11.12.2017

Kysymyksiä ja vastauksia MOT-ohjelmaan liittyen

Ylen MOT-ohjelma käsittelee 11.12.2017 asumisoikeusasumista ja ohjelmassa tuodaan esiin myös Asokoteihin liittyviä asioita. Olemme laatineet kysymys-vastaus -listan ohjelmassa todennäköisesti käsiteltävistä asioista.

Mitä asioita Asokodit ajaa uudistettavaan asumisoikeuslakiin ja miksi?

Järjestysnumerokäytäntö halutaan valtakunnalliseksi ja määräaikaiseksi, jotta asukkaat saavat nopeammin haluamansa asunnon.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet on turvattava, mutta ei niin että asukkaiden päätäntävaltaa kasvattavaa yhtiön taloudellista ja oikeudellista vastuuta lisätään.

Tappiollisten kohteiden myyminen on säilytettävä, jotta tyhjäkäyttökustannukset eivät rasita olemassa olevia asukkaita.

Mikäli asuntojen myyminen asukkaille tulee mahdolliseksi, myyntihinnan tulee olla markkinahinta, jotta jäljelle jäävät asukkaat saavat hyödyn toimenpiteestä. Myynnistä saadut tulot jäävät asunnot myyvään, voitonjakorajoitteiseen yhtiöön.

Jos laki sallii jatkossa asuntojen myynnin, aikooko Asokodit myydä kohteitaan?

Jo nykyinen laki sallii kohteen myymisen, mikäli missään asunnossa ei ole voimassa olevaa asumisoikeussopimusta. Myymiselle on kuitenkin tarkka viranomaisvalvonta, joten asukkaiden asumisturva on varmistettu. Asokodit ei ole käyttänyt lain sallimaa mahdollisuutta.

Asokotien ydinliiketoimintaa on asumisoikeusasuntojen omistaminen. Laki mahdollistaa myös asuntojen vuokrauksen, mikä helpottaa kiinteistöjen ylläpitoa ja hallinnointia alueilla, joissa asoasuntojen kysyntä on vähäisempää.

Asokotien asuntokanta on rakennettu pääsääntöisesti hyville ja kysytyille alueille, joten asunnot on saatu pidettyä tähän saakka hyvin asuttuina eli käyttöaste korkeana. Asokotien käyttöaste on tällä hetkellä korkea, 98,02% ja asukasvaihtuvuus matala, 16,1%.

Miten käy asukkaiden asumisturvan, jos laki sallii jatkossa asuntojen myynnin?

Asumisoikeuslain uudistuksessa on ministeriön mukaan otettu erityisen tarkasti huomioon asukkaiden asumisturvaan liittyvät asiat. Myös Asokotien tavoitteena on, että asukkaiden asumisturva säilyy hyvänä.

Kallistuvatko vastikkeet lakiuudistuksen jälkeen?

Tavoitteena on tasainen vastikekehitys. Uusissa lakiesityksissä on elementtejä, jotka voivat vaikuttaa kustannustasoa nostavasti. Laki on vasta tekeillä ja Asokodit pyrkii vaikuttamaan esitykseen siten, että vastikekehitys pysyy jatkossakin tasaisena.

Miten lakiuudistuksesta kerrotaan asukkaille?

Lakiuudistuksesta kerrotaan asukkaille yhtiön internetsivuilla, asiakaslehdessä ja asukashallintomallin mukaan asukkaiden kokouksissa ja muissa vastaavissa elimissä.

Miksi Asokoteja vastaan on nostettu kanne Helsingin käräjäoikeudessa?

21 taloutta on nostanut kanteen Asokoteja vastaan hakeakseen tulkintaa siihen, mihin vastiketasoa pitäisi verrata. Ko. asukkaat esittävät vertailuperusteeksi paikkakunnan ARA-vuokra-asuntojen vuokria.

Asokodit on toteuttanut vastikemäärittelyssään ARAn ja ympäristöministeriön tulkintaa eli että vastiketaso ei saa ylittää käyttöarvoltaan vastaavien, samalla alueella olevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria.

Asumisoikeusasuntojen rahoitukseen käytettyjen lainojen korot ovat korkeammat kuin ARA-vuokra-asuntokannassa, eikä asoasunnot saa käynnistysavustusta. Lisäksi yhtiö joutuu varautumaan rakennuskustannusindeksillä tarkistettujen asumisoikeusmaksujen lunastamiseen asukkaan muuttaessa.

Onko Asokodit perinyt liikaa vastiketta asiakkailtaan?

Vastiketasoja valvovalla ARAlla ei ole ollut huomautettavaa Asokotien vastiketasoon. Asokodit on määritellyt vastikkeet ARAn ja ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan.

Mitkä asiat vaikuttavat Asokotien vastikkeiden suuruuteen?

Asokotien vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan eli vastikkeissa kerätään rahaa talojen ylläpitoon ja hallinnoimiseen liittyviin kuluihin ARAn säännösten ohjaamalla tavalla.

Miksi Asokodit käyttää vastikkeiden tasausjärjestelmää?

Tasausjärjestelmä luo pohjan turvalliselle ja tasaiselle vastikekehitykselle. Se on ympäristöministeriön suosittelema järjestelmä, jossa yhtiön kaikkien kohteiden kulut, lukuun ottamatta kohdekohtaisia hoitokuluja, kerätään yhteen ja jaetaan kaikkien kohteiden kesken.

Järjestelmän avulla pystytään pitämään vastikekehitys tasaisena, kun esimerkiksi iso remontti ei aiheuta yhtäkkisiä muutoksia yksittäisen kohteen kulueriin. Jokainen kohde tulee vuorollaan hyötymään tasausjärjestelmästä, koska kaikissa kohteissa tulee eteen jossain vaiheessa isoja remontteja.

Miten asukkaille kerrotaan vastikkeiden määräytymisestä?

Asokotien käyttövastike jakautuu kahteen osaan, kohdekohtaiseen hoitovastikkeeseen ja tasattavaan perusvastikkeeseen. Vastikemäärittely on tuotu esiin yhtiön internetsivuilla, jossa asukas voi perehtyä asiaan jo asuntoa hakiessaan. Kohdekohtaisten sivujen eli Kotikulman kautta asukas voi asumisaikana seurata oman kohteen hoitovastikkeen kulueriä.

Kohdekohtaiseen hoitovastikkeeseen vaikuttavat tiedot annetaan talotoimikunnille kesällä budjetoinnin yhteydessä. Talotoimikunnilla on mahdollisuus esittää budjettiin lisäyksiä tai kysyä isännöitsijältä lisätietoa kulueristä.

Syksyllä puheenjohtajien tiedotustilaisuuksissa kerrotaan perusvastikkeeseen vaikuttavista asioista kuten pääomakuluista, yhtiön asuntokannan korjaustoiminnan kuluista sekä veroluonteisista maksuista.

Kohdekohtainen, edellisen vuoden jälkilaskelma käydään läpi asukkaiden kokouksissa keväällä.

Käyttövastikkeeseen vaikuttavista seikoista kerrotaan myös Kotimaisema-lehdessä.

Miten asukkaat voivat vaikuttaa vastikkeisiinsa?

Asukkaat voivat vaikuttaa kohdekohtaiseen hoitovastikkeeseen muun muassa asumistottumusten kautta käyttämällä energiaa järkevästi ja huolehtimalla omalta osaltaan asuntojen ja kiinteistöjen asianmukaisesta käytöstä. Lisäksi asukkaat voivat esittää kohdekohtaiseen vastikkeeseen kulueriä budjetoinnin yhteydessä hankkiakseen esimerkiksi yhteispihan kalusteita tms.

Perusvastikkeen tasoon ei voi vaikuttaa sen paremmin asukkaat kuin yhtiökään. Perusvastike sisältää pääomakulut, isommat korjauskulut ja veroluonteiset maksut.

Miksi vastikkeet ovat kallistuneet viime vuosina niin paljon?

Asokotien asuntokanta on rakennettu pääosin 90-luvulla. Lainakanta on tullut siihen vaiheeseen, että lainanlyhennykset ovat nyt korkeimmillaan. Samaan aikaan on käynnistynyt asuntokannan perusparantaminen, jota varten yhtiön joutunut ja joutuu keräämään rahaa vastikkeissa. Lisäksi asumiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti.

Kerääkö Asokodit vastikkeissa voittoja omistajilleen?

Asokodit on voitonjakorajoitteinen eli ei voi kerätä vastikkeissa voittoa omistajilleen. Yhtiö voi maksaa omistajalle vain lain määrittelemää, 4 %:n korkoa sijoitetulle pääomalle.