Siirry sisältöön

Kotikulman käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Asuntosäätiö sr:n (jäljempänä ”Asuntosäätiö”) ylläpitämän asukkaiden extranet -sivuston ja sen sisältämien palvelujen käyttämistä osoitteessa kotikulma.fi

Käyttäessäsi tätä extranet-sivustoa ja sen sisältämiä palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

1. Asuntosäätiön vastuu

Extranet -sivuston sisältö ja sen palvelut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Asuntosäätiö pyrkii siihen, että extranet-sivuston ja sen palveluita koskevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja ajan tasalla, mutta ei voi taata, että ne olisivat aina oikeita, luotettavia, ajantasaisia ja virheettömiä. 

Asuntosäätiö ei myöskään voi taata, että extranet -sivusto toimisi aina keskeytyksettömästi ja virheettömästi että verkkosivut tai sen sisältämät palvelut olisivat aina saatavilla. 

Asuntosäätiö ei ole vastuussa mistään extranet-sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen, tai sivuston sisältämän virheellisen tiedon aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksistä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Asuntosäätiölle.

2. Käyttäjän vastuu

Asuntosäätiön verkkosivujen käyttäjä vastaa siitä, että tämän harjoittama sivuston ja palveluiden käyttö on lain ja hyvän tavan mukaista eikä aiheuta haittaa tai kuormitusta sivustolle tai Asuntosäätiölle. Mikäli käyttäjä toimii vastoin tätä vaatimusta, Asuntosäätiöllä on oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää tai estää palvelun käyttö.

Käyttäjä on vastuussa extranet -sivuston sisältämän palvelun mahdollisesti edellyttämän käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään tunnisteensa siten, etteivät ne joudu asiattomiin käsiin. Mikäli tunnisteet katoavat, käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan asiasta Asuntosäätiölle viipymättä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@asuntosaatio.fi

Asuntosäätiö ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Extranet -sivuston tai sen palveluiden käyttäjä on korvausvelvollinen Asuntosäätiölle ja mahdollisille muille tahoille väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

3. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Asuntosäätiöllä on tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus kaikkeen extranet -sivustolla julkaistavaan sisältöön ja aineistoon, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustolle mahdollisesti liitettyjä palveluita. Asuntosäätiö pidättää kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Extranet-sivustolla ja sen palveluissa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto omalle päätelaitteelleen. Aineistoa saa myös jakaa Asuntosäätiön omistamissa kohteissa. 

Jäljennöksiä tai osaa niistä ei kuitenkaan saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa, eikä extranet-sivuston sisältöä tai siellä olevaa aineistoa saa muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkosivustoihin. Asuntosäätiön uutisia saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että niiden lähde mainitaan. Kuvien käyttöön tulee kysyä lupa osoitteesta markkinointi@asuntosaatio.fi.

Kaikki muu extranet-sivuston sisällön, sen sisältämän aineiston tai niiden osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Asuntosäätiön etukäteistä kirjallista suostumusta.

4. Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö

Extranet -sivustoilla ja sen palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille verkkosivustoille ja palveluihin (esim. pelastussuunnitelma). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Asuntosäätiö vastaa näistä sivustoista tai niiden palveluista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

5. Henkilötiedot

Extranet-sivustolla voi olla palveluja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään sekä mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja käytetään mm. asiakassuhteiden hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt, että esiinnyt omalla nimelläsi tekemissäsi julkaisuissa (keskustelut ja tiedotteet).

6. Tunnistautumispalvelu

Kun käyttäjä ensimmäisen kerran kirjautuu extranet-sivustolle, on käyttäjän tunnistauduttava vahvaa sähköistä tunnistautumispalvelua käyttäen. Vahvalla sähköisellä tunnistautumisella tarkoitetaan käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Kyseinen tunnistautuminen tapahtuu käyttäen OP tunnistuksen välityspalvelua. Tämä palvelu on osa kansallista luottamusverkostoa ja perustuu OICD-rajapintamääritykseen. Palvelussa käsitellään ainoastaan suomalaisia tunnistusvälineitä. Palvelussa noudatetaan Traficomin määräystä 72 sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista. Lisätietoa OP-tunnistautumispalvelusta löydät osoitteesta: https://www.op.fi/yritykset/maksuliike-ja-kassanhallinta/kauppiaspalvelut/op-tunnistuksen-valityspalvelu

7. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 190 §:n mukainen yhteyspiste

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2019) mukaiset yhteystiedot sähköisiä tai kirjallisia ilmoituksia ja vastineita varten on seuraavaa:

Asuntosäätiö-konserni / Tietosuoja
Tuulikuja 2, 02100 Espoo
tietosuoja@asuntosaatio.fi

Ilmoituksessa tulee ilmoittaa: 

  1. ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
  2. yksilöityinä se tekijänoikeutta tai lähioikeutta loukkaava aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  3. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  4. tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  5. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  6. ilmoituksen tekijän allekirjoitus. 

8. Evästeet

Asuntosäätiö käyttää Extranet-sivustollaan väliaikaisia evästeitä (”temporary cookies”). Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla verkkopalvelu voi ylläpitää istuntoa sivustovierailun ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää, eivätkä näiltä sivuilta siirretyt evästeet mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

9. Aineiston lähettäminen

Lähettämällä aineistoa Asuntosäätiölle esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että hänellä on oikeus lähettää aineisto Asuntosäätiölle ja että Asuntosäätiöllä on oikeus aineistoa vapaasti hyödyntää ilman eri korvausta lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vahvistaa myös sen, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Lisäksi käyttäjä vahvistaa sen, että hän on ennen aineiston lähettämistä tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Asuntosäätiöllä on korvauksetta täysi oikeus käyttää ja luovuttaa aineistoa tai niistä ilmeneviä ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa haluamaansa tarkoitukseen. 

Asuntosäätiö ei ole vastuussa verkkosivuston käyttäjien lähettämien aineistojen sisällöstä. Asuntosäätiö voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

10. Sovellettava laki

Extranet-sivusto ja sen palvelut on suunnattu käytettäväksi Suomessa. 

Extranet -sivuston ja sen palveluiden käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta sivustoa tai sen palveluita käytetään.

11. Oikeus muutoksiin

Asuntosäätiöllä on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, extranet-sivustonsa ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä extranet-sivustonsa käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia, tai estää pääsy extranet-sivustolleen, tai sulkea se ilman ennakkoilmoitusta.

Asuntosäätiöllä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa extranet-sivustonsa julkaiseminen tai sivustolla olevien palvelujen tarjoaminen tai estää niiden käyttö joko väliaikaisesti tai lopullisesti ilman erillistä syytä.