkin olla liiketaloudellisesti terveellä pohjalla.

Käytännössä omakustannusperiaatteella määräytyvä vuokra vaikuttaa siten, että ARA-asuntojen vuokrat ovat esimerkiksi Helsingissä kolmanneksen vapaarahoitteisia vuokria edullisemmat.

Valtio ei ole tukenut ARA-tuotantoa vuosikausiin matalan korkotason vuoksi. Hyville paikoille kaskukeskuksiin rakennettavat uudet kohteet eivät myöskään ole riski valtiolle, sillä kohtuuhintaisten asuntojen kysyntätilanne on erinomainen.

ARA-asuntoja tuotetaan hyvän ja laadukkaan arjen mahdollistamiseksi tavallisille ihmisille. Näin asia on ainakin Asuntosäätiön kohdalla. Vuonna 1951 perustetun Asuntosäätiön toiminta perustuu yhä tuohon tavoitteeseen.

Suomesta löytyy vielä muitakin Asuntosäätiön kaltaisia tahoja, jotka ovat valmiita sitoutumaan rajoitusten alaisen tuotannon tekemiseen vuosikymmeniksi eteenpäin. Tahoja, jotka auttavat koko yhteiskuntaa rakennuttamalla työntekijöiden maksukykyyn soveltuvia asuntoja.

Edellä mainitun perusteella voisi kuvitella, että valtion olisi kannattavaa tukea omilla toimillaan ARA-tuotantoa enemmänkin. Varsinkin, kun tuotantotukeen ei käytetä verovaroja, vaan mahdolliset tuet maksetaan Valtion asuntorahastosta, jota kerryttävät asukkaat vuokrillaan ja vastikkeillaan.

Vähintäänkin valtio voisi olla lakimuutoksilla ja turhilla normeilla hankaloittamatta toimintaa. ARA-tuotannon tekeminen kannattamattomaksi tai haluttavuudeltaan vähäiseksi on kuin valtio sahaisi omaa oksaansa.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

Lue lisää
varastojen_siivous
13.04.2018
Kevätsiivous- ja talkoovinkki

Päivät pitenevät ja kesä lähestyy kohisten – pian on kevätsiivousten ja -talkoiden aika!

Vaan mitä jos taloyhtiöissä tempaisettekin siivoustalkoot niin, että kaikki innokkaat keräävät itselleen nurkissa ylimääräisinä hyväkuntoisina pyörivät vaatteet, tavarat ja kalusteet ja (järjestätte taloyhtiön yhteisen kirpputorin ja sitten lopuksi) tilaatte ilmaisen noutopalvelun noutamaan lahjoittavat tavarat pois? Tässä yhteydessä voidaan myös sopia, että asukkaiden huonokuntoiset tavarat toimitetaan suoraan yhdessä tuumin materiaalikierrätykseen. Hyvät materiaalit voi siis toimittaa esimerkiksi Fidan tai Kierrätyskeskuksen kautta edelleen myytäväksi. Vastaavasti myytäväksi kelpaamattomat materiaalit voi toimittaa materiaalikierrätykseen.

Hyvät myytäväksi

Huonot materiaalikierrätykseen

 

Lue lisää
varpaat
16.03.2018
Vinkit lasten yökyläilyyn

Miten selvitä lasten yökyläilystä, kun ei ole ylimääräistä sänkyä – saati vierashuonetta? Ei huolta, leikki-ikäisille kaveruksille sopivatkin parhaiten luovat ratkaisut.

Siskonpeti: patjat lattialle vierekkäin! Vai miten olisi yö majassa? Viritä lattialle asetettujen patjojen tai vuodesohvan päälle maja esimerkiksi lakanoista narun, harjanvarsien, pyykkipoikien yms. avulla.

Majapaikan lisäksi on hyvä muistaa myös esimerkiksi:

 • sopia yhteisistä pelisäännöistä, kuten nukkumaanmenoajoista
 • selvittää kylään tulevan lapsen mahdolliset allergiat
 • tehdä suunnitelma sen varalle, että lapsen koti-ikävä yltyy pahaksi
 • järjestää taskulamput pimeässä keskenään supattaville kaveruksille
 • tarjota iltapalaa, jonka voi nauttia poikkeuksellisesti esimerkiksi vasta valmistuneessa majassa
Lue lisää
kievarintieltä_770x580
15.03.2018
Esa Kankainen
Korkotukilain uudistus ei toimi vanhan asuntokannan kanssa

Viime viikolla kirjoittamani blogiteksti herätti twitterkirjoittelua siinä määrin, että jatkan vielä korkotukilakiesityksen kommentointia. Lienee tarpeellista paikata selkeää tiedon puutetta, jottei meitä toimijoita syytettäisi vain pelkiksi valittajiksi.

Tyhjän valittamisesta ei todellakaan ole kyse. Kritiikkimme perustuu tietoon, niin tutkittuun kuin myös pitkän kokemuksen mukanaan tuomaan ymmärrykseen ja näkemykseen.

Toin esiin, että korjauksiin pitäisi jatkossakin voida varautua taloudellisesti etukäteen, jotta ei synnytetä kiinteistöihin korjausvelkaa. Varautuminen varmistaisi myös vakaan asumisen kustannuskehityksen asukkaille. Velkarahalla korjaaminen on aina kalliimpaa.

Korkotukilain uudistusesitys on erityisen ongelmallinen toimijoille, joilla on paljon 90-luvulla rakennettuja taloja, kuten Asuntosäätiö-konsernilla. Rakentamiseen käytettyjen lainojen takapainotteisen lyhennysohjelman takia pääomakulut ovat yhä kohtuuttoman suuret siinä vaiheessa, kun on otettava uutta lainaa korjauksia varten.  Pääomakulujen osuus vastikkeessa on edelleen noin kuusi euroa neliöltä.

Korjaamiseen otettavat uudet lainat lisäävät jälleen vastikkeilla maksettavia kustannuksia. Etukäteen asiaan varautuminen ei aiheuta samanlaisia korotuspaineita.  Vastikkeita ei voi määräänsä enempää nostaa, jotta voidaan puhua kohtuuhintaisesta asumisesta.

Meiltä perättiin Twitter-kommenteissa perusteluja myös sille, miksi olemme tuotantotukien kannalla asumistuen sijaan. Ja ihmeteltiin, että haluamme rakentaa lisää kohtuuhintaisia asuntoja korkeasuhdanteen aikana, jolloin ei kuulemma pitäisi ARA-tuotantoa tehdä.

Nykyinen rakentamisen tahti ei riitä paikkaamaan vuosikausien asuntotuotannon vajetta. Ilman ARA-tuotantoa tilannetta ei saada korjattua. Markkinat eivät tuota kohtuuhintaisia asuntoja riittävästi niille pieni- ja keskituloisille ihmisille, joilla ei ole varaa maksaa korkeita vapaarahoitteisia vuokria, ainakaan ilman asumistukea.

Tuotantotukea haluamme lisää, koska meillä on käytännön kokemusta siitä, kuinka valtion tukielementit näkyvät suoraan asumisen kustannuksissa ja siten vaikuttavat myös asumistukien määriin. Vahvistusta omille tiedoillemme saimme ARAn viime marraskuussa julkaisemasta asumisoikeusasuntojen vastiketilastosta. Siinä todettiin, että pääkaupunkiseudulla vastikkeet ovat yli 15 % matalammat kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat.

Samaa asiaa vahvisti viime viikolla julkaistu Tilastokeskuksen vuokratilasto. Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra pääkaupunkiseudulla on noin kuusi euroa neliöltä enemmän verrattuna ARA-vuokriin.

ARA-tuotannon vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan ja siksi valtion tuki näkyy suoraan kohtuullisena vuokratasona eikä valu asumistuen kautta osinkoina omistajille.

Ja mitä tulee väitteeseen, että ARA-tuotanto olisi riski valtiolle, kannattaa katsoa mihin ARA on myöntänyt korkotukilainoja. Niitä saavat hyvillä paikoilla palveluiden läheisyydessä sijaitsevat kohteet, joiden asunnoista on kova kysyntä. Yhteiskunnassa pitäisi tapahtua jotain todella mullistavaa, jos talot tyhjenisivät.

Sitä paitsi valtio ei ole tukenut matalan korkotason aikana ARA-tuotantoa juuri lainkaan. Sen sijaan vuosimaksulainojen kautta asukkailta on kerätty rahaa valtiolle. Ehkä valtio voisi nyt vastavuoroisesti tukea enemmän sellaista asuntotuotantoa, johon tavallisilla ihmisillä on varaa.

Asuntosäätiölle ei ole ongelma sitoutua asuntojen pitkäaikaiseen omistamiseen. Toimintaedellytysten pitää kuitenkin olla sellaiset, että talojen rakentaminen, ylläpito ja hallinnointi pystytään hoitamaan vastuullisesti kohtuuhinnalla. Se on sekä valtion, yhtiön että asukkaan etu.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

 

 

Lue lisää
talo
13.03.2018
Jari Riskilä
Asukkailla on sananvaltaa

Helsingin Sanomissa 13.3. julkaistu Jukka Kilven asumisoikeusasumista käsittelevä mielipidekirjoitus sisälsi toistuvasti kuultuja virheellisiä väittämiä, joihin on syytä vastata. Vaihtelun vuoksi aloitan Kilven kirjoituksen lopusta.

Kilven peräänkuuluttama mahdollisuus yhdistysmuotoiseen asumisoikeusasumiseen on ollut laissa jo vuodesta 1995 alkaen. Johtuuko ammattimaisen kiinteistönomistamisen tehokkuudesta vai mistä, mutta yhdistysmuotoinen asumisoikeusasuminen on ainakin toistaiseksi jäänyt marginaali-ilmiöksi.

Asolain uudistamisen yhteydessä ei olla romuttamassa asukkaiden oikeussuojaa. Päinvastoin, lakiin esitettäneen muutoksia, jotka entisestään korostavat talon omistajan velvollisuutta valvoa asumisoikeuden haltijoiden intressejä.

On vaikea nähdä, miten Kilven mainitsema EU-normi, joka kieltää valtion tuen markkinaehtoisesti toimivilta yhtiöiltä, liittyy asumisoikeusasumiseen. Asumisoikeusasuminen on talon rakennuttamisprosessista lähtien sen koko elinkaaren ajan valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien rajoitusten alaista, ei siis markkinaehtoista.

Keskeisimmät toimintaa koskevat rajoitukset velvoittavat määrittelemään käyttövastikkeet omakustannusperusteisesti ja rajoittavat omistajan oikeutta luopua kohteista. Rajoitusten noudattamista valvoo valtion viranomainen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

Vastikemäärittelyssään Asokodit noudattaa ARAn ja ympäristöministeriön laintulkintaa ja siihen perustuvaa kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. Sen mukaan vastiketaso ei saa ylittää käyttöarvoltaan vastaavien, samalla alueella olevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria. Kilven mainitsema käräjäoikeuden tuomio vahvisti ja tarkensi tätä viranomaistulkintaa.

Asoasuntojen käyttovastikkeet ovat vuokriin verrattuina tutkitusti kohtuullisia. ARAn asuntomarkkinakatsauksen 2/2017 mukaan vapaarahoitteiset vuokrat olivat Helsingissä 34 % kalliimpia kuin asumisoikeusasumisen käyttövastikkeet. Vantaalla ero oli 22 % ja Espoossa 20 %.

ARAn vertailussa mukana olleissa kaupungeissa yhtä lukuun ottamatta käyttövastikkeet olivat myös valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokria alhaisempia. Tyypillisesti käyttövastikkeet alittivat nämä ns. ARA-vuokrat 6-9 %:lla.

Toisin kuin Kilpi kirjoituksensa otsikossa toteaa, asumisoikeusasukkailla on sananvaltaa. Heillä on laissa taattu mahdollisuus osallistua asukastoimintaan ja päästä sitä kautta vaikuttamaan asuintalonsa asioihin. Asokotien asukashallintomalli on jopa lain vaatimustasoa laajempi.

Halutessaan asukkaat pääsevät kuitenkin helpolla, kun heidän ei tarvitse kantaa vastuuta taloyhtiön hallinnosta, vaan se hoidetaan ammattimaisesti heidän puolestaan. Tämä on tutkitusti yksi asumisoikeusasumisen vetovoimatekijä.

Asokotien omistajana on Asuntosäätiö sr. Sen perustajia, jotka edelleen ovat toiminnassa mukana, ovat Kilven mainitseman SAK:n lisäksi Invalidiliitto, Väestöliitto, Vuokralaiset ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Sääntöjensä mukaan Asuntosäätiö ei voi jakaa varoja taustajärjestöilleen.

Jari Riskilä
Toimitusjohtaja
Asokodit

Lue lisää
talo_770x580
09.03.2018
Esa Kankainen
Korkotukilakiesitys ei lisää kiinnostusta ARA-tuotantoon

Valtioneuvosto antoi helmikuun lopussa eduskunnalle lakiesityksen 40 vuoden korkotuen kehittämiseksi. Eduskunta oli antanut lain uudistamisen tavoitteeksi, että pitkä korkotuki pitäisi saada houkuttelevaksi toimijoille.

Yleishyödyllisen toimijan näkökulmasta katsottuna lakiesitys ei kannusta lisäämään tuotantoa, koska siinä on kaksi olennaista puutetta. Toinen liittyy korjauksiin varautumiseen ja toinen valtion tukeen, jota ei esityksen mukaan ole tulossa vieläkään.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että tuleviin korjauksiin ei saisi jatkossa varautua, vaan ne pitäisi tehdä velkarahalla. Asiaa perustellaan kyseenalaisesti asukkaiden edulla. Miten voi olla asukkaan etu, että korjataan kalliilla velkarahalla sen sijaan, että raha kerättäisiin etukäteen.

Velkarahan käyttö korjaustoiminnassa vaarantaa myös vakaan vuokra- ja vastikekehityksen, sillä korkokehitystä on vaikea ennustaa. On lyhytnäköistä tuudittautua siihen, että viimevuosien matala korkotaso jatkuisi vielä vuosikausia.

Kukaan ei voi myöskään tietää, saako tulevaisuudessa lainoja, millä ehdoilla ja mistä hankitaan lainojen vakuudet, koska asumisoikeustaloilla ei ole vakuusarvoa.

Konserniimme kuuluva asumisoikeusyhtiö Asokodit korjasi keräämillään varoilla asuntoja vuonna 2017 yli 30 miljoonalla eurolla. Jos sama summa olisi lainattu pankista, kustannukset saattaisivat nousta tulevina vuosina merkittävästi korkojen nousun myötä. Se tarkoittaa asukkaan kannalta , että vastikkeet nousisivat pankille menevien kustannusten vuoksi entisestään.

Jokainen korjaustoimintaan käytettävä euro tulee tarpeeseen, jotta vältetään myös korjausvelkaa. Valtion ei pidä omilla päätöksillään lisätä korjausvelan syntymistä asuntokantaan.

Tuon korjauksiin varautumisen kieltämisen taustalla on nähtävissä epäluulo toimijoita kohtaan. Ihmettelen asiaa, sillä suurin osa alan toimijoista on vastuullisia ja asukkaan etua ajavia tahoja.

On väärin, että lainsäätäjä määrittelee koko järjestelmän uusiksi sen mukaan, jos jokin yksittäinen toimija on toiminut joskus lain hengen vastaisesti. Eikö tällaisten varalle pitäisi pikemminkin lisätä valvontaa, kuin keksiä uusia, keinotekoisia rajoituksia, jotka eivät edistä uusien asuntojen tuottamista.

On suorastaan vastuutonta ajaa toimijoita käyttämään velkarahaa varsinkin, kun velan tueksi ei tarjota aitoa tukea.

Se onkin lakiesityksen toinen ongelmakohta. Valtion tukea ei olisi tulossa vieläkään ja pitkä korkotuki olisi ehdoiltaan yhä heikompi verrattuna 10 vuoden korkotukimalliin.

Esimerkkinä mainittakoon, että pitkän korkotuen mallissa omarahoituksen tuotto laskettiin taannoin neljään prosenttiin, kun se kymppivuotismallissa on kuusi prosenttia. Neljän prosentin tuotto ei kata välttämättä edes lain vaatimia taloudellisia varautumisia, jolloin toiminta menee tappiolliseksi.

Miten ihmeessä voidaan kuvitella, että tuen puuttuminen ja ehtojen heikennykset lisäisivät toimijoiden intoa tuottaa ko. ARA-asuntoja?

Ei voi muuta kuin ihmetellä, miten on valtiolle edullisempaa, että omistajataho sitoutuu vain 10 vuodeksi pitämään asunnot vuokrauskäytössä neljän vuosikymmenen sijaan. Varsinkin, kun pitkään korkotukeen liittyy vielä tiukempi vuokrasääntely eli asunnot ovat todella pitkään kohtuuhintaisia asukkaille.

Pahimmillaan lyhyen korkotuen talot ovat jo kymmenen vuoden päästä kasvattamassa valtion asumistukimenoja, kun vuokranmääritys vapautuu kokonaan. Sekö on valtion ja asukkaan kannalta järkevää toimintaa?

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan hyväksyykö eduskunta lakiesityksen, joka on sen oman tahtotilan vastainen.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

Lue lisää
kuvakollaasi1_web
02.03.2018
Sisustusta postikorteilla ja serveteillä

Joskus kodin piristäminen voi onnistua niinkin helposti kuin serveteillä ja korteilla!

Tee kuvakollaasi esimerkiksi samantyylisistä postikorteista. Asettele jääkaapin oveen tai vaikka kehystä tauluiksi, jotka asettelet ryhmäksi. Voit myös kiinnittää kortit pyykkipojilla naruun, jonka virität haluamallaasi paikkaan. Ja servetit ovat muutakin kuin kauniita kattauksia varten! Kokeile tuunata niillä peltipurkki, juomalasi tai lasipurkki, ja saat uutta ilmettä sisustukseen lähes ilmaiseksi. Miten olisi esimerkiksi kynäpurkit, jotka on tehty peltipurkeista ja sisustukseen sopivista serveteistä?


Tai mitä jos tuunaisit pöydälle kukkamaljakon tai tuikkuastian kiinnittämällä servetit esimerkiksi juomalasiin tai lasipurkkiin? Ja vesiohenteista liimaa käyttämällä voit huuhdella servetit pois astioista heti juhlien jälkeen, joten tyyliä on helppo muuttaa kattauksen ja servettien mukaan!

    

ASTIOIDEN SERVETEILLÄ TUUNAUS

Tarvitset:

 • astian, kuten peltipurkin, juomalasin tai lasipurkin
 • mieleisiä servettejä
 • vesiohenteista yleisliimaa (esim. Eri Keeper) ja vettä

   tai servettilakkaa (decoupagelakka)

 • astian liima-vesiseokselle tai servettilakalle
 • siveltimen
 • pöydän suojaksi esimerkiksi muovipussin

 1. Mittaa ja leikkaa servetti astiaan sopivaksi.
 2. Jos haluat läpikuultavan lopputuloksen, käytä vain servetin päällimmäistä kerrosta.
 3. Jos haluat huuhdella servetin pois käytön jälkeen, sekoita pienessä astiassa tilkka vettä ja vesiohenteista liimaa, jotta saat maitomaisen seoksen. Jos haluat kiinnittää servetin pysyvästi, käytä servettilakkaa, jota myydään askarteluliikkeissä.
 4. Kiinnitä servetti astiaan varovasti liimaseokseen tai servettilakkaan kastellulla pensselillä servettiä astian vasten varovasti taputellen.
 5. Anna kuivua ennen käyttöä.
Lue lisää
10_vinkkia_talvilomaan_kotona_blogi
21.02.2018
10 vinkkiä talvilomaan kotona
Talvilomasesonki on täällä taas, vaan eihän sitä tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan! Sanotaanhan sitä, että ”borta bra, men hemma bäst”, eli kiva muualla, mutta kotona paras. Mutta miten irtaantua arjesta kotinurkissa?

Joskus asioita tulee katsoa toisesta näkökulmasta; tehdä asioita toisin. Esimerkiksi vaikka tähän tapaan:

 1. Syödä herkkuaamiainen sängyssä tai järjestää brunssi keskellä viikkoa. Kokeile esimerkiksi herkullisia pannukakkuja, joiden ohjeen löydät sivun alalaidasta.
 2. Viettää pizzaperjantaita maanantaina, tai tehdä pizza toisin kuin ennen. Miten olisi esimerkiksi pizzaa jälkiruoaksi? Jälkiruokapizza onnistuu esimerkiksi täyttämällä paistetun pizzapohjan Nutella-levitteellä, pähkinöillä ja marjoilla.
 3. Pelata tietokonepelien sijasta pala- ja lautapelejä. Kirpputoreilta löydät pelejä sopuhintaan, jos kotoa ei löydy.
 4. Television katsomisen sijasta leikkiä seuraleikkejä. Vinkkejä seuraleikkeihin löydät netistä.
 5. Kutsua kylään sellaisia ystäviä ja tuttuja, joita ei ole ennen kestinnyt – vaikka nyyttärimeiningillä ja jollain hauskalla teemalla.
 6. Soittaa netistä musiikkia, tai kuunnella sellaista radiokanavaa, jota ei ole ennen kuunnellut.
 7. Loikoilla hyvän kirjan kanssa kuin kesällä konsanaan. Aaltojen liplatuksen ääniä siinä kuin linnunlaulua löydät netistä, ja kukapa estää virittämästä riippumattoa vaikkapa olohuoneeseen?
 8. Viettää leffamaraton kotona tai suunnata keskellä viikkoa elokuvateatterin päivänäytökseen.
 9. Leikkiä turistia koti- tai naapurikaupungissa – tunnetko esimerkiksi kaupungin toisen laidan lähiöt?
 10. Polskia rantavedessä tropiikissa – isommilta paikkakunnilta löydät mainiot kylpyläolosuhteet, ja mikä parasta, ilman pitkää lentomatkaa. 


AMERIKKALAISET PANNUKAKUT (16 kpl)

2 ½ dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
½ tl suolaa
2 rkl sokeria
1 rkl voita tai margariinia
1 muna
3 dl maitoa
(¼ dl maapähkinävoita)
voita tai margariinia paistamiseen

Tarjolle maun mukaan esimerkiksi: hunajaa, vaahterasiirappia, kinuskikastiketta, hilloa, kermavaahtoa, turkkilaista jogurttia, marjoja, hedelmiä…

 1. Sekoita kuivat aineet kulhossa keskenään.
 2. Sulata rasva joko kattilassa tai mikrossa.
 3. Vatkaa muna, maito ja sulatettu rasva toisessa kulhossa. Lisää halutessasi hieman maapähkinävoita. Sekoita hyvin.
 4. Sekoita kaikki aineet yhteen ja paista pannulla. Huomioi, että taikina kohoaa, ja että pannukakut kannattaa kääntää heti, kun se on mahdollista, jotta saat kuohkeita pannukakkuja.
 5. Tarjoile mieleistesi lisukkeiden kanssa.

Rentouttavaa talvilomaa!

Lue lisää
asokodit_leinelä
19.02.2018
Jari Riskilä
Asoasukkaiden asumisturvaa ei saa heikentää

Ministeri Sampo Terho kirjoitti 17.2.2018 blogissaan asumisoikeusjärjestelmästä tavalla, jota on pakko kommentoida. Teksti sisältää runsaasti asiavirheitä alusta loppuun.

Toisin kuin Terho esitti, asumisoikeusjärjestelmä kehitettiin jo 80-luvun lopulla. Motiivina oli saada nuorille lapsiperheille kohtuuhintaisia asuntoja aikana, jolloin asuntojen hinnat kohosivat ennennäkemättömällä tavalla. Järjestelmää kehittämässä oli laajasti niin opiskelijajärjestöjä, poliittisia toimijoita kuin Terhon mainitsemia rakennuttajayhtiöitä.

90-luvulla kohtuuhintaisia asuntoja tuotettiin jopa tuhansia vuosittain. Näin asumisoikeusasuntojen ja valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon avulla pelastettiin suomalainen rakennusala konkursseilta ja suurtyöttömyydeltä. Mutta sen takia ei asojärjestelmää kuitenkaan alun perin luotu, vaan vastaukseksi kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen.

Terhon olisi kannattanut tarkistaa, että kyllä myös yhdistysmuotoinen asumisoikeusasuntojen omistaminen tuli mahdolliseksi jo vuonna 1995. Jostain syystä asuntoja ei kuitenkaan ole syntynyt sitä kautta kuin kourallinen. Todennäköisesti syy on siinä, että rakennuttajayhtiöiden kautta saatava asumisoikeusasunto on asukkaalle niin paljon helpompi ja riskittömämpi tapa hankkia koti. Rakennuttaminen ja asuntojen omistaminen vaatii ammattitaitoa.

Terho väittää tekstissään, että asoasuntojen asumiskustannukset voivat olla jopa korkeammat kuin yksityisillä vuokramarkkinoilla. Väitteen osoittaa vääräksi ARAn marraskuussa 17.11.2017 julkaisema tutkimus. Sen mukaan asumiskustannukset asosasunnoissa ovat markkinavuokriin verrattuna jopa yli 15 % matalammat muun muassa pääkaupunkiseudulla, jossa sijaitsee suurin osa asumisoikeusasunnoista. Kuopiota lukuun ottamatta kustannukset ovat jopa ARA-vuokra-asuntojen vuokria matalammat.

Asukkaille siis tarjotaan alkuperäisen tavoitteen mukaista kohtuuhintaista asumista, ja omistajayhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia. Vastikkeissa ei siis makseta osinkoja omistajille, kuten Terho väittää liittäessään ”yhden suurimman asumisoikeusasuntoja hallinnoivan yhtiön” VVO:n (nyk. Kojamo) maksamiin miljoonaosinkoihin. Suurimman asumisoikeusasuntoja omistavan yhtiön, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n (Asokodit), omistajana on Asuntosäätiö sr, joka osti yhtiön jo vuonna 2014 sen silloisilta omistajilta VVO:lta ja Satolta.

Asuntosäätiön taustalla ovat Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vuokralaiset VKL, Invalidiliitto ja SAK. Perustajajärjestöjen yksi keskeinen arvotekijä on, ettei säätiö tulouta toiminnasta kenellekään osinkoja, vaan kaikki mahdollinen ylijäämä käytetään sääntöjen mukaan toiminnan kehittämiseen.

Asokotien toimintaan kuuluu myös aktiivinen asukashallinnon edistäminen, eli asukasvaikuttaminen on yhtiön näkökulmasta katsottuna positiivinen voimavara.

Ministeri Terhon blogin sisältämien useiden asiavirheiden vuoksi herää epäilys, että ministeri on tullut harhaanjohdetuksi. Tai sitten syyt löytyvät silkasta populismista.

Joka tapauksessa tilastot osoittavat, että asojärjestelmä on asukkaille vuokra-asumista edullisempaa asumista. Asukkailla on myös sananvaltaa asumiseensa, mutta on selvää, että juridisten vastuiden yhtiön taloudellisista ja lain antamista velvoitteista tulee kuulua yhtiölle.

Asojärjestelmä on jo nyt yhteisöllinen, ja sekä asumisoikeuden hankintaan että vastikemääritykseen kohdistuu lakiin perustuva hintasääntely. Asumisoikeusasunnot ovat asukkaalle turvallisia, kohtuuhintaisia ja omakustannusperiaatteella toimivia.

Asoasunto on sikäli verrattavissa omistusasuntoon, että asumisoikeuden voi antaa perinnöksi. Omistusasuntoa turvallisempia asoasunnot  ovat ennen kaikkea siksi, että asumisoikeuden realisoidessaan asukas tietää saavansa sijoittamansa asumisoikeusmaksun indeksillä tarkistettuna takaisin.

Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla ministeri Terhon kanssa samaa mieltä. Asokodit ja sen omistava Asuntosäätiökin haluavat, että asukkaiden asumisturva säilyy myös lakia uudistettaessa. Se on perusasia, josta ei saa tinkiä.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
magneettikatu_770x580
09.02.2018
Esa Kankainen
Toimijoiden ammattitaitoon kannattaisi luottaa

Kävin esittämässä Asuntosäätiön lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle. Kyseessä oli tarkastusvaliokunnan loppuvuodesta julkaiseman Asuntopolitiikan kehittämiskohteet -julkaisun suositukset.

Hyvää niissä suosituksissa oli muun muassa ehdotukset kaavoituksen ja tonttitarjonnan edellytysten parantaminen, normien joustavoittaminen ja ARA-rahoituksen ehtojen muuttaminen asuntotuotantoa tukeviksi.

Noilla asioilla on vaikutusta kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen, mikä on ainoa keino hillitä asuntojen hintojen ja vuokrien nousua kasvupaikkakunnilla.

Pidempään puhuin niistä suosituksista, jotka toimivat ihan päinvastoin, eli ovat jopa haitallisia ja estävät asuntotuotannon lisäämistä.

Asuntopolitiikan kehittämiskohteet -julkaisussa kritisoidaan tuotantotukia. Se on mielestäni kummallista sikäli, että tuotantotuen kautta vaikutetaan pitkäjänteisesti kohtuuhintaiseen rakentamiseen, asumiskustannuksiin ja myös asumistukimenoihin.

Valtion pitäisi käsittääkseni tehdä kaikkensa erityisesti asumistukien kasvun hillitsemiseksi. Asumistukea korottamalla ei ratkaista asumisen tämän päivän ongelmia, vaan ratkaisu pitäisi hakea nimenomaan tuotantoa lisäävistä elementeistä.

Julkaisussa ehdotettu tonttimaahan kohdistuvien verojen ja maksujen nostaminen lisäisi sekin asumistuen tarvetta, koska toimenpide nostaisi väistämättä vuokria ja vastikkeita. Emme siis missään tapauksessa voineet allekirjoittaa sitäkään suositusta, sillä asumisen kulut ovat asukkaillemme jo riittävän kovat.

ARA-asuntojen tuotantoedellytyksiä heikentäisi myös ehdotus, jonka mukaan ARAn varallisuutta käytettäisiin muuhun kuin tuettuun asuntotuotantoon. Olen aivan vakuuttunut siitä, että jos se avaus tehdään, ARA-tuotannolle jää yhä vähemmän resursseja käytettäväksi.

ARAn varat tulevat arava- ja vuosimaksulainojen lyhennyksistä ja koroista. On kohtuullista, että asukkaiden maksamat ylisuuret korot hyödyttävät juuri niitä, jotka ovat olleet niiden varojen kerryttäjinä.

Viimeisenä alan toimintaa heikentävänä seikkana nostin esiin suosituksen, jonka mukaan ARA-tontteja vuokrattaisiin samoilla hinnoilla vapaarahoitteisen tuotannon kanssa. Jälleen kerran esimerkki siitä, kuinka asumiseen kohdistuvia maksuja lisäämällä nostettaisiin asukkaidemme asumiskustannuksia ja valtion asumistukimenoja.

Nostin vielä esiin seikan, mikä oli jäänyt kokonaan julkaisussa huomiotta kertoen ehkä poissaolollaan tilaajan tavoitteista. Asumisoikeusasumista ei mainita julkaisussa.

Taannoisessa asuntopoliittisessa seminaarissa ministeri Tiilikaiselta kysyttiin leikkimielisessä sanaleikissä valitsisiko hän asumisoikeusasumisen vai osuuskunta-asumisen. Hän valitsi jälkimmäisen, koska sillä on kuulemma parempi tulevaisuus.

Onko ministeri sitä mieltä, että satatuhatta asukasta on valinnut väärin? Onko valtiovallan taholta järkevää pitää menneisyyden mallina järjestelmää, joka on osoittautunut hyväksi kohtuuhintaisen asumisen malliksi ja segregaation torjunnan välineeksi. Meidän mielestämme siihen ei pitäisi olla varaa.

Päätin esitykseni valiokunnassa toivomukseen, että valtion tukeman tuotannon koko prosessia kehitettäisiin rahoituksen, tehokkuuden ja toiminnan osalta yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Tiedän, että emme ole ainoat alan toimijat, jotka ovat tuoneet lainsäätäjille juuri näitä samoja asioita esiin. Ammattitaitoamme kannattaisi käyttää hyödyksi.

Meillä vastuullisilla alan toimijoilla on sama tavoite kuin valtiolla: tuottaa pitkäjänteisesti kohtuuhintaisia asuntoja parantamaan asukkaiden elämänlaatua ja edistämään elinkeinoelämän toimivuutta.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja

Lue lisää
02.02.2018
Jari Riskilä
Hyvin hoidettuja asioita

ARAn marraskuussa julkaisema asuntomarkkinatutkimus osoitti, että asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat pääkaupunkiseudulla ja Tampereella keskimäärin yli 15 prosenttia alempia kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat. Muissa yli sadantuhannen asukkaan kaupungeissa asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat 6,3 – 13,5 prosenttia alemmat.
Kuopiota lukuun ottamatta isoissa kaupungeissa käyttövastikkeet menevät myös alle ARA-vuokra-asuntojen vuokrien. 

Omistajatahojen eroja vastikkeissa selittää muun muassa se, että esimerkiksi Asokodeilla on kaikkein eniten 90-luvulla rakennutettua asuntokantaa, jonka korjaustoiminta vaatii enemmän taloudellisia satsauksia kuin nuorempi asuntokanta.

Asokotien 16 076 asunnosta 65 %:a on 90-luvun tuotantoa. Myös Asokotien asuntokannan pientalovaltaisuus nostaa korjaustoiminnan kustannuksia. Tästäkin huolimatta Asokodeissa on pystytty pitämään vastikkeet kohtuullisina.

ARAn tutkimus osoittaa selkeästi, että asumisoikeusasumisen perusidea toimii yhä edelleen. Yksi järjestelmän keskeinen elementti on, että vastikkeiden pitää olla vastaavien vuokra-asuntojen vuokria edullisempia.

En malta olla nostamatta esiin ammattimaisten kiinteistönomistajien roolia. Asioita on osattu hoitaa hyvin, kun vastikkeet on pystytty pitämään lain vaatimassa raamissa. Näin siitäkin huolimatta, että vanhenevaa asuntokantaa on pitänyt korjaustoiminnan kautta pitää kilpailukykyisenä ja vanhojen talojen lainaehdot ovat nostaneet kustannuksia erityisesti viime vuosina. Samoin asumisen verotus on vuosi vuodelta kiristynyt ja rakentamisen hinta kallistunut.

Voin varsin vapaasti kehua yhtiötämme ja muita toimijoita tässä asiassa, koska olen ollut tehtävässäni vasta kuukauden verran, eli en ole ollut vaikuttamassa näihin tuloksiin. Koen yhdeksi tärkeimmistä tehtävistäni varmistaa, että vastiketaso pysyy järjestelmän idean mukaisena, kustannuspaineista huolimatta.

ARAn esiin nostama vastiketieto on mielestäni hyvä osoitus asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöjen ammattimaisesta ja yleishyödyllisestä luonteesta. Yleishyödyllisyys ei ole ollut kauhean suosittu termi viime vuosina asuntoalalla, mutta haluan olla nostamassa sitä uudelleen arvoonsa.

Tehtävämme on olla luomassa ihmisille hyvää asumista. Samalla edesautamme elinkeinoelämän toimintaa tarjoamalla työntekijöille asuntoja, joiden kustannuksiin myös tavallisella palkansaajalla on varaa.

Asumisen kustannukset pysyvät kohtuullisina, koska asumisoikeusasumisen pelisääntöihin kuuluu, että omistajille ei kerätä vastikkeissa voittoja. Asukkaat maksavat asumiseensa liittyvistä kuluista.

Vaikka asumisoikeusjärjestelmällä on tiukat lakisääteiset reunaehdot ja valvonta, toimijat ovat myös halunneet kehittää asumismuotoa ja rakennuttaa koko ajan lisää haluttuja asuntoja. Yleishyödylliset arvot ovat mitä ilmeisemmin voimissaan.

Yleishyödyllisyyden lisäksi puhuisin yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta, sillä ainakin itseäni juuri se seikka motivoi siirtymään Asokotien toimitusjohtajaksi. Me emme ole Asokodeissa pakertamassa kukin yksittäistä työsarkaamme, vaan toteuttamassa tärkeää yhteiskunnallista tehtävää yhteistyössä asukkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Miten_liikkua_turvallisesti_talvella_blogi
19.01.2018
Vinkit turvalliseen talviliikkumiseen

Talvella Suomen keliolosuhteet saattavat tunnetusti olla mitä tahansa. Taivaalta tulee välillä vettä, välillä räntää tai lunta. Samalla pakastuva ilma jäädyttää tiet ja polut liukkaiksi. Jokaisen kannattaakin ehdottomasti kiinnittää huomiota turvalliseen liikkumiseen talven pimeinä aikoina. Kokosimme tähän artikkeliin vinkkejä pärjäämiseen kelillä kuin kelillä.

 

Nastat, nastat, nastat

 

Nastat ovat mainio ratkaisu liikkumiseen talvikeleillä. Nastoja saa nykyään niin jalkineisiin kuin kulkuneuvojen renkaisiin. Liikuit sitten pyörällä tai autolla, ovat nastat renkaissa ainoat todelliset pitoa antavat apuvälineet jäisellä tienpinnalla. Paljon pyöräileville suositellaan ainakin eturenkaan nastoittamista, jolloin käännökset ovat helpompia.

 

Kengissä on tarjolla niin nasta- kuin pitokenkiäkin. Kenkiin voi myös ostaa irrotettavan nastapohjan. Jos kenkien nastat ovat sisään kääntyvää mallia, muista kääntää ne pois sisällä, niin lattiat säästyvät. Toisaalta tavalliset talvikengätkin voivat auttaa pystyssä pysymistä, jos pohja on kumia ja hyvin kuvioitu. Sileäksi kuluneet kengänpohjat ovat liukkaimmat.


Myös muihin mahdollisiin apuvälineisiin, kuten kävelykeppeihin ja rollaattoreihin on mahdollista saada pitoa nastoilla. Niistä kannattaa kysyä välineisiin erikoistuneista liikkeistä tai vuokraamoista.

 

Tarkkana pihoilla!

 

Talvella talojen pihat saattavat olla erityisen liukkaita, sillä niiden auraus hoidetaan usein kolalla tai pienillä auroilla. Ne pakkaavat lunta teiden pintaan liukkaaksi kerrokseksi. Sama kerros voi lauhemmilla keleillä jäätyä lähes näkymättömäksi kerrokseksi mustaa jäätä, joka on usein todella liukas ja huomaamaton alusta jalankulkijalle.

Ole erityisen tarkkaavainen, jos joudut lähtemään liikkeelle ennen kuin huoltoyhtiö on kerinnyt käydä hoitamassa pihan.
 

Valaistut ja hoidetut reitit

 

Myös omilla reittivalinnoilla on merkitystä. Talvella valo on vähissä ja liukkautta ei aina havaitse helposti. Musta jää voi yllättää monen kulkijan, kun olosuhteet sille ovat lauhalla talvella hyvin otolliset.

 

Kannattaa pysytellä hyvin valaistuilla ja hoidetuilla reiteillä asioilla liikkuessaan. Turhan moni on liukastellut itsensä sairaalakuntoon valitsemalla ”oikopolun” poikkeamalla hoidetuilta reiteiltä. Pimeillä poluilla ei välttämättä näe aina eteensä, ja kuopat sekä liukkaat pinnat voivat jäädä pahaa aavistamattomalta kulkijalta huomaamatta.

 

Näy ja käytä heijastinta!

 

Pimeään vuodenaikaan vaaroja saattavat aiheuttaa kelin lisäksi myös moottoriajoneuvoilla liikkuvat kanssakulkijat. Pimeällä tiellä autoilijat eivät yksinkertaisesti havaitse mustissa kulkevia kävelijöitä tarpeeksi ajoissa.

 

Paras henkivakuutus turvalliseen liikkumiseen on huomiota herättävä kovapintaisen heijastimen käyttö tai heijastinliivi. Heijastinliivillä varustetun ihmisen huomaa todella kaukaa, ja kulkeminen onkin huomattavasti turvallisempaa ja näkyvämpää sen kera.

 

Muista heijastimet myös perheen karvaisille perheenjäsenille. Heijastinliivissä on hyvä johtaa joukkoa!

Lue lisää
16.01.2018
Jari Riskilä
Asumisoikeusjärjestelmästä on helppo innostua

Tarpeellinen, erityinen ja  innostava tulevaisuuden juttu, jossa on tietysti myös omat haasteensa. Noin kuvaisin tuntojani asumisoikeusasumisesta, kun otin vuoden alussa vastaan Asokotien toimitusjohtajan tehtävät.

Yhteiskunnallisesta tarpeellisuudesta ei liene mitään epäselvyyttä. Kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevat sekä asukkaat että elinkeinoelämä.

Asoasuntojen avulla ehkäistään segregaatiota alueilla, joille ei voida tuottaa enempää ARA-vuokra-asuntoja, eikä omistusasunnoille löydy kysyntää. Voidaan jopa sanoa, että segregaatiota torjumalla asoasunnot ovat tavallaan edistämässä myös yhteiskuntarauhaa.

Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä sitä, että Asokodit tuottaa aidosti yleishyödyllisiä asuntoja eli omakustannusperiaatteella toimivia kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja asukkaille suhdanteista riippumatta. Murroksen keskellä elävässä yhteiskunnassa asuminen on yksi tärkeimmistä perusasioista, jonka vakaudesta yleishyödylliset toimijat pitävät osaltaan huolta.

Asumisoikeusasumisessakin on toki  haasteensa.  Niihin sain tutustua hieman ennakkoon joulukuussa, kun Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa ns. vastikkeiden vertailuasiassa. Tuomio oli selvä, käräjäoikeus vahvisti Asokotien tulkinnan vertailuvuokrasta: vastikkeita tulee verrata yleisillä vuokramarkkinoilla perittäviin vuokriin rahoitusmalliin katsomatta, ei pelkästään ARA-vuokra-asuntojen vuokriin tai tilastovuokriin.

Huolimatta vapauttavasta tuomiosta, vastikemäärittely on myös jatkossa melkoinen haaste yhtiölle. Vanheneva asuntokanta täytyy pitää kohtuuhintaan kilpailukykyisenä tilanteessa, jossa vanhojen vuosimaksulainojen lyhennykset ovat korkeimmillaan. Samaan aikaan asumisen verotusta käytetään yhä vahvemmin työkaluna valtion yleiskulujen kattamisessa.

Valtio vaikeuttaa omakustannusperiaatteella toimimista myös muilla päätöksillään. Esimerkiksi tuleva lakiuudistus on mahdollisesti tuomassa toimintaan elementtejä, jotka voivat nostaa asumisen kustannuksia ja vaikeuttaa muun muassa korjaustoiminnan rahoitusmahdollisuuksia.

On ihan ymmärrettävää, että asukkaiden on vaikea hahmottaa kokonaistilannetta ja helppo epäillä yhtiön roolia kustannusten kasvussa. Siksi käräjäoikeuden päätös oli tervetullut vahvistus sille, että yhtiö toimii siten kuin sen lain ja virkamiesten ohjeistuksen mukaan pitääkin.

Asumisoikeusjärjestelmä on tarkkaan valvottu järjestelmä ja hyvä niin. Vain sitä kautta voidaan myös tulevaisuudessa taata yleishyödylliset arvot ja toimintatavat.

Tiedän, että yhtiön puolelta on tehty jo vuosikausia töitä muun muassa korkotukilainojen lyhennysohjelman järkevöittämiseksi. Samoin on pyritty lisäämään päättäjien ymmärrystä asojärjestelmän eduista ja tarpeellisuudesta niin asukkaille kuin koko yhteiskunnalle.

Samaa työtä aion itse jatkaa entistä painokkaammin. Asokotien tulee olla Suomen suurimpana asumisoikeusasuntoja omistavana yhtiönä lippulaiva, joka vie järjestelmää eteenpäin. Ja sen työn ohjenuorana pidän asumisen kohtuuhintaisuuden ja turvallisuuden varmistamista.

Tämän tekstin alussa käytin myös määrittelysanoja innostava ja tulevaisuuden juttu. Sellaiseksi koen tämän järjestelmän, joka luotiin jo vuonna 1990 vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuvaksi vaihtoehdoksi asuntomarkkinoille.

Asojärjestelmä on innostava sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi. Asoasumisen kustannukset ovat yhä kohtuulliset ja omistusasumiseen verrattuna samoilla kuukausikuluilla saa tilavamman kodin. Elämä asokodissa on myös helppoa ja vaivatonta, koska yhtiö huolehtii ammattimaisesti asuntojen ja talojen kunnossapidosta.

Asumisoikeusasunto on myös sijoitus, sillä luopumisen yhteydessä asukkaalle maksetaan asumisoikeusmaksu takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Sijoituksen arvo on näin pääsääntöisesti turvattu, ja tämän hetken korkotasolla sijoitus on myös kannattava.

Näistä lähtökohdista katson, että asumisoikeusasumisella on mahdollisuus kasvaa suorastaan loistavaksi asumisen vaihtoehdoksi tulevaisuudessa.

Kaupungistuminen lisääntyy, ihmiset arvostavat yhä enemmän asumisen helppoutta, vapautta ja turvallisuutta, eikä omistamista koeta enää koko elämän johtotähdeksi. Asumisoikeusasuminen on kuin luotu näistä valinnoista kumpuavia  tarpeita varten. Siksi siitä on helppo innostua.

Jari Riskilä
Asokotien toimitusjohtaja

Lue lisää
Uusi_perheenjäsen_tulossa_blogi
12.01.2018
Uusi perheenjäsen tulossa – lisätilaa ja kenties uusi koti?

Monella perheellä on edessään pohdinnan paikka, kun elämään siunautuu uusi ihana perheenjäsen. Arki muuttuu, ja talouteen pitää järjestää tilat ja tavarat uudelle pienokaiselle.

Uusi tilanne tilanpuutteen osalta saattaa tulla eteen yllättävän nopeasti. Uudelle asumisratkaisulle syntyy pikainen tarve. Asuntosäätiö on auttanut monia perheitä heidän elämäntilanteidensa muutossa ja tarjoaa monia erilaisia ratkaisuja perheiden erilaisiin asumistarpeisiin.

Vauvalle oma huone ja silti kaikille omaa tilaa?

Vanhat tilat saattavat jäädä monesti ahtaiksi, kun perhekoon kasvaessa jokaisella ei löydy enää omaa tilaa. Kaikki kuitenkin tarvitsevat omaa rauhaa ja silti perheen kasvava tavaramäärä pitää mahduttaa entiseen pienemmälle porukalle suunniteltuun asumisratkaisuun. Monesti vauva vie pian oman huoneen, ja tarvitseehan lapsi kasvaessaan vielä lisää tilaa. Perhe saattaa tarvita myös uuden auton ja autopaikan.

Lisätilan hankkiminen uuden asunnon muodossa tulee usein tässä kohdin ajankohtaiseksi. Asuntosäätiö tarjoaa perheille monia eri asumismuotoja ja -kokoja, joista voi valita omaan tilanteeseen sopivimman ratkaisun. Neuvomme aina parhaamme mukaan perheitä heidän suurissa päätöksissään.

Joustavasti vuokralle tai matalalla kynnyksellä asumisoikeusasuntoon

Vuokralle muuttaessa perhe löytää vapaan asunnon yleensä todella nopeasti. Vuokraaminen on selkeästi nopein tapa vaihtaa isompaan ja sopivampaan asuntoon. Vuokralla asuessa ei tarvitse pohtia suuria pankkilainoja tai rasittaa päätään remonteilla. Lisäksi asuntoa voi aina helposti vaihtaa, jos perheen koko kasvaa entisestään. Vuokraaminen on ihanan huoleton ratkaisu kiireisen kasvavan perheen arkeen.

Myös asumisoikeusasuminen sopii erittäin hyvin nuorille perheille. Sen hankintakustannukset ovat omistusasuntoa pienemmät, joten perheelle jää myös enemmän käyttövarallisuutta päivittäiseen elämään. Tämä on yleensä suuri helpotus monille lapsiperheille. Perhe ei tarvitse suurta pankkilainaa asumisoikeusasunnon hankkimiseen, joten asuntotyyppi on monille omistusasuntoa helpommin saavutettavissa.

Asuntoihin tutustumaan!

Asuntoja löytyy monen kokoisia ja näköisiä aina yhden huoneen asunnoista kuuden huoneen koteihin. Kaikille löytyy varmasti omaan tilantarpeeseen riittävä ratkaisu. Kysy lisätietoja asuinalueista ja asunnoista asiantuntijoiltamme!

Oli asumistyypin ja tarvittavan tilan määrän ratkaisunne mikä tahansa, pyrimme aina auttamaan teitä elämänne suurissa askelissa parhaamme mukaan. Ole rohkeasti yhteydessä asumisen asiantuntijoihimme, ja löydämme yhdessä juuri teidän perheenne tarpeita parhaiten palvelevan asumisratkaisun.Lue lisää
Urheilumahdollisuudet_lähiluonto
05.01.2018
Urheilumahdollisuudet lähiluonnossa

Jokainen meistä tarvitsee liikuntaa aktiivisen ja terveen elämän tueksi. Liikunnan harrastaminen edellyttää hyviä urheilu- ja virkistysalueita. Parhaimmillaan jo oman asunnon lähiympäristöstä saattaa löytyä todella hyviä liikuntapaikkoja luonnon helmasta.

Suomalaista metsää ei ole turhaan tunnettu maailmalla rauhoittavana ja rentouttavana paikkana. Jo kymmenen minuutin reippailu metsässä lievittää stressiä ja rauhoittaa kiireisen elämän pyörteissä juoksevia ihmisiä. Monesti omalta kotiseudulta löytyy yllättävänkin paljon mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin, ja niihin kannattaa tutustua erilaisten nettipalveluiden kautta.

Talvilajit kunniaan!

Hiihto ja luistelu ovat talvella monien suosikkiharrastuksia. Parhaat reitit ja paikat voivat löytyä välillä yllättävän läheltä. Hiihtoreittejä rakennetaan usein yleisurheilukentille ja muille suurille kentille. Lisäksi niitä tehdään luonnon helmaan lenkkipoluille. Luistelukentät jäädytetään lähinnä hiekkapohjaisille jalkapallokentille tai omiin niille rakennettuihin kaukaloihin.

Hyviä talviliikunnan harrastuspaikkoja löytyy Helsingissä ulkoliikuntasivuston kautta. Sivustolta löytää talviset hiihto- ja luistelupaikat, sekä niiden ajankohtaisen tilanteen lisätietoineen. Molemmat lajit ovat mitä parhainta kuntoilua sekä vapaa-ajanviihdettä.

Lenkkeily ja pyöräily

Parhaat lenkkipolut kävelyyn ja sauvakävelyyn löytävät usein omasta lähimaastosta. Lenkkipolut löytää helpoiten karttapalveluista esim. Google Maps, jossa ulkoilureitit on merkattu nykyään hyvin ja monipuolisesti. Lisäksi kaupunkien omilta sivuilta voi käydä tutkailemassa ulkoliikuntamahdollisuuksia. Liikuntapaikat on usein lueteltu omalla sivulla, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin sivustolla.

Lisää pyöräily- ja vaellusreittejä Länsi-Uudeltamaalta löydät esimerkiksi täältä.

Jotain uutta?

Jos haluaa kokeilla hieman erilaisempia lajeja, ovat nykyään muodissa esimerkiksi lumikenkäkävely ja fatbike-pyöräily. Fatbike-pyöräilyssä pyörä on varustettu kantavilla suuripinta-alaisilla kumeilla. Idea on periaatteessa sama kuin lumikengissä, eli kantavuus lumisilla keleillä paranee. Molemmat harrastukset vaativat kuitenkin reilua lumipeitettä kunnolla nautittaviksi.

Lumikenkäkävely on mukava tapa retkeillä lumisessa maastossa. Voit myös pakata mukaan eväslaukun ja lähteä pienelle retkelle lähimetsiin. Muista kuitenkin kartat ja merkityt reitit, jotta vältyt eksymiseltä!

Fatbike-pyöräily sopii jokaiselle, sillä suurella pinta-alalla varustetuilla kumeilla pyörä liikkuu kevyesti myös lumisilla hangilla. Pyörän voi aluksi myös vain vuokrata. Jos lajista pitää, voi sen jälkeen harkita oman pyörän ostoa. Laji on mukava tapa tutustua lähiluontoon, ja samalla kohottaa omaa kuntoa erilaisilla pyöräreiteillä. Tutustu täältä erilaisiin pyöräilymahdollisuuksiin ja reitteihin.

Talvista liikkumisen iloa kaikille!

Lue lisää