Siirry sisältöön

Asuntosäätiö sr:n säännöt

1. §

Säätiön nimi on Asuntosäätiö sr ja sen kotipaikka Espoon kaupunki.

2.§

Säätiön tarkoituksena on työskennellä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi, kehittää sosiaalista asuntorakennustoimintaa sekä pyrkiä luomaan yhtenäisiä nykyaikaisesti asemakaavoitettuja puisto- ja puutarhavaltaisia asuntoalueita, jotka on alun alkaen suunniteltu asunnon tarvitsijain etuja ja erityisesti lasten ja nuorison huollon asettamia vaatimuksia silmälläpitäen.

Säätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittaminen.

3.§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja luodakseen edellytykset alueiden rakentamiselle säätiö voi

 • hankkia itselleen tarpeellisia maa-alueita ja ryhtyä hankkimillaan alueilla tai muiden omistamilla alueilla yksin tai yhteistyössä muiden kanssa toimenpiteisiin asianmukaisen kaavan tai rakennussuunnitelman tai niihin välttämättömien muutosten aikaansaamiseksi
 • harjoittaa alueiden rakentamiseen liittyvää suunnittelua ja konsultointia sekä kiinteistöjen kehittämistoimintaa
 • valvoa ja johtaa alueiden rakentamista
 • ryhtyä itse kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät alueiden rakentumista, kuten rakentaa tai rakennuttaa itselle tai muille asuntoja, huoneistoja, asuinkiinteistöihin liittyviä yhteistiloja, liiketiloja sekä muita vastaavia tiloja, sekä rakentaa, rakennuttaa ja kehittää erityyppisiä alueiden tarpeita palvelevia toimintoja ja rakennuksia, katuja, teitä sekä viemäri- ja johtoverkostoja jne.
 • omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia, rakennuksia, asuntoja ja toimitiloja sekä harjoittaa kiinteistöhuolto- ja isännöintitoimintaa
 • harjoittaa asuntojen, osakkeiden, osuuksien ja kiinteistöjen ja maa-alueiden osto-, myynti-, välitys- ja muuta luovutustoimintaa sekä vuokraustoimintaa
 • antaa lainoja, takauksia sekä muuta rahoitusta sekä tuottaa tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä talous-, hallinto- ja rahoituspalveluja
 • ·ostaa, tuottaa ja myydä asumiseen sekä kiinteistöihin liittyviä palveluita
 • suorittaa asuntopolitiikkaan ja suunnitteluun liittyvää kehittämis-, tutkimus-, markkinointi-, tiedottamis- ja julkaisutoimintaa
 • rakentaa ja ylläpitää yhteistyöverkostoja, edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää julkista keskustelua sekä vaikuttaa alan lainsäädäntötyöhön sekä
 • toteuttaa tarkoitustaan muilla laillisilla tavoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan välittömästi omassa toiminnassaan ja omistamiensa yhtiöiden kautta.

Säätiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa lain sallimalla tavalla.

4.§

Toimintansa rahoittamiseksi säätiö voi harjoittaa tarkoituksen toteuttamiseen läheisesti liittyvää rakennuttamis-, rakennus-, kiinteistöhuolto-, isännöinti-, konsultointi-, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa sekä myydä maa-alueita, asuntoja sekä muita huoneistoja.

5. §

Säätiöllä on valtuuskunta ja hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6. §

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 10 – 15 jäsentä.

Väestöliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry – Mannerheims Barnskyddsförbund rf, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Invalidiliitto ry ja Vuokralaiset VKL ry valitsevat valtuuskuntaan kukin yhden jäsenen sekä valtuuskunta itse loput valtuuskunnan jäsenistä. Mikäli valtuuskunnan jäsenen nimittävä järjestö ei ole nimittänyt valtuuskunnan jäsentä seuraavalle toimikaudelle viimeistään neljä viikkoa ennen valintakokousta, valtuuskunta täydentää tältä osin itse itseään.

Valtuuskunnan jäseniä valittaessa on mahdollisuuksien mukaan pidettävä huoli, että valtuuskuntaan tulee säätiön tarkoituksen ja toiminnan edellyttämä eri alojen asiantuntemus. Henkilöä ei voida valita valtuuskunnan jäseneksi, jos hän on täyttänyt 68 vuotta.

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on noin 1/3 jäsenistä erovuorossa. Toimikausi alkaa valintaa koskevan kokouksen päätyttyä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua valintakokouksen päättymiseen.

Jos jäsen kuolee, eroaa, menettää oikeustoimikelpoisuutensa, taikka toimikausi päättyy muutoin kesken toimikauden, nimetään tai valitaan hänen tilalleen uusi jäsen vain toimikauden loppuun.

Valtuuskunnan jäsenen nimennyt järjestö voi erottaa valtuuskunnan jäsenen kesken toimikauden ja nimetä jäljellä olevalle toimikaudelle uuden jäsenen.

7. §

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään valituksi tulleen jäljellä olevan toimikauden loppuun.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä on läsnä.

Valtuuskunnan kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli erikseen ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Valtuuskunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksessa siihen valittua jäsentä.

Valtuuskunnan puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

8. §

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa viimeistään toukokuussa, sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taikka säätiön hallitus tai vähintään kolmannes valtuuskunnan koko jäsenmäärästä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, mitä varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle.

Kutsu valtuuskunnan kokouksiin lähetetään kullekin jäsenelle sähköpostilla tai postitse vähintään viikkoa ennen kokousta valtuuskunnan jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen.

9. §

Valtuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto.
 2. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla.
 4. Valitaan puuttuvat jäsenet valtuuskuntaan sääntöjen 6 §:n edellyttämällä tavalla.
 5. Valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 6. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tilintarkastuslain mukaisesti.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos valtuuskunnan jäsen tulee valituksi hallitukseen, hänen tilalleen valtuuskuntaan on valittava uusi jäsen.

10.§

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 6 muuta jäsentä.

Lisäksi hallitukseen voidaan valita 1 – 3 varajäsentä.

Hallituksen jäseniä valittaessa on pidettävä huoli, että hallitukseen tulee kunkin sääntöjen 6 §:ssä mainitun perustajajärjestön edustus ja säätiön tarkoituksen ja toiminnan edellyttämä eri alojen asiantuntemus. Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on täyttänyt 68 vuotta.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain noin puolet jäsenistä on erovuorossa. Toimikausi alkaa valintaa koskevan kokouksen päätyttyä ja päättyy kahden vuoden kuluttua valintakokouksen päättymiseen.

Jos hallituksen jäsen kuolee, eroaa, menettää oikeustoimikelpoisuutensa, taikka toimikausi päättyy muutoin kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen vain toimikauden loppuun.

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden ja nimetä jäljellä olevalle toimikaudelle uuden jäsenen.

11.§

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan.

Hallitus voi asettaa säätiölle vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnalle maksettavien palkkioiden ja korvausten osalta sovelletaan samoja perusteita, mitä valtuuskunnan palkkioiden ja korvausten osalta sovelletaan.

12.§

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

13.§

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

14.§

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, sekä se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa, aina kaksi yhdessä.

15.§

Sääntöjä voidaan muuttaa ja säätiö purkaa, jos vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

Jos säätiö puretaan, jäljellä olevat varat luovutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti säätiön tarkoitusta edistävään käyttöön. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään 2/3 kaikista hallituksen jäsenistä.

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään jäljellä olevat varat säätiön tarkoitusta edistävään käyttöön.