13.06.2016

Tutkimuksen mukaan asukkaat suosittelevat Asokotia

Asokotien teettämässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa kävi ilmi, että asukkaat voivat suositella asokotia tuttavilleen. Asunnon sijainti ja alueen palvelut ovat merkitys on suurin asumisessa. Tutkimuksessa selvitettiin asumisoikeusasiakkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin, sekä kartoitettiin kehityskohteita. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 006 Asokotien asukasta. Tutkimus tehtiin toukokuussa 2016 ja käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

ASOKODIT MIELLETÄÄN TURVALLISEKSI JA YSTÄVÄLLISEKSI TOIMIJAKSI

98 prosenttia vastaajista voisi kokemustensa perusteella suositella Asokoteja tuttavilleen. Hyvään tulokseen vaikuttaa asukkaiden viihtyminen nykyisessä asunnossaan. Samalla Asokotien toimintaa pidettiin hyvänä ja luotettavana.

Aiempaa useampi vastaaja oli valmis suosittelemaan Asokoteja lämpimästi, mutta vain 9 prosenttia on ryhtynyt tuumasta toimeen. Asokodit aikookin loppuvuoden aikana lanseerata suosittelukampanjan, jonka avulla se haluaa palkita asumisoikeusasumisen ja Asokotien puolesta puhuvia asukkaitaan.

Asokoteja parhaiten kuvaaviksi adjektiiveiksi nousivat turvallinen ja ystävällinen. Kolme neljästä vastaajasta arvioi asiakaslupauksen ”Tapahtui asumisessasi mitä tahansa, pidämme sinusta huolta” kuvaavan toimintaa hyvin.

85 prosenttia tulee pysymään nykyisessä asunnossaan myös lähitulevaisuudessa. Muualle muuttoa harkitsevien motiivien taustalla oli useimmiten asunnon kokoon tai sijaintipaikkakuntaan liittyvät syyt. Siirtymää oli myös toisaalta sekä Asokotien sisällä että omistus-, omakotitalo- ja rivitaloasumiseen. Hyvin harvoin muuttamisen syyksi mainittiin Asokoteihin tai nykyiseen asuntoon liittyviä perusteluita.

Yhdistyminen jäänyt vähälle huomiolle

Huhtikuussa 2014 Asuntosäätiö osti Asokodit. Asuntosäätiö ja Asokodit yhdistyivät 1.5.2015. Virallinen nimi on Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja markkinointinimenä käytetään Asokodit. 53 prosenttia vastaajista tiesi, että Asokodit ovat osa Asuntosäätiötä.

Yhdistyminen ei herättänyt asukkaissa voimakkaita mielikuvia, eikä asumisessa ollut vielä havaittu muutoksia yhdistymiseen liittyen. Toiminnan laajenemisen toivottiin tuottavan aiempaa monipuolisemman ja paremman palvelutarjonnan asukkaiden ulottuville.

ASUNNON SIJAINNIN MERKITYS SUURIN

Vastaajien mukaan asumisessa kaikkein tärkeintä on asunnon sijainti ja palveluiden saatavuus. Lisäksi asuntojen laadukkaat materiaalit, huolenpito asunnoista sekä toimivat kiinteistönhuolto ja isännöinti kuuluivat tärkeimpien tekijöiden joukkoon.

Asokodit on myös onnistunut erinomaisesti asukkailleen tärkeimmässä tekijässä: asuntojen sijainnissa ja palveluiden saatavuudessa. Muiden parhaiten onnistuneiksi arvioitujen tekijöiden joukossa on erityisesti palveluun liittyviä tekijöitä: huollon, isännöinnin ja vikailmoitusten 24/7 palvelukeskuksen toimivuus, toimiva kiinteistön siivous ja isännöinti sekä luotettavuus ja avoimuus toiminnassa.

Kokonaisuutena Asokotien asiakastyytyväisyys on parantunut kaikkien tekijöiden osalta, erityisesti isännöintipalvelun, huollon sekä viestinnän osalta. Myös Asokodeille annettu kokonaisarvosana on parantunut, ollen nyt 3,9 (asteikolla 1-5). Yhteensä 80 prosenttia vastaajista antoi melko tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan (64 % vuonna 2014).

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Asukkaiden arviot vaikutusmahdollisuuksistaan sekä asuntoon että kiinteistöön liittyen paranivat selvästi viime vuodesta. Edelleen asukkaat toivoivat nykyistä enemmän asukaskokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia, sekä asukastoimikuntia ja –kyselyitä.

”Vaikka Asokotien asiakastyytyväisyys on kyselyn perusteella hyvällä tasolla, haluamme edelleen panostaa toimintamme kehittämiseen. Jatkossa aiommekin kiinnittää huomiota erityisesti tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin: laadukkaisiin materiaaleihin ja asunnoista huolehtimiseen sekä parempaan tiedottamiseen", kommentoi tutkimusta Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen.

”Panostamme enemmän myös asumisen yleiseen viihtyvyyteen liittyviin asioihin kuten pihoihin ja rappukäytäviin. Kehitämme myös asukkaille uusia erilaisia räätälöityjä remonttiratkaisuja”, Pyykkönen jatkaa.

Kiitos asukkaille!

Asukaspalaute on Asokodeille ehdottoman tärkeää toiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä. Asokodit ja Innolink Research Oy kiittävät, ja toivovat asiakkaiden jatkavan arvokkaan palautteen antamista myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, puhelin 0400 426 666, Asokodit

toimitusjohtaja Pekka Vuorela, puhelin 050 571 8804, Innolink Research Oy